Parc Eco Sir Benfro

Statws presennol a cysylltwch

Beth yw statws presennol y prosiect adeiladu?

Mae’r adeiladau trosglwyddo ailgylchu a gwastraff gweddilliol a throsglwyddo ailgylchu ynghyd â chyfleusterau swyddfa, maes parcio cerbydau a staff gan gynnwys gweithdy cynnal a chadw cerbydau a chyfleusterau llesiant staff (Camau 1 i 3) wedi cael caniatâd cynllunio llwyddiannus ac yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Disgwylir i’r safle fod yn weithredol yn ystod Gwanwyn 2024.

Mae’r gwaith adeiladu’n cael ei wneud gan ein Prif Gontractwr, Andrew Scott Limited, dan oruchwyliaeth ein hymgynghorwyr dylunio, WSP, a bydd yn dilyn cynlluniau rheoli amgylcheddol adeiladu y cytunwyd arnynt.

Mae’r ganolfan gwastraff ac ailgylchu sy’n hygyrch i’r cyhoedd (Cam 4) wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol ac mae’n cael ei dylunio’n fanwl ar hyn o bryd.

 phwy y dylem gysylltu os oes gennym gwestiynau am y datblygiad?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gweithgareddau sy'n ymwneud ag adeiladu, neu'r rhaglen waith, cysylltwch â Rheolwr Prosiect ASL, Gavin Evans, Gavin.Evans@andrewscott.co.uk. Os hoffech drafod yr ymholiadau hyn yn Gymraeg, cysylltwch â Dafydd Jones drwy djones@andrewscott.co.uk.

Ar gyfer ymholiadau dylunio, ymholiadau gweithredol yn y dyfodol neu unrhyw ymholiadau eraill, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm yng Nghyngor Sir Penfro drwy ecopark@pembrokeshire.gov.uk.

ID: 10115, adolygwyd 19/06/2023