Parcio yn Sir Benfro

Prisiau Meysydd Parcio

Faint yw hi i barcio?

Mae’r prisiau’n amrywio ymhob maes parcio, gyda gwahanol brisiau mewn meysydd parcio byr neu hir aros. 

Prisiau meysydd parcio  

Polisi Taliadau Meysydd Parcio

 

Oes yna unrhyw feysydd parcio di-dâl?

Mae amrywiaeth o feysydd parcio’n cael eu darparu gan y cyngor ac mae rhai’n codi tâl ac eraill am ddim.

Beth yw’r cyfnod codi tâl?

Y cyfnod codi tâl arferol yw rhwng 9.00am a 7.00pm

Allaf i brynu tocyn tymor ar gyfer y meysydd parcio?

Gallwch brynu Tocynnau Tymor ar gyfer holl feysydd parcio hir-aros. Cysylltwch â’r adran Parcio ar 01437 764551 neu anfon e-bost parking@pembrokeshire.gov.uk

Pam fod y Cyngor yn gweithredu trefn Talu a Dangos?

Mae’r Cyngor wedi gweld mai’r drefn hon yw’r dull mwyaf darbodus o reoli’r parcio sydd ar gael yn ei feysydd parcio talu.

Pam fod rhaid i mi dalu am barcio?

Yn ogystal â chodi arian i dalu am gynnal meysydd parcio presennol, a darparu rhai newydd, mae codi hefyd yn helpu sicrhau bod trosiant digonol o fannau parcio yn ystod y dydd, ar gael wedyn i siopwyr ac ymwelwyr byrdymor. Pe na bai’r Cyngor yn codi ar ddefnyddwyr y cyfleusterau parcio, byddai cost eu cynnal a chadw’n disgyn ar dalwyr Treth y Cyngor ac ni fyddai ymwelwyr sy’n defnyddio’r cyfleusterau’n gwneud unrhyw gyfraniad. Byddai siopwyr ac ymwelwyr byrdymor hefyd yn gweld prinder lle i barcio yn enwedig mewn mannau lle mae llawer o deithio i’r gwaith a pharcio’n digwydd

Pam na wnewch chi dalu am gynnal a chadw’r meysydd parcio gyda’r arian y byddech yn ei arbed trwy beidio â chyflogi staff patrôl?

Hyd yn oed pe bai parcio am ddim, byddai angen dal i batrolio am nifer o resymau. Er mwyn darparu cyflenwad rheolaidd o fannau parcio cyfleus i siopwyr yn ystod y dydd, byddai angen sefydlu cyfnod aros hwyaf, a byddai angen dal i orfodi hyn, ynghyd â pharcio pobl anabl a rheoliadau eraill. Hefyd mae’r staff patrôl yn atal troseddu, ac yn nodi mannau sydd angen cynnal a chadw.

Pam na allaf i dalu wrth fynd allan?

Mae’r Cyngor wedi ystyried ffyrdd eraill o dalu. Mae systemau talu wrth fynd allan angen rhwystr ar fynedfa ac allanfa’r maes parcio sy’n gallu achosi cryn oedi, tagfeydd a llygredd, yn enwedig os yw’r offer yn torri. Gall rhwystrau hefyd achosi anhwylustod mawr i yrwyr anabl. Am y rhesymau hyn ystyriwyd trefn Talu a Dangos fel yr un fwyaf addas ar gyfer meysydd parcio’r Cyngor.

Pam nad yw’r peiriannau’n rhoi newid?

Yn anffodus, byddai peiriannau newid yn darged deniadol i ladron. Mae union natur y peiriannau’n gofyn iddynt fod yn llawn o arian bob amser. Ar y llaw arall, caiff peiriannau tocynnau eu gwagio bob dydd, gan sicrhau nad oes dim arian yn cael ei adael ynddynt dros nos.

Pam na chaf i ad-daliad os byddaf yn talu am hanner awr ac ond yn aros am bum munud?

Y strwythur prisio yw bod unrhyw arhosiad rhwng yr haenau cost yn costio’r un faint. Felly, mae’r pris am bum munud yr un fath â’r pris am 30 munud, ac mae’r pris am 1 awr a 5 munud yr un fath â’r pris am 2 awr. Mae’r Cyngor yn credu bod ei brisiau’n gystadleuol mewn cymhariaeth â chanol trefi eraill cyfagos gyda chyfleusterau siopa tebyg.

Pam na allaf i gasglu a gollwng rhywun yn y meysydd parcio?

Fe allwch chi, ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau parcio trwy aros mewn llain barcio a phrynu tocyn parcio. Mae’r meysydd parcio’n cael eu darparu ar gyfer parcio cerbydau oddi ar y stryd. Petai gollwng a chodi achlysurol yn cael ei ganiatáu, byddai problemau tagfeydd yn cael eu creu, gan achosi oedi a rhwystredigaeth i ddefnyddwyr y meysydd parcio.

Cyngor Sir Penfro Gorfodaeth Parcio Sifil - Adroddiad Blynyddol 2018/19

ID: 2756, adolygwyd 24/12/2021