Parcio yn Sir Benfro

Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Mae ein maes parcio dros dro ar agor i roi mynediad hawdd i chi i’r dref.

Bydd mynedfa ac allanfa o Cartlett Road fel o'r blaen ar gyfer yr hen faes parcio aml-lawr. Map: What 3 Words (yn agor mewn tab newydd)

Sylwch mai maes parcio di-arian parod fydd hwn, a bydd taliadau drwy’r ap PayByPhone yn unig.

Am ragor o wybodaeth: barcio gyda PaybyPhone

 

Mae'r meysydd parcio eraill cyfagos yn Hwlffordd i'w canfod yn:

Mae’r orsaf fysiau wedi’i symud i’r hyn oedd yn faes parcio Bridgend Square er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau bysiau barhau drwy gydol y cyfnod dymchwel ac ailadeiladu.

Mae rhagor o wybodaeth am barcio ceir yn Hwlffordd ar gael yn: Parcio Ceir Hwlffordd 

Cyflwniad

Mae cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus fodern gwerth yn cael ei chynllunio ar gyfer Hwlffordd, fel rhan o ymrwymiad Cyngor Sir Penfro i wella'r dref a galluogi pobl i gael mynediad i'r ganolfan yn llawer haws.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect Metro De-orllewin Cymru a bydd yn darparu canolfan drafnidiaeth fodern ac arloesol, gan integreiddio pob dull trafnidiaeth.

Mae'r dyluniadau'n cynnwys gwelliannau i gyfleusterau i gerddwyr a beicwyr drwy'r safle, gorsaf fysiau fwy effeithlon ac integredig, ac adeiladu aml-lawr modern newydd.

Mae gan y Cyngor dîm o ymgynghorwyr sy'n dylunio'r cyfleuster gwell a fyddai ar safle'r orsaf fysiau bresennol a'r maes parcio aml-lawr.

Mae gwefan wedi'i lansio sy'n darparu dogfennau a lluniadau, gan gynnwys rendro 3D o'r dyluniad arfaethedig: Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd 

Galluogi gwaith i ddechrau fel rhan o gyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus Hwlffordd

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r prosiect?

Diben y prosiect yw creu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus newydd ar safle'r maes parcio aml-lawr presennol yn Cartlett Road yn Hwlffordd. 

Mae'r cynllun yn ategu'r gwaith adfywio ehangach i adfywio canol tref Hwlffordd. 

Mae hyn yn cynnwys: agor y Llyfrgell newydd ym mis Rhagfyr 2018; prynodd y Cyngor Ganolfan Siopa Glan yr Afon yn 2021 gyda'r nod o gael mwy o reolaeth i sicrhau datblygiadau defnydd cymysg eraill, gan gynnwys defnyddiau preswyl, swyddfa, masnachol a chymunedol; datblygu Glan Cei'r Gorllewin i greu amgylchedd bywiog a deniadol ar lan y cei gyda digon o le i gerddwyr, lleoedd manwerthu o safon a chyfleoedd i fusnesau fuddsoddi; a gwnaeth y cyllid "Ffyniant Bro" diweddar gyhoeddi gwelliannau yng Nghastell Hwlffordd i greu ardal berfformio awyr agored, adnewyddu'r carchar, a theithiau cerdded perimedr gyda chysylltiad uniongyrchol â chanol y dref drwy Stryd y Bont, ac ymlaen i Lan Cei’r Gorllewin a Glan yr Afon drwy "bont nodwedd".

Beth yw Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus?

Mae'n lleoliad lle darperir cyfleusterau ar gyfer gwahanol fathau o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn trosglwyddo teithwyr yn ddidrafferth rhwng y gwasanaethau hynny. Yn yr achos hwn, mae’n cynnwys ceir, bysiau, tacsis a theithio llesol fel cerdded a beicio.

Beth mae’r prosiect yn ei gynnwys?

Mae'n golygu dymchwel y maes parcio aml-lawr a'r orsaf fysiau bresennol a chreu cyfleuster ac amgylchedd cyfagos llawer gwell. 

Bydd yr orsaf fysiau yn cael ei hintegreiddio o fewn y Gyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus gyda saith bae bws a chyfleusterau i deithwyr wedi'u huwchraddio gan gynnwys toiledau cyhoeddus a chyfleuster Lleoedd Newid. 

Bydd gan y maes parcio aml-lawr newydd tua 320 o leoedd a bydd yn llawer haws i yrwyr ei ddefnyddio a symud o gwmpas. 

Mae cymwysterau gwyrdd hefyd yn bwysig gyda phwyntiau gwefru cerbydau trydan wedi'u cynnwys – gyda rhagor o fannau gwefru cerbydau wedi'u cynnwys a’u diogelu at y dyfodol - a phaneli solar wedi'u gosod ar do'r maes parcio newydd.

Bydd amgylchfyd cyhoeddus wedi'i uwchraddio yn gwella'r amgylchedd ymhellach o amgylch y Gyfnewidfa ac yn hyrwyddo Teithio Llesol fel cerdded a beicio. 

Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys gwella'r ddarpariaeth parcio ceir a mynediad lleol i fysus yng ngorsaf reilffordd Hwlffordd.

Pam mae angen hyn arnom?

Mae'r maes parcio aml-lawr presennol mewn cyflwr gwael ac mae'n lle digroeso yng nghanol Tref y Sir. Mae hefyd yn anodd i gerbydau mwy, modern fynd o gwmpas, felly nid yw'n cael llawer o ddefnydd yn aml.

Bydd y Gyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus newydd yn creu taith ddi-dor a phontio clir i deithwyr sy'n defnyddio'r cyfleusterau trafnidiaeth, gan annog pobl i fynd yno ac archwilio canol y dref.

Mae'r datblygiad hwn yn gyfle sylweddol i ddarparu cyfleuster modern, wedi'i gynllunio'n sensitif mewn lleoliad porth.

Mae hyn yn cysylltu â phrosiectau adfywio ehangach y Cyngor ar gyfer Hwlffordd.

Oni fyddai’n well defnyddio’r arian hwnnw mewn mannau eraill?

Mae dyluniad y prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ac mae'r cynllun yn ffurfio rhan o brosiect Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru. Mae'r cynllun hefyd yn ategu'r gwaith adfywio ehangach i adfywio canol tref Hwlffordd.

Pe na fyddai'r arian hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y prosiect hwn, ni fyddai ar gael i'r Cyngor.

Pryd fydd y gwaith yn dechrau ac am ba hyd mae'n debygol o bara?

Mae rhywfaint o’r gwaith wedi dechrau ar y safle i greu safle bws dros dro ar faes parcio blaenorol Bridgend Square. 

Mae hyn er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau bysiau barhau drwy gydol y gwaith adeiladu. 

Bwriedir dymchwel y maes parcio aml-lawr presennol ym mis Mehefin ar hyn o bryd, yn amodol ar y caniatâd angenrheidiol. 

Mae'r cam dymchwel ac ailadeiladu cyfan yn debygol o gymryd tua 18 mis i ddwy flynedd.

A fydd llawer o darfu?

Y nod yw sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ond rydym yn cydnabod y bydd adegau pan fydd rhywfaint o darfu yn anochel. 

Byddwn yn parhau i gyfathrebu drwy gydol y cyfnodau dymchwel ac adeiladu er mwyn sicrhau bod aelodau o'r cyhoedd yn cael y wybodaeth ddiweddara’ ac yn gallu cynllunio ymlaen llaw.

Ble bydda’ i'n parcio pan fydd y maes parcio aml-lawr presennol ar gau ac yn cael ei ddymchwel?

Gallwch ddod o hyd i leoliadau meysydd parcio eraill yn Hwlffordd yma: Parcio ceri Hwlffordd

Bydd y Cyngor yn monitro materion parcio yn barhaus drwy gydol y cyfnod dymchwel ac adeiladu.

 

ID: 8579, adolygwyd 10/11/2023