Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Cludiant a'r Amgylchedd

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig - Trafnidiaeth a'r Amgylchedd

 
 
Cyfeir-rif Dyddiad y Penderfyniad Y Penderfynwr Manylion y Penderfyniadau  
1 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Deddf Priffyrdd 1980 Dolenni:-K:\STREETCARE\6.6079 - Enforcement K:\STREETCARE\6.6019 - Licences  
2 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd Dolenni:-
K:\STREETCARE\3.6005 - 6019 - Licenses/6006 Street Works 
LicenceK:\STREETCARE\8.6090 - 6123 - Adminstration\6094 Pembs Co-ord 
K:\STREETCARE\3.6005 - 6019 - Licences\6016 S72 - Defects
K:\STREETCARE\3.6005 - 6019 - Licences\6016 S72 - Defects & Mayrise
K:\STEEETCARE\7.6080 - 6083 - Finance\6082 - Finance - Inspection Changes K:\STREETCARE\8.6090 - 6123 - Adminstration/6015 Health & Safety
K:\STREETCARE\3.6005 - 6019 - Licences\6017 S81 Defects
 
3 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Masnachu ar y StrydDolenni:- K:\STREETCARE\4.6020 - 6039 - Street Trading\6020 Street Trading General   
4 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Awdurdodi Arwyddion Rheoli Traffig a Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2002Dolenni:K:\GOFALSTRYD\3.6005 - 6019 - Trwyddedau\6012 Goleuadau Traffig  
5 21/10/2011 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi Penderfyniad i erlyn mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)  
6 29/02/2012 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi Penderfyniad i erlyn mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)a(5).  Camau gweithredu bwriadol ar ran unigolyn  
7 30/06/2012 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi cam gweithredu uniongyrchol o rybuddiad ffurfiol mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)a(5)  
8 07/01/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad yn ôl disgresiwn. Rheswm am y penderfyniad: Nid yw'r ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cydsyniad yn ôl disgresiwn. Nid yw'r gwerthwr wedi bod mewn cysylltiad  
9 24/01/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad yn ôl disgresiwn. Rheswm am y penderfyniad: Nid yw'r ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cydsyniad yn ôl disgresiwn  
10 04/03/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 adran 33 (1)(a)a(5)  
11 29/06/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ei gwneud yn ofynnol i reolau sefydlog gael eu hatal dros dro er mwyn caniatáu un tendr ar gyfer cynllun cyfan Awtomeiddio Pont Droed, Morglawdd Penfro  
12 19/06/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Dirprwyaeth  - cymeradwyo addasiadau i Orchymyn Prynu Gorfodol Cyngor Sir Penfro (Ffordd Bulford, Tre Ioan) 2012 a Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Ffordd Bulford, Tre Ioan) (Ffordd Ddosbarthiadol C3013)(Ffyrdd Ymyl) 2012  
13 Gorffennaf 2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Caffael Sachau Gwastraff Bwyd. Eithriad yn ofynnol er mwyn cyrraedd targedau ailgylchu statudol ar frys  
14 06/09/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Manyleb Adeiladu Genedlaethol. Eithriad yn ofynnol i gefnogi'r gwasanaethau a ddarperir  
15 25/10/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog yn ofynnol tan 31 Rhagfyr 2014 er mwyn ymestyn y Fframwaith Contractwr Peirianneg Sifil presennol wrth aros i Fframwaith Rhanbarthol gael ei gyflwyno  
16 25/10/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol yn cymeradwyo dyfarnu contract yn seiliedig ar y telerau y cytunwyd arnynt i Gaffael cyngor a darparu gwasanaethau ar gyfer Gwasanaeth Trin Gwastraff Gweddilliol  
17 13/11/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 adran 33 (1)(a)  
18 16/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo ymestyn contract PROC/9010/051 (Darparu Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau) ar gyfer blwyddyn ychwanegol hyd at 30 Medi 2014  
19 17/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Pwerau Dirprwyedig - adroddiad yn ymwneud ag ymarfer pwerau dirprwyedig o dan Ran 3, Adran 4.6 o'r Cyfansoddiad. Caffael tir ar gyfer Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu yn Ne-ddwyrain Sir Benfro  
20 20/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'w gymeradwyo er mwyn caniatáu i gontractau gael eu dyfarnu i brynu Pum Peiriant Ysgubo Pedestraidd (cerdded y tu ôl)  
21 19/02/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gynnal ymarfer tendro llawn o dan Reol Sefydlog 4(a) (iii), ar Gaffael gwasanaeth trin gwastraff gweddilliol dros dro  
22 20/05/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Wedi'i gymeradwyo  
23 28/05/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i gynnal ymarfer tendro a chymeradwyo'r defnydd o'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol er mwyn cynnal Swydd Cynghorydd Cosy Homes  
24 09/06/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i wneud cais am gydsyniad dewisol i werthu eiddo a werthwyd o dan y Cyfamod Gwledig gan Tai Ceredigion. Cytunwyd - er mwyn galluogi'r eiddo i gael ei neilltuo i bobl a enwebwyd gan Gyngor Sir Penfro o'r gofrestr tai  
25 15/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog ar ymestyn contract PROC/0910/051 i ddarparu cyfleuster ailgylchu deunyddiau  
26 17/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo'r gwaith o benodi Gwasanaethau Ffensio ac Amaethyddol David Rees i ddarparu llafur gwaith cerrig sy'n ofynnol ar gyfer gwaith ar bont  
27 27/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cais i'r Rheolau Sefydlog gael eu hatal dros dro er mwyn gwneud gwaith atgyweirio brys i'r morglawdd ar y Parrog, Trefdraeth  
28 03/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r rheolau sefydlog i'r de ar sail gwaith brys er mwyn ailweirio stoc tai cyngor  
29 16/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Estyniad arfaethedig o'r contract proc/0708/023 Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE)  
30 23/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Cytuno i roi cydsyniad  
31 21/01/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad  
32 22/01/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i brynu Meddalwedd Archebu ac Ailosod  
33 25/02/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo'r gwaith o benodi Ymgynghorwyr Holt Coastal i gynnal a diweddaru'r Adroddiad Arfarnu Prosiect ar gyfer Llifogydd Arfordirol ar y Parrog, Trefdraeth  
34 04/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn cynnal Gwasanaethau Proffesiynol BREEAM ar gyfer Ysgol Johnston  
35 11/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog o dan Gymal 4 (a) (iii) er mwyn adnewyddu uniad Demag ar Bont Cleddau  
36 16/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Longstone Court, Treletert at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
37 17/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu'r brif ffordd fynediad i Priory Park, Aberdaugleddau at y cofnod mabwysiadu a chael ei hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
38 02/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Caeau Sageston (Rhan), Sageston (Ffyrdd 1, 4 a 5 yn unig) at y cofnod mabwysiadu a'u hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
39 07/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Yn unol â'r ddirprwyaeth a roddwyd i mi o dan Ran 3, Adran 3, Swyddogaeth 34 o Gyfansoddiad y Cyngor, rwy'n penodi David Fitzimon fel Swyddog Priodol at ddibenion Adran 78 o Ddeddf Adeiladu 1984  
40 08/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Princess Royal Way, Hwlffordd, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
 41 08/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Hamilton Close, Doc Penfro, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
42 29/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cadarnhau estyniad o 12 mis i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer dylunio, cyflenwi a gosod ffenestri o dan Reol Sefydlog 4 er mwyn sicrhau y caiff y gyllideb ei gwario eleni ac i neilltuo amser i gaffael fframwaith newydd ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol  
43 14/05/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Poyston Close, Hwlffordd (ystâd cul-de-sac oddi ar Ffordd Tyddewi), at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
44 15/07/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. •1)    Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ganiatáu i'r eiddo gael ei werthu  •2)  Bod y Cyfamod Gwledig yn parhau ar gyfer unrhyw werthiant yn y dyfodol  
45 17/07/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Heol y Maes, Maenclochog, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
46 25/08/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo ychwanegu Rees Electrical (Pembrokeshire) Ltd at y Fframwaith Ailweirio nes ei fod mewn sefyllfa i ail-dendro’r gofyniad hwn  
47 08/09/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Tair Ffynnon, Tafarn Ysbyty, ystâd cul-de-sac, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
48 08/09/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Lime Grove, Tafarn Ysbyty, ystâd cul-de-sac, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
49 12/10/2015 Mr I Westley, Prif Weithredwr O 12 Hydref 2015, bydd y Prif Weithredwr yn ystyried yn briodol, mewn perthynas â darparu gwasanaethau yn effeithiol, y caiff y cwestiynau dyrys a'r swyddogaethau hynny a nodwyd fel rhai sy'n codi o swydd y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd, ar wahân i bortffolio swyddogaethol Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, yn ôl y cyfarwyddyd cyffredinol hwn eu hymarfer gan Mrs Micheline (Lyn) Hambidge, ymhellach at baragraff 5.4 o Adran 2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad. Mae Adran 5.2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad yn cyfeirio at y dirprwyaethau cyffredinol hynny lle y caiff y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd ei awdurdodi i weithredu ar ran y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw faterion o fewn portffolios swyddogaethol y mae'r Cyfarwyddwr yn gyfrifol amdanynt heblaw'r rhai a gadwyd yn ôl yn benodol gan y Cyngor, unrhyw un o'i bwyllgorau, neu'r Weithrediaeth, yn amodol ar y brif ddarpariaeth fel y'i nodir yn Adran 5 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad  
50 12/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr O 12 Hydref 2015, bydd y Prif Weithredwr yn ystyried yn briodol, mewn perthynas â darparu gwasanaethau yn effeithiol, y caiff y cwestiynau dyrys a'r swyddogaethau hynny a nodwyd fel rhai sy'n codi o swydd y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd, ar wahân i bortffolio swyddogaethol Tai, yn ôl y cyfarwyddyd cyffredinol hwn eu hymarfer ar y cyd ac ar wahân gan Mr Darren Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu a Mr Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil Posibl, ymhellach at baragraff 5.4 o Adran 2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad. Mae Adran 5.2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad yn cyfeirio at y dirprwyaethau cyffredinol hynny lle y caiff y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd ei awdurdodi i weithredu ar ran y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw faterion o fewn portffolios swyddogaethol y mae'r Cyfarwyddwr yn gyfrifol amdanynt heblaw'r rhai a gadwyd yn ôl yn benodol gan y Cyngor, unrhyw un o'i bwyllgorau, neu'r Weithrediaeth, yn amodol ar y brif ddarpariaeth fel y'i nodir yn Adran 5 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad  
51 13/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu terfyn 20mya a chroesfan wedi'i chodi yn Ysgol Bro Ingli, Trefdraeth  
52 20/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Meddalwedd Rheoli Asedion ar gyfer Asedion Amddiffyn Rhag Llifogydd ac Amddiffyn yr Arfordir.  Angen eithriad i gymeradwyo a phrynu meddalwedd AMX gan Infrastructure Asset Management Ltd  
53 23/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cymeradwyaeth i ymestyn contract PROC/0708/024 Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff am hyd at gyfnod ychwanegol o 15 mis hyd at 31 Rhagfyr 2016  
54 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cadarnhau eithriad i'r rheolau sefydlog o dan Reol Sefydlog 4d er mwyn cymeradwyo ychwanegu Byw gydag Anabledd a Symudedd at Lot 2b o'r Fframwaith Atgyweirio Ymatebol nes bod y gofyniad hwn wedi ei aildendro  
55 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu cyfleuster croesfan newydd i gerddwyr o dan Adran 23 RTRA 1984 - A478 Ffordd Arberth / Maudlins, Dinbych-y-pysgod  
56 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Ymatebol i Eiddo'r Cyngor a chymeradwyo ychwanegu Byw gydag Anabledd a Symudedd at Lot 2b o'r Fframwaith Atgyweirio Ymatebol nes bod y gofyniad hwn wedi ei ail-dendro  
57 03/02/2016 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu Gwahardd troi i'r dde – Priory Street (ar yr A4076T), Aberdaugleddau  
58 15/02/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gorchymyn (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Llefydd Parcio) (Cyfuno) 2011 (Amrywiad Rhif 10) Rhif Selio 7845 Amrywiadau a diwygiadau i Atodlen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.  Atodlenni newydd wedi eu hychwanegu a dirymiadau  
59 01/03/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i hysbysebu Terfyn cyflymder o 50mya - A487 i'r Gorllewin o Square and Compass  
60 09/03/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhau'r gwaith ar y datblygiad tai preifat yn Peregrine Close (Estyniad), Hwlffordd  
61 11/03/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 109 - Adran 228 - adran nas mabwysiadwyd o Heol Dwr, Scleddau. Gwneud gwaith stryd i safon foddhaol yn ôl yr awdurdod priffyrdd  
62 18/03/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Allanol a Gynlluniwyd Ymlaen Llaw i Eiddo'r Cyngor i ymestyn y contract am gyfnod o ddim mwy na chwe mis  
63 07/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu Barn Court, Hwlffordd, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
64 14/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Doc Penfro - (yn ymestyn i'r dwyrain o Water Street [rhwng rhifau 25 a 29] i gynnwys ardal droi] - ystyriwyd bod y datblygiad hwn yn addas i'w fabwysiadu bellach a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
65 14/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 278 - cwblhawyd y gwaith yn Castleton Grove, Hwlffordd, a gwmpesir gan y cytundeb uchod, i raddau helaeth erbyn 14 Ebrill 2016  
66 25/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mae'r gwaith ar Erddi Dartmouth - ardal droi - sy'n destun Cytundeb Mabwysiadu Ffordd dyddiedig 30 Gorffennaf 2009 - bellach wedi ei gwblhau ac ystyrir ei fod yn addas i'w fabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw.  
67 25/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i'r Rheolau Sefydlog o dan Gymal 4 (a) (ii) er mwyn adnewyddu uniad Demag ar Bont Cleddau  
68 28/04/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 1980 - Hysbysiad o Fwriad i Fynd ar Dir at ddiben tirfesur mewn cysylltiad â Ffordd Liniaru Maiden Wells rhwng Mai 2016 a Rhagfyr 2017  
69 04/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a)(iii) i geisio tendrau ffurfiol fel sy'n ofynnol ar gyfer prynu Meddalwedd Cyfres 7 Tranman - Cynnal a Chadw (PROC/1011/021)  
70 18/05/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Gweithredu cynllun - Gwahardd troi i'r dde - Stryd y Priordy, Aberdaugleddau ym mis Mehefin 2016. Bydd SWTRA yn talu'r holl gostau cysylltiedig  
71 18/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i hysbysebu terfyn Parth 20mya / 30 mya newydd, Ysgol Johnston, Ffordd Langford, gan gynnwys hysbysiad o fwriad i adeiladu nodweddion gostegu traffig  
72 21/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhawyd y gwaith ar y datblygiad tai preifat yn Gibbas Way (Cam III), Callan Drive a Cooks Close, Penfro erbyn 18 Ebrill 2016  
73 26/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad i drefniadau rheoli ar gyfer yr angen i gael tri dyfynbris ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 4(iii) am resymau a gofnodwyd. Nid oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol mewn perthynas â Safle Carafannau Waterloo - Clirio Plâu a gosod mesurau gwrth-dresbasu a gwrth-wersylla heb awdurdod  
74 01/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Gyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y tŷ a adwaenwyd gynt fel 37 Fairfields, Strongbow Walk, Penfro, SA71 5TX yn Rhif 22 Buttermilk Close, Penfro, SA71 4TN  
75 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Aberllydan - Puffin Way / Wilson Meadow 1 Beachfields - Cymeradwyaeth ar gyfer aros ar unrhyw adeg ar ochr orllewinol Puffin Way ac wrth gyffyrdd yn arwain at Wilson Meadow a Beachfields. Cyfyngiad tymhorol dim aros ar unrhyw adeg (11am - 8pm 1 Ebrill hyd at 30 Medi) ar hyd yr ochr ddwyreiniol  
76 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Wdig   Main Street - Cymeradwyaeth ar gyfer newid amser aros cyfyngedig cilfach aros ar ddydd Sul o 8am - 12pm i 8am - 1pm  
77 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Doc Penfro - Mynediad i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth - Cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar ffordd fynediad ac ardal droi  
78 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hwlffordd - Fountain Row - cymeradwyaeth ar gyfer cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg mewn lleoliadau amrywiol  
79 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hwlffordd - Mill Road - cymeradwyaeth ar gyfer cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar ddwy ochr Mill Lane yn ardal ALDI  
80 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Saundersfoot - Cambrian Terrace - Cymeradwyaeth i addasiadau i gyfyngiadau aros ac aros anabledd a chyflwyno cilfach llwytho newydd ar hyd ochr y gogledd.  Mae’r newidiadau o ganlyniad i waith troedffordd newydd/ail-lunio cyffordd (Adran 106 cynllun a ariennir)  
81 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tyddewi - Stryd Newydd - Cymeradwyaeth i leihau'r cyfnod aros o awr mewn cilfach gyferbyn â'r archfarchnad a rhoi cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg yn ei le fel bod cerddwyr yn gweld yn gliriach ar y groesfan wrth ymyl yr iard chwarae. Dim cyfiawnhad bellach dros gael cilfach barcio i'r anabl yn ardal rhifau 16/18 ar ôl i'r Swyddfa Bost symud. Lleihau'r gilfach o 2 le i un lle  
82 12/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Penfro - Main Street - Cilfach aros yn cael ei ymestyn awr i 8am-6pm  
83 12/06/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tyddewi - Stryd Catherine - Ymestyn y cyfyngiad dim aros ar unrhyw adeg ar draws blaen rhif 16 i ddileu parcio yn ardal y gyffordd  
84 12/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cilgeti - Ffordd Caerfyrddin - Cywiro gwall gweinyddol yn yr atodlen yn ymwneud â hyd newydd o ran cyfyngiad dim aros ar unrhyw adeg. Mewnosod: yn lle 'ar gyfer paragraffau b a c yn ymwneud â'r ochr ddeheuol, rhowch:- b) o'r gyffordd â Station Road i'r gorllewin i bwynt 111 metr i'r gorllewin o ganol James Park  
85 17/06/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Ymatebol i Eiddo'r Cyngor a chymeradwyo ychwanegu Karn Construction at Fframwaith Gwaith Atgyweirio Eiddo Newid Tenantiaeth nes bod y gofyniad hwn wedi ei ail-dendro  
86 30/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i Ymestyn Trwydded Civica APP (Flare) a'r angen i gael tri dyfynbris ysgrifenedig a chymeradwyo estyniad o 12 mis i'r drwydded bresennol tan 31 Mawrth 2017 am gyfanswm gwerth o £14,192  
87 03/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu'r adran heb ei mabwysiadu o'r ffordd a adwaenir fel St Mary's Road, Doc Penfro - ffurfio ardal droi ym mhen deheuol St Mary's Road - at y cofnod mabwysiadu a'i hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
88 05/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cadarnhau Eithriad i geisio tendrau ffurfiol, fel sy'n ofynnol gan y Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Chontractau ar gyfer prynu Telemateg TOMTOM gan nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol  
89 22/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y tŷ a adwaenwyd gynt fel Rhif 17 (llain 14), Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ yn Rhif 15 Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ  
90 09/08/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y fflat a adwaenwyd gynt fel Rhif 13 Orion House, Cei Nelson, Aberdaugleddau, SA73 3AZ yn Rhif 15 Orion House, Cei Nelson, Aberdaugleddau, SA73 3AZ  
91 24/08/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ail-enwir yr eiddo a adwaenwyd gynt fel 'Mille Fleurs', St Patricks Hill, Llanreath, Doc Penfro, SA72 6XQ yn ‘Mille Fleurs', Chapel Road, Llanreath, Doc Penfro, SA72 6TL  
92 13/09/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu'r adran heb ei mabwysiadu o'r ffordd a adwaenir fel Derwent Avenue (EXT) a Brook Close, Steynton at y cofnod mabwysiadu a'i hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
 93 24/10/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gorchymyn (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Llefydd Parcio) (Cyfuno) 2011 (Amrywiad Rhif 12) Rhif Selio 8047 Amrywiadau a diwygiadau i Atodlen 2, 3, 4, 5, 8 a dirymiadau  
94 31/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu The Pound, Cosheston, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
95 01/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i fwrw ymlaen â hysbysebu'r terfynau diwygiedig yn Princes Gate a’r Egwlys Lwyd  
96 08/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb Adran 278 - Deddf Priffyrdd 1980, gwaith priffyrdd ar yr A4139 Ffordd Penfro i Ddinbych-y-pysgod, Llandyfái (gyferbyn â Honeyhill Grove, Llandyfái)  
 97 15/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu Maes yr Ysgol, Tredeml (Cam 1) at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
98 15/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 20mya - Heol Non, Tyddewi (Cynllun Grant Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Penfro) a ariennir drwy Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mewn perthynas ag ysgolion  
99 22/11/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 30mya - Glasfryn Lane, Tyddewi  
100 23/11/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 20mya yn ardal Ysgol Gyfun Aberdaugleddau 1. Terfyn rhan amser o 20mya - Thornton Road, (prosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau) 2. Terfyn o 20mya ar ffyrdd ymyl oddi ar yr A4076 - Bunkers Hall /Cutty Sark Drive. (yn gysylltiedig â therfyn rhan amser Llywodraeth Cymru o 20mya ar yr A4076)  
101 01/12/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gwahardd Troi i'r Dde - Ferry Lane / A477 London Road, Doc Penfro  
102 13/12/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Rhan 2.Cwblhawyd gwaith Rhan 2 a gwmpesir gan Gytundeb Adran 38 yn Myrtle Meadows (Cam 3), Aberdaugleddau  
103 04/01/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhau'r gwaith ar y datblygiad tai preifat yng Nghefn Coed (Estyniad), Scleddau, Abergwaun  
104 05/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Caniatâd i ychwanegu’r rhan o’r stryd na fabwysiadwyd a elwir yn Bro'r Dderwen, Clunderwen (Cyfnod 2) i’r cofnod mabwysiadu a’i ychwanegu i’r amserlen cynnal a chadw  
105 05/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Rhan 2. Cwblhau gwaith Rhan 2 a gwmpesir gan Gytundeb Adran 38 yn y Datblygiad Preswyl yn hen Ddepo'r Priffyrdd, Crymych (a adwaenir bellach fel Clos yr Helyg, Crymych)  
106 16/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Ailenwi'r eiddo a adwaenwyd gynt fel 11A (llain 13) Ocean Point, Saundersfoot a'i ail-rifo fel Rhif 13 Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ  
 107 18/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       The Grove, BegeliMae’r ffordd wedi’i hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 108 18/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn cyflymder 40mya newidiol – B4325 Waterston  
109 20/01/2017 Mr R Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Argynfyngau Sifil Posibl Caffael Cefnogaeth Ymgynghori.  Roedd angen eithriad ar gyfer cymeradwyo  gwobrwyo cytundeb i apwyntio APSE  
 110 26/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Rhybudd Diffygion mewn perthynas â datblygiad a’i hadnabyddir fel  Myrtle Meadows (Cyfnod 1) Steynton, Aberdaugleddau  
 111 02/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Stadau Cyngor Arfaethedig·       Maes y Bryn, Llandysilio·       Ffordd Fern Hill , HwlfforddMae’r rhain wedi’u hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
112 02/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       Cefn Coed (Estyniad), Scleddau·       Maple Close & Willow End (estyniad), Aberdaugleddau (ailddatblygiad Ysgol Old Mount)Mae’r rhain wedi’u hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 113 18/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig Arfaethedig i Fabwysiadu Ffordd ·       Y Grove, BegeliMae’r ffordd hon wedi cael ei hychwanegu i’r cofnod mabwysiadu ac i’r amserlen cynnal a chadw  
 114 18/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 40mph Terfyn Trosiannol - B4325 Waterston  
 115 21/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       Park Avenue – Cyfnod 2, CilgetiMae’r ffordd wedi’i hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 116 24/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhad terfynol o waith ar ddatblygiad tai yn  Maple Close (a Willow End), Aberdaugleddau  
 117 17/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif Derbyn -  Datblygiad – Gwaith Priffyrdd ar Ffordd C3001 Dale, Hubberston, Aberdaugleddau – Datblygwr: Persimmon Homes Ltd  
 118 17/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif Derfynol - Datblygiad - Datblygiad Tai Preifat yn Redstone Court, Arberth.  Datblygwr - Charles Church Developments Ltd  
 119 21/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif ail-rifo neu ail-enwi tŷ - yr eiddo a adnabuwyd gynt fel Penrhiwllan, Well Lane, Hwlffordd SA61 2PL wedi’i ailenwi fel  Penrhiwllan, Churchway, Prendergast, Hwlffordd, SA61 2BJ  
 120 27/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn cyflymder rhan-amser 20mya & estyniad terfyn cyflymder 30mya – Eglwyswrw  
 121 11/04/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb Cyfreithiol am raglen teledu yn Ninbych-y-pysgod gyda Twofour Broadcast Limited  
 122 20/04/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig arfaethedig i fabwysiadu Boot & Shoe Close, Cryndal  
 123 02/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu ffordd arfaethedig - Springfield Park, Arberth  
      O 05/05/2017 caiff penderfyniadau Tai eu cofnodi ar y dudalen Cyllid a Thai  
 124 17/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu ffordd arfaethedig - Y Glyn, Cas-lai  
 125 22/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Datblygiad tai Preifat Cam 1 a 2 ar ddarn o dir a enwir Dale Road, Aberdaugleddau gan Persimmon Homes Ltd  
 126 08/06/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Diwygiad i Gytundeb Adran 38, Landsker Lane, Arberth dyddiedig Mehefin 8, 1997  
 127 20/06/17 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Caniatâd i 3 cherbyd (offer amseru / cerbyd arweiniol / cerbyd arddangos) (trefnydd y digwyddiad) gael mynediad i’r ardal Graidd yn ystod oriau pedestreiddio yn ystod y Digwyddiad Rhedeg 10K ar 30 Gorffennaf (rhwng 10.30 – 12.30)  
 128 12/07/17 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Rose Avenue, Pont Fadlen, Hwlffordd  
 129 28/07/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif derfynol - datblygiad Ridge View Close, Pennar, Doc Penfro - Datblygwr WH & NL Developments  
 130 31/07/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ridge View Close, Pennar, Doc Penfro  
131 21/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Adran 228 – Mabwysiadu St Marks Close, Pont Fadlen, Hwlffordd  
132 30/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Fir Tree Close, Pont Fadlen, Hwlffordd  
133 30/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Stad Cyngor Arfaethedig: River View, Llangwm (a llwybr troed cyswllt i Guildford Row), Maeshyfryd (Dolen y Gogledd), Llandudoch  
 134 19/09/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu - St Marks Close, Merlins Bridge, Hwlffordd  
 135 02/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu - Thomas Parry Way S278/S38 Gwaith Priffyrdd (Conygar) Hwlffordd  
 136 10/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hakin SRIC – Gelliswick Road, Hubberston Parth 20mya a rhybudd ar gyfer gsod nodweddion gostegu traffig  
 137 17/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Amrywiad ar y stryd 14  
138 19/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 20fya cyfyngiad cyflymder - Marloes  
139 19/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 20fya cyfyngiad cyflymder - Charles Street a ffyrdd cyfagos Neyland  
 140 27/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd  – Ocean Drive, Y Garn  
 141 30/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif derfynol datblygiad tai yn Town Meadow, Marloes a Mabwysiadu Ffordd  
 142 16/01/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Arfaethedig – Adran 38:   
  • Incline Way – Cam 2 (6 Mawrth 1987)    
  • Incline Way – Cam 3 (6 Ionawr 1988)      
  • Incline Way – Cam 5 (24 Awst 1989)
 
ID: 544, adolygwyd 31/01/2018