Parcio yn Sir Benfro

Gorfodi Parcio Sifil Adroddiad Blynyddol 2015-16

Cyflwyniad

Strategaeth a Pholisi

Darpariaeth Parcio yn Sir Benfro

Ein Gwasanaethau

Gorfodi Parcio Sifil

Cyflawni Perfformiad ac Ystadegau

Gwybodaeth Ariannol

Y wybodaeth ddiweddaraf am Fentrau 2019 / 2020

Datblygiadau a Mentrau yn y dyfodol

Atodiad 1: Cynlluniau Parcio i Breswylwyr a Chyfleusterau Parcio a Rennir 

 

Cyflwyniad

Hwn yw'r pumed adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd gennym, yn unol â gofynion Deddf Rheoli Traffig 2004. Ei nod yw rhoi gwybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn gorfodi ei drefniadau parcio a gwasanaethau cysylltiedig a rhoi'r gwasanaeth yng nghyd-destun dyletswyddau a pholisïau eraill sy'n ymwneud â rheoli'r rhwydwaith ffyrdd.

Mae'r Cyngor yn parhau i orfodi cyfyngiadau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd ar bob ffordd yn y Sir ac ym mhob maes parcio sy'n eiddo i'r Cyngor. Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu'r cyfnod o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch ein Hadroddiad Parcio Blynyddol, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01437 764551 neu e-bostio parking@pembrokeshire.gov.uk.

Strategaeth a pholisi

Cefndir

Mae Gweledigaeth Strategol y Cyngor yn pwysleisio hyrwyddo amgylchedd atyniadol, glân ac iach ac mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cydnabod bod rheoli traffig yn chwarae rhan bwysig i sicrhau defnydd diogel,
effeithiol a rhanbarthol o'r briffordd.

Polisi Codi Tâl

 • Yr angen i annog masnach fanwerthu;
 • Yr angen i reoli traffig, gan gynnwys parcio ar y stryd a llif y traffig;
 • Yr angen i reoli'r galw'n effeithiol;
 • Natur lleoliad maes parcio a'i ddefnyddwyr, h.y. siopwr trefol/busnes, preswyl, siopwr tref wledig, traeth/ymwelydd;
 • Cymharu â darparwyr eraill yn yr ardal;
 •  Yr angen i annog defnyddio dulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus;
 • Ni phennir y taliadau er mwyn cynhyrchu incwm yn unig;
 • Ystyried darpariaeth y gyllideb refeniw gyffredinol (gwariant ac incwm) ar gyfer meysydd parcio;
 • Tybiaeth o blaid ariannu gwelliannau drwy dariff uwch.

Cymhwysir yr egwyddorion hyn yn gyson, sy'n arwain at daliadau gwahanol o le i le.

Rheoli'r Galw

Ystyriwyd taliadau parcio ceir yn ôl lleoliad. Pennir taliadau parcio ceir yn Sir Benfro er mwyn annog siopwyr, ac mae'n debygol y bydd angen lleoedd arhosiad byr arnynt. Lle mae galw mawr am leoedd parcio ceir a/neu leoedd cyfyngedig, pennir cyfnodau a thariffau parcio yn ofalus er mwyn sicrhau'r trosiant gorau posibl.

Darpariaeth Lleoedd Parcio yn Sir Benfro

Oddi ar y Stryd

Mae'r Awdurdod yn rheoli meysydd parcio er mwyn darparu ar gyfer defnyddwyr arhosiad byr a hir. Codir taliadau yn unol â Pholisi'r Cyngor. Mae darpariaeth i'r anabl yn unol â'r canllawiau a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth.

Ar y Stryd

Mae'r Awdurdod yn darparu cyfleusterau parcio ar y stryd ar y briffordd gyhoeddus fabwysiedig lle ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny heb ymyrryd yn amhriodol ar y traffig sy'n symud. Mae'n gwneud darpariaeth ar gyfer aros cyfyngedig, defnyddwyr anabl, llwytho, tacsis, beiciau modur a phreswylwyr.

Mae wedi datblygu arferion cadarn a theg i reoli ymyl y palmant er mwyn diwallu anghenion croes y defnyddwyr amrywiol. Ni roddwyd cyfyngiadau ar waith heb orchymyn rheoleiddio traffig i'w cefnogi.

Ein Gwasanaethau

Parcio oddi ar y Stryd

Mae gan y Cyngor feysydd parcio sy'n codi tâl a rhai nad ydynt yn codi tâl; Ceir manylion ar wefan y cyngor www.pembrokeshire.gov.uk. Mae gan Gyngor Sir Penfro 97 o feysydd parcio y mae 32 yn rhai talu ac arddangos. Mae 18 yn codi tâl drwy gydol y flwyddyn ac mae 14 yn codi tâl tymhorol.

Rhwng 1 Ebrill 2015 ac 31 Mawrth 2016, dyroddwyd y canlynol

 • 150 o docynnau tymor
 • 96 o drwyddedau cilfach ar gadw
 • 138 o drwyddedau Harbwr Dinbych-y-pysgod.

Mae o leiaf 6% o leoedd wedi'u neilltuo ar gyfer deiliaid bathodyn glas. Ildioddy Cyngor daliadau ar ddyddiau penodol ym mis Rhagfyr yn y cyfnod cyn yNadolig ym mhob maes parcio yn y Sir sy'n codi tâl.

Ar y Stryd

Ar hyn o bryd, mae 840 o leoedd aros cyfyngedig, 127 o leoedd i'r anabl, 33 o leoedd ar gyfer tacsis, 3 cilfach bws, 26 o gilfachau ar gyfer llwytho/dadlwytho nwyddau, 1 gilfach ambiwlans ac 1 gilfach ar gyfer beiciau modur. Ymysg y lleoedd cyffredinol, mae 668 o leoedd ar ôl i ddeiliaid trwyddedau preswylydd/busnes.

Parcio i Breswylwyr

Mae Cynlluniau Parcio i Breswylwyr wedi'u cyflwyno, lle y bo'n ymarferol, ar nifer o strydoedd/lleoliadau ledled y Sir. Ar hyn o bryd, mae 57 o gynlluniau ar waith, rhestr lawn yn Atodiad 1. Gweithredir pob cynllun ar y briffordd gyhoeddus dan yr un rheoliadau, sef un drwydded fesul eiddo i gerbyd penodol. Mae trwyddedau'n ddilys am hyd at 12 mis. Cost trwydded yw £40.00. Mae trwyddedau ymwelydd ar gael am hyd at 7 diwrnod am £20.00, eto un fesul eiddo i gerbyd penodol. Mae'n rhaid rhoi prawf deiliadaeth, yswiriant dilys a thystysgrif MOT.

Gweithredir cynllun oddi ar y briffordd yn Harbwr Dinbych-y-pysgod lle rhoddir un drwydded i bob eiddo, ond nid yw'n benodol i gerbyd. Cost trwydded yw £100 ac nid yw wedi codi ers 2003.

Cyhoeddwyd 940 o drwyddedau blynyddol o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016 a

 • 193 o drwyddedau ymwelydd.
 • 4.4 Goddefebau Parcio

Mewn amgylchiadau penodol, drwy roi goddefeb, mae'r Cyngor yn caniatáu parcio cerbyd yn groes i Orchymyn Rheoleiddio Traffig. Gall hefyd atal lleoedd parcio at ddibenion cadw'r lleoedd hynny ar gyfer cerbydau penodol a/neu
ymgeiswyr. Gellir rhoi goddefebau ar ffurf trwydded dros dro sy'n cynnwys manylion y digwyddiad, rhif cofrestru'r cerbyd, a'r dyddiad ac amser defnyddio. Mae'n rhaid arddangos y drwydded yn glir ar sgrîn wynt y cerbyd cymeradwy. Rhoddwyd 142 o oddefebau o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.

Gorfodi Trefniadau Parcio Sifil

Timau Parcio a Gofal Stryd

Mae cyfuno rheoli a gorfodi trefniadau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd yn rhoi manteision gweithredol a chymunedol sylweddol. Ym mis Ebrill 2013, cyfunwyd y tîm gwasanaeth parcio a'r tîm gofal stryd o dan un rheolwr gweithredol. Mae gan y ddwy is-adran eu cylch gwaith eu hunain o hyd. Fodd bynnag, mae manteision y gwasanaeth cyfun hwn yn cynnwys:

 • Trefniadau cydlynol ar gyfer gorfodi a rheoli parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd
 • Trefniadau cydlynol ar gyfer gorfodi'r holl faterion sy'n ymwneud â phriffyrdd
 • Trefniadau cydlynol ar gyfer gweithgarwch ar y rhwydwaith priffyrdd
 • Rheoli a chydlynu digwyddiadau sy'n effeithio ar weithgareddau ar y stryd ac oddi ar y stryd
 • Cydlynu gwaith trydydd parti ar y briffordd
 • Rheoli'r holl weithgareddau trwyddedig ar y stryd ac oddi ar y stryd
 • Rhoi polisïau ar waith yn fwy effeithiol

Cynnal gorfodi trefniadau parcio sifil

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Penfro yn cyflogi 13 o Swyddogion Gorfodi Sifil, 2 Glerc Technegol a 3 Swyddog Gwasanaethau Parcio; cefnogir pob un ohonynt gan y Rheolwr Gofal Stryd a Pharcio. Nid ydynt yn cael bonysau na chymhellion sy'n ymwneud â pherfformiad.
Cyflwynir hysbysiadau tâl cosb i gerbydau sy'n parcio'n groes i gyfyngiadau. Os yw modurwr am herio hysbysiad tâl cosb, mae'n rhaid iddo ddilyn y broses apêl a nodir ar gefn yr hysbysiad tâl cosb.

Ar ôl gweithredu gorfodi trefniadau parcio sifil ers mis Chwefror 2011, mae staff y Gwasanaethau Parcio wedi meithrin dealltwriaeth gynhwysfawr o ran lle a phryd mae parcio di-drefn yn digwydd. Fodd bynnag, lle mae aelodau'r cyhoedd yn cael problemau parcio penodol, gallant roi gwybod i'r swyddfa amdanynt.

Mae'r tîm gwasanaethau parcio hefyd yn gyfrifol am reoli'r holl feysydd parcio, peiriannau talu ac arddangos, materion ariannol, trwyddedau preswylwyr, tocynnau meysydd parcio tymhorol ac ar gadw, goddefebau parcio a thrwyddedau meysydd parcio.

Y Swyddfa Gefn - Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru (PPC Cymru)

Mae swyddfa gefn PPC Cymru yn parhau i gael ei defnyddio er mwyn prosesu'r hysbysiadau tâl cosb a gyflwynir.

Mae cyfarfodydd chwarterol, gweithgor swyddogion, gyda chynrychiolwyr o bob Awdurdod Partner i drafod cysondeb gweithredol, rhannu arfer gorau a cheisio cyflawni arbedion effeithlonrwydd parhaus.

Asiantau Gorfodi

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn defnyddio gwasanaeth pedwar cwmni beilïod er mwyn adennill dyledion, sef Excel, Proserve, Swift ac A J Enforcement. Mae gan bob un brofiad sylweddol o'r gwaith hwn ac yn darparu gwasanaethau tebyg i gynghorau eraill PPC Cymru, yn ogystal â'n partneriaid SWWITCH, sef Cyngor Sir Caerfyrddin, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyflawni Perfformiad ac Ystadegau

Perfformiad Ystadegol

Mae'r tablau'n isod yn dangos ystadegau sy'n ymwneud â hysbysiadau tâl cosb a gyflwynwyd o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.

Hysbysiadau Tâl Cosb - Hynt Achosion

 

Disgrifiad
Hysbysiadau Tâl Cosb a Gyflwynwyd
%
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a gyflwynwyd ar y stryd 6955 53.32%
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a gyflwynwyd oddi ar y stryd 6090 46.68%
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a dalwyd ar y gyfradd ostyngol 9093 69.70%
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a dalwyd ar ôl 14 o diwrnod 1317 10.10% 
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb nas talwyd 531 4.07% 
Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a ddiddymwyd (gweler tabl 6.5) 2104 16.13%
Cyfanswm yr hysbysiadau tâl cosb a gyflwynwyd 13045 -

 

On Street Parking Contraventions

 

Cod
Disgrifiad
Hysbysiadau
Tâl Cosb a
Gyflwynwyd
       
  %
 
01

Parcio mewn stryd gyfyngedig yn ystod yr oriau anodwyd

2105 16.14%
02

Parcio neu lwytho/dadlwytho mewn stryd gyfyngedig lle mae cyfyngiadau aros a llwytho/dadlwytho mewn grym

134 1.03%
12

Parcio mewn lle parcio preswylydd neu ddefnydd a rennir heb arddangos trwydded a roddwyd ar gyfer y lle hwnnw'n glir

1672 12.82%
16

Parcio mewn lle trwydded heb arddangos trwydded ddilys

12 0.09%
18

Defnyddio lle parcio mewn cysylltiad â gwerthu nwyddau neu eu cynnig neu eu harddangos i'w gwerthu lle gwaherddir hynny.

0 0%
20 Parcio mewn bwlch llwytho a nodir â llinell felen 0 0%
21 Parcio mewn cilfach waharddedig neu ran o gilfach 69 0.53%
23

Parcio mewn lle parcio nad yw wedi'i ddynodi ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd

376 2.88%
25

Parcio mewn lle llwytho yn ystod oriau cyfyngedig heb lwytho

19 0.15%
26

Parcio cerbyd dros 50cm o ymyl ffordd gerbydau a heb fod mewn lle parcio dynodedig

9 0.07%
27 Parcio gyferbyn â throetffordd is 272 2.09%
40

Parcio mewn lle parcio unigolyn anabl heb arddangos bathodyn unigolyn anabl dilys yn glir

479 3.67%
45 Parcio mewn safle tacsi 76 0.58%
46 Aros lle gwaherddir hynny 0 0%
47 Aros mewn safle bws cyfyngedig 24 0.18%
48 Aros mewn man cyfyngedig y tu allan i ysgol 0 0%
49 Parcio'n gyfan gwbl neu'n rhannol ar lwybr beicio 7 0.05%
56 Parcio'n groes i gyfyngiad aros cerbydau masnachol 0 0%
62

Parcio ag un neu fwy o olwynion ar ran o'r ffordd nad yw rhwng dwy ffordd gerbydau

2 0.02%
99

Aros ar groesfan i gerddwyr neu fan a nodir â llinellau igam-ogam

13 0.10%
04 Parcio mewn cilfach mesurydd pan nodir amser cosb 1 0.01%
05 Parcio ar ôl i'r amser y talwyd amdano ddod i ben 1 0.01%
06

Parcio heb arddangos tocyn na thaleb talu ac arddangos ddilys yn glir

10 0.08%
07

Parcio gyda'r taliad wedi'i wneud i estyn yr arhosiad y tu hwnt i'r amser cychwynnol

0 0%
08

Parcio ger mesurydd nad yw'n gweithio yn ystod oriau rheoledig

0 0%
09

Parcio gan arddangos sawl tocyn talu ac arddangos lle gwaherddir hynny

0 0%
10

Parcio heb arddangos dau docyn talu ac arddangos dilys yn glir

0 0%
11 Parcio heb dalu'r tâl parcio 2 0.02%
19

Parcio mewn lle preswylydd neu ddefnydd a rennir gan arddangos trwydded annilys

0 0%
22 Ailbarcio yn yr un lle parcio o fewn awr i adael 0 0%
24 Heb barcio'n gywir o fewn marciau cilfach/lle 10 0.08%
30 Parcio am fwy o amser nag a ganiateir 1661 12.73%
35

Parcio mewn lle parcio disg heb arddangos disg ddilys yn glir

1 0.01%
36

Parcio mewn lle parcio disg am fwy o amser nag a ganiateir

0 0%
63 Parcio gyda'r injan yn mynd lle gwaherddir hynny 0 0%

 

Tramgwyddau Parcio oddi ar y Stryd

 

Cod    
Disgrifiad
Hysbysiadau
Tâl Cosb a
Gyflwynwyd
 
%
70 Parcio mewn lle llwytho yn ystod oriau cyfyngedig 1 0.01%
73 Parcio heb dalu'r tâl parcio 3 0.02%
74

Defnyddio cerbyd mewn lle parcio mewn cysylltiad â gwerthu nwyddau neu eu cynnig neu eu harddangos i'w gwerthu lle gwaherddir hynny

8 0.06%
80 Parcio am fwy na'r uchafswm cyfnod a ganiateir 71 0.54%
81 Parcio mewn man cyfyngedig mewn maes parcio 31 0.24%
82 Parcio ar ôl i'r amser y talwyd amdano ddod i ben 1506 11.54%
83

Parcio mewn maes parcio heb arddangos tocyn na thaleb talu ac arddangos ddilys yn glir

3446 26.42%
85

Parcio mewn cilfach trwydded heb arddangos trwydded ddilys

363 2.78%
86 Parcio y tu hwnt i farciau'r gilfach 230 1.76%
87

Parcio mewn lle parcio unigolyn anabl heb arddangos bathodyn unigolyn anabl dilys yn glir

373 2.86%
91

Parcio mewn maes parcio nad yw wedi'i ddynodi ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd

15 0.11%
92 Parcio gan achosi rhwystr 0 0%
94 Sawl tocyn 0 0%
95

Parcio mewn lle parcio at ddiben heblaw am ddiben dynodedig y lle parcio

41 0.31%

 

Hysbysiadau Tâl Cosb a Ddiddymwyd

 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a ddiddymwyd o ganlyniad i sylwadau ffurfiol: 58  Derbyniwyd Her:1018  Cyfanswm: 1076 (8.13%)
 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a ddiddymwyd am resymau eraill (e.e. methu cysylltu â'r perchennog, gwall Swyddog Gorfodi Sifil, DVLA yn methu rhoi manylion) : 1028 (8%)
 • Cyfanswm a Ddiddymwyd: 2104 (16.13%)

Comparision

 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a gyflwynwyd: 12901 (2014-15)     13045 (2015-16)
 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb ar y stryd: 6505 (2014-15)      6955 (2015-16)
 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb oddi ar y stryd: 6396 (2014-15)      6090 (2015-16)
 • Nifer yr hysbysiadau tâl cosb a ddiddymwyd %: 10% (2014-15) 16.13% (2015-16)

Adjudications decisions made at Traffic Penalty Tribunal 

 • Cyfanswm: 25 (2014-15)      18 (2015-16)
 • Gwrthodwyd Apêl: 21 (84%)  (2014-15)      12 (67%) (2015-16)
 • Derbyniwyd Apêl: 4 (16%) (2014-25)      6 (33%) (2015-16)

Gwybodaeth Ariannol

Cyfrif Ariannol

Mae data ariannol incwm a gwariant a lywodraethir gan Adran 55 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 wedi'u cyflwyno isod.

 

Incwm
      2014-15
     2015-16

Trwyddedau Parcio Preswylwyr (Yn Cynnwys Preswylwyr ac Ymwelwyr)

£38,316.00 £39,511.00
Goddefebau Parcio £8,970.00 £5,286.00
Taliadau Cosb £398,465.00 £412,722.00
Cyfanswm Incwm £445,751.00 £457,519.00

 

 

Gwariant
2014-15
 2015-16
Costau Cyflogeion £205,775.00 £238,109.00
Eiddo £41,460.00 £72,852.00

Nwyddau a Gwasanaethau

£16,552.00 £17,436.00
Cymorth a Rheoli £99,535.00 £103,946.00
Taliadau Eraill £47,565.00 £53,300.00
Taliadau Cyfalaf £6964.00 £7,184.00
Cyfanswm Gwariant £417,851.00 £492,828.00
(Gwarged)/Diffyg -£27,901.00 (£35,309.00)

 

 Nid yw'r wybodaeth ariannol a roddwyd ar gyfer yr adroddiad hwn yn cynnwys y gweithgarwch oddi ar y stryd nad yw Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 yn ei lywodraethu.

 Diweddariad ar Fentrau 2015/2016

Menter

Adolygu cyflwr Maes Parcio Aml-lawr Hwlffordd

Cynnydd

Penodwyd ymgynghorwyr i lunio adroddiad sy'n tynnu sylw at yr opsiynau ar gyfer gwella'r maes parcio

 

Menter

Cyflwyno taliadau ar gyfer 6 maes parcio ychwanegol

Cynnydd

Cwblhawyd

 

Menter

Adolygu rôl bresennol Swyddogion Gorfodi Sifil

Cynnydd

Eleni, ehangwyd y rôl i gynnwys patrolio traethau ar gyfer “Gwaharddiadau cŵn ar draethau”. Adolygu parhaus.

 

Menter

Adolygu cyfarpar llaw presennol Swyddogion Gorfodi Sifil

Cynnydd

Rydym wedi cyflwyno cyfarpar llaw ac argraffwyr newydd

 

Menter

Adroddiad ar effaith y taliadau i'w gyflwyno i'r Cabinet ac adolygiad arall o'r taliadau meysydd parcio

Cynnydd

Cyflwynwyd adroddiad i'r Cabinet ar 12 Medi 2016

 

Menter

Parhau â gwaith ar Gyfnewidfa Doc Penfro

Cynnydd

Cwblhawyd

 

Menter

Ehangu'r cyfleuster parcio ceir yng Ngorsaf Reilffordd Wdig

Cynnydd

Cwblhawyd

 

Menter

Adolygu'r holl drwyddedau presennol

Cynnydd

Parhaus fel rhan o adroddiad diweddar y cabinet, dyddiedig 12 Medi 2016

 

Datblygiadau a Mentrau yn y Dyfodol

Yn 2016/17, ystyrir nifer o fentrau, naill ai'n dilyn gweithgarwch y llynedd a materion sy'n codi neu fentrau newydd, fel a ganlyn:

 

 • Adolygu'r opsiynau ar gyfer ailwampio Maes Parcio Aml-lawr Hwlffordd.
 • Cynnal adolygiad o effaith cyflwyno taliadau newydd.
 • Cydweithio ag APCAP, gan ei gefnogi i adolygu a ffurfioli unrhyw faterion sy'n ymwneud â Gorchmynion Parcio, a datblygu'r potensial hefyd ar gyfer cydweithio agosach.
 • Rhoi cynllun peilot ar waith mewn perthynas â chefnogi gwaharddiad cŵn ar draethau, drwy'r tîm Gorfodi Sifil yn casglu data a darparu presenoldeb, gyda'r data a gesglir drwy'r dull hwn o bosibl yn cael eu defnyddio i ddatblygu'r dull gweithredu yn y blynyddoedd i ddod, yn amodol ar werthusiad.
 • Gweithio gyda'r tîm Trawsnewid i adolygu ffïoedd a thaliadau a chefnogi'r dull o adennill costau.
 • Datblygu dull rheoli asedau ar gyfer meysydd parcio – adolygu cyflwr meysydd parcio a, lle y bo digon o adnoddau, gyflwyno gwelliannau lleol.
 • Adolygu'r potensial ar gyfer gwefru ceir trydanol mewn meysydd parcio

 

Atodiad 1: Cynlluniau Parcio i Breswylwyr a Chyfleusterau Parcio a Rennir 

Aberllydan

 • Marine Road – yr ochr orllewinol

Dale

 • U6006 Dale Fort Road – yr ochr ddwyreiniol

Abergwaun

 • Wallis Street – yr ochr ddwyreiniol
 • Coronation Avenue

Hwlffordd

 • Bush Row – yr ochr ddwyreiniol
 • Albany Terrace – yr ardal barcio
 • Cambrian Place – yr ochr ddwyreiniol
 • Cartlett – yr ochr ogleddol
 • Ardal ger Castell y dref
 • North Street – yr ochr orllewinol
 • North Street – yr ochr ddwyreiniol
 • Holloway – yr ochr ogleddol
 • Queens Square – yr ardal ganol
 • Crowhill – yr ochr ddwyreiniol
 • Merlins Hill – yr ochr ogleddol
 • Hill Street
 • North Crescent – yr ochr orllewinol
 • Winch Crescent – yr ochr ddeheuol

Aberdaugleddau

 • Stryd Robert – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Neyland
 • Neyland Hill – yr ochr ddeheuol

Penfro

 • Woodbine Terrace – yr ochr ddeheuol
 • Doc Penfro
 • Apley Terrace – yr ochr ddeheuol
 • Bush Street – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Church Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Gordon Street – yr ochr orllewinol
 • Gwyther Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Laws Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Pembroke Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Upper Laws Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Upper Meyrick Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol

Dinbych-y-pysgod

 • Augustus Place (yn gwasanaethu 1-10 a 11-18)
 • Clareston Road – yr ochr orllewinol a’r ochr ddeheuol
 • Culver Park – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Greenhill Avenue – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Weston Terrace – yr ochr orllewinol
 • Harding Street – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Harries Street – yr ochr orllewinol
 • Heywood Court – yr ochr orllewinol
 • Heywood Court – rhifau 74-85 yr ochr ogleddol, rhifau 48-64 yr ochr ddeheuol
 • Stryd y Broga Isaf – yr ochr ddwyreiniol
 • Park Place – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Edward Street – yr ochr dde-ddwyreiniol
 • Park Terrace – yr ochr dde-ddwyreiniol
 • Penelly Road – yr ochr ddwyreiniol
 • Picton Road – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Picton Terrace – yr ochr orllewinol
 • Queens Parade – yr ochr orllewinol
 • South Cilff Street – yr ochr ogleddol
 • St Florence Parade – yr ochr ddwyreiniol
 • St Johns Hill – yr ochr ogleddol
 • St Julian’s Street – yr ochr ogledd-orllewinol
 • Sutton Street – yr ochr ddwyreiniol
 • The Croft – yr ochr ddwyreiniol
 • The Norton – yr ochr ddwyreiniol
 • The Paragon – yr ochr ddeheuol
 • Trafalgar Road – yr ochr ogledd-orllewinol a’r ochr dde-ddwyreiniol
 • Victoria Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Warren Street – yr ochr ddeheuol

Man Parcio a Rennir (Cyfyngiad Aros o 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am-6pm/Deiliaid trwyddedau) 

Doc Penfro
Meyrick Street – yr ochr orllewinol

Man Parcio a Rennir (Cyfyngiad Aros o 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr, 8am-6pm/Deiliaid trwyddedau) 

Hwlffordd

Holloway – yr ochr ogleddol
North Street – yr ochr ddwyreiniol
Queens Square – yr ardal ganolog

Tyddewi

Stryd Newydd – yr ochr ddwyreiniol

ID: 10029, adolygwyd 04/07/2023