Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Archif Penderfyniadau

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniad
1 17/04/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi Gweithredu Uniongyrchol o ran Hysbysiad Gorfodi Cynllunio 153
2 27/04/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Pennu Ffioedd a Thaliadau ar gyfer gwasanaethau dewisol 2012-13
3 21/06/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
4 26/06/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Lles Anifeiliaid 2006: Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) (Diwygio) 2007 - Sbaddu dau lo tarw - 02.01.2012
5  06/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu Ardal Rheoli Ansawdd Aer Rhif 1 2012 (Hwlffordd)
6  06/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu Ardal Rheoli Ansawdd Aer Rhif 2 2012 (Penfro)
7 18/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005
8 19/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 - rhybuddiad syml
9 02/08/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Lles Anifeiliaid 2006: Rheoliadau sgil-gynhyrchion anifeiliaid (gorfodi) (Cymru) 2011 - Methiant i waredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid. Methiant i gyflenwi amgylchedd/deiet addas; achosi i ddefaid ddioddef yn ddiangen - Erlyn
10 21/08/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Trwyddedu 2003 - Cynnal gweithgarwch trwyddedadwy heb awdurdod - cyflenwi bwyd poeth - 19.05.2012 - Erlyn
11 07/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
12 24/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 24 o geisiadau am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol o 1 Ebrill 2012
13 24/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 5 cydsyniad yn ôl disgresiwn o ran Cynlluniau Atgyweirio Grwpiau o 18.11.2011
14 04/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
15 12/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 7 cais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
16 18/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
17 26/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 - Gwerthu nwyddau trydanol anniogel (gwefryddion) - 11.04.2012 - Erlyn
18 22/11/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
19 30/11/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
20 17/12/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rheoliadau Hylendid Bwyd Cyffredinol 2004: Rheoliadau Labelu Bwyd 1996 - Troseddau Hylendid Bwyd a Labelu 25.06.2012
21 15/03/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 3 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
22 28/03/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 Grant Cysylltu Cymunedau
23 24/05/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad Rhif 852/2004 y CE Atodiad II
24 30/05/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
25 07/06/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
26 02/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
27 02/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Gwaredu cyfarpar Electroneg Pŵer dros ben yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
28 15/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn am dorri Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005
29 29/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 2006 a Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007 
30 02/08/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden  Awdurdodi 3 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
31 06/09/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Penderfyniad ar gyfer Gweithredu Ffurfiol (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Llywodraeth Leol 1972 - is-ddeddf traethau a phrif drosedd cyfyngu
32 25/09/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3; Erthygl 5 Rheoliad (EC) 852/2004;  Rheoliad (EC) Rhif 052/2004 Atodiad X11 para 1;  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1;  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II  Para1 a Phennod V Para 1a - hylendid bwyd
33 08/10/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 80
34 14/10/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
35 05/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 Atodlen 4 para 2  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1 Para 1  Erthygl 14(1) o (EC) 178/2002 creu trosedd o dan Reoliad 4 o Reoliadau Bwyd Cyffredinol 2004 Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004
36 14/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a) (iii)
37 15/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 5 Grant y Gronfa Fuddsoddi Leol
38 20/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3, Pennod 1 para 4, Pennod VIII para 1, Pennod 1 para 1, Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod XII para 1, Erthygl 6 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004
39 21/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb cytûn i'r Arolygiaeth Gynllunio ar Safle Terfynell LNG South Hook, Herbrandston
40 23/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio contract gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i gyflwyno'r Gronfa Cymorth Hyblyg (2013 - 2014, contract 9 mis yng Ngheredigion)
41 24/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio cytundeb (Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth) gyda'r darparwr Cyfrifiadura Perfformiad Uchel i Gymru (PPC Cymru) ar gyfer gosod a gweithredu cyfrifiadur Haen 2a a 2b yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
42 28/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Pennu Ffioedd a Thaliadau ar gyfer ymweliadau ail-sgorio Hylendid Bwyd ar £150.00 yn unol â Chanllawiau gan Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
43 12/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod VIII, para 1;  Pennod 1, para 4; Pennod IX, paragraffau 3 a 7, Pennod 1, para 1; Pennod II para 1(b);  Pennod II para 1(c), Pennod 1, para 7; Pennod V, para 1(a), para 1 (b); Pennod VI, para 1, Pennod VI, para 2, Erthygl 5;  Atodiad II Pennod XII, Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Atodlen 4, paragraffau, 6 a 2(c)
44 13/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol 
45 13/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gytuno i waredu hen ddodrefn a dodrefn diangen - yn cydymffurfio â Rheoliadau Ariannol yr Awdurdod
46 14/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio ad-daliad ar ad-daliad o Wariant Atgyweirio Grwpiau 
47 10/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb cytûn i'r Alwad am Dystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
48 13/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio ar gyfer Cynnig i Dreialu Consesiwn Arlwyo yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
49 15/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gorchymyn Gwyro cytûn
50 10/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhybuddiad syml o dan Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004, Erthygl 14(1) Rheoliad 178/2002, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1, para 1            
51 12/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyn - Torri Hysbysiad Lleihau Sŵn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, A80
52 12/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhybuddiad - o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1 para 1, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II, Pennod 1X, para 3, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004, Erthygl 5 para 2(d), Troseddau o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliad 17(1)
53 17/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Grŵp: Ystlumod)
54 27/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Cynefinoedd: Dŵr croyw)
55 03/03/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau: Mursen y De (Coenagrion mercurial)
56 12/03/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio - Dyfarnu cyllid Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Seilwaith sy'n gysylltiedig â Thwristiaeth, wedi ei anelu at Awdurdodau Lleol yn dilyn y stormydd diweddar - Gofyniad Caffael i ddarparu gwasanaethau cyn Pasg/Haf 2014
57 03/04/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Erlyn - diffyg cydymffurfiaeth â Hysbysiad Gorfodi. Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3; Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004; Rheoliadau (EC) Rhif 052/2004 Atodiad II Pennod XII para 1; Atodiad II Pennod 1 Para 1; Atodiad II Pennod V Para 1a
58 10/04/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cytuno ar un Gronfa Pysgodfeydd yr UE: Cynllun Grant Bach
59 02/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo mabwysiadu Arfarniad Cymeriad Ardal Gadwraeth a Chynllun Rheoli Hwlffordd Cyngor Sir Penfro - Ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus. (O dan awdurdod a roddwyd drwy benderfyniad y Cabinet ar 10/03/2014)
60 08/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymeradwyo 3 grant y Gronfa Fuddsoddi Leol
61 09/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn parthed Deddfwriaeth Adran 45, Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847
62 14/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodi Cynllunio - awdurdod i erlyn
63 19/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Brain Coesgoch
64 29/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Bwriad arfaethedig i Wyro Llwybr Troed Cyhoeddus PP36/1 heol Tyddewi - Treletert - Cymeradwywyd
65 29/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhaglen Waith Gytûn gyda Rehab JobFit LLP a Chyngor Sir Ceredigion
66 06/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb indemniad gyda Llain 3, Parc Busnes Ystâd Orllewinol, Hwlffordd, gyda Chyngor Sir Ceredigion o ran Grant PDF
67 13/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer presenoldeb par Ymweliad Astudio - 16/17.07.2014
68 19/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dau benderfyniad - Camau Gweithredu camarweiniol drwy rinwedd Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg - 2008 - rhybuddiad ffurfiol
69 28/07/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd - dyfarnu grantiau
70 06/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, Barry Cooke, Pennaeth Eiddo, Martin White, Pennaeth Adfywio Llofnodi Cytundeb Cyfrinachedd â Llywodraeth Cymru i gymryd rhan yn y gwaith o asesu cynigion ar gyfer safleoedd Ardal Fenter Waterston a Blackbridge. Wedi trafod y cytundeb â'r Prif Weithredwr a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgor ac wedi'i gefnogi ganddynt
71 06/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gwaredu Sunnybank - Pennaeth Eiddo
72 08/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb cyfrinachedd Llywodraeth Cymru wedi ei lofnodi i gymryd rhan yng nghyfarfodydd Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau
73 12/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Panel PDF wedi cytuno i gefnogi cais Cam 1 ar gyfer tir i'r gorllewin o Ffordd Hayston, Tre Ioan
74 16/09/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu Ffurfiol (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) - rhoi rhybuddiad ffurfiol (os cyfaddefwyd) neu rybudd ysgrifenedig
75 29/09/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio contract â'r Adran Gwaith a Phensiynau - dogfen cytundeb ar gyfer Darparu Canolfannau Cyflogadwyedd De-orllewin Cymru CPA3
76 07/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb diwygiedig ac estynedig rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Ceredigion par Prosiect Gweithffyrdd y De-orllewin - cytuno ar estyniad i'r contract
77 13/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu Ffurfiol parthed Safonau Masnachu - Erlyn
78 16/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i gymeradwyo'r Gorchymyn Gwasgaru ar ran Cyngor Sir Penfro par Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 - Gorchymyn Gwasgaru, Cei Brunel, Neyland
79 16/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Wave Hub, MHPA ac MEP
80 21/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno ar amrywiad i'r contract
81 27/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i Fabwysiadu'r Fframwaith ar gyfer asesu Addasiadau a Gwyriadau i'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus
82 30/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i awdurdodi'r broses o gyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol - Adroddiad Monitro Blynyddol 2013-14
83 06/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo un Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd Echel 4 Cynllun Grantiau Bach Sir Benfro
84 10/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo Gwybodaeth o dan Adran 92.(1) 'Deddf Nodau Masnach 1994'
85 17/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Prif Weithredwr Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth llofnodedig â Gwres a Phŵer Cyfunedig De Hook Cyf ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
86 10/12/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo 3 chais am grant FLAG yn y Panel Grantiau
87 12/12/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio ar gyfer Caffael Darpariaeth Gwasanaeth Rhyngrwyd a Data yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
88 21/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol - Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Brithribin Brown
89 28/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio o dan 4 (a) (iii) - dim cystadleuaeth wirioneddol
90 29/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Estyniad i'r Contract - Rhaglen Waith - Rehab Job Fit - cytunwyd
91 30/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gorfodi Cynllunio - penderfyniad i fwrw ymlaen â chais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer cynllun diwygiedig i eiddo i'r gogledd o'r sir - cytunwyd
92 13/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dogfen Contract Cytundeb ar gyfer darparu Gwasanaethau Cymorth Dileu Swyddi MURCO rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Sir Penfro (Futureworks)
93 17/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno ar ddyfarniad/cynnig atodol ar gyfer y Cynllun Grantiau Eiddo Masnachol
94 20/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo dyfarniad ar gyfer y Cynllun Grantiau Eiddo Masnachol - Penfro
95 27/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliadau EC 852/2004
96 03/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Amrywiad i Ddogfen Cytundeb ar gyfer darpariaeth Gwasanaethau Cynorthwyol Diswyddiadau MURCO rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Sir Penfro (Gwaith yn yr Arfaeth)
97 06/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Caffael Maes chwarae ac Offer Chwarae Synhwyraidd ar gyfer Maenordy Scolton
98 24/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ardystiad arfaethedig i ganiatáu cyfnod treialu o chwe mis ar gyfer safle arlwyo yng Nghanolfan Arloesedd y Bont cyf: PROC/1314/058
99 25/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Caffael Gwasanaethau Cynllunio Ymgynghorol o dan Reol Sefydlog 4 (c) (i)
100 27/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio gan yr Adran Gaffael parthed PROC/0506/005 – Caffael System Feddalwedd Cynllunio 
101 24/04/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth leol a gymeradwywyd - Cynllun Gweithredu Purple Broomrape
102 29/04/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Erlyniad o dan Reoliadau (EC) Rhif 852/2004 - Mater yn ymwneud â Hylendid Bwyd
103 07/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i barhau â Darpariaeth Data Rhyngweithiol HPC Cymru a chefnogi Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Pennaf Penfro
104 08/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodir Rhybudd Syml o dan Reoliadau Cyffredinol Bwyd 2004
105 08/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodir Rhybudd Syml parthed mater yn ymwneud â Safonau Masnach
106 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i awdurdodi Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a) (iii) a Rheol Sefydlog 4 (c) (i) i’r angen i ofyn am amcan brisiau ar gyfer y gofyniad
107 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar Rybudd Syml o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 - Troseddau o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliad 17 (1)
108 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd (wedi sicrhau nad oes gormod o risg ariannol i’r Cyngor,) fenthyciad i ddarparu arian cyfatebol er mwyn sicrhau cyllid Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i ddarparu cynllun adfywio arwyddocaol yn Saundersfoot
109 22/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed mater Safonau Masnach 
110 11/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb CWP Cefn wrth Gefn ar gyfer Lleoliadau Gwaith Cymunedol
111 16/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i awdurdodi eithriad i’r angen i ofyn am amcan brisiau pellach ac i gymeradwyo ymgynghorwyr ar gyfer gwerthusiad prosiect UE
112 18/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio er mwyn Ddiogelu’r Cyhoedd ac ymestyn cytundeb arbenigol
113 29/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Memorandwm o Ddealltwriaeth sydd wedi ei awdurdodi
114 10/07/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed mater Safonau Masnach
115 17/07/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Rhybudd Syml parthed mater hylendid bwyd
116 20/07/2015 Ian Westley, Prif Weithredwr O 20.07.2015 hyd y 06.08.2015 yn gynwysedig bydd y Prif Weithredwr (sydd ar wyliau blynyddol)  yn dirprwyo awdurdod pwerau a swyddogaethau penodol yn ystod ei absenoldeb i’r Cyfarwyddwr Datblygu
117 20/07/2015 Ian Westley, Prif Weithredwr Dirprwyo swyddogaethau yn ystod gwyliau blynyddol (y cyfnod sy’n cynnwys 22.07.2015 a 06.08.2015)
118 10/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Cyfrinachedd a arwyddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pwyllgorau Bwrdd Parth Menter 01.08.2015 - 31.07.2018
119 14/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ar y cyd â Chyngor Gwledig Llanelli, cytunwyd ar  GLG Gwaith yn yr Arfaeth parthed cytundeb Hyfforddiant yn y Gweithle
120 18/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Gwledig Llanelli parthed Cytundeb Hyfforddiant Gwaith yn yr Arfaeth
121 09/09/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar erlyniad o dan ddeddfwriaeth Safonau Masnach a Lles Anifeiliaid
122 23/09/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb Dysgu yn y Gweithle WBL4 gyda Choleg Sir Benfro
123 06/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Grant Cyfamod Cymunedol
124  09/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar benderfyniad i weithredu’n ffurfiol parthed mater iechyd a diogelwch 
125 13/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd grant oddi fewn i Fenter Dreftadaeth Treflun Hwlffordd
126 13/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Partneriaeth Ddatblygu Credyd Cynhwysol CSP/ Yr Adran Waith a Phensiynau
127 06/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu ac Aelod o’r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoliadau Ardystiwyd Cynllun Gwasanaeth Gorfodol Iechyd a Diogelwch ar ran CSP
128 18/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Personél Safonau Masnach ar gyfer gorfodaeth yn unol â chyfansoddiad y Cyngor, Rhan 3, Adran 5.4, o dan Ddeddf Hawliau Cwsmeriaid 2015
129 20/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad wedi ei awdurdodi yn unol â deddfwriaeth Safonau Masnach - mater o orbrisio
130 23/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu a awdurdodwyd o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr rhag Masnach Annheg 2008
131 08/12/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Estyniad i gytundeb Dysgu yn y Gweithle 4 gyda Choleg Sir Benfro
132 21/12/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Diwygiad Cyllid parthed Refeniw Cronfa Weithredu Camddefnydd Cyffuriau - Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2016-17
133 20/01/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio Rheol Sefydlog parthed: Cynllun Peilot Monitro Ansawdd yr Awyr - Synwyryddion arfaethedig i Fonitro’r Awyr (Gorsaf Bŵer Penfro)
134 20/01/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodaeth Cynllunio – cytunwyd ar Awdurdod i Erlyn
135 04/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb i ofyn am leihad mewn cost trwydded parthed Deddf Trwyddedau Sw 1981
136 10/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed achos yn ymwneud â Safonau Masnach
137 10/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
 138 24/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Taliad i Lywodraeth Cymru wedi terfyniad Cytundebau Menter ar y Cyd ar gyfer Pont Cleddau a Safleoedd Cyflogaeth Strategol Llwynhelyg
139 24/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adran 25 Hysbysiad yn dod â thenantiaeth busnes i ben (x9). Deddf Landlord a Thenant 1954 (Masnachwyr Marchnad Hwlffordd)
140 25/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd caffael Darpariaeth Gwasanaeth Rhyngrwyd a Data yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
141 09/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd ymestyniad i gytundebau staff yr Uned Ewropeaidd
142 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cyhoeddi adolygiad o’r Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth/Rhywogaethau gormesol nad sy’n frodorol
143 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Derbyniad tendr wedi ei awdurdodi– Safle Ystafell De ym Maenordy Scolton 
144 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodaeth Cynllunio – Awdurdodwyd erlyniad o dan Ddeddf Cynllunio Tref a Chefn Gwlad 1990
145 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cais ar gyfer Grant Cymunedol Llywodraeth Cymru
146 11/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Rhybudd Syml parthed rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
147 16/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Amrywiad a awdurdodwyd i Gytundeb: Rhaglen Waith (Rehab Jobfit LLP)
148 24/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Argymell erlyniad - Trosedd Lles Anifeiliaid
149 30/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb wedi ei awdurdodi- Partneriaeth Ddatblygu Credyd Cynhwysol (Yr Adran Gwaith a Phensiynau)
150 06.04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael ceidwad artistig ar gyfer prosiect celf cyhoeddus - Hwlffordd
151 11/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael System Feddalwedd Cynllunio a Rheoli Adeiladu
152 13/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdod i erlyn ar gyfer methiant i gydymffurfio â'r Rhybudd Gorfodi Cynllunio (INV/0631/08) (Cyf: 173)
153 20/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Lefel Gwasanaeth  wedi'i lofnodi gyda Chyngor Gwledig Llanelli (Academi Sgiliau Cymru, NPTC) i gyflwyno contract dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddeiaeth a phrentisiaeth
154 28/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdod i erlyn ar gyfer methiant i gydymffurfio â'r Rhybudd Gorfodi Cynllunio
155 03/05/2016 Mark Elliott, Pennaeth Diogelwch y Cyhoedd Dyfarniad ariannu wedi'i lofnodi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gweithredu Rhentu Doeth Cymru
156 20/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi'i lofnodi gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Grant Gwasanaethau Cam-drin Domestig (DASG) 2016/17
157 22/06/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael System Feddalwedd Mesur Perfformiad
158 07/07/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed adnewyddu'r contract Ymgynghorydd Trais Domestig Annibynnol 01.04.2015 - 31.03.2017
159 11/07/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Cytundeb i wneud gwaith heb ganiatâd yn unol ag Adran 99 Deddf Adeiladu 1984 - Begeli, Cilgeti
160 03/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Penderfyniad Awdurdodedig i Ystyried Gweithred Ffurfiol dan Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
161 04/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio hawl ar randaliad o Wariant Atgyweirio Grŵp yn unol ag Arweiniad Llywodraeth Cymru
162 04/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio hawl ar randaliad o Wariant Atgyweirio Grŵp yn unol ag Arweiniad Llywodraeth Cymru
163 05/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo Strategaeth Tir Halogedig Cyngor Sir Penfro 2016 yn unol â gofynion Rhan2A Deddf yr Amgylchedd (1990) fel y'i diwygiwyd
164 18/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad cyllido a arwyddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Chynllun Bwrsariaeth Cam-drin Sylweddau - Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed (APB) 2016/17
165 06/09/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
166 06/09/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 167 17/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Apwyntio contractwyr arbenigol i baratoi arolwg cyflwr - Tŷ Foley, Hwlffordd
 168 20/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Gwasanaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Triniaeth Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer oedolion 01.04.2015 - 31.03.2018
 169 25/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Gwasanaeth yn ymwneud ag Ymgynghorydd Annibynnol Trais Domestig 01.04.2016 - 31.03.2017
 170 09/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig yn unol â Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 171 14/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Dyfarniad Gyllido yn ymwneud â Chronfa Refeniw Gweithredu Cam-drin Sylweddau - Bwrdd Cynllunio Adran Dyfed 2016 - 17
 172 21/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Dyfarniad Gyllido gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â gwaith ar 2-6 Y Stryd Fawr, Hwlffordd (cynllun THI)
 173 29/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Tystysgrif Derbyn Tendr i apwyntio contractwr ar gyfer prosiect Llyfrgell ac Oriel Hwlffordd
 174 06/12/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio: cyfarwyddyd i ymgynghorwyr i baratoi Asesiad Egni Adnewyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol a ddiweddarwyd gan ddefnyddio cyllid LlC
 175 16/12/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Cytundeb Gwasanaeth rhwng Bwrdd Cynllunio Cam-drin Sylweddau Dyfed & Gwasanaeth Cam-drin Cyffuriau & Alcohol Plant a Phobl Ifanc o dan 18. 01.10.2013 - 31.03.2016
 176 03/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio ar gyfer caffael gwasanaethau cynorthwyol ar gyfer Rhwydweithio Data yn y Ganolfan Ddyfeisgarwch Busnes
 177 10/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithrio adroddiad Rheolau Sefydlog ar gyfer ymestyn Cymorth Cyffuriau - Gwasanaeth Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc o dan 18. Cytundeb ar gyfer 01.04.2017 - 31.03.2018
 178 24/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cyhoeddiad Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Britheg y Gors)
 179 09/02/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb wedi ei arwyddo, yn cytundebu Studio Weave Ltd ar gyfer prosiect gelf gyhoeddus yn Hwlffordd fel rhan o Raglen Cydlifiad a ariannir gan Gyngor y Celfyddydau
 180 15/02/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad wedi ei arwyddo ar gyfer Cronfa Fenthyciad Canol y Dref gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi adfywiad yng nghanol trefi Aberdaugleddau, Hwlffordd a Phenfro
 181 01/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Cydweithio a Rhannu Gwybodaeth wedi ei arwyddo parthed Grŵp Gwyliadwriaeth  Amgylcheddol Dyfrffordd Aberdaugleddau (Drafft 1)
 182 30/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad a gofnodwyd parthed gwrthdaro buddiannau posib yn ymwneud ag adroddiad/penderfyniad Pwyllgor Cynllunio a chais arfaethedig ar gyfer Trwydded Masnachwyr Sgrap (Deddf 2013) ar yr yn safle
 183 31/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Derbyn Tendr ar gyfer uwch gynlluniau canol y dref
 184 13/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarnu pum Dyfarniad Grant THI ar gyfer prosiectau a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Llywio - Menter Dreftadaeth Hwlffordd 
 185 19/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyd-lofnodwyd ar gyfer cyllid UE/LlC o £524,207 er mwyn i Gwaith yn yr Arfaeth ddarparu rhaglen ‘Cymunedau ar gyfer Cyflogaeth’ 2017-2020
 186 20/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Cytundeb Fframwaith Llywodraeth Cymru er mwyn darparu Cronfa Arloesi ar gyfer Cymunedau am Waith (Lot 3 a 4)
 187 11/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn - diffyg cydymffurfio â Rhybudd Gorfodi (Cyf: ENF/0265)
 188  12/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyhoeddiad awdurdodedig o Gylch Gorchwyl Partneriaeth Natur Sir Benfro a adolygwyd a dogfennau cysylltiol
 189 24/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn – diffyg cydymffurfio â Rhybudd Gorfodi (Cyf: 220)
 190 26/07/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llythyr Dyfarnu Cyllid wedi’i arwyddo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prynu Allied House, Hwlffordd fel canolfan camdrin sylweddau
 191 24/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad i Reolau Sefydlog – CHOICES (Drug Aid Cymru) Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau i Bobl Ifanc. Estyniad o 1 flwyddyn i’r cytundeb ar ran Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed. Ariennir gan Lywodraeth Cymru
 192 24/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adnewyddu Trwydded Delwyr Metel Sgrap (1.4.17 – 31.3.19): JD Jones Recycling, Highway House, Ferry Terrace, Doc Penfro (Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013)
 193 16 - 25/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb i Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Gweunydd Somerton Meadows
 194 06/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyhoeddiad awdurdodedig o’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a adolygwyd (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Estron Goresgynnol)
 195 11/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Exception to HR Policies and Standing Orders – Appointment of a Manager for up to three months Temporary Maternity Cover
 196 18/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Recorded Decision to agree consequential changes to the text of the Conservation Area Appraisal and Management Plan, following adoption of the document in September 2017
197  22/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Talu anfoneb i drydydd parti – Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Dyfed (banciwr rhanbarthol)
198  06/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi’i lofnodi mewn perthynas â Rhaglen Cyfalaf Tir Halogedig 2017/18. Prosiect Ystâd Ddiwydiannol Waterloo
199  06/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi’i lofnodi mewn perthynas â Rhaglen Cyfalaf Tir Halogedig 2017/18. Safle Tirlenwi Priordy
200  12/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn - peidio cydymffurfio gyda Hysbysiad Torri Amodau (Cyf: INV/0106/13 & INV/0254/13).
201 18/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo Protocol Rhannu GwybodaethDatganiad o Gymeradwyaeth yn caniatáu rhannu data gyda Heddlu Dyfed Powys ar faterion mewn perthynas â sgamiau a masnachu stepen drws (Safonau Masnach). Mae'r protocol wedi derbyn sicrwydd ansawdd gan WASPI - Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru).
 202 20/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Tystysgrif Derbyn Tendr ar gyfer darparu Dosbarthiadau Meistr Dylunio a Hyfforddi/Mentora ar gyfer cyfranogwyr y prosiect BUCANIER.
 203 23/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu I gynyddu ffioedd Rheoli Adeiladu yn unol â chwyddiant (dros gyfnod 4 mlynedd) gan sicrhau fod y cyfrif masnachu yn parhau wedi'i fantoli.
 204 27/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi erlyniad am beidio â chydymffurfio gyda Hysbysiad Gorfodi Cynllunio   (Cyf: INV/0183/14).
 205 06/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriadau i Reolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol: cyflenwi tanwydd awyrennau.
 206 06/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cysylltiad â 'Rhaglen i Ddileu TB wedi'i adnewyddu' Llywodraeth Cymru.
 207 07/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Protocol dros ddelio gydag adolygiadau rhent hanesyddol / wedi'u hôl-ddyddio.
 208 14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau - Bancwr Rhanbarthol - talu anfoneb i drydydd parti.
209  14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithriadau - ynglŷn â Theilio Canolfan Hamdden Abergwaun. 
 210 14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig yn gysylltiedig ag hysbysebu camarweiniol.
211  14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig am fethu arddangos sticer gradd Hylendid Bwyd dilys yn y lleoliad a'r modd dan sylw.
 212 22/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig yn gysylltiedig ag amryw o weithrediadau yn groes i; Adran 2 rheoliad 4 (1), 17 A 20 o Reoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi)(Cymru) 2014; Adran 9 o'r Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006; adran 73 o'r Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 ac adran 13 (6) o'r Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.
 213 24/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu I beidio â pharhau gydag erlyniad am fethiant i arddangos sticer gradd hylendid bwyd dilys yn y lleoliad a'r modd dan sylw, yn dilyn derbyn gwybodaeth newydd ynglŷn â phrawf lles y cyhoedd.
 214 24/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Lefel Gwasanaeth wedi’i lofnodi 1.08.2017-31.07.2018 gyda Chyngor Gwledig Llanelli ar gyfer cyflawni Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith.
 215 11/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad i Archebion Sefydlog – defnyddio fframwaith ESPO i bwrcasu offer chwarae yn yr awyr agored i Amgueddfa Scolton.
 216 12/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig yn ymwneud â throseddau yn erbyn lles anifeiliaid.
 217 15/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llofnodydd ar y cyd i Bolisi Defnydd Derbyniol y Safonau Masnach i Gronfa Ddata Rheoli Cudd-wybodaeth Cenedlaethol  (MEMEX) gyda Safonau Masnach yr Alban. 
 218 15/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad o Gyllido wedi’i lofnodi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Llyfrgell ac Oriel Riverside.
 219 31/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad i’r Rheolau Sefydlog mewn perthynas ag ymestyn cytundeb sydd eisoes yn bodoli gyda CIPFA ar gyfer cyflenwi System Rheoli Asedau.
 220 17/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyd-lofnod ar gyfer Polisi Defnydd Derbyniol y Safonau Masnach ar gyfer Cronfa Ddata ar gyfer Rheoli Hysbysrwydd Cenedlaethol (MEMEX) gyda Trading Standards Scotland.
 221 17/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig ar gyfer amrywiaeth o Droseddau Safonau Masnach, yn arbennig Rheoliadau Cytundebau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 a Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008.
 222 17/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Wedi’i Lofnodi gyda Surrey County Council er mwyn caniatáu rhannu data rhwng Safonau Masnach Sir Benfro a Thîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol.
 223 19/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Estyniad i’r Cytundeb Fframwaith (Cronfa Arloesi ar gyfer Cymunedau am Waith) gyda Llywodraeth Cymru, wedi’i lofnodi
 224 19/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gwybodaeth wedi’i lofnodi, mewn perthynas ag amrywiaeth o droseddau yn erbyn Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007 a Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 a Rheoliad 12 (4) Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010.
 225 21/01/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penodi Cadeirydd Annibynnol ar gyfer Adolygu Dynladdiadau Domestig (DHR)
 226 05/03/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Astudiaeth Halogiad Ystâd Ddiwydiannol Waterloo – dyfarniad grantiau diwygiedig gan Lywodraeth Cymru.
 227 28/02/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwaredu Gwastraff Ymbelydrol yn Ddaearegol: Gweithio gyda Chymunedau.
 228 28/03/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gwybodaeth wedi’i lofnodi yn ymwneud â throseddau sy’n groes i Reoleiddiad 17(1) Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
 229 28/03/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyd-lofnod ar gyfer Dyfarniad Diwygiedig Arian Grant Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Chronfa Cyfalaf Tir Halogedig 2017/18.
 230 04/05/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi erlyniad am beidio â chydymffurfio gyda Hysbysiad Gorfodi Cynllunio INV/0371/14.
 231 11/05/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo Llythyr Amrywio am is-gontract gwasanaethau dan y Prif Gytundeb rhwng Rehab Jobfit LLP  a Chyngor Sir Penfro - Gwaith yn yr Arfaeth.
 232 13/06/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad  Eithrio – estyniad i gytundeb system Meddalwedd Mesur Perfformiad
 233 25/06/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo cytundeb gyda NATS am wybodaeth awyrennol – maes awyr Hwlffordd.
 234 26/06/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo cytundeb contract gyda 3Scar gyfer contract Cefnogaeth Cyflogi for Employment Support contract – Gwaith yn yr Arfaeth
 235 06/07/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo Dyfarniad Ariannu Llywodraeth Cymru am £2,550,364 ar ran Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed fel y bancer rhanbarthol i’r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau (refeniw) am 2018-19.
 236 10/07/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cefnogaeth i gyflwyno cais cynllunio gan Gomisiwn Harbwr Llanussyllt yn unol â Phenderfyniad y Cabinet (58) o gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 14.09.2015.
237 11/07/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad Arian a lofnodwyd gan Lywodraeth Cymru (£4590) ar gyfer prosiect Naloxone yn y Cartref - Camddefnyddio Sylweddau'r Bwrdd Cynllunio Ardal 2018-19.
238 12/07/2018 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu MOU a lofnodwyd gyda Chymdeithas Safonau Masnach Dwyrain Lloegr ar gyfer mynediad (ar sail beilot) i Gronfa Ddata Gwybodaeth.
239 23/08/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Eithriad - caffael Asesiad Effaith Ecolegol - Llwyn Helyg.
240 23/08/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Trefniadaeth Ffurfiol a Lofnodwyd gyda Darparwr Gwasanaeth Gwybodaeth Awyrennol (NATS) ynghylch Rheolwyr Atebol Aerodrom.
241  12/10/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Arwyddo cytundeb mewn perthynas â phryniant CSP o 7 Bridge Street, Hwlffordd
242   23/10/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Awdurdodi erlyniad am fethu â chydymffurfio â Hysbysiad Gorfodi Cynllunio (INV/0314/13).
 243  15/11/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cytundeb consesiwn ar gyfer siop goffi yn Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd
 244  21/11/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer darparu Gwasanaeth Ymchwilio Troseddau Ariannol o dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002 ac yn unol â Rhan 3, Adrannau 5.2 a 5.4 o’r Cyfansoddiad.
 245 13/12/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd cytundeb ar gyfer Prif Swyddog Bwyd a Rennir gyda Cyngor Sir Caerfyrddin yn unol ag S113 Deddf Llywodraeth Leol 1972.
246 13/12/2018 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cyflwyno cais i Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch (Llywodraeth y DU) am gytundeb Partneriaeth Awdurdod Sylfaenol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer ‘glendid bwyd a safonau bwyd’ yn unol â Phenderfyniad y Cabinet, 19 Mehefin 2014.
 247  18/12/2018  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cymeradwyo Polisi Masnachu ar y Stryd Drafft a ffurflen gais Masnachu ar y Stryd drafft ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar 10 Medi 2018.
 248  16/01/2019  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cytundeb wedi’i lofnodi ar gyfer gwerthusiad allanol o brosiect Cam Nesa sydd wedi derbyn arian gan yr UE.
 249  16/01/2019  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Llythyr Cynnig Cyllid wedi’i lofnodi (£35,000) gan Lywodraeth Cymru i gefnogi Wythnos Bysgod 2019 a 2021.
 250  23/01/2019  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cadarnhad o Gefnogaeth wedi’i lofnodi ar gyfer Canolfan Plymio o’r Awyr ym Maes Awyr Hwlffordd.
251 23/01/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb Rheoli gyda Chyfoeth Naturiol Cymru wedi’i lofnodi ar gyfer Tir yr Hen Felin, Hwlffordd (A.16 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Rheoliad 20 o Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017)
252   29/01/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Erlyniad awdurdodedig am beidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gorfodi Cynllunio INV/0206/18.
 253  08/02/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Argymhelliad wedi’i lofnodi i wneud Gorchymyn Diogelu Coed ar safle yng Nghilgerran.
 254  13/02/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cymeradwyo Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus yn Hwlffordd (fel y nodir yn Neddf Priffyrdd 1980 adran 119, ac amcanion Cynllun Gwella Hawliau Tramwy CSP, paragraff 5).
 255  01/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Llythyr wedi'i lofnodi ynghylch dyledion sy'n ddyledus mewn perthynas â gwaith brys a wnaed i eiddo, o dan Ddeddf Adeiladu 1984.
 256  04/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Hysbysiad Gwaith Brys wedi'i lofnodi o dan adran 54 o'r Gorchymyn Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.
 257  12/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cytundeb Rhannu Data wedi'i lofnodi gyda Chyngor Sir Surrey ynghylch Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol.
 258  13/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Dyfarniad o Gyllid wedi’i lofnodi mewn perthynas â Chymorth Gweithredu'r Corff Cymeradwyo SDCau (WG/SAB2019).
 259  22/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Contract wedi'i lofnodi ar gyfer dylunio gwefannau ar gyfer Gwasanaethau Hamdden (25/03/2019 – 24/03/2024).
 260  26/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Contract wedi'i lofnodi ar gyfer Llwybrau Cludiant Cyhoeddus 2019 (07/05/19 – 06/05/2024).
 261  26/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Contract wedi'i lofnodi ar gyfer Llwybrau Cludiant Cyhoeddus 2019 (Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2024).
 262  26/03/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Contract Cymorth Amgylcheddol wedi’i lofnodi ar gyfer Asesiad Dewisiadau Adfer yng Nghlwb Golff De Sir Benfro, Llanreath, Doc Penfro (05/03/19 – 31/03/19).
 263  25/04/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cytundeb Gwasanaeth wedi'i lofnodi gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Barod (darparwr gwasanaeth) ar gyfer darparu gwasanaeth camddefnyddio sylweddau 15 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020.
 264  07/05/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Cytundeb MOU wedi'i lofnodi i hyfforddi Staff Safonau Masnach CSP ar gyfer cronfa ddata gwybodaeth a ddefnyddir gan awdurdodau lleol ac asiantaethau gorfodi eraill.
 265  29/05/2019  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Contract wedi'i lofnodi ar gyfer Cloddio ac Adrodd Archeolegol yng Nghapel Sant Padrig.
 266  25/06/2019  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodi contract ar gyfer Darparwr Gwasanaeth Taliadau Mesuryddion Parcio yn unol â phenderfyniad yr Aelod Cabinet Unigol (Mehefin 2019)
 267 01/07/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodi cytundeb â Capita mewn perthynas â pheiriannau talu ac arddangos mewn meysydd parcio cwsmeriaid
 268 22/07/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Dyfarnu cyllid mewn perthynas â Refeniw'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2019-2020.
 269 26/07/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Dirymu Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon 18/0833/CL – Mountain Town, Tafarnspite.
 270 29/07/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Tendr Cymorth Gwaith Cymru.
 271 02/08/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun Trwsio Grŵp – cais i hepgor ad-daliad yn rhannol: Shakespeare Avenue, Aberdaugleddau.
 272 12/08/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytuno ar barhad y Cytundeb Lefel Gwasanaeth gydag awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer y Gwasanaethau Arbenigol a rennir (Ecolegydd).
 273 13/08/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfynu fod Clwb Golff De Sir Benfro yn Dir Halogedig o dan Ran 2A o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.
 274 13/08/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Gwasanaethau Cofrestru – o fis Ebrill 2020 bydd y Gwasanaethau Cofrestru yn cynnig seremonïau ym Maenor Scolton yn hytrach na’r gwasanaeth presennol a ddarperir yn Cherry Grove.
 275 20/09/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Diweddariad Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Theatr y Torch.
 276 03/10/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodi Cytundeb Cydweithredu Gwybodaeth wedi'i ddiweddaru yn ymwneud â Grŵp Gwyliadwriaeth Amgylcheddol Dyfrffordd Aberdaugleddau (mater 2).
 277 08/11/2019 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adolygu a chynyddu ffioedd Rheoli Adeiladu o Ionawr 2020.
 278  02/08/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Maes Parcio Llanreath Doc Penfro PEUGEOT lliw GLAS -  hysbysiad statudol oddi ar y ffordd ( SORN )– MOT WEDI RHEDEG ALLAN ERS 18/4/19
 279  02/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Maes Parcio Llanreath Doc Penfro PEUGEOT lliw du  hysbysiad statudol oddi ar y ffordd ( SORN )– MOT WEDI RHEDEG ALLAN ERS 8/1/19
 280  02/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Maes Parcio Llanreath Doc Penfro -  FIAT PUNTO lliw llwyd –  hysbysiad statudol oddi ar y ffordd ( SORN )– MOT WEDI RHEDEG ALLAN ERS 15/8/18
 281  02/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Maes parcio Llanreath Doc Penfro CARAFAN – (MAE TRIM A CHEFN Y GARAFAN WEDI TORRI)
 282  05/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae fan wen Mercedes-Benz  tebyg i fan hufen ia o ran golwg wedi bod yn y maes parcio y tu allan i  Llanion House, Devonshire Road am dros 6 mis.  Rwyf wedi gwirio ar safle DVLA ac nid oes treth nac MOT arno.  Mae wedi ei leoli mewn gofod parcio ar yr ochr agosaf i’r fynedfa i’r maes parcio ar ffordd Devonshire Road.
 283  07/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  BMW 3 SERIES CONVERTIBLE Lliw glas tywyll.  Mae’r cerbyd hwn wedi ei adael yn y maes parcio gyferbyn â phriffordd gyhoeddus ers o leiaf dwy flynedd, heb DRETH nac MOT.  Canolfan Iechyd Arberth
 284  07/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn Stryd Bush Street, Doc Penfro, ger Citizens Advice Bureau mae car Ford lliw arian wedi bod yno ers dros flwyddyn
 285  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae ford Focus lliw glas wedi ei adael ar y gwair yn ffryn  Haven Drive, Hakin
 286  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yng nghefn Prioryville, yn y cefn rhwng Albion Terrace, Aberdaugleddau, mae BMW lliw du
 287  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  VW golf lliw du wedi bod yn yr un safle ers misoedd gan gymryd gofod prin lle mae parcio ar gyfer preswylwyr yn brin iawn.  Nis oes TRETH ar y car sydd wedi ei adael ym mhrif stryd GOEDWIG VILLAS, WDIG, ond mae ganddo MOT
 288  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Wrth faes parcio Angorfa Wdig mae car Vauxhall lliw arian
 289  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Wrth faes parcio Angorfa Wdig mae car Vauxhall lliw glas
 290  19/08/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae fan wen Renault wedi ei gadael ochr y ffordd ger maes parcio Somethings Cooking - yn Nhreletert
 291  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae car Renault lliw llwydlas wedi ei barcio ar y palmant gwair yn  VICARY CRESCENT, ABERDAUGLEDDAU, does dim Treth arno ond mae ganddo MOT
 292  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Kia lliw Arian yn Observatory Av Hakin.  Mae wedi bod yno ers tua phythefnos.  Dangosodd archwiliad ar-lein nad yw wedi ei DRETHU ers bron i 12 mis, ac nid oes MOT arno ers mis Gorffennaf
 293  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Does dim Treth na MOT ar Ford Fiesta sydd wedi ei ddarganfod yng nghae  Miner,  Ffordd Caerfyrddin, Cilgeti.
 294  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae MG lliw arian wedi ei adael ar ben ffordd heb  Dreth na MOT yn St Peters Rd, Doc Penfro
 295  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae carafán deithiol wedi ei pharcio ar hyd gwrych yng nghaeau chwarae Parc Slade yn Hwlffordd
 296  15/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall lliw Arian ar  Robert Street, Aberdaugleddau.  Dim TRETH ond mae ganddo MOT
 297  24/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae cerbyd wedi ei adael yn y maes parcio ychwanegol ym Mharc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Doc Penfro SA72 6UN.  Mae olwynion cefn y Renault Clio lliw gwyrddlas wedi eu tynnu i ffwrdd, ac mae’r gasgen tanio wedi torri.  Mae wedi ei DRETHU OND NID OES MOT arno
 298  24/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae Renault lliw llwyd  gyda hysbysiad statudol oddi ar y ffordd  (SORN) ond dim MOT wedi ei leoli rhwng Llanteg a Chilgeti, tua 100 llath o Ganolfan Battle Field Live Sir Penfro, gyda Ffordd Amroth, Llanteg, SA67 8QJ ar yr ochr chwith
 299  24/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ford lliw coch ym maes parcio stryd fawr Neyland
300  24/10/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán ym maes parcio Stryd Fawr Neyland
 301  05/11/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cludwr Ceffylau lliw Coch yn  Tiers Cross
 302  06/12/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae’r cerbyd Mitsubishi yn Chwarel y Castell (Castle Quarry) wedi ei grafangu ( clawed)
303  07/01/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae treth a MOT ar y cerbyd ond mae wedi ei roi ar jac ac mewn cyflwr peryglus.
 304  20/01/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car ar flociau yn Woodbine Way - volkswagen lliw du
 305  29/01/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae car yn blocio mynediad i gae ym Min y Llan yn Nhreletert
 306  07/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi ei adael ar ben ffordd  St Margaret's close. Mae’r cerbyd wedi ei barcio yno ers misoedd ac wedi ei stripio. Mae llawer o gorff y car wedi ei dynnu i ffwrdd, yn cynnwys olwynion (y car ar flociau), yn ogystal ag adroddiadau bod un o’r platiau trwydded wedi ei dynnu i ffwrdd.  Mae’n bur debyg taw Ford Fiesta du yw’r car, ond mae’n anodd gwneud allan pa fath o gar ydyw.  Mae rhybudd SORN (hysbysiad statudol oddi ar y ffordd) arno.
 307  14/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Jaguar lliw arian yn Johnston gyferbyn â’r stiwt
 308  17/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi ei adael sydd wedi bod yno ers tua 9 mis.  Mae wedi ei barcio mewn lleoliad parcio heb gyfyngiadau, yn Goat Street.  Dim Treth arno ers 31/10/19 (yn ôl gwefan y Llywodraeth) ac mae’r  MOT yn dod i ben 15/04/20. Cerbyd Volkswagne Beetle lliw melyn llachar, gyda theiars fflat a mwsogl yn ei amgylchynu.
 309  17/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi ei adael ac wedi ei barcio y tu allan i giât wrth fynediad ei thŷ.  Mae’n nodi ei fod wedi bod yno ers Tachwedd 19, symudodd am bythefnos dros gyfnod y Nadolig, ond mae yn ôl yn yr un lle ac yno byth ers hynny.  COXHILL ARBERTH
 310  17/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi ei adael yn hen ysgol Coronation, Stryd  Meyrick, Doc Penfro.  Mae ar y ffordd/briffordd ac mae hysbysiad statudol oddi ar y ffordd (SORN)..  Dim MOT, Nissan lliw Arian
 311  20/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ydi’r Ford Fiesta glas sydd yn Prospect Place, Doc Penfro wedi ei drethu neu heb ei drethu? Heb ei drethu ers Chwefror 2020 a heb MOT ers Ionawr 2020
 312  24/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch lliw coch yn Hazlebeach 
 313  24/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae ffenestri’r cerbyd wedi eu torri i gyd ac eithrio’r sgrin flaen ac mae’r teiars i gyd wedi cael eu tynnu.  Rwyf wedi edrych i weld os oes MOT a Threth ac mae yna dreth ar y Ford Mondeo gwyrdd.  Mae’r cerbyd ar waelod Elm Lane.
 314  24/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Alfa Romeo du.  Rwyf wedi ei checio ac nid oes treth na  MOT arno. Dywedodd cwsmer bod y cerbyd wedi ei leoli wrth i chi fewn i Elm Lane ar Ystad  Mount yn Aberdaugleddau.  Trowch i’r chwith ac mae’r car yn y maes parcio.
 315  27/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae carafán ym maes parcio pentref Maenclochog caravan
 316  27/02/2020  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ym maes parcio pentref Maenclochog mae car heb blatiau rhif
 317 08/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0021-SAB - Adfer annedd o'r enw Y Garn, Mountain West, Trefdraeth
 318 09/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0023-SAB - Codi adeilad amaethyddol. Cedar Wood Barn, St Twynnells, Penfro
 319 10/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0018-SAB - Datblygiad Tai Fforddiadwy, Parc Cranham, Johnston,  Hwlffordd
 320 22/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0022-SAB - Datblygiad Tai - The Barn, Dinas Cross, Sir Benfro
 321 28/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cydsyniad Cwrs Dŵr Cyffredin, Deddf Draenio Tir 1991 (Adran 23) - PCCLDC/2020/001 - Afon Pilau, Gwarchodfa Natur Corsydd Teifi
 322 30/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cymeradwyaeth i benodi Jones Brother (Henllan) ar gyfer y swm o £297,814 - Dyfarnu Estyniad un Ystafell Ddosbarth Ysgol Fenton.
 323 06/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cymeradwyaeth i benodi Evan Pritchard Contractor Ltd - CA1832 20200206 –yn  Doc Penfro (Cam 2)
 324 28/08/2019 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 19-0011-SAB - Glanmoy, Trefwrgi Road, Wdig
 325 10/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Adolygiad Parcio ar y Stryd – Amrywiad 19 - Caniatâd Pennaeth y Gwasanaeth i Fwrw Ymlaen â Hysbysebu’r Cynigion yn Ffurfiol - Amryw leoliadau
 326 20/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0002-SAB - Adeiladu dau fyngalo, Taylors Park, New Hedges, Dinbych-y-pysgod
 327 20/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0003-SAB - Estyniad arfaethedig i'r adeilad tecstilau/ stiwdio i greu annedd Byw/Gwaith gysylltiedig – Ash Farm, Ivy Chimney Lane, Stepaside, Arberth
 328 20/01/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodlen 3 I Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0004-SAB - Tir Claddu Naturiol Sir Benfro, Tir i'r dwyrain o Bridge Lane, Keeston, Hwlffordd
 329 21/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0006-SAB - Ffordd fynediad EMS Hwlffordd, Queensway, Hwlffordd
 330 22/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cymeradwyo penodi Contractiwr – Evan Pritchard Contractors Ltd - CA1832 20200221 – Teithio Gweithredol, Doc Penfro – Pier Road, SUP
 331 02/03/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0005-SAB - Gwaith Gwella’r Maes Parcio, oddi ar Millmoor Way, Aberllydan, SA62 3JH
 332 17/03/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 19-0010-SAB - Maes Parcio Dros Dro, Milford Waterfront. - Iard Cychod, Cei Nelson, Milford Waterfront, Aberdaugleddau, Sir Benfro
 333 04/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0008-SAB - lGorsaf Betrol Asda Doc Penfro
 334 19/02/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –  - 20-0011-SAB - Teras Gardd Arfaethedig, Galndovan Mansion, Cilgerran, Aberteifi SA43 2TL
 335 10/03/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –  - 20-0007-SAB - Estyniad i’r adeiladau fferm presennol ac adeiladu pad silwair concrit. Fferm Llwyndyrys, Square & Compass, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 5JJ
 336 31/03/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Adolygiad Parcio ar y Stryd – Amrywiad 19 - Caniatâd Pennaeth y Gwasanaeth i Fwrw Ymlaen â Hysbysebu’r Cynigion yn Ffurfiol - Amryw leoliadau
 337 02/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 38) - Lavinia Drive (Llwybr Cyd-ddefnyddio)  Doc Penfro
 338 02/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol - Lavinia Drive (Llwybr Cyd-ddefnyddio)  Doc Penfro
 339 09/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228 – Datganiad Mabwysiadu - West Angle Bay Close
 340 23/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0012 - SAB - Datblygiad arfaethedig 5 annedd - Safle ger Gilberts Park, Clarbeston Road SA63 4UN
 341 22/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0013 - SAB - Tir oddi ar ffordd U6330 St Florence i Carswell Farm - Ash Grove St Florence, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro SA70 8NB
 342 05/05/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0014 – SAB - Annedd Newydd yn St Davids Road, Letterston - Green Park, 92 St Davids Road, Letterston, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5SJ
 343 Ionawr 2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract Llwybrau Cludiant Addysg - 27 Ionawr 2020 i 31 Awst 2026 (gydag opsiwn i’w ymestyn hyd at 48 mis).
 344 06/01/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Dyfarniad Cyllid wedi’i Lofnodi mewn perthynas ag ariannu i gefnogi Rhaglen Arweinyddiaeth ION - Ardal Fenter y Ddau Gleddau.
 345 21/02/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Comisiynu ffilm addysg fel rhan o'r Rhaglen Cysylltiadau Hynafol a ariennir gan yr UE a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.
 346 04/05/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Estyniad wedi'i gymeradwyo o'r contract presennol ar gyfer Cyflenwi a Dosbarthu Llaeth Ffres.
 347 22/05/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Ailddatblygiad Glan Cei’r Gorllewin - Tender y Gwaith Adeiladu.
 348 26/05/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Adroddiad Dirprwyedig y Cyfarwyddwr - Gwaredu hen safle Box Factory, Thornton, Aberdaugleddau.
 349 22/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodlen 3 Caniatadau – Deddf Rheoli dŵr llifogydd 2010 - 20/0012/SAB Gilberts Park Clarbeston Road.
 350 22/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodlen 3 Caniatadau – Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - 20/0013 - SAB - Ash Grove St Florence.
 351 22/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0015 - SAB - Annedd Arfaethedig gerllaw Hill House - Hill House, Hundleton, Penfro SA71 5RN.
 352 22/04/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0016 – SAB - Woodside Grove, Penfro.
 353 21/05/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0017 – SAB - Estyniad Arfaethedig i Lysdegwel. - Llysdegwel, Pilot Street, Llandudoch. SA43 3FY.
 354 05/06/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cais awdurdodedig i hepgor yn rhannol ad-daliad Grŵp Atgyweirio Gwariant.
 355 10/06/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Awdurdodiad llofnodedig i dendro fel a ganlyn:·         Caffael 10 x 3.5T Lori Codi·         Caffael 2 x 16T Cerbyd Ysgubo FfyrddCaffael 1 x 4x4 Platfform Awyr
 356 16/06/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Rhoi’r gorau i’r broses caffael ar gyfer telemateg cerbydau.
 357 22/06/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Rhoi'r gorau i broses gaffael fframwaith Gwasanaethau Masnachol y Goron ar gyfer gwasanaethau proffesiynol ar gyfer prosiectau tai.
 358 22/06/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ymestyn Llwybrau Trafnidiaeth Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol 2014.
 359 07/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad y Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo ar gaffael cerbydau/offer.
 360 13/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynnig grant TRI cytunedig Cyf: PEDG01.
 361 14/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Sêl Bendith Sir Benfro – Llythyr Dyfarnu Llywodraeth Cymru – Mesurau trafnidiaeth gynaliadwy lleol mewn ymateb i Covid.
 362 20/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Trwydded 3 blynedd y cytunwyd arni ar gyfer Deliwr Metel Sgrap yn dechrau ar 06.01.2020.
 363 23/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Platfform Mynediad wedi'i gymeradwyo – Taflen Sgorio Gwerthuso Tendr.
 364 23/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Tipwyr Cab Pob Pwrpas 3.5t wedi’u cymeradwyo – Taflen Sgorio Gwerthuso Tendr.
 365 28/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Sêl bendith Gwasanaethau Rheoli Costau – Taflen Sgorio Gwerthusiad Tendr ar gyfer Gwasanaethau Rheoli Costau ar gyfer Prosiectau Tai.
 366 28/07/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Sêl bendith Gwasanaethau Rheoli Costau – Taflen Sgorio Gwerthusiad Tendr ar gyfer Gwasanaethau Rheoli Prosiect ar gyfer Prosiectau Tai.
 367 28/05/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0019 – SAB · Datblygiad Preswyl                        Oddi ar Maes Waldo, Abergwaun, Sir Benfro SA65 9ER
 368 28/05/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0018 – SAB · Bwriad i Ailadeiladu Tŷ. The West, Waltwn Dwyrain, Clarbeston Road, Hwlffordd SA63 4SX
 369 11/05/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0021 – SAB · Annedd a Thramwyfa newydd wrth ymyl Awelfa, Teras Milton  Doc Penfro  Sir Benfro SA72 3BJ
 370 11/06/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol · Parc Gwyliau Green Meadow  New Hedges  Dinbych y Pysgod Sir Benfro  SA70 8DB
 371 18/06/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0020 – SAB · Trac Alldynnu Pren Canaston.Coedwig Canaston, Robeston Wathen, Sir Benfro,SA67 8BS
 372 09/07/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0022 – SAB ·  Ardal marchogaeth pob tywydd 20m x 40m Shire Cottage, Llwyn-yr-hwrdd, Tegryn, Llanfyrnach, Sir Benfro, SA35 0BD
 373 21/07/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0024 – SAB · Un Uned BreswylGerllaw 5 Clos Y Gerddi, Blaen-ffos, Boncath,Sir Benfro SA37 0HP
 374 29/07/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 20-0023 – SAB · Adeilad Amaethyddol Little Wooden, Ffordd Clayford, Cilgeti, Sir Benfro SA68 0RR
 375 05/08/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi’i gydlofnodi gydag Adroddiad Eithriad y Cyfarwyddwr Adnoddau ar gyfer Gwaith Galluogi Cei’r De, Penfro
 376 18/08/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Caffael Gŵyl Gelfyddydau Geltaidd ar gyfer Tyddewi
 377 19/08/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Caffael Contract Celf Gyhoeddus o dan y Prosiect Cysylltiadau Hynafol - fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol (a ariennir yn allanol).
 378 27/08/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Darparu Meddalwedd Diogelu'r Cyhoedd (ymestyn contract yn unol â thelerau).
 379 01/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi’i lofnodi gydag Adroddiad Eithriad y Dirprwy Brif Swyddog Cyllid ar gyfer y Ganolfan Ddarganfod Arfaethedig, Maenor Scolton. O dan CPR 13.1.
 380 07/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Benderfyniadau’r Cyfarwyddwr wedi’i llofnodi ar gyfer Caffael 1 x Tryc Arborydd Pob Tir.
 381 09/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Benderfyniadau’r Cyfarwyddwr wedi’i chymeradwyo ar gyfer Caffael y Prosiect Isadeiledd Gwyrdd, Hwlffordd, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
 382 23/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Tystysgrif Dirymu Cynllunio wedi’i Llofnodi – Aberdaugleddau. Cyfeirnod:  170664 CL.
 383 25/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Taflen Sgorio Gwerthuso Tendr wedi’i llofnodi ar gyfer Golchi Cerbydau Awtomatig.
 384 25/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniadau (Gwahodd a Gwerthuso Tendr) wedi’i llofnodi ar gyfer Caffael ar gyfer Pentref Eco-goetir ac ardal Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored ym Maenor Scolton, Sir Benfro.
 385 25/09/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniadau (Gwahodd a Gwerthuso Tendr) wedi’i llofnodi ar gyfer Caffael contract Marchnata Cyrchfannau o dan y Prosiect Cysylltiadau Hynafol.
 386 29/07/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodlen 3 Caniatadau – Deddf Rheoli dŵr llifogydd 2010 – 20/0026-SAB ·         Garejys y tu ôl i 15 a 17 Stryd Hamilton, Abergwaun
 387 26/08/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1856 20200826  Cyfnewidfa Doc Penfro y Gronfa Trafnidiaeth Leol – WelTAG Cam 1 a 2·         Penodi Ymgynghorydd – Atkins Ltd
 388 28/08/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1843 RS Cysylltedd Cerddwyr Crymych – Dylunio ManylionPenodi Ymgynghorydd – Atkins Ltd
 389 27/08/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0029 –  20-0029 - SAB ·         Ffordd Fynediad Parc Bwyd Llwynhelyg Parc Busnes Llwynhelyg Hwlffordd SA62 4BT
 390 02/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0029 –  20-0030 - SAB ·         Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd Queensway Hwlffordd SA61 2NX
 391 02/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd PENDERFYNIAD y Cyfarwyddwr Pedestreiddio Dinbych-y-pysgod - Rheoli Cynllun ac Astudiaeth Weithredol Awdurdodi Dyfarniad Uniongyrchol oddi ar Fframwaith Ymgynghori Peirianneg Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru (SWMWRECF) ar gyfer Arcadis Consulting (UK) Ltd i’w benodi ar gyfer Pedestreiddio Dinbych-y-pysgod - Rheoli Cynllun ac Astudiaeth Weithredol. Gwerth y contract yw £34,217. Y dyddiad cwblhau yw 18    Rhagfyr 2020
 392 02/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0034- SAB ·         Maes Parcio Arfaethedig,Safle Coetir      Ystâd Ddiwydiannol Llwynhelyg      Hwlffordd                        SA62 4BS
393  08/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cytundeb Mabwysiadu Ffyrdd Adran 38·         Ffordd Martello            Oddi ar St Patricks Hill            Doc Penfro
394  10/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Penderfyniad Cyfarwyddyd Gwelliannau i’r Gyffordd ar y B4320 Heol Angle
395   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0035- SAB ·         Ysgubor Storio ArfaethedigBythynnod Gwyliau Little Dumpledale Farm Sardis Hwlffordd SA62 4NT
396 10/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0036- SAB ·         Annedd Newydd Corner Farm Portfield Gate Hwlffordd SA62 3HS
397 15/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0037- SAB ·         Llwybr Cyd-ddefnyddio      Ysgol Gelli Aur      Orange Way      Penfro      SA71 4DP
 398   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Penderfyniad CyfarwyddwrAdolygiad o Aneddiadau Teithio Llesol – Astudiaeth Cam 2
399    Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0031- SAB             ·         Datblygiad TaiTudor PlaceTiers Cross Hwlffordd            SA62 3BW
400  21/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0039- SAB ·         Unedau Gosod dros y Gwyliau Little Slade Acres Cuckoo Lane Hwlffordd SA61 2UY
401  22/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 38) ·         Dingles CloseCryndal
402  23/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0038- SAB ·         Annedd Newydd Arfaethedig Rhigian Trefdraeth Sir Benfro SA62 0SS
403 12/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo’r Ffurflen Penderfyniadau (Darparu Cyfarpar Ffreutur Ysgafn) i awdurdodi’r Gwahoddiad a Gwerthusiad o ymarfer cystadlu pellach o dan Fframwaith ESPO ar gyfer Cyfarpar Arlwyo Ysgafn.
404 12/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo’r Ffurflen Penderfyniadau ar gyfer Cyflenwi a Dosbarthu Cig Ffres ac Wedi’i Rewi, Cynhyrchion Porc a Dofednod o dan Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diod Ffres.
 405 13/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Taflen Sgorio Gwerthuso Tendr ar gyfer Llwythwr Telescopig yn unol â’r Model QP.
 406 26/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo Adfywio Cei De – Dogfennau Contract Galluogi Gwaith
 407 28/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo Ffurflen Penderfyniad ar gyfer arllwyswr 7.5 tunnell gyda chraen i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod
 408 28/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo Ffurflen Penderfyniad ar gyfer cerbydau SUV i Arolygwyr Priffyrdd i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod
 409 28/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo Ffurflen Penderfyniad ar gyfer y fframwaith ar gyfer cyflenwi tanwydd hedfan ym Maes Awyr Llwynhelyg i gydymffurfio â'r Rheolau Gweithdrefn Contract
 410 28/10/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo Ffurflen Penderfyniad ar gyfer injan dân 4 x 4 i gydymffurfio â'r Rheolau Gweithdrefn Contract
 411 02/11/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhentu Doeth Cymru i gynorthwyo wrth gyflenwi a gweithredu Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 ledled Cymru
 412 06/11/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd Ffurflen Penderfyniad ynghylch Caffael y Gwaith Galluogi yn y 'Shed' ym Maenordy Scolton, Sir Benfro, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod
 413 06/11/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd Ffurflen Penderfyniad ynghylch Caffael tri siasi grutio 18 tunnell 4x4 i ail-fowntio cyrff grutio dur gwrthstaen sy'n bodoli eisoes i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod
 414 06/11/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd Dogfen Model Ansawdd Pentref-Eco Maenordy Scolton
 415 09/11/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Gorchymyn Archeb wedi’i Gymeradwyo ar gyfer adeiladu adeilad ac ysgol uwchradd newydd gydag adeilad chwaraeon cysylltiedig – Ysgol Uwchradd newydd Hwlffordd ar hen safle Ysgol Syr Thomas Picton.
 416 16/11/2020 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol/Cyfarwyddwr Adnoddau Llythyr Dyfarnu Cyllid wedi’i gymeradwyo – Refeniw y Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau 2020-21 – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed.
 417 17/11/2020 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol/Cyfarwyddwr Adnoddau Wedi cymeradwyo Cei’r De Penfro - Dyfarnu Cyllid TRI - AIP – Cymeradwyaeth lawn.
 418 03/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd gan y Cyfarwyddwr  Penderfynwyd i ymestyn y fframwaith presennol i logi offer a pheiriannau er mwyn cydymffurfio â Rheolau Gweithdrefnau Contract yr Awdurdod.
 419 07/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd gan Y Cyfarwyddwr Penderfyniad: Awdurdodi'r Fframwaith Dyfarnu Uniongyrchol ar gyfer Ysgubwr Compact 1 x 4.6T i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 420 07/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd gan Y Cyfarwyddwr Penderfyniad: Awdurdodi Gwahoddiad a Gwerthusiad i Dendro ar gyfer Tryc Leinin Ffyrdd 1 x 14T i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 421 09/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd gan Y Cyfarwyddwr Penderfyniad: Awdurdodi ymestyn y contract cloddio beddau i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 422 11/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd gan Y Cyfarwyddwr Penderfyniad: Awdurdodi ymestyn y contract presennol ar gyfer y ddarpariaeth o wasanaethau cadw cŵn crwydr mewn cwt cŵn i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 423 11/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd gan Y Cyfarwyddwr Penderfyniad – Addasiadau i'r Contract Galluogi Gwaith presennol – Adfywio Cei De, Penfro i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
424 15/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad wedi’i Gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr – Caffael y Consesiwn ar gyfer Llogi Dodrefn ar y Traeth ar Draethau Dinbych-y-pysgod, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 425 17/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo – Ymestyn y contract presennol ar gyfer Library Solutions yn llyfrgell Neyland, er mwyn cydymffurfio â rheolau gweithdrefn contract yr awdurdod.
 426 23/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Tendr ar gyfer Astudiaeth Cyfnewidfa Drafnidiaeth HwlfforddAtkins Ltd
 427 23/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Contract ViaVan·         Modiwl Gyrwyr
 428 25/09/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0032- SAB ·          Adfywio Cei’r De      Stryd y Castell                  Penfro
 429 05/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0041- SAB ·         Stablau a Storfa NewyddBronyddLlandysilioClunderwenSA66 7TP
 430 06/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0045- SAB ·         Gwaith Gwella’r Llwybr TroedFfynnon Santes Non                Tyddewi                SA62 6BN
 431 06/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Taflen Sgorio Gwerthuso Tendrau – Dymchwel Tŷ Haverfordia
 432 06/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol ·         Sycamore WoodsDoc Penfro
 433 13/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin i’w Gymeradwyo ·         Cwlfert Withybrook
 434 16/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0042- SAB ·         Ardal Troi Ceffylau AllanMill Brook CottageClarbeston RoadHwlfforddSA63 4QR
 435 16/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0048- SAB ·         Blociau Llety NewyddGwersyll Merrion, Merrion Cross, Ystangbwll a Chastell MartinSt Twynnell                Sir BenfroSA71 5EB
 436 21/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0047- SAB ·         Storfa RawnGreat Westfield FarmThurston LaneSardis                 Aberdaugleddau                SA73 1LB
 437 22/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Adroddiad Tendr – Glan Cei’r Gorllewin Cyngor Sir Penfro
 438 22/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0040- SAB ·         Annedd NewyddTir Gerllaw Bryn BrialluFfordd Cae TegLlandysilioClunderwenSA66 7SY
 439 22/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0046- SAB ·         Uned DdiwydiannolPlot C1 Parc Busnes Pont CleddauDoc PenfroSA72 6UP
 440 26/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0049- SAB ·         Annedd NewyddIetwen           Boncath          SA37 0HR
 441 26/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0044 - SAB ·         5 Uned BreswylCambrian ViewFfordd Lower LampheyPenfro                 SA71 4AE
 442 28/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0051- SAB ·         Adeilad Ffrâm PorthTir i’r gogledd o Fferm GlantyClunderwen                  SA66 7PN
 443 09/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin i’w Gymeradwyo ·         MaesheligFishguard RoadTrefdraethSir Benfro
 444 19/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatadau Adran 23 - Deddf Draenio Tir 1991- PCCLDC/2020/007 ·         Ystad Gorllewin Llwynhelyg
 445 16/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0052 – SAB ·         Annedd BreswylTir Cyfagos iY FicerdyDale
 446 19/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1859 20201119 YN Dinbych-y-pysgod & Saundersfoot Llwybr Defnydd a Rennir New Hedges - Datblygu dyluniad manwl i'r tendr ·         Penodi Ymgynghorydd – Capita
 447 24/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0043 – SAB ·         Datblygiad Preswyl                       Scarrowscant Lane                        Hwlffordd                        Sir Benfro
 448 20/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 278 – Tystysgrif Derbyn Gatehouse View a Rose Close, Penfro
 449 26/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cymeradwyo Gwerthusiadau Tendr ·         2 x arllwyswr 7.5 tunnell gyda chraen
 450 25/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1953 20201125 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Gelli-aur - Llwybr defnydd a rennir (SUP) yr ysgol - Cymeradwyaeth Adeiladu
 451 30/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol             Maes yr Ysgol, Tredemel (Estyniad) - Mabwysiadu Ffordd      Arfaethedig (Estyniad Cam 2)
 452 30/11/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1859 20201130 YN Dinbych-y-Pysgod & Saundersfoot – Tanffordd Llwybr Defnydd a Rennir Dinbych-y-PysgodPenodi Ymgynghorydd – Arcadis
 453 01/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0055 – SAB  ·         Bloc Cawodydd a Thoiledau NewyddMeadow FarmNorth CliffeDinbych-y-Pysgod
 454 02/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Amrywiad 20 Awdurdod i Hysbysebu'r Cynigion ·         Marine Road  Aberllydan·         Point Lane  Cosheston·         Y Wesh a Clive Road  Abergwaun·         Tower Hill  Abergwaun·         Main Street  Wdig·         Cartlett  Hwlffordd·         The Glen  SaundersfootGorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Llefydd Parcio (Cydgrynhoi) 2011 Gorchymyn (Amrywiad Rhif 19) 2020 ·    Clunderwen·    Hwlffordd·    Llangwm·    Treletert·    Aberdaugleddau·    Neyland·    Penfro·    Doc Penfro·    Tyddewi·    Dinbych y Pysgod
 455 04/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Contract Prosesu Data rhwngCyngor Sir PenfroaLittlepay Ltd
 456 08/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0053 – SAB ·         Dwy Annedd Newydd     15 a 16 Fourth Lane     Penfro
 457 28/10/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Cyfarpar Tân Categori 2 -Taflen Sgorio Gwerthusiadau Tendr ·         Maes Awyr Llwynhelyg
 458 08/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0056 – SAB ·         Ailddatblygu Tŷ Cornel                 Martletwy
 459 21/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Awdurdodwyd gan y Cyfarwyddwr. Penderfyniad – Gwahodd a gwerthuso tender ar gyfer pedwar sgip cywasgu cludadwy, i gydymffurfio â rheolau gweithdrefnau’r awdurdod.  
 460 21/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Awdurdodwyd gan y Cyfarwyddwr. Penderfyniad – Gwahodd a gwerthuso tender ar gyfer dau gywasgwr symudol, i gydymffurfio â rheolau gweithdrefnau’r awdurdod.  
 461 21/12/2020 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Awdurdodwyd gan y Cyfarwyddwr. Penderfyniad – Gwahodd a gwerthuso tender ar gyfer chwe sgip cywasgu, i gydymffurfio â rheolau gweithdrefnau’r awdurdod.  
 462 05/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo - Caffael gwaith ail-wynebu cerbytffordd, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 463 05/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i gymeradwyo – Parc Bwyd Hwlffordd – Menter ar y cyd.
 464 11/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Taflen sgorio wedi'i chymeradwyo ar gyfer proses werthuso’r Farchnad Gyrchfan.
 465 20/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un fan panel criw – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 466 20/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer dwy fan sy'n deillio o geir trydan – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 467 20/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer dau fws lles 16 sedd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 468 26/01/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Fersiwn wedi’i llofnodi a’i diweddaru o Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhentu Doeth Cymru (llofnodwyd y ddogfen wreiddiol ym mis Tachwedd 2020).
 469 10/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1860 20201210  Cynllun Craidd AT Llanusyllt ·         Pentode Ymgynghorydd – Capita
 470 10/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1860 202010 Cynllun Craidd AT Dinbych-y-Pysgod·         Penodi Ymgynghorydd – Arcadis
 471 17/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Contractau Ailgylchu Gwastraff Anadweithiol a Phlastffwrdd
 472 17/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd MH:EK - adroddiad tendr ail-lenwi hydrogen - i'w benderfynu
 473 18/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0057 – SAB ·         Estyniad i'r Cyfleuster a'r Iard AilgylchuParc Busnes CeltaiddAbergwaun
 474 14/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0033 – SAB ·         Dau Annedd PreswylTir Gerllaw RosemontBroadway                 Aberllydan
 475 15/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cais i fwrw ymlaen â Hysbysebu Ffurfiol Cyffordd Angl B4320 / C3101
 476 11/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0054 – SAB ·         Bwyty Drive Thru,Ffordd Llundain                 Doc Penfro
 477 07/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cronfa COVID-19 - Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd yn Nhyddewi a Saundersfoot  ·         Pentode Ymgynghorydd – WSP
 478 07/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cronfa COVID-19 - Terfynau Cyflymder o 20mya mewn Aneddiadau yn Sir Benfro   Pentode Ymgynghorydd – WSP
 479 07/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1843 20210107 Croesfan a Reolir yng Nghrymych – Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 480 04/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1953 20210401 Gwelliannau i Lwybr Cerdded Grove Hill - Dyfarnu Contract ·         Evan Prichard Contractor Ltd
 481 23/12/2020 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0058 – SAB ·         Annedd newyddErsnMine40 Brickhurst ParkJohnstonSA62 3PA
 482 20/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Mabwysiadau Ffyrdd Ystâd Tai Cyngor Arfaethedig ·         Halls Nook, Rhosfarced·         Landseer View, Hook·         The Close, Hook·         Parc Sant Clement, Freystrop (Rhan o'r ystâd yn unig yr oedd CSP berchen arni)·         Prince of Wales Close, Houghton·         Maes Llawddog, Cilgerran·         Maes y Frenni, Crymych·         Newton Terrace, Cilgeti·         Riverside View, Uzmaston
 483 14/01/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cais i barhau gyda hysbysebu ffurfiol o'r cynnig – Croesfan i gerddwyr A478 Crymych
 484 01/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad wedi’i gymeradwyo gan gyfarwyddwr i awdurdodi dyfarniad uniongyrchol oddi ar y fframwaith ar gyfer dau glanhawr gylïau o 18 tunnell i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefnau Contract yr awdurdod.
 485  04/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd Cerdyn Sgorio ar gyfer Consesiwn Llogi Dodrefn Traeth ar gyfer Caffael.
 486 05/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i Gymeradwyo – Dyfarniad Uniongyrchol oddi ar y Fframwaith i Gaffael Gwaith Ailwynebu cerbytffordd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
 487 08/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi cymeradwyo (yn dilyn cyngor cyfreithiol) estyniad i dri chontract sy'n is na throthwy y gwerth sy'n berthnasol i Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 o ganlyniad i oedi a achoswyd gan COVID-19.
488 11/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi’i Gymeradwyo ar gyfer awdurdodi dyfarniad uniongyrchol oddi ar y fframwaith ar gyfer arllwyswyr amlbwrpas 18 tunnell – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
489 17/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Eithrio Cyfarwyddwr wedi’i Gymeradwyo i awdurdodi Dyfarniad Uniongyrchol trwy Eithriad ar gyfer un arllwyswr 7.5 tunnell gyda chraen ychwanegol – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
490 17/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cyd-lofnodwyd â Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru – Trawsnewid Trefi – amrywiad grant Ein Tref Werdd Hwlffordd.
 491 22/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd gyda Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru – Cronfa Ysgogi Cyfalaf Ranbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2021: Cais am Gynigion.
 492 25/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch Caffael Gwasanaethau Angladdau – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 493 25/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch Gŵyl y Celfyddydau Celtaidd yn Nhyddewi – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 494  25/02/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo ynghylch Awdurdodi Dyfarniad Uniongyrchol oddi ar y Fframwaith ar gyfer Talu dros y Ffôn mewn Meysydd Parcio – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
 495 04/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch caffael ar gyfer y consesiynau arlwyo yng nghanolfannau hamdden Dinbych-y-pysgod a Hwlffordd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
 496 08/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru – Llythyr Cynnig Grant – Cynnig Lleoliad STEP.
 497 11/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â refeniw o'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2020-21.
 498  15/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid ar gyfer y Rhaglen Naloxone –  Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2020-21 – cyllid wedi'i gynyddu ym mis Mawrth 2021.
 499 17/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – Benthyciadau Canol Tref – Cronfa Awdurdodau Lleol – dyfarniad.
 500 17/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â chyllid ychwanegol ar gyfer Cymunedau am Waith a Mwy trwy ymrwymiad COVID Llywodraeth Cymru.
ID: 7854, adolygwyd 07/06/2021