Parcio i’r Anabl

Gwneud cais am Fathodyn Glas

*Cyfrifoldeb deiliaid y bathodyn yw ailymgeisio mewn digon o bryd i sicrhau bod ganddo fathodyn dilys, gan gofio y gall gymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu cais.*

Dylech wneud cais ar-lein am Fathodynnau Glas newydd neu i adnewyddu/amnewid bathodynnau glas, a hynny: Gwneud cais ar-lein Bathodyn Glas  

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein neu gyrchu'r Rhyngrwyd, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynghylch Bathodynnau Glas, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551. Gallwch hefyd anfon neges e-bost atom yn: bluebadgeadmin2@pembrokeshire.gov.uk

Bydd pob bathodyn yn cymryd oddeutu pump i ddeg diwrnod gwaith i gyrraedd o'r dyddiad y caiff y cais ei gymeradwyo. Gall ceisiadau gymryd hyd at 28 diwrnod i'w prosesu.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd bathodynnau glas unigol yn cael eu hanfon yn rhad ac am ddim ar gyfer yr opsiwn dosbarthu ail ddosbarth safonol.

Rhaid i sefydliadau sy'n dymuno gwneud cais am fathodyn glas wneud hynny: Gwneud cais ar-lein Fathofyn Glas (sefydliadau)

Bathodynnau Glas: eich hawliau a chyfrifoldebau

ID: 4615, adolygwyd 22/09/2022

Hysbysiad Preifatrwydd

1. Pam rydym ni'n casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol

Fel Awdurdod Lleol, rydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich asesu ar gyfer ceisiadau am Gynllun Parcio Bathodyn Glas.

Mae prosesu eich data yn angenrheidiol er mwyn cyflawni'r dasg hon.

Mae'r Cyngor yn darparu nifer o wahanol wasanaethau sydd wedi'u rhestru ar ein Gwefan.

2. Sut mae gwybodaeth amdanoch chi yn cael ei defnyddio

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu yn ôl y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (2018) a deddfwriaeth arall sy'n berthnasol i Fathodynnau Glas

Addewid Preifatrwydd

Darllenir Rhybudd Hysbysiad Preifatrwydd‘ ar lafar gyda phob cais

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon at ddibenion marchnata a bydd eich data yn ddiogel a chyfrinachol bob amser.  Mae gan y cyngor ddyletswydd i ddiogelu arian cyhoeddus a gallai ddefnyddio gwybodaeth bersonol a thechnegau cyfateb data i ganfod ac atal twyll, a sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei dargedu a'i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost-effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, gellir rhannu gwybodaeth gydag adrannau mewnol.

Byddwn yn casglu'r wybodaeth bersonol sy'n ofynnol i roi bathodyn glas i chi yn unig. Yn y rhan fwyaf o achosion, yr isafswm gofynnol fydd eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol, unrhyw wybodaeth berthnasol am fudd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau a/neu wybodaeth feddygol bersonol. Gellir gofyn am fwy o wybodaeth yn dibynnu ar y meini prawf cymhwyster. Byddwn yn gofyn am wybodaeth sy'n berthnasol yn unig ac nid yn ormodol. Efallai y bydd angen datgelu eich gwybodaeth i Wasanaethau Therapi Galwedigaethol Able2 y mae Llywodraeth Cymru wedi’u penodi fel y gwasanaeth cynghori annibynnol. 

3. Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roddwyd i ni ar gyfer eich Bathodyn Glas am dair blynedd yn unig. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu'n ddiogel pan na fydd arnom ei hangen mwyach.

4. Mynediad i'm gwybodaeth bersonol?

Gallai unigolion ddarganfod a oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol amdanynt trwy wneud 'cais gwrthrych am wybodaeth' o dan Reoliad Cyffredinol Diogelu Data 2018. I wneud cais, anfonwch y cais yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad a roddir isod:

Y Tîm Mynediad at Gofnodion

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

e-bost: accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk       Ffôn:01437 775798

5. Eich hawliau

O dan Reoliad Cyffredinol Diogelu Data 2018, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch chi eu hymarfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar gyfer eich bathodyn glas:

 • Hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn am gael mynediad at, a chopi o, unrhyw wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi.
 • Yr hawl i unioni - Mae gennych yr hawl i ofyn am gael cywiro'ch gwybodaeth.
 • Gallai’r hawl i gyfyngu prosesu fod yn gymwys - Fe allech ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich data personol mewn perthynas â Bathodynnau Glas, ond gallai hyn ein hoedi neu ein hatal rhag cyflwyno gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd yn ofynnol i ni gadw neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i wrthwynebu - Nid yw hon yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich data personol

6. Cwynion neu ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn am hyn yn ddifrifol iawn. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydynt o'r farn fod y ffordd rydym yn casglu neu’n defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol.

Nid yw'r rhybudd preifatrwydd hwn yn rhoi'r holl fanylion am bob agwedd ar y ffordd rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Ond rydym yn fodlon darparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod: -

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

e-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk   Rhif Ffôn: 01437 764551

Os ydych chi am wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio cyfraith diogelu data.

Cyswllt â’r cwsmeriaid

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow SK9 5AF

e-bost: casework@ico.org.uk   Rhif Ffôn: 0303 123 1113 

7. Newidiadau i'r rhybudd preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein rhybudd preifatrwydd yn rheolaidd.

ID: 4616, adolygwyd 22/09/2022

Meini Prawf Cymhwyster

Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael Bathodyn Glas yn awtomatig os bodlonir unrhyw un o'r meini prawf canlynol:

 • Wedi’ch Cofrestru’n Ddall (nam ar y golwg).
 • Yn derbyn Cydran Symudedd cyfradd uwch y Lwfans Byw i'r Anabl.
 • Yn derbyn Taliad Annibynnol Personol (PIP) - 8-12 pwynt ar gyfer symud o gwmpas neu 12 pwynt ar gyfer cynllunio a dilyn taith.
 • Yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel.
 • Wedi derbyn budd-dal lwmp swm o Gynllun (Iawndal) y Lluoedd Arfog a'r Lluoedd wrth Gefn o fewn lefelau tariff 1-8 (yn gynhwysol) ac wedi cael eich ardystio fel un sydd â nam parhaol a sylweddol sy'n achosi anallu i gerdded neu anhawster sylweddol wrth gerdded.

Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn yn ogystal â phrawf o'ch hunaniaeth a'ch preswyliaeth.

Efallai y byddwch yn gymwys o dan y meini prawf Dewisol sy'n gofyn am dystiolaeth feddygol i gefnogi'r cais:

 • Anawsterau cerdded parhaol a sylweddol.
 • Anhawster cerdded difrifol dros dro y disgwylir iddo bara 12 mis neu fwy.
 • Bod â nam difrifol i'r ddwy fraich, yn yrrwr car rheolaidd sy'n cael trafferth defnyddio peiriannau talu am barcio.
 •  Yn gwneud cais ar ran plentyn sy'n iau na thair blwydd oed sydd â chyfarpar meddygol swmpus i'w gludo gydag ef bob amser, neu sydd angen mynediad ar unwaith i gerbyd os bydd angen triniaeth frys.
 • Nam gwybyddol sy'n effeithio ar allu'r unigolyn i gynllunio a/neu fynd ar daith i'r graddau y mae angen goruchwyliaeth.

O dan y meini prawf Dewisol efallai y bydd angen i chi gael eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cynghori Annibynnol (IAS) i gael eich asesu. 

Comisiynwyd Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol Able2 gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr asesiadau hyn ar ein rhan heb unrhyw gost i ymgeiswyr. 

Bathodynnau Glas: pwy sy’n gymwys?

ID: 4609, adolygwyd 22/09/2022

Bathodyn Glas (Parcio Anabledd)

*Nodwch, os gwelwch yn dda, na fydd danfon llythyron atgoffa cyn i’r Bathodyn Glas ddod i ben, o 5 Chwefror 2019. Cyfrifoldeb deilydd y bathodyn yw ailymgeisio mewn digon o amser er mwyn sicrhau bod ganddynt fathodyn dilys, gan gofio y gall gymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu cais.*

Darparwyd lleoedd parcio i ddeiliaid bathodynnau glas ym mhob maes parcio codi tâl yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth.
Rhaid i fodurwyr anabl brynu a dangos tocyn dilys ond byddant yn derbyn un awr ychwanegol o barcio am ddim. Rhaid iddynt hefyd arddangos bathodyn glas dilys a chloc.

Mae'r Cynllun Bathodyn Glas wedi'i gynllunio i gynorthwyo pobl sydd ag anhawster cerdded parhaol a sylweddol, nam gwybyddol neu broblem symudedd arall, i barcio yn agos at y lle mae angen iddynt fynd.

Diben Bathodyn Glas yw helpu pobl i fyw bywyd annibynnol; gan ganiatáu iddynt deithio fel gyrrwr neu deithiwr i weithio, siopa neu i gael mynediad at wasanaethau eraill y bydd eu hangen arnynt.

Penderfynir ar gymhwysedd ar gyfer y cynllun gan Lywodraeth Cymru. Ond mae pob Awdurdod Lleol yn gyfrifol am ei weinyddu ac am asesiadau.

 

ID: 276, adolygwyd 22/09/2022