Parcio yn Sir Benfro

y adroddiad gorfodaeth parcio sifil 2021-22

Rhagarweiniad

Strategaeth a Pholisi

Darpariaeth Parcio yn Sir Benfro

Ein Gwasanaethau

Gorfodi Parcio Sifil

Cyflawni Perfformiad ac Ystadegau

Gwybodaeth Ariannol

Y wybodaeth ddiweddaraf am Fentrau 2021 / 2022

Datblygiadau a Mentrau yn y dyfodol

Atodiad 1: Cynlluniau Parcio i Breswylwyr a Chyfleusterau Parcio a Rennir 

Rhagarweiniad

Hwn yw’r 11eg adroddiad parcio blynyddol i ni ei gyhoeddi, yn unol â gofynion Deddf Rheoli Traffig 2004. Ei nod yw darparu gwybodaeth ynglŷn â sut y mae Cyngor Sir Penfro’n darparu ei wasanaethau gorfodi ar dramgwyddau parcio a gwasanaethau cysylltiedig.

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi gweld cynnydd mewn defnydd yn dilyn cyfnod COVID ac wrth i ni fynd ar drywydd adferiad.

Mae’r “gwyliau gartref” ledled y DU wedi arwain at alw ychwanegol am barcio ledled Sir Benfro gyda pharthau arfordirol yn gweld galw arbennig o uchel.

Bu cynnydd sylweddol hefyd yn nifer y Cartrefi Modur / Faniau Gwersylla sy’n ymweld â’r sir sydd wedi arwain at drafodaethau mewn perthynas â rheoli’r sector hwn yn y dyfodol a darpariaeth mewn arddull “Aires”.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb yn yr Adain Barcio am y ffordd y gwnaethant gefnogi’r adferiad o COVID yn 2021 gyda’r pwysau ychwanegol a osododd hyn ar ein timau o staff a rheolwyr. 

Rydym yn parhau i sicrhau bod y modd y gorfodir cyfyngiadau parcio yn ein sir yn dryloyw, yn gyson ac yn deg. Mae Cyngor Sir Penfro’n cydnabod bod natur agored ac atebolrwydd yn hanfodol i gael a chadw cefnogaeth y cyhoedd a thrwy gyhoeddi ein Hadroddiad Parcio Blynyddol, rydym yn gobeithio y bydd ein cwsmeriaid yn ymwybodol o’n hymroddiad i wella’r gyfundrefn parcio i breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr.

Fel bob amser, rydym yn parhau i adolygu’r modd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau ac mae Adrannau 8 a 9 yn nodi ein hamcanion allweddol a diweddariadau.

Mae’r Gwasanaethau Parcio hefyd yn integreiddio â phrosiectau strategol allweddol eraill yr ydym ni, fel Awdurdod, yn eu cyflawni. Mae’n dda gennyf weld ein bod yn bwrw ymlaen yn awr â Chyfnewidfa Drafnidiaeth newydd yn Hwlffordd i gychwyn tua chanol 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch ein Hadroddiad Parcio Blynyddol, gadewch i ni wybod drwy ffonio 01437 764551 neu e-bostio parking@pembrokeshire.gov.uk.

Strategaeth a Pholisi

Cefndir

Mae Gweledigaeth Strategol y Cyngor yn pwysleisio hyrwyddo amgylchedd sy’n ddeniadol, yn lân ac yn iach ac mae’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cydnabod bod rheoli traffig yn chwarae rhan bwysig o ran sicrhau defnydd diogel, effeithiol a rhesymol o’r briffordd. 

Polisi Codi tâl

 • Yr angen i annog masnach adwerthu;
 • Yr angen i reoli traffig, gan gynnwys parcio ar y stryd a llif traffig;
 • Yr angen i reoli’r galw yn effeithiol;
 • Natur y lleoliad parcio a’i ddefnyddwyr, h.y. siopwr trefol/busnes, preswyl, siopwr tref gwledig, traeth/ymwelydd;
 • Cymharu â darparwyr eraill yr ardal;
 • Yr angen i annog defnyddio dulliau trafnidiaeth mwy cynaliadwy, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus;
 • Nid yw’r codi tâl at ddibenion creu incwm yn unig;
 • Ystyried darpariaeth gyffredinol y gyllideb refeniw (gwariant ac incwm) ar gyfer meysydd parcio;
 • Rhagdybiaeth o blaid ariannu gwelliannau drwy gynyddu’r tariff.

Caiff yr egwyddorion hyn eu gweithredu’n gyson, sy’n arwain at wahaniaeth yn  swm y tâl a godir o le i le.

Rheoli'r Galw

Mae’r taliadau a godir am barcio wedi cael eu hystyried fesul lleoliad. Mae’r taliadau a godir am barcio yn Sir Benfro wedi’u pennu er mwyn annog siopwyr a fydd yn debygol o angen lleoedd parcio arhosiad byr. Lle mae galw mawr am barcio a/neu nifer cyfyngedig o leoedd parcio, mae’r cyfnod a’r tariff parcio yn cael eu pennu’n ofalus er mwyn optimeiddio’r trosiant.

Darpariaeth Parcio yn Sir Benfro

Oddi ar y Stryd

Mae’r Awdurdod yn rheoli meysydd parcio sy’n cynnig darpariaeth arhosiad byr ac arhosiad hir i’r defnyddiwr. Mae’r taliadau a godir yn unol â Pholisi’r Cyngor.

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer pobl anabl yn unol â chanllawiau Yr Adran Drafnidiaeth

Ar y Stryd

Mae’r Awdurdod yn darparu cyfleusterau parcio ar y stryd ar y briffordd gyhoeddus fabwysiedig lle ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny, heb amharu’n ormodol ar draffig sy’n symud. Mae’n darparu ar gyfer amser aros cyfyngedig, pobl anabl, llwytho, tacsis, beiciau modur a phreswylwyr.

Mae wedi datblygu arferion cadarn a theg i reoli ochr y ffordd er mwyn bodloni gofynion cystadleuol y gwahanol ddefnyddwyr. Ni chyflwynwyd unrhyw gyfyngiadau heb fod ganddynt Orchymyn Rheoleiddio Traffig i’w cefnogi.

Ein Gwasanaethau

Parcio Oddi ar y Stryd

Mae gan y Cyngor feysydd parcio sy’n codi tâl ynghyd â rhai nad sy’n codi tâl; ceir manylion ar wefan Cyngor Sir Penfro (CSP).

Mae gan CSP 94 o feysydd parcio, y mae 36 ohonynt yn rhai Talu ac Arddangos. Mae gan 21 ohonynt daliadau a godir trwy gydol y flwyddyn ac mae gan 15 daliadau tymhorol.

Rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 dyroddwyd y canlynol

 • 317 o Hawlenni Tymhorol
 • 85 o Hawlenni ar gyfer Cilfachau ar Gadw
 • 159 o Hawlenni ar gyfer Harbwr Dinbych-y-pysgod

Mae isafswm o 6% o fannau parcio wedi cael eu neilltuo ar gyfer deiliaid Bathodynnau Glas. Fe wnaeth y Cyngor hepgor taliadau ar ddiwrnodau penodol ym mis Rhagfyr yn y cyfnod cyn y Nadolig ym mhob maes parcio lle codir tâl ledled y Sir.

Ar y Stryd

Mae 1037 o fannau ag amser aros cyfyngedig, 133 o fannau ar gyfer pobl anabl, 33 o fannau ar gyfer tacsis, 3 cilfach ar gyfer Bysiau, 27 cilfach ar gyfer Llwytho / Dadlwytho Nwyddau, 1 gilfach ar gyfer Ambiwlansys ac 1 gilfach ar gyfer beiciau modur ar hyn o bryd. O fewn y mannau ar y cyfan, mae 636 o fannau yn weddill ar gyfer Deiliaid Hawlenni Preswylwyr / Busnes.      

Parcio i Breswylwyr

Mae Cynlluniau Parcio i Breswylwyr wedi cael eu cyflwyno, lle y bo’n ymarferol, ar nifer o strydoedd/mewn nifer o leoliadau ledled y Sir. Mae 57 o gynlluniau’n weithredol ar hyn o bryd (gweler y rhestr lawn yn Atodiad 1). Caiff yr holl gynlluniau ar y briffordd gyhoeddus eu gweithredu dan yr un rheoliadau, sef un hawlen i bob eiddo a honno ar gyfer cerbyd penodol. Mae’r hawlenni’n ddilys am hyd at 12 mis. £40.00 yw cost hawlen. Mae hawlenni i ymwelwyr ar gael am hyd at 7 diwrnod am gost o £40.00, eto un i bob eiddo a honno ar gyfer cerbyd penodol. Rhaid darparu prawf o feddiannaeth, yswiriant dilys a thystysgrif MOT.

Gweithredir cynllun nad yw ar y briffordd yn Harbwr Dinbych-y-pysgod lle dyroddir un hawlen i bob eiddo ond nid ar gyfer cerbyd penodol.

Dyroddwyd 881 o hawlenni blynyddol rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 a 98 o hawlenni ymwelwyr.

Gollyngiadau Parcio

Mae’r Cyngor yn caniatáu, dan rai amgylchiadau, dyroddi Goddefeb, sy’n galluogi cerbyd i barcio’n gyfreithlon a hynny’n groes i Orchymyn Rheoleiddio Traffig. Gall hefyd atal lleoedd parcio at ddibenion cadw’r lleoedd hynny ar gyfer cerbydau a/neu ymgeiswyr penodol.

Bydd goddefebau’n cael ei dyroddi ar ffurf hawlen dros dro sy’n cynnwys manylion y digwyddiad, rhif cofrestru’r cerbyd, ynghyd â’r dyddiad ac amser defnyddio. Rhaid arddangos yr hawlen yn glir ar ffenestr flaen y cerbyd a gymeradwywyd.

Dyroddwyd 261 o oddefebau rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022.

Gorfodi Parcio Sifil

Tîmau Parcio a Gofal Stryd

Mae cyfuno’r gwaith rheoli a gorfodi parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd yn cynnig manteision gweithredol a chymunedol sylweddol. Ym mis Ebrill 2013 cyfunwyd y tîm Gwasanaethau Parcio a’r tîm Gofal Stryd o dan un rheolwr gweithredol. Mae gan y ddwy adran eu cylch gwaith eu hunain o hyd, fodd bynnag, mae manteision y gwasanaeth cyfunol hwn yn cynnwys:

 • Cydgysylltu’r gwaith gorfodi a rheoli parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd  
 • Cydgysylltu gorfodi’r holl faterion sy’n ymwneud â’r briffordd
 • Cydgysylltu’r gweithgareddau ar y rhwydwaith priffyrdd
 • Rheoli a chydgysylltu digwyddiadau sy’n effeithio ar weithgareddau ar y stryd ac oddi ar y stryd 
 • Cydgysylltu gwaith ar y briffordd gan drydydd parti
 • Rheoli pob gweithgaredd trwyddedig ar y stryd ac oddi ar y stryd
 • Gweithredu polisïau yn fwy effeithiol

Adennill Costau'n Llawn

Wrth ystyried taliadau parcio ceir cyfeirir at gyngor cyfreithiol sy’n dweud y dylai incwm gael ei gymhwyso yn gwbl unol ag A. 55 ac A. 122 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“RTRA 1984”). Os canfyddir, ar ôl gwneud iawn am unrhyw symiau sy’n ddyledus i gronfa’r Cyngor a chost darparu a chynnal a chadw lleoedd parcio oddi ar y stryd, bod gwarged, mae’r Ddeddf yn dweud y gellir defnyddio symiau o’r fath at ddibenion penodedig. Nid oes hawl i ddefnyddio unrhyw warged at ddibenion cyffredinol a/na darparu trawsgymhorthdal ar gyfer unrhyw wasanaethau eraill. Ar ben hynny, mae cyfraith achosion yn awgrymu y byddai’n anghyfreithlon cyllidebu ar gyfer gwarged a chodi refeniw at ddibenion trafnidiaeth eraill (hyd yn oed os caniateir hynny dan A 55 RTRA 1984) gan na fyddai hyn yn cael ei ganiatáu dan y ddeddfwriaeth gyfredol. Rhaid i unrhyw godiadau arfaethedig fod yn rhesymol ym mhob ffordd.

Adroddiad y Cabinet Mawrth 2020 

Mae incwm o leoedd parcio Oddi ar y Stryd, yn unol â’r rheoliadau, yn cefnogi darpariaeth cyfleusterau Toiled sydd o fewn y lleoedd parcio.

Rhedeg Gwasanaeth Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Penfro’n cyflogi 13 o Swyddogion Gorfodi Sifil, 2 Glerc Technegol, 1 Swyddog Gwasanaethau Parcio a Gofal Stryd a 2 Swyddog Gwasanaethau Parcio; fe’u cefnogir i gyd gan y Rheolwr Gofal Stryd a Gwasanaethau Parcio. Nid ydynt yn cael unrhyw fonysau sy’n gysylltiedig â pherfformiad na thaliadau anogaeth.  

Rhoddir Hysbysiadau Tâl Cosb (HTC) i gerbydau sy’n parcio’n groes i’r cyfyngiadau. Os yw modurwr yn dymuno herio HTC, rhaid iddynt ddilyn y broses apelio, y manylir arni ar gefn yr HTC.

A hwythau wedi bod yn gweithredu Gwasanaeth Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio ers 1 Chwefror 2011, mae staff y Gwasanaethau Parcio wedi datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr am ble a phryd y mae parcio difeddwl yn digwydd. Fodd bynnag, pan fo aelodau’r cyhoedd yn profi problemau parcio penodol, gallant roi gwybod i’r swyddfa amdanynt. 

Mae’r tîm Gwasanaethau Parcio hefyd yn gyfrifol am reoli’r holl feysydd parcio, peiriannau Talu ac Arddangos, materion ariannol, Hawlenni Preswylwyr, Hawlenni Tymhorol a Hawlenni Cadw ar gyfer Meysydd Parcio, Goddefebau Parcio a Chytundebau Trwydded Maes Parcio ar gyfer digwyddiadau a lleoedd caeëdig.

Y Swyddfa Gefn - Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru (PPCC)

Mae swyddfa gefn PPCC yn dal i gael ei defnyddio i brosesu’r Hysbysiadau Tâl Cosb a ddyroddwyd

Ceir cyfarfodydd chwarterol, gweithgor swyddogion, gyda chynrychiolwyr o bob Awdurdod Partner i drafod cysondeb gweithredol, rhannu arfer gorau ac ymdrechu i gyflawni arbedion effeithlonrwydd parhaus.

Asiantau Gorfodi

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn defnyddio gwasanaeth pedwar Asiant Gorfodi i adfer dyledion, sef Excel, Proserve, Swift ac A J Enforcement. Mae gan bob un ohonynt brofiad sylweddol o’r gwaith yma ac maent yn darparu gwasanaethau tebyg i bartneriaid eraill PPCC yn ogystal â’n partneriaid yn SWWITCH, sef Cyngor Sir Gâr, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cyflawni Perfformiad ac Ystadegau

Perfformiad Ystadegol

Mae’r tablau isod yn dangos ystadegau sy’n ymwneud â Hysbysiadau Tâl Cosb a ddyroddwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022.

Hysbysiadau Tâl Cosb – Datblygiad Achosion

 

Dilyniant Achosion
Y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd
%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd ar y stryd 7028  66%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd oddi ar y stryd 3656  34%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a dalwyd ar gyfradd ostyngol 7442  69%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a dalwyd ar ôl 14 diwrnod 1443  14.4%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb nas talwyd 596  5.6%
Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a ganslwyd (gweler tabl 6.5) 1223  11%
Cyfanswm nifer y Rybuddion Taliadau Cosb a roddwyd 10675  100%

Tramgwyddau Parcio ar y Stryd

Cod   
Disgrifiad
HTCau a ddyroddwyd       
  %
 
01 Wedi parcio mewn stryd gyfyngedig yn ystod oriau rhagnodedig 2056 19.3%
02 Wedi parcio neu lwytho/dadlwytho mewn stryd gyfyngedig lle mae cyfyngiadau ar aros a llwytho/dadlwytho mewn grym. 95 0.9%
05 Wedi parcio ar ôl i’r amser y talwyd amdano ddod i ben 1 0%
06 Wedi parcio heb i daleb na thocyn talu ac arddangos a oedd yn ddilys gael ei (h)arddangos yn glir 3 0%
12 Wedi parcio mewn lle neu barth parcio ar gyfer preswylwyr heb i hawlen a ddyroddwyd ar gyfer y lle hwnnw gael ei harddangos yn glir 1975 18.5%
16 Wedi parcio mewn lle y mae angen hawlen ar ei gyfer heb arddangos hawlen ddilys 7 0.06%
20 Wedi parcio mewn man llwytho sydd wedi’i farcio â llinell felen 1 0%
21 Wedi parcio mewn cilfach/man a ataliwyd neu ran o gilfach/man 47 0.44%
23 Wedi parcio mewn lle parcio sydd heb ei ddyrannu ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd 233 2.2%
24 Heb barcio’n gywir o fewn marciau’r gilfach neu’r man 21 0.2%
25 Wedi parcio mewn lle llwytho yn ystod oriau cyfyngedig heb lwytho 64 0.6%
26 Cerbyd wedi’i barcio fwy na 50cm o ymyl y ffordd gerbydau a ddim mewn man parcio dynodedig 6 0.05%
27 Wedi parcio ar bwys troedffordd isel 283 2.6%
30 Wedi parcio am yn hwy nag a ganiateir 1600 15%
35 Wedi parcio mewn lle parcio disg heb i ddisg dilys gael ei arddangos yn glir 1 0%
40 Wedi parcio mewn lle parcio dynodedig ar gyfer pobl anabl heb i fathodyn person anabl dilys gael ei arddangos yn glir 505 4.7%
45 Wedi aros ar safle tacsis 64  0.6%
46 Wedi aros lle gwaherddir hynny (ar lwybr coch neu glirffordd) 1 0%
47 Wedi aros mewn arhosfan neu safle bysiau cyfyngedig 30  0.3%
48 Wedi aros mewn ardal gyfyngedig y tu allan i ysgol pan oedd hynny’n waharddedig 3  0%
49 Wedi parcio’n llwyr neu’n rhannol ar drac beiciau 4  0%
55 Cerbyd masnachol wedi’i barcio mewn stryd gyfyngedig yn groes i’r Gwaharddiad ar Aros Dros Nos 4 0%
99 Wedi aros ar groesfan cerddwyr neu ardal sydd wedi’i marcio â llinellau igam-ogam. 17 0.15%

 

Tramgwyddau Parcio oddi ar y Stryd

Cod   
Disgrifiad
HTCau a ddyroddwyd
%
73 Wedi parcio heb dalu’r tâl parcio 2 0%
74 Defnyddio cerbyd mewn lle parcio mewn cysylltiad â gwerthu nwyddau neu gynnig neu ddangos nwyddau i’w gwerthu pan fo hynny’n waharddedig. 15 0.15%
80 Parcio am yn hwy na’r cyfnod hwyaf a ganiateir 42 0.4%
81 Wedi parcio mewn ardal gyfyngedig mewn maes parcio 15 0.14%
82 Wedi parcio ar ôl i’r amser y talwyd amdano ddod i ben 324 3%
83 Wedi parcio mewn maes parcio heb i daleb na thocyn talu ac arddangos na chloc parcio gael ei (h)arddangos yn glir   2319 21.7%
84 Wedi parcio gan wneud taliad ychwanegol i estyn yr arhosiad y tu hwnt i’r amser y prynwyd tocyn ar ei gyfer i ddechrau 1 0%
85 Wedi parcio mewn cilfach y mae angen hawlen ar ei chyfer heb arddangos hawlen ddilys 229 2.1%
86 Wedi parcio y tu hwnt i farciau’r gilfach 246 2.3%
87 Wedi parcio mewn man parcio ar gyfer pobl anabl heb i fathodyn person anabl dilys gael ei ddangos yn glir. 154 1.4%
91 Wedi parcio mewn maes parcio neu ardal nad oedd wedi’i d(d)ynodi ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd 175 1.6%
92 Wedi parcio gan achosi rhwystr 2 0%
93 Wedi parcio mewn maes parcio pan oedd ar gau 1 0%
94 Wedi parcio mewn maes parcio talu ac arddangos heb arddangos dau docyn talu ac arddangos dilys pan oedd yn ofynnol 0 0%
95 Wedi parcio mewn lle parcio at ddiben heblaw diben dynodedig y lle parcio. 119 2%

 

HTCau a Ganslwyd 

 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a ganslwyd o ganlyniad i gynrychiolaeth ffurfiol: yr Her wedi’i Derbyn: Y Rhybuddion Taliadau Cosb a Roddwyd: 713 (6.7%)
 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a ganslwyd am resymau eraill (e.e. nid oedd modd olrhain y perchennog, gwall y Swyddog Gorfodi Parcio Sifil (CEO), y DVLA ddim yn gallu darparu manylion: 510 (4.8%)
 • Y Cyfanswm a Ganslwyd: 1223 (11.4%)

Cymhariaeth

 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd: 6078 (2020-21)      10675 (2021-22)
 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd ar y Stryd 3762 (2020-21)      7028 (2021-22)
 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a roddwyd oddi ar y Stryd 2316 (2020-21)     3656 (2021-22)
 • Nifer y Rhybuddion Taliadau Cosb a ganslwyd fesul 610 (2020-21)     1223 (2021-22)

Penderfyniadau dyfarnu a wnaed mewn gwrandawiadau yn y Tribiwnlys Cosbau Traffig 

 • Cyfanswm 7 (2020-21)     4 (2021-22)
 • Cydsyniad - (2020-21)     1 (2021-22)
 • Apêl wedi'i Gwrthod 4 (2020-21)    1 (2021-22)
 • Apêl wedi'i Derbyn 2 (2020-21)     1  (2021-22)
 • Dim Her 1 (2020-21)     1 (2021-22)

Gwybodaeth Ariannol

Cyfrif Ariannol

Cyflwynir isod ddata ariannol incwm a gwariant a lywodraethir gan Adran 55 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

Incwm
      2020/21
     2021-22
Hawlenni Parcio i Breswylwyr  (Mae’n cynnwys Preswylwyr ac Ymwelwyr) £48,189 £42,755
Goddefebau Parcio £6,255 £7,975
Taliadau Cosb £437,939 £337,642
Cyfraniadau gan Allau Eraill £7,600 £18,521
Cyfanswm Incwm £499,983 £406,893

 

Gwariant
2020-21
 2021-22
Costau Cyflogeion £218,412 £288,260
Safleoedd £49,619 £27,580
Nwyddau a Gwasanaethau £6,078 £12,834
Cymorth a Rheoli £159,752 £142,052
Taliadau Eraill £44,057 £62,790
Costau Cyfalaf £0 £0
Cyfanswm Gwariant £477,918 £533,516
Gwarged) / Diffyg -£22,064 £126,623

 

 

 

 

Nid yw’r wybodaeth ariannol a ddarperir ar gyfer yr adroddiad hwn yn cynnwys y gweithgarwch oddi ar y stryd nad yw’n cael ei lywodraethu gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Fentrau 2020 / 2021

Menter

Adolygu camera symudol ANPR ar gyfer Gorfodi

Cynnydd

Cafodd y defnydd o ANPR ei gymeradwyo gan y Cabinet

Menter

Cynnydd gyda chyflawni’r Gyfnewidfa newydd yn Hwlffordd

Cynnydd

Mae hyn yn symud yn ei flaen gyda chynlluniau i ddechrau ar y safle ym mis Mawrth 2022

Menter

Cyflwyno opsiynau talu heblaw arian parod mewn peiriannau Talu ac Arddangos

Cynnydd

Yn mynd rhagddo – Mae problemau gyda’r rhwydwaith wedi achosi oedi o ran newid yn gyfan gwbl i opsiynau heblaw arian parod – mae opsiynau heblaw arian parod bellach yn cael eu cynnig ledled y sir 

Menter

Parhau i gyflwyno mannau gwefru cerbydau trydan yn ein meysydd parcio

Cynnydd

Rhagor o safleoedd bellach wedi eu hychwanegu

Menter

Cyflwyno opsiwn PayByPhone ar gyfer sesiynau parcio

Cynnydd

Opsiwn PayByPhone wedi’i gyflwyno ym mis Mawrth 2021

Menter

Rheoli’r galw o ganlyniad i “Wyliau gartref”

Cynnydd

Sefydlwyd dull amlasiantaeth ac fe reolwyd y galw. Roedd 2021 yn flwyddyn adfer ac mae angen monitro’r galw yn 2022

Menter

Rheoli proses i adennill costau’n llawn ar gyfer Gwasanaethau Parcio 

Cynnydd

Gweler adroddiad y Cabinet dyddiedig 10 Mawrth 2020 – dolen yn Eitem 5.2 uchod

Menter

Adolygu Darpariaeth ar gyfer Cartrefi Modur

Cynnydd

Trafodaeth barhaus ynghylch darpariaeth ar gyfer Cartrefi Modur mewn perthynas â gwersylla dros nos

Menter

Adolygu gorchmynion Oddi ar y Stryd yn Unol â Gweledigaeth strategol yr Awdurdod

Cynnydd

Yn mynd rhagddo - Dirymu’r gorchymyn ar gyfer y canlynol wedi’i gwblhau – Hen safle’r Llyfrgell a’r Pwll Nofio yn Stryd Dewi Cherry Grove  

Datblygiadau a Mentrau yn y dyfodol

Yn 2022/23 bydd nifer o fentrau’n cael eu hystyried, naill ai’n dilyn ymlaen o weithgarwch y llynedd a materion yn codi neu fentrau newydd, fel a ganlyn:

 • Adolygu Taliadau cyfredol am Barcio Oddi ar y Stryd 
 • Bwrw ymlaen ag ANPR ar gyfer gorfodi
 • Cyflawni Cyfnewidfa Hwlffordd
 • Archwilio opsiynau ar gyfer parcio Cartrefi Modur dros nos
 • Cynnal Adolygiad Traffig yn Hwlffordd ac Aberdaugleddau
 • Adolygiad pellach o adennill costau’n llawn yn unol â’r rheoliadau
 • Adolygu Gorchmynion Oddi ar y Stryd yn unol â gweledigaeth strategol yr Awdurdod

Atodiad 1: Cynlluniau Parcio i Breswylwyr a Chyfleusterau Parcio a Rennir 

Aberllydan

 • Marine Road – yr ochr orllewinol

Dale

 • U6006 Dale Fort Road – yr ochr ddwyreiniol

Abergwaun

 • Wallis Street – yr ochr ddwyreiniol
 • Coronation Avenue

Hwlffordd

 • Bush Row – yr ochr ddwyreiniol
 • Albany Terrace – yr ardal barcio
 • Cambrian Place – yr ochr ddwyreiniol
 • Cartlett – yr ochr ogleddol
 • Ardal ger Castell y dref
 • North Street – yr ochr orllewinol
 • North Street – yr ochr ddwyreiniol
 • Holloway – yr ochr ogleddol
 • Queens Square – yr ardal ganol
 • Crowhill – yr ochr ddwyreiniol
 • Merlins Hill – yr ochr ogleddol
 • Hill Street
 • North Crescent – yr ochr orllewinol
 • Winch Crescent – yr ochr ddeheuol

Aberdaugleddau

 • Stryd Robert – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Neyland
 • Neyland Hill – yr ochr ddeheuol

Penfro

 • Woodbine Terrace – yr ochr ddeheuol
 • Doc Penfro
 • Apley Terrace – yr ochr ddeheuol
 • Bush Street – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Church Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Gordon Street – yr ochr orllewinol
 • Gwyther Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Laws Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Pembroke Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Upper Laws Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Upper Meyrick Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol

Dinbych-y-pysgod

 • Augustus Place (yn gwasanaethu 1-10 a 11-18)
 • Clareston Road – yr ochr orllewinol a’r ochr ddeheuol
 • Culver Park – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Greenhill Avenue – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Weston Terrace – yr ochr orllewinol
 • Harding Street – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Harries Street – yr ochr orllewinol
 • Heywood Court – yr ochr orllewinol
 • Heywood Court – rhifau 74-85 yr ochr ogleddol, rhifau 48-64 yr ochr ddeheuol
 • Stryd y Broga Isaf – yr ochr ddwyreiniol
 • Park Place – yr ochr ogleddol a’r ochr ddeheuol
 • Edward Street – yr ochr dde-ddwyreiniol
 • Park Terrace – yr ochr dde-ddwyreiniol
 • Penelly Road – yr ochr ddwyreiniol
 • Picton Road – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Picton Terrace – yr ochr orllewinol
 • Queens Parade – yr ochr orllewinol
 • South Cilff Street – yr ochr ogleddol
 • St Florence Parade – yr ochr ddwyreiniol
 • St Johns Hill – yr ochr ogleddol
 • St Julian’s Street – yr ochr ogledd-orllewinol
 • Sutton Street – yr ochr ddwyreiniol
 • The Croft – yr ochr ddwyreiniol
 • The Norton – yr ochr ddwyreiniol
 • The Paragon – yr ochr ddeheuol
 • Trafalgar Road – yr ochr ogledd-orllewinol a’r ochr dde-ddwyreiniol
 • Victoria Street – yr ochr orllewinol a’r ochr ddwyreiniol
 • Warren Street – yr ochr ddeheuol

Man Parcio a Rennir (Cyfyngiad Aros o 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr, dydd Llun i ddydd Sadwrn, 8am-6pm/Deiliaid trwyddedau) 

Doc Penfro
Meyrick Street – yr ochr orllewinol

Man Parcio a Rennir (Cyfyngiad Aros o 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr, 8am-6pm/Deiliaid trwyddedau) 

Hwlffordd
Holloway – yr ochr ogleddol
North Street – yr ochr ddwyreiniol
Queens Square – yr ardal ganolog
Tyddewi
Stryd Newydd – yr ochr ddwyreiniol

ID: 11036, adolygwyd 25/10/2023