Parcio yn Sir Benfro

Prisiau Meysydd Parcio

Faint yw hi i barcio?

Mae’r prisiau’n amrywio ymhob maes parcio, gyda gwahanol brisiau mewn meysydd parcio byr neu hir aros. 

 

Oes yna unrhyw feysydd parcio di-dâl?

Mae amrywiaeth o feysydd parcio’n cael eu darparu gan y cyngor ac mae rhai’n codi tâl ac eraill am ddim.

Beth yw’r cyfnod codi tâl?

Y cyfnod codi tâl arferol yw rhwng 9.00am a 7.00pm

Allaf i brynu tocyn tymor ar gyfer y meysydd parcio?

Gallwch brynu Tocynnau Tymor ar gyfer holl feysydd parcio hir-aros. Cysylltwch â’r adran Parcio ar 01437 764551 neu anfon e-bost parking@pembrokeshire.gov.uk

Pam fod y Cyngor yn gweithredu trefn Talu a Dangos?

Mae’r Cyngor wedi gweld mai’r drefn hon yw’r dull mwyaf darbodus o reoli’r parcio sydd ar gael yn ei feysydd parcio talu.

Pam fod rhaid i mi dalu am barcio?

Yn ogystal â chodi arian i dalu am gynnal meysydd parcio presennol, a darparu rhai newydd, mae codi hefyd yn helpu sicrhau bod trosiant digonol o fannau parcio yn ystod y dydd, ar gael wedyn i siopwyr ac ymwelwyr byrdymor. Pe na bai’r Cyngor yn codi ar ddefnyddwyr y cyfleusterau parcio, byddai cost eu cynnal a chadw’n disgyn ar dalwyr Treth y Cyngor ac ni fyddai ymwelwyr sy’n defnyddio’r cyfleusterau’n gwneud unrhyw gyfraniad. Byddai siopwyr ac ymwelwyr byrdymor hefyd yn gweld prinder lle i barcio yn enwedig mewn mannau lle mae llawer o deithio i’r gwaith a pharcio’n digwydd

Pam na wnewch chi dalu am gynnal a chadw’r meysydd parcio gyda’r arian y byddech yn ei arbed trwy beidio â chyflogi staff patrôl?

Hyd yn oed pe bai parcio am ddim, byddai angen dal i batrolio am nifer o resymau. Er mwyn darparu cyflenwad rheolaidd o fannau parcio cyfleus i siopwyr yn ystod y dydd, byddai angen sefydlu cyfnod aros hwyaf, a byddai angen dal i orfodi hyn, ynghyd â pharcio pobl anabl a rheoliadau eraill. Hefyd mae’r staff patrôl yn atal troseddu, ac yn nodi mannau sydd angen cynnal a chadw.

Pam na allaf i dalu wrth fynd allan?

Mae’r Cyngor wedi ystyried ffyrdd eraill o dalu. Mae systemau talu wrth fynd allan angen rhwystr ar fynedfa ac allanfa’r maes parcio sy’n gallu achosi cryn oedi, tagfeydd a llygredd, yn enwedig os yw’r offer yn torri. Gall rhwystrau hefyd achosi anhwylustod mawr i yrwyr anabl. Am y rhesymau hyn ystyriwyd trefn Talu a Dangos fel yr un fwyaf addas ar gyfer meysydd parcio’r Cyngor.

Pam nad yw’r peiriannau’n rhoi newid?

Yn anffodus, byddai peiriannau newid yn darged deniadol i ladron. Mae union natur y peiriannau’n gofyn iddynt fod yn llawn o arian bob amser. Ar y llaw arall, caiff peiriannau tocynnau eu gwagio bob dydd, gan sicrhau nad oes dim arian yn cael ei adael ynddynt dros nos.

Pam na chaf i ad-daliad os byddaf yn talu am hanner awr ac ond yn aros am bum munud?

Y strwythur prisio yw bod unrhyw arhosiad rhwng yr haenau cost yn costio’r un faint. Felly, mae’r pris am bum munud yr un fath â’r pris am 30 munud, ac mae’r pris am 1 awr a 5 munud yr un fath â’r pris am 2 awr. Mae’r Cyngor yn credu bod ei brisiau’n gystadleuol mewn cymhariaeth â chanol trefi eraill cyfagos gyda chyfleusterau siopa tebyg.

Pam na allaf i gasglu a gollwng rhywun yn y meysydd parcio?

Fe allwch chi, ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau parcio trwy aros mewn llain barcio a phrynu tocyn parcio. Mae’r meysydd parcio’n cael eu darparu ar gyfer parcio cerbydau oddi ar y stryd. Petai gollwng a chodi achlysurol yn cael ei ganiatáu, byddai problemau tagfeydd yn cael eu creu, gan achosi oedi a rhwystredigaeth i ddefnyddwyr y meysydd parcio.

Polisi Codi Tal Meysydd Parcio

Cyngor Sir Penfro 5ed Adroddiad Blynyddol ar Orfodi Rheolau Parcio Sifil

Cyngor Sir Penfro 6ed Adroddiad Blynyddol ar Orfodi Rheolau Parcio Sifil

Gorfodi Sifil ar Barcio – y 7fed Adroddiad Blynyddol

ID: 2756, adolygwyd 24/08/2018

Trwydded Parcio Preswylwyr

Mae cynlluniau parcio gyda hawlen ar gyfer preswylwyr wedi eu cyflwyno mewn mwy na 50 o fannau ledled y Sir.  Mae gan bob cynllun yr un telerau ac amodau. 
 • Gellir neilltuo hyd at 50% o'r lle parcio sydd ar gael ar gyfer dalwyr hawlenni.
 • Dosberthir un hawlen i eiddo cymwys, ar gyfer cerbyd penodol.
 • Cost yr hawlen yw £40 y flwyddyn. Mae cynnydd yn gysylltiedig â chwyddiant.
 • Gellir dosbarthu hawlen ymwelydd, am gost o £30, am gyfnod o hyd at 7 diwrnod.
 • Cost adnewyddu hawlen yw £12.50.

 

Gwneud cais am drwydded parcio ar-lein

Gwnewch gais ar-lein

 Er mwyn gwneud cais ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 •  Copi o’ch yswiriant car
 • Prawf preswylio (rhywbeth sydd â’ch enw a chyfeiriad yr eiddo y byddwch yn ymgeisio amdano) 
 • Ni ddylai’r ddogfen fod yn hŷn na 3 mis
 • Tystysgrif MOT (os oes gan y cerbyd un) – ni fydd angen hwn arnoch chi os yw’r cerbyd yn iau na 3 blwydd oed
 • Cerdyn credyd/debyd er mwyn gwneud taliad

 

Ffurflen Gais Hawlenni i Drigolion

ID: 2649, adolygwyd 31/05/2018

Bysiau

Mae lleoedd i barcio bysiau ar feysydd parcio Traeth y Gogledd a'r Salterns yn Ninbych-y-pysgod a'r Comin ym Mhenfro. Mae'r taliadau fel y maent wedi eu hysbysu (gweler tudalen taliadau'r meysydd parcio) ac mae tocynnau wythnosol ar gael yn rhatach. Mae'n rhaid i fysiau barcio yn y mannau wedi eu dynodi â llinellau yn unig.

ID: 273, adolygwyd 21/09/2017

Faniau Gwersylla

Mae faniau gwersylla yn cael parcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor. Mae gan rai meysydd parcio leoedd mwy ar gyfer cerbydau mwy; os bydd fan wersylla ar fwy nag un lle parcio bydd rhaid prynu tocynnau ychwanegol.
Nid oes caniatâd i goginio a chysgu tros nos mewn faniau gwersylla.
Efallai na fydd modd mynd i mewn i'r meysydd parcio canlynol oherwydd rhwystrau sy'n cyfyngu'r uchder.

ID: 274, adolygwyd 21/09/2017

Beiciau Modur


Mae lleoedd penodol ar gyfer beiciau modur i'w cael yn y Maes Parcio Aml-lawr yn Ninbych-y-pysgod, St Thomas Green, Hwlffordd a Merrivale, Tyddewi. Mae beiciau modur yn cael parcio am ddim ym mhob un o'n meysydd parcio ond mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r telerau a'r amodau cyffredinol.

Telerau ac Amodau defnyddio Meysydd Parcio.


Ni ddylai gyrrwyr

 • Parcio heb arddangos tocyn hawl / tocyn dilys. 
 • Parcio heb fod yn gyfan gwbl o fewn cilfach barcio. 
 • Parcio naill ai mewn cilfan wedi'i neilltuo neu wedi'i roi ar gadw heb arddangos tocyn hawl dilys. 
 • Defnyddio unrhyw ran o'r maes parcio ar gyfer cysgu, gwersylla neu goginio. 
 • Gwneud unrhyw beth yn y man parcio hwn mewn perthynas â chynnig unrhyw beth neu wasanaeth ar werth neu ar log i bobl ar neu ger y maes parcio. 
 • Gwneud sŵn uchel yn y fath fodd ag i aflonyddu ar neu gythruddo trigolion neu defnyddwyr y man parcio.

 

Gellir rhoi Hysbysiad Tâl Gosb am fethiant i gydymffurfio â'r telerau a'r amodau.

 

ID: 275, adolygwyd 21/09/2017

Parcio Anabledd

Mae lleoedd parcio ar gyfer pobl gyda bathodynnau glas wedi eu darparu ym mhob maes parcio sy'n codi tâl yn unol â'r canllawiau gan yr Adran Drafnidiaeth.
Mae'n rhaid i fodurwyr ag anableddau brynu ac arddangos tocyn dilys ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio am ddim. Mae'n rhaid hefyd iddynt arddangos bathodyn glas dilys gyda chloc.

Trwyddedau parcio ar gyfer pobl anabl

Mae system newydd ar gyfer dosbarthu Bathodynnau Glas wedi cael ei datblygu yn ddiweddar.  Enw'r system yw'r Gwasanaeth Gwella Bathodynnau Glas.

Mae bathodynnau parcio glas yn caniatáu consesiynau parcio ar gyfer ceir sy'n cludo pobl ag anawsterau cerdded difrifol, ag anableddau difrifol i'w breichiau, neu sydd wedi'u cofrestru'n ddall. 

Daeth y rheoliadau i rym yng Nghymru ar 1 Awst 2011 gan wneud y canlynol yn gymwys: 

 • Plant dan dair oed y mae'n rhaid iddynt gael cyfarpar meddygol mawr gyda hwy neu a allai fod angen mynediad at gerbyd ar gyfer triniaeth frys mewn ysbyty.
 • Cyn-filwyr sydd wedi cael anafiadau difrifol mewn rhyfel ac sy'n dod dan dariffau un i wyth o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Gall rhieni plentyn anabl sydd dros ddwy oed a than 16 oed wneud cais am fathodyn ar ran eu plentyn. 

Mae'r bathodyn yn perthyn i'r person anabl sy'n gymwys ar ei gyfer (pa un a yw'n gyrru car ai peidio) a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw gerbyd y mae'r unigolyn yn teithio ynddo.  Gellir defnyddio'r bathodyn yn unrhyw ran o'r Undeb Ewropeaidd.

Ble gallaf wneud cais?

Er mwyn gwneud cais am fathodyn newydd, adnewyddu bathodyn neu gael bathodyn yn lle un a gollwyd, dychwelyd bathodyn neu roi gwybod am achos o gamddefnyddio bathodyn cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu ewch i un o bum Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Bydd staff y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar gael i brosesu ceisiadau o 9.15am - 1pm ac o 2pm - 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd wneud cais am fathodyn a/neu adnewyddu bathodyn ar-lein drwy wefan Direct Gov - Bathodyn Glas

Dan y cynllun newydd, ni fydd modd cael Bathodyn Glas gan staff mewn Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid.  Bydd y bathodynnau i gyd yn cael eu dosbarthu gan Northgate Information Solutions a byddant yn cymryd tua 5 diwrnod gwaith o'r dyddiad y maent yn derbyn y cais wedi ei gymeradwyo.  Bydd angen tua 3 wythnos i gwblhau'r broses hon yn achos ceisiadau sydd angen asesiad meddygol gan y Meddyg. 

Yn unol â'r rheoliadau cenedlaethol newydd, bydd Bathodynnau Glas ar gyfer cwsmeriaid unigol am ddim ar gyfer y dewis danfon arferol drwy'r post ail ddosbarth.

ID: 276, adolygwyd 29/11/2018

Parcio Tacsis

Mae safleoedd tacsis wedi eu darparu ym maes parcio Gordon Street, Doc Penfro, y maes parcio aml-lawr, Dinbych-y-pysgod a Bridgend Square, Hwlffordd. Mae tacsis yn cael parcio am ddim ar y lleoedd parcio hyn.


Mae'n rhaid i dacsis beidio â cheisio am waith o unrhyw le arall yn y meysydd parcio hyn ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r holl delerau ac amodau wrth barcio.

Telerau ac Amodau defnyddio Meysydd Parcio.
Ni ddylai gyrwyr

·       Parcio heb arddangos tocyn hawl / tocyn dilys. 

·       Parcio heb fod yn gyfan gwbl o fewn cilfach barcio. 

·       Parcio naill ai mewn cilfan wedi'i neilltuo neu wedi'i roi ar gadw heb arddangos tocyn hawl dilys. 

·       Defnyddio unrhyw ran o'r maes parcio ar gyfer cysgu, gwersylla neu goginio. 

·       Gwneud unrhyw beth yn y man parcio hwn mewn perthynas â chynnig unrhyw beth neu wasanaeth ar werth neu ar log i bobl ar neu ger y maes parcio. 

·       Gwneud sŵn uchel yn y fath fodd ag i aflonyddu ar neu gythruddo trigolion neu ddefnyddwyr y man parcio.

Gellir rhoi Hysbysiad Tâl Gosb am fethiant i gydymffurfio â'r telerau a'r amodau.

 

ID: 278, adolygwyd 30/10/2017

Hawlen Pasbort Parcio

Mae Hawlen Pasbort Parcio yn caniatáu ichi barcio yn y mannau parcio arhosiad hir yn un neu ddau o feysydd parcio Cyngor Sir Penfro. Y pris yw £25 yr wythnos.  Gallwch wneud cais ar-lein am Basbort Parcio neu lenwi Cais am Hawlen Pasbort Meysydd Parcio  atom cyn y gallwn ni roi hawlen ichi.


Nid yw'r hawlen Pasbort hon yn ddilys i'w defnyddio yn y meysydd parcio canlynol:

 • Bridgend Square Hwlffordd
 • Perrots Road Hwlffordd
 • Maenordy Scolton Hwlffordd
 • Long Entry Penfro
 • Cei’r De Penfro
 • Y Parêd Penfro
 • Gordon Street Doc Penfro
 • Lower Meyrick Street Doc Penfro
 • Harbwr Cei'r De Dinbych-y-pysgod
 • Llawr gwaelod Maes Parcio Aml-lawr Dinbych-y-pysgod a Hwlffordd.

 

ID: 279, adolygwyd 31/05/2018

Hawlen Maes Parcio'r Arfordir

Ffurflen Gais ar gyfer:

 • Y Penfro
 • Y Pal
 • Y Wylan
 • Gwyll a Gwawr
 • Arfordirol

Hawlenni Meysydd Parcio

 

ID: 280, adolygwyd 31/05/2018

Dinbych-y-Pysgod i Gerddwyr

Unwaith eto eleni mae rhan fwyaf o ganol tref Dinbych-y-pysgod yn barth rhydd o gerbydau yn ystod yr haf.

Bydd y dref gaerog yn ardal i gerddwyr yn unig rhwng 11am a 5.30pm o 2 Gorffennaf hyd 14 Medi 2018, gydag ond rhai cerbydau penodol â chaniatâd mynediad.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun gan gynnwys teithiau a ganiateir cliciwch ar y ddolen ‘Cyfarwyddiadau' isod. Hefyd gellir cael ffurflenni cais am drwydded mynediad o dan y ddolen ‘cais parth gorllewinol / dwyreiniol / craidd' yn ddibynnol ar leoliad yr eiddo. Yn ogystal, darparwyd cynllun sy'n nodi'r parthau.

Am fwy o wybodaeth neu am unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â'r cynllun anfonwch neges e-bost at: tenby.pedestrian@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch: 01437 775282.

Dolenni:

 1. Creu Parth Cerddwyr Dinbych-y-Pysgod - nodiau cyfarwyddyd
 2. Cynllun Tref Gaerog Dinbych-y-pysgod
 3. Cais am Drwydded Las (Dwyrain)
 4. Cais am Drwydded Goch (Gorllewin)
 5. Cais am Drwydded Graidd

 

ID: 213, adolygwyd 19/04/2018

Safle Gwefru Ceir Trydan yn Hwlffordd

1 - Lleoliad:

Mae safle gwefru ceir trydan wedi’i leoli ar lawr gwaelod y maes parcio aml-loriog yng nghanol tref Hwlffordd (cod post: SA61 2LJ)

Y Man Gwefru ym Maes Parcio Aml-loriog Riverside 

2 - Y math o safle gwefru:

Mae gan y postyn gwefru 2 soced (pwyntiau trydan) lle gellir gwefru dau gerbyd ar yr un pryd.  Math 2, Modd 3 yw pob soced sy’n gallu rhoi 32 A (7.7kW) o drydan.  Mae’n rhaid cael plwg â 7 pin ar gyfer hyn. 

Bydd y safle gwefru yn newid y trydan y bydd e’n ei gyflenwi, yn dibynnu ar y math o gerbyd sydd wedi ei blygio i mewn.  Os yw’r batri’n hollol fflat yna fel arfer fe gymer oddeutu 6 awr i’w wefru i’r eithaf.

3 - Sut i ddefnyddio'r Orsaf Codi Tâl

Mae angen cerdyn mynediad er mwyn defnyddio'r pwyntiau gwefr drydanol. Os gwelwch yn dda ewch i http//chargeyourcar.org.uk/ev-driver/ i gael gwybod mwy ac i ymuno â'r cynllun. Fel arall, ffoniwch 01912 650500. Mae tâl blynyddol o £ 20, ond ni fydd unrhyw daliadau defnydd ychwanegol ar gyfer defnyddio pwynt gwefru y Cyngor a bydd y cerdyn hefyd yn darparu mynediad at holl bwyntiau gwefru ar Rwydwaith Gwefru Eich Car ledled y Deyrnas Unedig.

4 - Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â:

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: electric.car-charging@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 214, adolygwyd 13/10/2017