Parcio i’r Anabl

Bathodyn Glas (Parcio Anabledd)

Darparwyd lleoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob maes parcio codi tâl yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth.
Rhaid i fodurwyr anabl brynu a dangos tocyn dilys ond byddant yn derbyn un awr ychwanegol o barcio am ddim. Rhaid iddynt hefyd arddangos bathodyn glas dilys a chloc.

Mae'r Cynllun Bathodyn Glas wedi'i gynllunio i gynorthwyo pobl sydd ag anhawster cerdded parhaol a sylweddol, nam gwybyddol neu broblem symudedd arall, i barcio yn agos at y lle mae angen iddynt fynd.

Diben Bathodyn Glas yw helpu pobl i fyw bywyd annibynnol; gan ganiatáu iddynt deithio fel gyrrwr neu deithiwr i weithio, siopa neu i gael mynediad at wasanaethau eraill y bydd eu hangen arnynt.

Penderfynir ar gymhwysedd ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru. Ond mae pob Awdurdod Lleol yn gyfrifol am ei weinyddu ac am asesiadau.

 

ID: 276, adolygwyd 18/01/2019