20mya: deddfwriaeth newydd yn Sir Benfro a Chymru

20mya fydd y terfyn cyflymder diofyn ar ffyrdd 30mya yng Nghymru, o 17 Medi 2023 ymlaen.

Mae’n dilyn cymeradwyo deddfwriaeth Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 (yn agor mewn tab newydd) gan y Senedd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud y newid hwn am nifer o resymau gan gynnwys:

  • Lleihau nifer y damweiniau a lleihau nifer yr anafiadau difrifol (a hefyd lleihau’r effaith ar y GIG i drin pobl sydd wedi cael eu hanafu)
  • Annog rhagor o bobl i gerdded a beicio yn ein cymunedau
  • Helpu i wella ein hiechyd a llesiant
  • Gwneud ein strydoedd yn fwy diogel
  • Diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

 

Ni fydd pob ffordd sy’n 30mya ar hyn o bryd yn addas i’w newid i 20mya. Bydd y ffyrdd hyn yn cael eu hadnabod fel eithriadau (gweler y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth am y rhain).

Mae’n rhaid i Gyngor Sir Penfro, fel pob awdurdod priffyrdd yng Nghymru, ddilyn y broses statudol ar gyfer gorchmynion rheoleiddio traffig i wneud eithriadau.

Cymru fydd un o’r gwledydd cyntaf yn y byd a’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer terfyn cyflymder 20mya ar ffyrdd lle mae ceir yn cymysgu â cherddwyr a beicwyr. 

Dewiswyd wyth cymuned ar gyfer cam cyntaf y rhaglen 20mya genedlaethol, gan gynnwys Llandudoch yn Sir Benfro: Prosiect, Llandudoch (yn agor mewn tab newydd) 

Eithriadau

Cynigion yn ymwneud â'r ddeddfwriaeth 20mya yn Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd): Cyfnod ymgynghori 17/05/2023 – 07/06/2023

Dolenni Defnyddiol

Deddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Deddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru: cwestiynau cyffredin (yn agor mewn tab newydd)

 

 

 

ID: 9944, adolygwyd 10/11/2023