Parcio yn Sir Benfro

Parcio Anabledd

Mae lleoedd parcio ar gyfer pobl gyda bathodynnau glas wedi eu darparu ym mhob maes parcio sy'n codi tâl yn unol â'r canllawiau gan yr Adran Drafnidiaeth.
Mae'n rhaid i fodurwyr ag anableddau brynu ac arddangos tocyn dilys ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio am ddim. Mae'n rhaid hefyd iddynt arddangos bathodyn glas dilys gyda chloc.

Trwyddedau parcio ar gyfer pobl anabl

Mae system newydd ar gyfer dosbarthu Bathodynnau Glas wedi cael ei datblygu yn ddiweddar.  Enw'r system yw'r Gwasanaeth Gwella Bathodynnau Glas.

Mae bathodynnau parcio glas yn caniatáu consesiynau parcio ar gyfer ceir sy'n cludo pobl ag anawsterau cerdded difrifol, ag anableddau difrifol i'w breichiau, neu sydd wedi'u cofrestru'n ddall. 

Daeth y rheoliadau i rym yng Nghymru ar 1 Awst 2011 gan wneud y canlynol yn gymwys: 

  • Plant dan dair oed y mae'n rhaid iddynt gael cyfarpar meddygol mawr gyda hwy neu a allai fod angen mynediad at gerbyd ar gyfer triniaeth frys mewn ysbyty.
  • Cyn-filwyr sydd wedi cael anafiadau difrifol mewn rhyfel ac sy'n dod dan dariffau un i wyth o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Gall rhieni plentyn anabl sydd dros ddwy oed a than 16 oed wneud cais am fathodyn ar ran eu plentyn. 

Mae'r bathodyn yn perthyn i'r person anabl sy'n gymwys ar ei gyfer (pa un a yw'n gyrru car ai peidio) a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw gerbyd y mae'r unigolyn yn teithio ynddo.  Gellir defnyddio'r bathodyn yn unrhyw ran o'r Undeb Ewropeaidd.

Ble gallaf wneud cais?

Er mwyn gwneud cais am fathodyn newydd, adnewyddu bathodyn neu gael bathodyn yn lle un a gollwyd, dychwelyd bathodyn neu roi gwybod am achos o gamddefnyddio bathodyn cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu ewch i un o bum Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Bydd staff y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar gael i brosesu ceisiadau o 9.15am - 1pm ac o 2pm - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd wneud cais am fathodyn a/neu adnewyddu bathodyn ar-lein drwy wefan Direct Gov - Bathodyn Glas

Dan y cynllun newydd, ni fydd modd cael Bathodyn Glas gan staff mewn Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid.  Bydd y bathodynnau i gyd yn cael eu dosbarthu gan Northgate Information Solutions a byddant yn cymryd tua 5 diwrnod gwaith o'r dyddiad y maent yn derbyn y cais wedi ei gymeradwyo.  Bydd angen tua 3 wythnos i gwblhau'r broses hon yn achos ceisiadau sydd angen asesiad meddygol gan y Meddyg. 

Yn unol â'r rheoliadau cenedlaethol newydd, bydd Bathodynnau Glas ar gyfer cwsmeriaid unigol am ddim ar gyfer y dewis danfon arferol drwy'r post ail ddosbarth.

ID: 276, adolygwyd 23/05/2018