Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Cludiant a'r Amgylchedd

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig - Trafnidiaeth a'r Amgylchedd

 
 
Cyfeir-rif Dyddiad y Penderfyniad Y Penderfynwr Manylion y Penderfyniadau  
1 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Deddf Priffyrdd 1980  - 6079 - Enforcement 6019 - Licences  
2 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd-
6005 - 6019 - Licenses/6006 Street Works 
6090 - 6123 - Adminstration\6094 Pembs Co-ord 
6005 - 6019 - Licences\6016 S72 - Defects
6005 - 6019 - Licences\6016 S72 - Defects & Mayrise
6080 - 6083 - Finance\6082 - Finance - Inspection Changes 6090 - 6123 - Adminstration/6015 Health & Safety
6005 - 6019 - Licences\6017 S81 Defects
 
3 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Awdurdodi Masnachu ar y Stryd - 6020 - 6039 - Street Trading\6020 Street Trading General   
4 Mynd yn ei flaen yn ddyddiol/Parhau’n ddyddiol Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Awdurdodi Arwyddion Rheoli Traffig a Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2002 - 6005 - 6019 - Trwyddedau\6012 Goleuadau Traffig  
5 21/10/2011 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi Penderfyniad i erlyn mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)  
6 29/02/2012 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi Penderfyniad i erlyn mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)a(5).  Camau gweithredu bwriadol ar ran unigolyn  
7 30/06/2012 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Awdurdodi cam gweithredu uniongyrchol o rybuddiad ffurfiol mewn perthynas â Thipio anghyfreithlon - Torri Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 Adran 33(1)(a)a(5)  
8 07/01/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad yn ôl disgresiwn. Rheswm am y penderfyniad: Nid yw'r ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cydsyniad yn ôl disgresiwn. Nid yw'r gwerthwr wedi bod mewn cysylltiad  
9 24/01/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad yn ôl disgresiwn. Rheswm am y penderfyniad: Nid yw'r ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cydsyniad yn ôl disgresiwn  
10 04/03/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 adran 33 (1)(a)a(5)  
11 29/06/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ei gwneud yn ofynnol i reolau sefydlog gael eu hatal dros dro er mwyn caniatáu un tendr ar gyfer cynllun cyfan Awtomeiddio Pont Droed, Morglawdd Penfro  
12 19/06/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Dirprwyaeth  - cymeradwyo addasiadau i Orchymyn Prynu Gorfodol Cyngor Sir Penfro (Ffordd Bulford, Tre Ioan) 2012 a Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Ffordd Bulford, Tre Ioan) (Ffordd Ddosbarthiadol C3013)(Ffyrdd Ymyl) 2012  
13 Gorffennaf 2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Caffael Sachau Gwastraff Bwyd. Eithriad yn ofynnol er mwyn cyrraedd targedau ailgylchu statudol ar frys  
14 06/09/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Manyleb Adeiladu Genedlaethol. Eithriad yn ofynnol i gefnogi'r gwasanaethau a ddarperir  
15 25/10/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog yn ofynnol tan 31 Rhagfyr 2014 er mwyn ymestyn y Fframwaith Contractwr Peirianneg Sifil presennol wrth aros i Fframwaith Rhanbarthol gael ei gyflwyno  
16 25/10/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol yn cymeradwyo dyfarnu contract yn seiliedig ar y telerau y cytunwyd arnynt i Gaffael cyngor a darparu gwasanaethau ar gyfer Gwasanaeth Trin Gwastraff Gweddilliol  
17 13/11/2013 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 adran 33 (1)(a)  
18 16/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo ymestyn contract PROC/9010/051 (Darparu Cyfleuster Ailgylchu Deunyddiau) ar gyfer blwyddyn ychwanegol hyd at 30 Medi 2014  
19 17/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Pwerau Dirprwyedig - adroddiad yn ymwneud ag ymarfer pwerau dirprwyedig o dan Ran 3, Adran 4.6 o'r Cyfansoddiad. Caffael tir ar gyfer Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu yn Ne-ddwyrain Sir Benfro  
20 20/01/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'w gymeradwyo er mwyn caniatáu i gontractau gael eu dyfarnu i brynu Pum Peiriant Ysgubo Pedestraidd (cerdded y tu ôl)  
21 19/02/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gynnal ymarfer tendro llawn o dan Reol Sefydlog 4(a) (iii), ar Gaffael gwasanaeth trin gwastraff gweddilliol dros dro  
22 20/05/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Wedi'i gymeradwyo  
23 28/05/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i gynnal ymarfer tendro a chymeradwyo'r defnydd o'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol er mwyn cynnal Swydd Cynghorydd Cosy Homes  
24 09/06/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i wneud cais am gydsyniad dewisol i werthu eiddo a werthwyd o dan y Cyfamod Gwledig gan Tai Ceredigion. Cytunwyd - er mwyn galluogi'r eiddo i gael ei neilltuo i bobl a enwebwyd gan Gyngor Sir Penfro o'r gofrestr tai  
25 15/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog ar ymestyn contract PROC/0910/051 i ddarparu cyfleuster ailgylchu deunyddiau  
26 17/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo'r gwaith o benodi Gwasanaethau Ffensio ac Amaethyddol David Rees i ddarparu llafur gwaith cerrig sy'n ofynnol ar gyfer gwaith ar bont  
27 27/10/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cais i'r Rheolau Sefydlog gael eu hatal dros dro er mwyn gwneud gwaith atgyweirio brys i'r morglawdd ar y Parrog, Trefdraeth  
28 03/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r rheolau sefydlog i'r de ar sail gwaith brys er mwyn ailweirio stoc tai cyngor  
29 16/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Estyniad arfaethedig o'r contract proc/0708/023 Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE)  
30 23/12/2014 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Cytuno i roi cydsyniad  
31 21/01/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i brynu eiddo fel person anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. Peidio â chytuno i roi cydsyniad  
32 22/01/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i brynu Meddalwedd Archebu ac Ailosod  
33 25/02/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo'r gwaith o benodi Ymgynghorwyr Holt Coastal i gynnal a diweddaru'r Adroddiad Arfarnu Prosiect ar gyfer Llifogydd Arfordirol ar y Parrog, Trefdraeth  
34 04/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn cynnal Gwasanaethau Proffesiynol BREEAM ar gyfer Ysgol Johnston  
35 11/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog o dan Gymal 4 (a) (iii) er mwyn adnewyddu uniad Demag ar Bont Cleddau  
36 16/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Longstone Court, Treletert at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
37 17/03/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu'r brif ffordd fynediad i Priory Park, Aberdaugleddau at y cofnod mabwysiadu a chael ei hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
38 02/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Caeau Sageston (Rhan), Sageston (Ffyrdd 1, 4 a 5 yn unig) at y cofnod mabwysiadu a'u hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
39 07/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Yn unol â'r ddirprwyaeth a roddwyd i mi o dan Ran 3, Adran 3, Swyddogaeth 34 o Gyfansoddiad y Cyngor, rwy'n penodi David Fitzimon fel Swyddog Priodol at ddibenion Adran 78 o Ddeddf Adeiladu 1984  
40 08/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Princess Royal Way, Hwlffordd, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
 41 08/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Hamilton Close, Doc Penfro, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
42 29/04/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cadarnhau estyniad o 12 mis i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer dylunio, cyflenwi a gosod ffenestri o dan Reol Sefydlog 4 er mwyn sicrhau y caiff y gyllideb ei gwario eleni ac i neilltuo amser i gaffael fframwaith newydd ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol  
43 14/05/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Poyston Close, Hwlffordd (ystâd cul-de-sac oddi ar Ffordd Tyddewi), at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
44 15/07/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Penderfyniad i ofyn am gydsyniad yn ôl disgresiwn i berson anghymwys o dan y Cyfamod Gwledig. •1)    Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ganiatáu i'r eiddo gael ei werthu  •2)  Bod y Cyfamod Gwledig yn parhau ar gyfer unrhyw werthiant yn y dyfodol  
45 17/07/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Heol y Maes, Maenclochog, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
46 25/08/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Eithriad yn ofynnol i gymeradwyo ychwanegu Rees Electrical (Pembrokeshire) Ltd at y Fframwaith Ailweirio nes ei fod mewn sefyllfa i ail-dendro’r gofyniad hwn  
47 08/09/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Tair Ffynnon, Tafarn Ysbyty, ystâd cul-de-sac, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
48 08/09/2015 Mr I R Westley, Cyfarwyddwr Tafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd Cymeradwyaeth i ychwanegu Lime Grove, Tafarn Ysbyty, ystâd cul-de-sac, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
49 12/10/2015 Mr I Westley, Prif Weithredwr O 12 Hydref 2015, bydd y Prif Weithredwr yn ystyried yn briodol, mewn perthynas â darparu gwasanaethau yn effeithiol, y caiff y cwestiynau dyrys a'r swyddogaethau hynny a nodwyd fel rhai sy'n codi o swydd y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd, ar wahân i bortffolio swyddogaethol Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, yn ôl y cyfarwyddyd cyffredinol hwn eu hymarfer gan Mrs Micheline (Lyn) Hambidge, ymhellach at baragraff 5.4 o Adran 2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad. Mae Adran 5.2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad yn cyfeirio at y dirprwyaethau cyffredinol hynny lle y caiff y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd ei awdurdodi i weithredu ar ran y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw faterion o fewn portffolios swyddogaethol y mae'r Cyfarwyddwr yn gyfrifol amdanynt heblaw'r rhai a gadwyd yn ôl yn benodol gan y Cyngor, unrhyw un o'i bwyllgorau, neu'r Weithrediaeth, yn amodol ar y brif ddarpariaeth fel y'i nodir yn Adran 5 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad  
50 12/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr O 12 Hydref 2015, bydd y Prif Weithredwr yn ystyried yn briodol, mewn perthynas â darparu gwasanaethau yn effeithiol, y caiff y cwestiynau dyrys a'r swyddogaethau hynny a nodwyd fel rhai sy'n codi o swydd y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd, ar wahân i bortffolio swyddogaethol Tai, yn ôl y cyfarwyddyd cyffredinol hwn eu hymarfer ar y cyd ac ar wahân gan Mr Darren Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu a Mr Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil Posibl, ymhellach at baragraff 5.4 o Adran 2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad. Mae Adran 5.2 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad yn cyfeirio at y dirprwyaethau cyffredinol hynny lle y caiff y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Tai a'r Amgylchedd ei awdurdodi i weithredu ar ran y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw faterion o fewn portffolios swyddogaethol y mae'r Cyfarwyddwr yn gyfrifol amdanynt heblaw'r rhai a gadwyd yn ôl yn benodol gan y Cyngor, unrhyw un o'i bwyllgorau, neu'r Weithrediaeth, yn amodol ar y brif ddarpariaeth fel y'i nodir yn Adran 5 o Ran 3 o'r Cyfansoddiad  
51 13/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu terfyn 20mya a chroesfan wedi'i chodi yn Ysgol Bro Ingli, Trefdraeth  
52 20/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Meddalwedd Rheoli Asedion ar gyfer Asedion Amddiffyn Rhag Llifogydd ac Amddiffyn yr Arfordir.  Angen eithriad i gymeradwyo a phrynu meddalwedd AMX gan Infrastructure Asset Management Ltd  
53 23/10/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cymeradwyaeth i ymestyn contract PROC/0708/024 Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff am hyd at gyfnod ychwanegol o 15 mis hyd at 31 Rhagfyr 2016  
54 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cadarnhau eithriad i'r rheolau sefydlog o dan Reol Sefydlog 4d er mwyn cymeradwyo ychwanegu Byw gydag Anabledd a Symudedd at Lot 2b o'r Fframwaith Atgyweirio Ymatebol nes bod y gofyniad hwn wedi ei aildendro  
55 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu cyfleuster croesfan newydd i gerddwyr o dan Adran 23 RTRA 1984 - A478 Ffordd Arberth / Maudlins, Dinbych-y-pysgod  
56 09/11/2015 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Ymatebol i Eiddo'r Cyngor a chymeradwyo ychwanegu Byw gydag Anabledd a Symudedd at Lot 2b o'r Fframwaith Atgyweirio Ymatebol nes bod y gofyniad hwn wedi ei ail-dendro  
57 03/02/2016 Mr I R Westley, Prif Weithredwr Cytundeb i hysbysebu Gwahardd troi i'r dde – Priory Street (ar yr A4076T), Aberdaugleddau  
58 15/02/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gorchymyn (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Llefydd Parcio) (Cyfuno) 2011 (Amrywiad Rhif 10) Rhif Selio 7845 Amrywiadau a diwygiadau i Atodlen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.  Atodlenni newydd wedi eu hychwanegu a dirymiadau  
59 01/03/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i hysbysebu Terfyn cyflymder o 50mya - A487 i'r Gorllewin o Square and Compass  
60 09/03/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhau'r gwaith ar y datblygiad tai preifat yn Peregrine Close (Estyniad), Hwlffordd  
61 11/03/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 109 - Adran 228 - adran nas mabwysiadwyd o Heol Dwr, Scleddau. Gwneud gwaith stryd i safon foddhaol yn ôl yr awdurdod priffyrdd  
62 18/03/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Allanol a Gynlluniwyd Ymlaen Llaw i Eiddo'r Cyngor i ymestyn y contract am gyfnod o ddim mwy na chwe mis  
63 07/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu Barn Court, Hwlffordd, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
64 14/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Doc Penfro - (yn ymestyn i'r dwyrain o Water Street [rhwng rhifau 25 a 29] i gynnwys ardal droi] - ystyriwyd bod y datblygiad hwn yn addas i'w fabwysiadu bellach a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
65 14/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 278 - cwblhawyd y gwaith yn Castleton Grove, Hwlffordd, a gwmpesir gan y cytundeb uchod, i raddau helaeth erbyn 14 Ebrill 2016  
66 25/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mae'r gwaith ar Erddi Dartmouth - ardal droi - sy'n destun Cytundeb Mabwysiadu Ffordd dyddiedig 30 Gorffennaf 2009 - bellach wedi ei gwblhau ac ystyrir ei fod yn addas i'w fabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw.  
67 25/04/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i'r Rheolau Sefydlog o dan Gymal 4 (a) (ii) er mwyn adnewyddu uniad Demag ar Bont Cleddau  
68 28/04/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Deddf Priffyrdd 1980 - Hysbysiad o Fwriad i Fynd ar Dir at ddiben tirfesur mewn cysylltiad â Ffordd Liniaru Maiden Wells rhwng Mai 2016 a Rhagfyr 2017  
69 04/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a)(iii) i geisio tendrau ffurfiol fel sy'n ofynnol ar gyfer prynu Meddalwedd Cyfres 7 Tranman - Cynnal a Chadw (PROC/1011/021)  
70 18/05/2016 Mrs L Hambidge, Pennaeth Tai Gweithredu cynllun - Gwahardd troi i'r dde - Stryd y Priordy, Aberdaugleddau ym mis Mehefin 2016. Bydd SWTRA yn talu'r holl gostau cysylltiedig  
71 18/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i hysbysebu terfyn Parth 20mya / 30 mya newydd, Ysgol Johnston, Ffordd Langford, gan gynnwys hysbysiad o fwriad i adeiladu nodweddion gostegu traffig  
72 21/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhawyd y gwaith ar y datblygiad tai preifat yn Gibbas Way (Cam III), Callan Drive a Cooks Close, Penfro erbyn 18 Ebrill 2016  
73 26/05/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad i drefniadau rheoli ar gyfer yr angen i gael tri dyfynbris ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 4(iii) am resymau a gofnodwyd. Nid oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol mewn perthynas â Safle Carafannau Waterloo - Clirio Plâu a gosod mesurau gwrth-dresbasu a gwrth-wersylla heb awdurdod  
74 01/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Gyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y tŷ a adwaenwyd gynt fel 37 Fairfields, Strongbow Walk, Penfro, SA71 5TX yn Rhif 22 Buttermilk Close, Penfro, SA71 4TN  
75 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Aberllydan - Puffin Way / Wilson Meadow 1 Beachfields - Cymeradwyaeth ar gyfer aros ar unrhyw adeg ar ochr orllewinol Puffin Way ac wrth gyffyrdd yn arwain at Wilson Meadow a Beachfields. Cyfyngiad tymhorol dim aros ar unrhyw adeg (11am - 8pm 1 Ebrill hyd at 30 Medi) ar hyd yr ochr ddwyreiniol  
76 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Wdig   Main Street - Cymeradwyaeth ar gyfer newid amser aros cyfyngedig cilfach aros ar ddydd Sul o 8am - 12pm i 8am - 1pm  
77 08/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Doc Penfro - Mynediad i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth - Cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar ffordd fynediad ac ardal droi  
78 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hwlffordd - Fountain Row - cymeradwyaeth ar gyfer cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg mewn lleoliadau amrywiol  
79 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hwlffordd - Mill Road - cymeradwyaeth ar gyfer cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar ddwy ochr Mill Lane yn ardal ALDI  
80 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Saundersfoot - Cambrian Terrace - Cymeradwyaeth i addasiadau i gyfyngiadau aros ac aros anabledd a chyflwyno cilfach llwytho newydd ar hyd ochr y gogledd.  Mae’r newidiadau o ganlyniad i waith troedffordd newydd/ail-lunio cyffordd (Adran 106 cynllun a ariennir)  
81 10/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tyddewi - Stryd Newydd - Cymeradwyaeth i leihau'r cyfnod aros o awr mewn cilfach gyferbyn â'r archfarchnad a rhoi cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg yn ei le fel bod cerddwyr yn gweld yn gliriach ar y groesfan wrth ymyl yr iard chwarae. Dim cyfiawnhad bellach dros gael cilfach barcio i'r anabl yn ardal rhifau 16/18 ar ôl i'r Swyddfa Bost symud. Lleihau'r gilfach o 2 le i un lle  
82 12/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Penfro - Main Street - Cilfach aros yn cael ei ymestyn awr i 8am-6pm  
83 12/06/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tyddewi - Stryd Catherine - Ymestyn y cyfyngiad dim aros ar unrhyw adeg ar draws blaen rhif 16 i ddileu parcio yn ardal y gyffordd  
84 12/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cilgeti - Ffordd Caerfyrddin - Cywiro gwall gweinyddol yn yr atodlen yn ymwneud â hyd newydd o ran cyfyngiad dim aros ar unrhyw adeg. Mewnosod: yn lle 'ar gyfer paragraffau b a c yn ymwneud â'r ochr ddeheuol, rhowch:- b) o'r gyffordd â Station Road i'r gorllewin i bwynt 111 metr i'r gorllewin o ganol James Park  
85 17/06/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyo Eithriad i'r Cytundeb Fframwaith ar gyfer Atgyweiriadau Ymatebol i Eiddo'r Cyngor a chymeradwyo ychwanegu Karn Construction at Fframwaith Gwaith Atgyweirio Eiddo Newid Tenantiaeth nes bod y gofyniad hwn wedi ei ail-dendro  
86 30/06/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i gadarnhau eithriad i Ymestyn Trwydded Civica APP (Flare) a'r angen i gael tri dyfynbris ysgrifenedig a chymeradwyo estyniad o 12 mis i'r drwydded bresennol tan 31 Mawrth 2017 am gyfanswm gwerth o £14,192  
87 03/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu'r adran heb ei mabwysiadu o'r ffordd a adwaenir fel St Mary's Road, Doc Penfro - ffurfio ardal droi ym mhen deheuol St Mary's Road - at y cofnod mabwysiadu a'i hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
88 05/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cadarnhau Eithriad i geisio tendrau ffurfiol, fel sy'n ofynnol gan y Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Chontractau ar gyfer prynu Telemateg TOMTOM gan nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol  
89 22/07/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y tŷ a adwaenwyd gynt fel Rhif 17 (llain 14), Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ yn Rhif 15 Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ  
90 09/08/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ailenwyd y fflat a adwaenwyd gynt fel Rhif 13 Orion House, Cei Nelson, Aberdaugleddau, SA73 3AZ yn Rhif 15 Orion House, Cei Nelson, Aberdaugleddau, SA73 3AZ  
91 24/08/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  O dan Adran 64 o Ddeddf Cyfrifoldebau Gwella Trefi 1847 ail-enwir yr eiddo a adwaenwyd gynt fel 'Mille Fleurs', St Patricks Hill, Llanreath, Doc Penfro, SA72 6XQ yn ‘Mille Fleurs', Chapel Road, Llanreath, Doc Penfro, SA72 6TL  
92 13/09/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu'r adran heb ei mabwysiadu o'r ffordd a adwaenir fel Derwent Avenue (EXT) a Brook Close, Steynton at y cofnod mabwysiadu a'i hychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
 93 24/10/2016  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gorchymyn (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Llefydd Parcio) (Cyfuno) 2011 (Amrywiad Rhif 12) Rhif Selio 8047 Amrywiadau a diwygiadau i Atodlen 2, 3, 4, 5, 8 a dirymiadau  
94 31/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu The Pound, Cosheston, at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
95 01/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb i fwrw ymlaen â hysbysebu'r terfynau diwygiedig yn Princes Gate a’r Egwlys Lwyd  
96 08/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb Adran 278 - Deddf Priffyrdd 1980, gwaith priffyrdd ar yr A4139 Ffordd Penfro i Ddinbych-y-pysgod, Llandyfái (gyferbyn â Honeyhill Grove, Llandyfái)  
 97 15/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cymeradwyaeth i ychwanegu Maes yr Ysgol, Tredeml (Cam 1) at y cofnod mabwysiadu a'i ychwanegu at yr atodlen cynnal a chadw  
98 15/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 20mya - Heol Non, Tyddewi (Cynllun Grant Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Penfro) a ariennir drwy Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mewn perthynas ag ysgolion  
99 22/11/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 30mya - Glasfryn Lane, Tyddewi  
100 23/11/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn o 20mya yn ardal Ysgol Gyfun Aberdaugleddau 1. Terfyn rhan amser o 20mya - Thornton Road, (prosiect Llwybrau Diogel mewn Cymunedau) 2. Terfyn o 20mya ar ffyrdd ymyl oddi ar yr A4076 - Bunkers Hall /Cutty Sark Drive. (yn gysylltiedig â therfyn rhan amser Llywodraeth Cymru o 20mya ar yr A4076)  
101 01/12/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Gwahardd Troi i'r Dde - Ferry Lane / A477 London Road, Doc Penfro  
102 13/12/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Rhan 2.Cwblhawyd gwaith Rhan 2 a gwmpesir gan Gytundeb Adran 38 yn Myrtle Meadows (Cam 3), Aberdaugleddau  
103 04/01/2016 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhau'r gwaith ar y datblygiad tai preifat yng Nghefn Coed (Estyniad), Scleddau, Abergwaun  
104 05/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Caniatâd i ychwanegu’r rhan o’r stryd na fabwysiadwyd a elwir yn Bro'r Dderwen, Clunderwen (Cyfnod 2) i’r cofnod mabwysiadu a’i ychwanegu i’r amserlen cynnal a chadw  
105 05/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Rhan 2. Cwblhau gwaith Rhan 2 a gwmpesir gan Gytundeb Adran 38 yn y Datblygiad Preswyl yn hen Ddepo'r Priffyrdd, Crymych (a adwaenir bellach fel Clos yr Helyg, Crymych)  
106 16/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Ailenwi'r eiddo a adwaenwyd gynt fel 11A (llain 13) Ocean Point, Saundersfoot a'i ail-rifo fel Rhif 13 Ocean Point, Saundersfoot, SA69 9LQ  
 107 18/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       The Grove, BegeliMae’r ffordd wedi’i hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 108 18/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn cyflymder 40mya newidiol – B4325 Waterston  
109 20/01/2017 Mr R Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Argynfyngau Sifil Posibl Caffael Cefnogaeth Ymgynghori.  Roedd angen eithriad ar gyfer cymeradwyo  gwobrwyo cytundeb i apwyntio APSE  
 110 26/01/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Rhybudd Diffygion mewn perthynas â datblygiad a’i hadnabyddir fel  Myrtle Meadows (Cyfnod 1) Steynton, Aberdaugleddau  
 111 02/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Stadau Cyngor Arfaethedig·       Maes y Bryn, Llandysilio·       Ffordd Fern Hill , HwlfforddMae’r rhain wedi’u hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
112 02/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       Cefn Coed (Estyniad), Scleddau·       Maple Close & Willow End (estyniad), Aberdaugleddau (ailddatblygiad Ysgol Old Mount)Mae’r rhain wedi’u hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 113 18/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig Arfaethedig i Fabwysiadu Ffordd ·       Y Grove, BegeliMae’r ffordd hon wedi cael ei hychwanegu i’r cofnod mabwysiadu ac i’r amserlen cynnal a chadw  
 114 18/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 40mph Terfyn Trosiannol - B4325 Waterston  
 115 21/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadau Ffordd Arfaethedig·       Park Avenue – Cyfnod 2, CilgetiMae’r ffordd wedi’i hychwanegu i’r cofnod mabwysiadau  ac i’r rhestr cynnal a chadw  
 116 24/02/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Cwblhad terfynol o waith ar ddatblygiad tai yn  Maple Close (a Willow End), Aberdaugleddau  
 117 17/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif Derbyn -  Datblygiad – Gwaith Priffyrdd ar Ffordd C3001 Dale, Hubberston, Aberdaugleddau – Datblygwr: Persimmon Homes Ltd  
 118 17/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif Derfynol - Datblygiad - Datblygiad Tai Preifat yn Redstone Court, Arberth.  Datblygwr - Charles Church Developments Ltd  
 119 21/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif ail-rifo neu ail-enwi tŷ - yr eiddo a adnabuwyd gynt fel Penrhiwllan, Well Lane, Hwlffordd SA61 2PL wedi’i ailenwi fel  Penrhiwllan, Churchway, Prendergast, Hwlffordd, SA61 2BJ  
 120 27/03/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Terfyn cyflymder rhan-amser 20mya & estyniad terfyn cyflymder 30mya – Eglwyswrw  
 121 11/04/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cytundeb Cyfreithiol am raglen teledu yn Ninbych-y-pysgod gyda Twofour Broadcast Limited  
 122 20/04/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig arfaethedig i fabwysiadu Boot & Shoe Close, Cryndal  
 123 02/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu ffordd arfaethedig - Springfield Park, Arberth  
      O 05/05/2017 caiff penderfyniadau Tai eu cofnodi ar y dudalen Cyllid a Thai  
 124 17/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu ffordd arfaethedig - Y Glyn, Cas-lai  
 125 22/05/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Datblygiad tai Preifat Cam 1 a 2 ar ddarn o dir a enwir Dale Road, Aberdaugleddau gan Persimmon Homes Ltd  
 126 08/06/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Diwygiad i Gytundeb Adran 38, Landsker Lane, Arberth dyddiedig Mehefin 8, 1997  
 127 20/06/17 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Caniatâd i 3 cherbyd (offer amseru / cerbyd arweiniol / cerbyd arddangos) (trefnydd y digwyddiad) gael mynediad i’r ardal Graidd yn ystod oriau pedestreiddio yn ystod y Digwyddiad Rhedeg 10K ar 30 Gorffennaf (rhwng 10.30 – 12.30)  
 128 12/07/17 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Rose Avenue, Pont Fadlen, Hwlffordd  
 129 28/07/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif derfynol - datblygiad Ridge View Close, Pennar, Doc Penfro - Datblygwr WH & NL Developments  
 130 31/07/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ridge View Close, Pennar, Doc Penfro  
131 21/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Adran 228 – Mabwysiadu St Marks Close, Pont Fadlen, Hwlffordd  
132 30/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Fir Tree Close, Pont Fadlen, Hwlffordd  
133 30/08/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Stad Cyngor Arfaethedig: River View, Llangwm (a llwybr troed cyswllt i Guildford Row), Maeshyfryd (Dolen y Gogledd), Llandudoch  
 134 19/09/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu - St Marks Close, Merlins Bridge, Hwlffordd  
 135 02/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu - Thomas Parry Way S278/S38 Gwaith Priffyrdd (Conygar) Hwlffordd  
 136 10/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Hakin SRIC – Gelliswick Road, Hubberston Parth 20mya a rhybudd ar gyfer gsod nodweddion gostegu traffig  
 137 17/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Amrywiad ar y stryd 14  
138 19/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 20fya cyfyngiad cyflymder - Marloes  
139 19/10/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu 20fya cyfyngiad cyflymder - Charles Street a ffyrdd cyfagos Neyland  
 140 27/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd  – Ocean Drive, Y Garn  
 141 30/11/2017 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Tystysgrif derfynol datblygiad tai yn Town Meadow, Marloes a Mabwysiadu Ffordd  
 142 16/01/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffyrdd Arfaethedig – Adran 38:   
 • Incline Way – Cam 2 (6 Mawrth 1987)    
 • Incline Way – Cam 3 (6 Ionawr 1988)      
 • Incline Way – Cam 5 (24 Awst 1989)
 
 143  22/01/2018  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Kerr’s Way, Cilgeti (16 Hydref 1996)
 
 144  08/02/2018  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Ashford Park, Cryndal (Cam) 1
 
 145  12/02/2018  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Parc Gwynfryn, Crymych (Cam 3)
 
 146  13/02/2018  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Ailgyfeirio eiddo
 • Eiddo a elwid yn flaenorol yn Ffynnon Hafod, Tavernspite yn 2018 i Ffynnon Hafod, Crosslands Road, Tavernspite
 
 147  13/02/2018  Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Ailgyfeirio eiddo
 • Ailenwi eiddo a elwid yn flaenorol yn Westwinds, 1 Thurston Lane, Sardis yn 2018 yn Westwinds, Thruston Lane, Sardis
 
 148 14/02/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Haul Y Bryn, Wolfscastle – Tystysgrif derfynol
 
 149 08/03/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Eldergrove, Broadway
 
 150 08/03/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Douglas James Close, Hwlffordd
 
 151 12/03/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Vale Court, Houghton
 
 152 24/05/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
 • Clos Yr Helyg, Crymych
 
 153 24/05/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 228
 • Kensington Gardens, Hwlffordd
 
 154 08/06/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 228  
 155 19/06/2018 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 38
 • Middle Hill, Valley Road, Saundersfoot – Tystysgrif derfynol
 
 156 06/08/19 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig i Fabwysiadu Ffordd
 • Ashford Park, Crundale (Cam 2) Adran 38 Cytundeb – Tystysgrif Rhan 2
 
 157 08/08/19 Mr D Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu Cynnig i Fabwysiadu Ffordd
 • Shropshire Road, Llanion- Adran 38 -  Tystysgrif Rhan 2
 
 158 22/05/18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  FAN VW TRANSPORTER, GWYN, DIM TRETH NA MOT, FFORDD AUGUSTINE, HWLFFORDD  
 159 22.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VOLVO, ARIAN, DIM TRETH & MOT, STRYD EDWARD, DINBYCH-Y-PYSGOD, SA70 7LU  
 160 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan Vauxhall gwyn – Stryd Fleet, Pennar -  dim treth na  MOT WEDI’I DAGIO  
 161 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Renault Megane Glas – DIM TRETH – FFORDD Y PARC, DOC PENFRO – JAC CAR O DAN OCHR Y GYRRWR  
 162 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd TRELAR, LON GOED, NEYLAND – WEDI’I DAGIO  
 163 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd CERBYD GWERSYLLA – LON SPIKES LANE – WEDI’I DAGIO  
 164 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán Maes parcio Pentre’r Harbwr, Wdig   
 165 24.05.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán - Gwyn Woodland Drive, Stad Mount  
 166 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Cwch - Gwyn Gleblands Hakin  
 167 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán - Gwyn,  Wedi’i adael ar y ffordd dros Goedwig Bolton Hill  
 168 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd FIAT PUNTO MELYN- STRYD HARDING, DINBYCH-Y-PYSOGD  
 169 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VW DU, FFORDD WATERLOO, HAKIN  FFENESTRI WEDI TORRI AYB  
 170 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd HONDA ARIAN, OLWYN ÔL FFLAT, CARR TERRACE DOC PENFRO  
 171 08.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd FAN FIAT DOBLO GWYN FFORDD STRANREAR UCHAF AR Y GAREJ  
 172 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd CWCH – MAES PARCIO STRYD BLAEN  - DOC PENFRO  
 173 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd FAN PANEL FORD GWYN - TU ALLAN I DDRAENEN TEGRYN LLANFRYNACH  
 174  12.06.18  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  PEUGOT 206  GWYRDD- TRE-FIN MAP WEDI’I ATODI  
 175 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd FORD LLWYD - CILFAN RHWNG Y SQUARE & COMPASS A THRE-FIN, GER YR HEN SWYDDFA BOST  
 176 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd CORSA GLAS - MAESGRUG STOPIO A GALW  
 177 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VAUXHALL GLAS TYWYLL, MORAWEL HEOL DEWI  
 178 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VW ARIAN- TU ÔL I FFLATIAU SGWÂR WATERLOO  
 179 12.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd PEUGOT GLAS – FFORDD PARC ISAF, DINBYCH-Y-PYSGOD – TEIARS YN FFLAT  
 180 13.06.18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd MERCEDES ARIAN - ½ MILLTIR HEIBIO’R SWAN INN, LITTLE NEWCASTLE TUAG AT PUNCHESTON  
 181 13/06/18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd CITREON BEIGE- CLIFAN GER YR HEN YSGOL - PENTLEPOIR  
 182 14/06/18 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd TRELAR CWCH – GER HOWARTH CLOSE, ABERDAUGLEDDAU  
 183 15/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  TRYC LDV GLAS - 11 ST THOMAS AVENUE – WEDI EI BARCIO ERS Y 6 MIS DIWETHAF - DIM TRETH NA MOT  
 184 15/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
CERBYD WEDI EI ADAEL YN Y GULFAN LLWYTHO YN PERROTS ROAD HWLFFORDD – DIM TRETH NAD MOT
 
 185 18/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd FIESTA COCH TU ÔL I’R HEN BWLL NOFIO, HWLFFORDD  
 186 19/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VAUXHALL ARIAN – TIR YR HEN FARCHNAD ARBERTH  
 187 25/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
CERBYD WEDI EI ADAEL YN GLEBELANDS HAKIN - LON MYNEDIAD GER CYFFORDD PICTON YN AGOS I GAE CHWARAE – HOS DIM MOT
 
 188 26/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
VW COCH – PARK STREET DOC PENFRO – DIM TRETH DIM MOT
 
 189 26/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
TRELAR WEDI EI ADAEL 3/4 MAES INGLI, TREFDRAETH
 
 190 26/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
CARAFÁN Y TU ALLAN 17 LLYFRWN COLLEY
 
 191 26/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
FAN LAS MAWR GYFERBYN Y BYNGALOS WESLEY WAY, SPITTAL – DIM TRETH - MOT TAN MEHEFIN 2019
 
 192 27/06/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
WESLEY WAY SPITTAL - PEUGEOT DU - DIM TRETH MOT AR BEN 17/8/18
 
 193 04/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Trelar wedi ei adael yn Croft Cottage, Jeffreyston
 
 194 06/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Subuaru Gwyn sydd gyda HOS a daeth y MOT i ben ar 8 Ebrill 2016.  
 195  06/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall arian Tower View, Marloes  
 196  06/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Saab arian Tower View, Marloes  
 197  06/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Cerbyd wedi'i adael yn y maes parcio cymunedol i drigolion Hill Park - mae wedi'i leoli agosaf at 37 Hill Park, Arberth.
 
 198  06/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Cerbyd wedi'i adael yn College Court Hwlffordd – HOS 
 
 199  10/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Cerbyd wedi'i adael ar y Pier yn Ninbych-y-pysgod - Corsa Vauxhall  glas- HOS dim MOT
 
 200  10/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Trelar wedi'i adael yn y stryd flaen Doc Penfro
 
 201  11/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Vauxhall Astra gwyn - wedi'i barcio gyferbyn â rhif 11 Park Terrace, Edwards Street  am 5 wythnos - heb unrhyw dreth na MOT
 
 202  12/07/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  
Trelar wedi'i adael yn TENBY COURT
 
 203 13/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Fan Renault glas - wedi'i adael ar y glaswellt o flaen / yn agos at 60 Woodbine Way, Hakin.
 
 204 13/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Peugeot glas y tu allan i 1 Maeshyfryd Llandudoch - daeth y dreth i ben ar 1 Chwefror 2018 a'r MOT i ben ar 14 Mehefin 2018 - bu yno am tua 6 wythnos.
 
 205 13/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Carafán wedi'i adael yn y maes parcio ger 18-19 Gwilliam Court dros yr wythnosau diwethaf
 
 206 18/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Mae Gorsaf Heddlu Aberdaugleddau wedi adrodd am gerbyd a adawyd wedi'i barcio ar Upper Hill Street, Hakin - Audi A3 arian - daeth treth i ben ar 1/3/17 a daeth MOT i ben ar 11/5/17.
 
 207 18/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd BMW 728i arian wedi ei adael y maes parcio Dew Street ers dros flwyddyn ac mewn cyflwr o adfeiliad  
 208 18/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Peugeot 106 arian - wedi ei adael ym maes parcio Dew Street am dros flwyddyn ac mewn cyflwr o adfeiliad  
 209 19/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Cerbyd wedi'i adael - HOS - wedi'i barcio ers mis Rhagfyr 2017 a'i dynnu’n ddarnau mewn mannau ym mannau parcio Maesorbwr Gray Avenue
 
 210 19/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Parc Terrace, Dinbych-y-pysgod - fan Vauxhall Astra, heb dreth na MOT. Dywedir bod y perchennog yn Aberdaugleddau ac nid yw'n gyrru mwyach. Dywedir bod y cerbyd wedi bod yno ers tua chwe mis.
 
 211 20/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán wedi'i adael y tu allan i Lodge Hair and Beauty mewn culfan parcio dwy awr sydd wedi bod yno am bum niwrnod. Mae'r perchennog yn prynu a gwerthu carafanau ac wedi ei adael yno.  
 212 27/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Trelar digyswllt sydd wedi bod ar y briffordd y tu allan i Rhif 12 Ffordd Greville am oddeutu 9 mis.
 
 213 27/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd MG Coch wedi ei barcio ar y briffordd y tu allan i 18 Heol Greville, Aberdaugleddau. Mae ganddo HOS a dim MOT  
 214 27/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Coupe Peugeot glas - heb ei drin ac yn llawn sothach - FLEMING WAY, NEYLAND dim treth ond mae ganddo MOT  
 215 27/07/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Carafán wedi ei adael yn Coley Court, Monkton
 
 216 02/08/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Mercedes C220  - Flemming Way Neyland  
 217 06/08/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Cerbyd wedi'i adael wrth fynedfa Safle Carafannau Kingsmoor, Toyota Avensis Estate Du. Fe'i trethwyd yn ddiweddar (yn dod i ben ar 01/07/2019) ac mae MOT yn dod i ben ar 13/02/2019. Mae ffenestri wedi'u torri ac fe'i symudwyd i'r ymyl / gwrych.
 
 218 09/08/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd
Trelar wedi'i adael - llwybr pren, Neyland
 
 219 14/08/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Cerbyd wedi'i adael ger Longford House, Clunderwen - mae'r car tua 10 metr ar hyd y ffordd mewn ardal beryglus. Peugeot arian / glas - wedi'i drethu tan fis Tachwedd 18 heb unrhyw MOT  
 220 01/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Mercedes arian ym maes parcio’r Orsaf, Station Hill Wdig  
 221 01/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán a barciwyd yn Goshawk Road ers tua mis Ebrill  
 222 01/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd Land Rover du ar y briffordd eiddowedd Llanddewi Efelffre SA67 7EG. Cofrestrwyd fel HOS a dim MOTd ond parciwyd ar y briffordd. Dywedodd y galwr ei fod wedi bod yno am ryw flwyddyn  
 223 05/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Castle Quarry ford transit green  
 224 05/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd BMW 318 gwyrdd MOT (daeth i ben 22/03/2018), a datganiad oddi ar y ffordd ar y briffordd yn Victoria Terrace, Abergwaun. Dim yswiriant arno.  
 225 08/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Cerbyd Ford Focus glas wedi’i adael yn y maes parcio yng nghefn Heol Derwen, Merlin Bridge.  
 226  14/11/2018 Mr Darren Thomas, Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu  Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 22 - Fort Rise, Hakin  
227  22/01/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Myrtle Meadows, Steynton, Aberdaugleddau (Rhannau 1, 2 & 3) Cytundeb Adran 38 – Tystysgrifau Terfynol  
 228 27/01/19 Darren Thomas Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Datblygu Tai Preifat yn St Patricks Hill, Doc Penfro Adran 38 – Tystysgrif Derfynol  
 229 27/01/19 Darren Thomas Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Longhouse Gardens, Wiston – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol  
 230 28/01/19 Darren Thomas Bwriad i Fabwysiadu Ffordd – Adran 228Knowling Mead, Dinbych-y-pysgod  
 231  25/02/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Nant Yr Eglwys, Treamlod  
 232  25/02/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Neyland Heights, Neyland  
 233  15/04/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Ocean Point, Saundersfoot  
 234  15/04/19 Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Howells Close, (Estyniad), Cil-maen Adran 38 – Tystysgrif Derfynol  
 235  18/04/19 Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Datblygiad ar dir oddi ar Imble Lane, Doc Penfro(Cuckoo Wood/Spring View) (CAM 2) Adran 38 – Tystysgrif Derfynol & Datblygiad ar ochr ddwyreiniol Imble Lane, Doc Penfro (CAM 2) Adran 38 – Tystysgrif Derfynol  
 236  07/05/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228)Barnlake Point, Brton Ferry  
 237  15/05/19  Darren Thomas  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd – (Adran 38 )– Tystysgrif Derfynol - Maes Awel & Bro Stinian, Scleddau  
 238 28/05/19 Darren Thomas Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Parc Busnes Trefdraeth  
 239 01/07/19 Darren Thomas Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Cutty Sark Drive, Aberdaugleddau  
 240 08/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd VW Polo Arian heb dreth ar ôl Richard John Road, yn y ffodd bengoll Mae bellach wedi symud i Coombs Drive ger y modurdai  
 241 10/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Ers amryw misoedd, parciwyd cwch ar wahân ar ben Bryn Seion yn Solfach  
 242 11/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Nissan - Llwyd - Chwarel y Castell Dim treth Dim MOT  
 243 11/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Y sôn yw bod y lori – Mitsubishi Fuso wen fodd bynnag mae ganddi dreth ddilys hyd 01/01/19 a MOT dilys hyd 19/11/18 nid oes gerflwch ar y lori ac mae’n gorchuddio draen yn Chwarel y Castell  
 244 12/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Suzuki YXZ arian Di-dreth ers mis Mehefin, wedi bod yno ers 6 Hydref Parciwyd ar lain las, Tre-fin  
 245 12/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Cerbyd wedi’i adael oddi allan i Waterloo Cottages – Ford gwyn heb dreth na MOT ers mis Awst 2017 (heb yswiriant chwaith)  
 246 17/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Fan Toyota wen, gyda theiars fflat Knowling Mead, Dinbych-y-pysgod. Rwyf wedi cadarnhau ac mae’r cerbyd yn ddi-dreth (31ain Awst 2018) ond gyda MOT hyd 7fed Ebrill 2019  
 247 17/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Carafán deithiol mewn cilfan. Mae’r garafán mewn cyflwr gwael iawn. Ardal Hundleton  
 248 18/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd carafán yn y maes parcio ers cryn amser ac yn cymryd cilfach barcio. Hill Park, Arberth  
 249 19/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Gadawyd fan Transit wen yn y maes parcio yn Ash Grove, mae wedi bod yno 4 blynedd ac mae darnau’n disgyn oddi arni erbyn hyn. Mae wedi cadarnhau ac nid oes treth na MOT arni  
 250 19/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Mae Toyota Hilux lliw coch wedi bod bellach yn y maes parcio ar bwys gorsaf drenau Penalun am o leiaf fis heb symud. Dim treth na MOT Erbyn hyn yn y Green Dinbych-y-pysgod  
 251 22/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Hen fan Vauxhall y Post Brenhinol gyda phlât rhif oddi mewn i’r sgrin wynt ym mynedfa’r maes parcio. Mae’r bympar blaen oddi arni. Mae’n ymddangos y gadawyd y fen ger Pentre’r Harbwr  
 252 23/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Mae Cynghorwyr wedi sylwi cerbyd sydd wedi cael ei adael mewn cilfan ar y B4330 (oddi ar yr A487) Mae’n Ford Focus  
 253 26/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Nissan arian yn Aerospace Ferry Lane dim treth MOT Rhagfyr 2018  
 254 26/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Lori DAF wen yn Aerospace Ferry Lane  
 255 26/10/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Nissan arian yn Aerospace Ferry Lane dim treth MOT hyd Chwefror 2019  
 256 02/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Lori Iveco yn Waterloo Road, Doc Penfro. Dim treth a dim MOT ers 2017. Waterloo Road. Cerbyd heb ei gloi chwaith  
 257 06/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Foley Way, Hwlffordd Vauxhall glas heb dreth na MOT wedi parcio ac nid yw wedi symud oddi ar y ffordd ond mae’n rhestredig fel HOS  
 258 07/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd Chevrolet du heb dreth na MOT dros 2 fan i’r anabl yn Hill Park Arberth wedi’i symud i ochr arall y maes parcio bellach  
 259 09/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Gadawyd fan flwch Ford wen chwe wythnos yn ôl yn y modurdai a’r man chwarae’r Ystâd Glebe, gwiriwyd cronfa ddata DVLA dim treth dim MOT a chofrestriad HOS  
 260 14/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Fan Scania wen KV02 ULJ dim treth Mae yn y man troi yng nghefn United Aerospace Ferry Lane  
 261 16/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Nissan Pick-up Glas wedi’i adael ym Meyler Crescent ers wythnosau ac mae pobl yn ei ddefnyddio i adael sbwriel ynddo. Mae rhybudd HOS arno ond MOT tan fis Hydref 19. Symudwyd i Awyrofod Penfro erbyn hyn  
 262 16/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Rover lliw arian dim treth wedi’i barcio y tu allan i’r eiddo, mae gan y cerbyd hwn MOT hyd Ionawr 2019. Parciwyd y cerbyd hwn oddi allan i Waterloo Cottages ers cryn amser bellach  
 263 23/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Vauxhall Astra arian yn Coombes Drive HOS dim MOT  
 264 23/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd Mini arian oddi allan i The Close, Johnston am y ddwy flynedd diwethaf. Ni chafodd ei symud erioed, mae ganddo deiar fflat ac ef mae’n edrych fel petai’n cael ei ddefnyddio fel cwt oherwydd bod llond gwlad o bethau ynddo  
 265 23/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Ford Fiesta arian - heb dreth na MOT Coombs Drive ger y modurdai  
 266 29/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Parciwyd Mazda Sport arian oddi allan i Glwb Cymdeithasol Hakin HOS  
 267 29/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Car MG arian, dim MOT, HOS arno, wedi’i adael ar safle’r modurdai yn Vale Road, Neyland  
 268 29/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Vale Road Neyland fan Renualt Traffic wen  
 269 29/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Vale Road Neyland - Vauxhall Corsa du  
 270 29/11/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Vale Road Neyland - Mercedes glas  
 271  04/12/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd   Yn Scotchwell gofynnwyd iddynt ei symud o’r cwrt yr wythnos ddiwethaf a’i osod ar dir preifat oherwydd nad oedd MOT ar y car Mini glas gyda tho gwyn dim goleuadau blaen  
 272  04/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn Chwarel y Castell Isuzu Trooper lliw castan di-dreth ers 01/11/17 a dim MOT – daeth i ben 12/11/16  
 273  04/12/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn Chwarel y Castell Mitsubishi Shogun du di-dreth 28/10/18 daeth MOT i ben 01/07/18  
 274  07/12/2018 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Haven Court Cil-maen ger y modurdai Rover gwyrdd dim treth dim MOT  
 275  17/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car a adawyd gan fan achub oddi allan i dŷ ei chymydog ers rhyw 6 wythnos heb symud. Milton Crescent Y car yw BMW 118 D SE gwyn sy’n ymddangos ar wiriadau gov.uk fel MOT wedi dod i ben ar 30/11/18 a threth wedi dod i ben ar 30/11/18  
 276  18/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall arian a barciwyd yn un o’r cilfachau parcio ar hyd Castle Terrace yn Arberth ers mis Mai. Dim treth ers 1af Awst 2017  
 277  18/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd o rywle o gwmpas Trafalgar Road Hwlffordd MG Coch  
 278  20/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Peugeot glas golau gyda HOS wedi’i barcio yn un o’r mannau parcio ar St. Issells Avenue yn Hwlffordd am yr 9 wythnos ddiwethaf  
 279  21/12/2018  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi’i barcio yn Brooke Avenue, Aberdaugleddau. Rwyf wedi gwneud gwiriad DVLA ac nid oes treth na MOT dilys ar y cerbyd. Mae’n fan Ford Transit wen. Rwy’n meddwl bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio ond dyma ble mae’n ymddangos y caiff ei barcio  
 280  08/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall Vectra wedi’i adael mewn cilfach wrth ochr siop Premier yn Neyland. Dim treth na MOT  
 281  08/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ôl-gerbyd wedi’i adael heb ei gofrestru ar hyn o bryd ar y gwair ger rhif Ash Grove, ystâd Mount - pren  
 282  08/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ford KA du wedi’i adael yn y Parc Coffa yn Noc Penfro  
 283  08/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd di-dreth fan LDV wen. Parciwyd y fan yno o gwmpas un i dau fis heb symud Laws Stryd  
 284  14/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd wedi’i adael mewn man parcio car yn Belmore Gardens (Llety Gwarchod CSP). Mae’n Kia llwyd tywyll gyda HOS arno a’r MOT wedi darfod ym mis Medi 2018  
 285  14/01/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mitsubishi du Cawsant eu parcio yn neu ger y gilfan islaw hen eiddo ysgol, Abercych, Boncath  
 286  14/01/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fiat glas wedi’i barcio yn neu ger y gilfan islaw hen eiddo ysgol Abercych, Boncath  
 287  14/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Saab llwyd. Un teiar blaen chwith yn gareiau. Mae HOS arno ond parciwyd yn y gilfan lle’r oedd yr hen safle bysiau’n arfer bod oddi allan i LNG Waterston. Gadawyd yno ers rhyw bythefnos bellach  
 288  15/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ôl-gerbyd Colley Court - Cil-maen  
 289  15/01/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ôl-gerbyd Colley Court  
 290  16/01/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Meyler Crescent, Aberdaugleddau yn y ffordd bengoll mae Citreon gwyn HOS a llawn sachau sbwriel. Mae wedi bod yno am wythnosau Symudwyd ar Dramwyfa  
 291  18/01/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd   Ôl-gerbyd ger Ash Grove Ystâd Mount  
 292  18/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ôl-gerbyd yn Elm Lane  
 293  22/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Citroen Berlingo coch maes parcio Pentre’r Harbwr, Wdig  
 294  22/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Peugeot 406 arian maes parcio Pentre’r Harbwr  
 295  22/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ford Transit gwyn maes parcio Pentre’r Harbwr  
 296  24/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ger 8 Church Street, Arberth Volkswagen coch / lliw castan  
 297  24/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Oddi allan i Uned 17 Waterston Ford Ka du (HOS ond daeth MOT i ben 17 Mawrth)  
 298  24/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn yr iard wrth ochr Uned 17 Waterston Ford Ka llwyd (HOS a MOT hyd 27 Mawrth 2019)  
 299  24/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Maes parcio Cei Brunel Honda Accord glas di-dreth a dim MOT ym maes parcio Marina yn y pen pellaf ger y fynedf i’r llwybr gefn gwlad  
 300  24/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán Tudor Place Tiers Cross  
 301  28/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Nissan llwyd ger arwydd 30mya yng Nghilgerran  
 302  28/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn Castle Street, Pennar, Sir Benfro. Mae’r car yn y cefn, dim bympar ac ati.  
 303  28/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car BMW ar y ffordd ac nid oes ganddo MOT na threth arno, Heol Glyndŵr, Abergwaun  
 304  28/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Trefdraeth Sir Benfro, ochr ddwyreiniol Ffordd Pen y Bont ger y gyffordd gyda’r A487. Peugeot 307XSI glas  
 305  29/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  South Street Dale cwch wedi’i adael. Enw’r cwch yw Bluebelle oddi allan i Gateholm A oes modd cofnodi bod y rhain ar dir cyhoeddus nid tir preifat gorchudd glas  
 306  30/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch oddi allan i Fryn Haul. A oes modd cofnodi bod y rhain ar dir cyhoeddus nid tir preifat South Street Dale gorchudd lliw hufen  
 307  31/01/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Gadawyd Ford Fiesta coch ar gornel Lewis Street a Bush Street ar linellau melyn dwbl. Mae’r bympar oddi arno  
 308  01/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Audi y tu cefn i Scotchwell View  
 309  06/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ar faes parcio uchaf y cyngor ger Larch Road ystâd Mount parciwyd carafán mewn man parcio car ers tua thair wythnos. Nid yw ynghlwm wrth gar, mae rhai o’r olwynion ar goll ac mae ar flociau  
 310  06/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Citreon HOS wedi’i adael yn y maes parcio yn Croft Avenue, Aberdaugleddau.  
 311  06/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Seat HOS wedi’i barcio ar wair The Croft, Aberdaugleddau  
 312  06/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Parciwyd Peugeot to codi arian hanner ar ymyl y pafin a hanner ar y ffordd yn Haven Drive.  
 313  08/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Wrth i chi droi i mewn i Gosshawk Road mae ffordd fach i’r chwith sy’n mynd â chi i’r modurdai.  
 314  08/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Wrth i chi droi i mewn i Gosshawk Road mae ffordd fach i’r chwith sy’n mynd â chi i’r modurdai.  
 315  11/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Audi llwyd yng nghefn maes parcio Scotchwell View  
 316  13/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán – Mount Pleasant Aberdaugleddau  
 317  13/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch – Safle Bysiau Mastle Bridge  
 318  13/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Priffordd Chwarel y Castell - Iveco Euro Cargo glas  
 319  13/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan Ford wen ar briffordd Chwarel y Castell  
 320  13/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car Ford glas ar briffordd Chwarel y Castell  
 321  18/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car wedi’i adael yn Brooklyns Close, Clarbeston Road  
 322  18/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwsmer yn hysbysu cerbyd gadawedig yn Barn Court (Ateb) ond mae’n dweud ei fod ar dir y Cyngor lle mabwysiadwyd yr ymylon a’r ffordd gan CSP. Daeth y dreth ffordd i ben ar 30ain Rhagfyr 2018 ond mae ganddo MOT diweddar sy’n dod i ben ar 8fed Chwefror 2020. Dywed y cwsmer y parciwyd y cerbyd ers wythnosau ac nad yw’n gwybod i bwy mae’n perthyn.  
 323  18/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Gadawyd ceir wedi hanner eu dinoethi gyda dim platiau rhif yn Ropewalk ar y ffordd / lôn sy’n rhoi mynediad at Gwili Road, Hakin.  
 324  19/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch yn y lôn y tu ôl i eiddo Gwyther Street (mynediad trwy Argyle Street). Roedd hyn yn digwydd cyn rhoi rhybudd ar y cwch ac fe symudwyd y cwch am ychydig. Mae’r cwch yn ôl yn y lôn ac mae fan fawr hefyd (Tenby Foam) gan wneud mynediad yn anodd i drigolion sy’n ceisio defnyddio’u modurdai. Allwn ni anfon rhywun allan i edrych ar y cwch i weld a oes modd gwneud rhywbeth, nid yw ynghlwm wrth gerbyd.  
 325  21/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd gadawedig yn y mannau parcio o flaen Cherry Grove ac ar yr allt yn arwain at Park Road, Hwlffordd  
 326  21/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán wedi’i pharcio yng nghefn y fflatiau yn Westfield Court, Saundersfoot. Y maes parcio mawr yng nghefn y fflatiau.  
 327  21/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Peugeot llwyd wedi’i barcio ar y briffordd oddi allan i’r Atlantic Hotel, The Esplanade, Dinbych-y-pysgod  
 328  21/02/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall arian, HOS, dim MOT ers 2017 ardal Pentre’r Harbwr  
 329 26/02/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Ford Focus glas golau. Dim treth ar y cerbyd (yn ôl DVLA) - daeth i ben ym mis Medi 2018. Gadawyd y cerbyd oddi allan i’m fflat am bythefnos ac ni chafodd ei symud yn ystod y cyfnod hwnnw. Melville Street, Doc Penfro. TRETHWYD NAWR TAN 01/03/2020 a MOT TAN 08/11/19  
 330 05/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Ôl-gerbyd yn Wood Lane Neyland  
 331  08/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Suzuki gwyrdd ar y lôn i North Hill Uchaf ac Isaf Trefgarn  
 332  08/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae BMW gwyn wedi bod yma ers mis Rhagfyr ac nid yw wedi symud ers hynny. Pan roddais y manylion i DVLA i weld a oedd treth arno dywedwyd nad oedd gwybodaeth ar gael; ardal St Annes Place Neyland  
 333  11/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ssang Yong - Model: Rexton 2.9 gwyrdd priffordd Chwarel y Castell gwydr i gyd wedi torri  
 334  11/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae Landrover glas ar ffordd gyhoeddus Allt y Carne ac mae ganddo HOS arno  
 335  12/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall glas HOS ond dim MOT teiar fflat wedi bod yno ers misoedd Pentre’r Harbwr Wdig; yr ail dro ar y dde  
 336  13/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan wen Ford ym Maes Parcio Kavanagh Court Doc Penfro  
 337  14/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ford arian a barciwyd ym maes parcio lleiaf Hill Park, Arberth, (maes parcio agosaf at Hill Park) dim treth na MOT  
 338  14/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall glas ar Kent Row, Llanion HOS a dim MOT  
 339  14/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  WINNEBAGO LE SHARO brown gyda HOS ond dim MOT wedi’i adael wrth ochr y lôn am flwyddyn ger pentref Tremarchog, cod post SA62 5UY. Mae’n credu nad yw ar dir preifat; mae’n gwybod y symudodd y perchennog ac wedi gadael y cerbyd ar ymyl y ffordd.  
 340  15/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall Corsa gwyn yn ardal barcio yn Southdown Close teiars fflat HOS ond mae ganddo MOT  
 341  15/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch yn ardal barcio Southdown Close.  
 342  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Jaguar llwyd wedi’i barcio yn Station Hill CP, Wdig gyda theiar fflat, di-dreth a daeth y MOT i ben ar 26/3/19. Mae wedi casglu 2 docyn parcio  
 343  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Parciwyd cerbyd gwersylla yng nghefn Bro Dawel. Mae wedi bod yno ers blwyddyn neu ddwy. Mae HOS arni a daeth y MOT i ben ym mis Medi 2017. Y gred yw ei bod ar dir y cyngor. Mae’n cymryd mwy nag un man parcio oherwydd ei maint ac mae’r ardal yn ofnadwy i barcio eisoes. Ymchwiliwch os gwelwch yn dda. Mae’r drofa i’r ardal barcio hon yw ger y lloches fysiau.  
 344  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Dau gerbyd gadawedig yn Town Meadows ym Marloes: fan Renault felen - di-dreth ers 01/10/18.  
 345  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd yn Chwarel y Castell Mitsubishi Animal du – MOT – 12/02/2019 TRETH – 07/06/2017  
 346  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd yn Chwarel y Castell Iveco Gwyn MOT – HOS TRETH – Dim manylion gyda DVLA  
 347  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Land Rover du gyda HOS ar ffordd gyhoeddus yn Chwarel y Castell SA71 4JB  
 348  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Gadawyd hen garafán ym maes parcio’r cyngor ym Maes Hafren  
 349  28/03/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  BMW llwyd yn Hilton Avenue, Aberdaugleddau HOS a MOT yn darfod Mai 2018. Parciwyd mewn cilfach barcio.  
 350  01/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Yn Chwarel y Castell ger ein Hiard Ford Aur 3 Drws cefn codi  
 351  01/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cerbyd yn Chwarel y Castell ger ein Hiard y 4x4 tu ôl i’r Ford Maverick  
 352  02/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan wen Ford ym Mhentre’r Harbwr HOS MOT tan 19 Mehefin  
 353  03/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Peugeot du ym maes parcio canolfan chwaraeon y Meads, wrth ymyl y ganolfan ieuenctid ger y fynedfa i gae’r Meads; wedi bod yno ers mis Tachwedd  
 354  04/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch yn Windsor Gardens Neyland  
 355  04/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ôl-gerbyd yn John Street Neyland  
 356  04/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Man parcio ôl-gerbydau Strongbow Walk Penfro  
 357  04/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch ar ôl-gerbyd ym maes parcio Tai Brics Aberdaugleddau  
 358  04/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae ôl-gerbyd wedi bod yn y parcio cyhoeddus ar y stryd am o leiaf bedwar mis, gyda theiars fflat a phlociau o flaen y teiars. Fleming Crescent Hwlffordd  
 359  08/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Dywedodd y cwsmer hefyd bod carafán arall wedi ymddangos yn y maes parcio heb gerbyd ynghlwm yn y pentref – Maes Derwen yn Eglwyswrw sydd ar bwys yr hen Sargents Inn ar yr ochr chwith cyn mynd i fyny’r rhiw i gyfeiriad Aberteifi. Dywedodd y cwsmer y bu yn y maes parcio ers dydd Gwener ac yn llenwi man parcio  
 360  09/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  BMW Cyfres 3 Coupé glas yn y maes parcio sy’n rhan o ystâd Devon Drive; HOS, daeth MOT i ben ar 20/11/18  
 361  11/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd   Fiat (coch) yn y gilfan yn union cyn Lady Park Dinbych-y-pysgod dim treth ers 18/03/2019 a dim MOT ers 14/03/2019  
 362  11/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Gadawyd ôl-gerbyd rhydd ym mhen Maes y Dre Llandudoch. Dylai ddweud Union Terrace Llandudoch yn hytrach na Maes y Dre  
 363  11/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Nissan gwyrdd yn Vale Road Garages Neyland  
 364  12/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  MG du yn y maes parcio ar bwys Portifield Avenue HOS dim MOT  
 365  15/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Alfa Romeo Llwyd yn y maes parcio ar bwys Portifield Avenue HOS dim MOT  
 366  17/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Ar ochr chwith maes parcio uchaf Gwilliam Court mae Focus arian wedi bod yno tua chwe wythnos a HOS.  
 367  17/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán - South View Hook - gwyn ar y ffordd yn rhwystro mynediad i’r anabl (cyrbau isel)  
 368  24/04/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall Zafira yn Devonshire Road, Doc Penfro. Mae’r car wedi bod yno am o leiaf 3 wythnos; hanner ar y palmant a hannaer ar y ffordd; teiars bron yn fflat.  
 369 30/04/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd Heddlu Arberth yn gofyn i ni weithredu i symud y garafán ganlynol; mae ar y B4313 yn y gilfan cyn y gyffordd i Lanycefn; dim byd arall ynghlwm; dim plât rhif  
 370  01/05/2019 Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd   Peugeot arian yn Kensington Court, Helffordd. Mae ganddo SORN ond ar y briffordd, wedi bod yno oddeutu 6 mis ac yn edrych yn flêr a heb wynt yn y teiars.  
 371  03/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Skoda arian wedi’i barcio yn Prioryville ers oddeutu mis, dim treth, dim MOT. Bellach yn Elm Lane.  
 372  07/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Megane glas wedi’i barcio yn Hottipass Street, Abergwaun. Dim gwynt yn y teiars, heb ei drethu.  
 373  07/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Vauxhall Vectra wedi’i barcio hanner ffordd i lawr Cleddau Avenue, Neyland. Heb ei symud ers i’r perchnogion symud i’w heiddo ym mis Rhagfyr 2018. Heb wynt mewn un teiar ers misoedd, a glaswellt yn tyfu ynddo.  
 374  13/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae cwch bychan wedi’i adael ar y llain laswellt yb Shirburn Close, Angl.  
 375  14/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan Transit wen ar gyfer cludo colomennod wedi’i pharcio yn Philips Lane, Pennar. Wedi bod yno ers bron i flwyddyn, heb dreth ers Mawrth 2019.  
 376  14/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch rib, Glebelands, Hakin.  
 377  14/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch oren a gwyn, Glebelands, Hakin.  
 378  14/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Audi du, Glebelands, Hakin. SORN a dim MOT.  
 379  17/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Shirburn Close, Angl. Cwch bychan gwyn/Jet-ski  
 380  20/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car wedi’i barcio ar y lôn yn nghwaelod Queen Street, Doc Penfro, ers oddeutu 9 mis. Y MOT wedi darfod ers 30.08.18 a’r dreth yn ddyledus ar 01.03.19.  
 381  21/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car Subaru arian wedi’i adael ar jaciau mewn hen fodurdy. Dim platiau rhif i’w gweld/i’w canfod. Vale Road.  
 382  23/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Albion Street, Aberdaugleddau - Carafán  
 383  23/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Charles Street, Neyland - Cwch ar drelar  
 384  23/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán y tu cefn i Coombs Drive, Aberdaugleddau  
 385  30/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car gydag olwyn fflat wedi’i barcio o flaen Cherry Grove ers dros wythnos bellach  
 386  30/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Transit wen y tu ôl i Nelson Avenue, Aberdaugleddau  
 387  30/05/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Nid yw’r car wedi symud ers dros bythefnos. Y mae yn y maes parcio yn Castle Street Pennar. Ford glas  
 388  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car Renault arian wedi bod yno ers wythnosau, roedd arno blatiau rhif ffug, rhai ar gyfer Vauxhall glas yn ôl safle’r DVLA, ond bellach mae’r platiau yma wedi’u tynnu a’r car wedi’i adael mewn maes parcio bychan y tu ôl i’r Glebe a ger Green Crescent, ger y modurdai a’r maes chwarae. Diolch  
 389  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Castle Quarry, dim platiau rhif ar y Transit  
 390  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Flatbed yn Castle Quarry  
 391  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Castle Quarry - Peugeot  bellach wedi’i drethu a chyda MOT  
 392  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan arlwyo ar ben y teras yn y dociau, gya ‘Mama Mia’ wedi’i ysgrifennu ar ei hochr. Ymddengys nad ydyw wedi’i defnyddio ers tro byd. Mae wedi’i pharcio ym mhen draw cul-de-sac, gan rwystro pobl rhag troi yno. Y mae hefyd yn rhwystro mynediad at fodurdy un person, ac ni all ei defnyddio o gwbl  
 393  06/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Trelar wedi’i adael ar gornel Beach Road, Llanraeth. Nid yw wedi’i osod ar unrhyw gerbyd, ac mae’n rhwystro pobl rhag troi a mynd heibio, yn ogystal â bod yn rhwystr  
 394  11/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car Vauxhall arian sydd gyda SORN. MOT wedi darfod 30.10.19. Weithiau mae’r car wedi’i barcio ar y ffordd, a thro arall ar ardd flaen Vicary Crescent, Aberdaugleddau  
 395  13/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan goch wedi’i pharcio ar Vicary Crescent, gan rwystro mynediad i’r llwybr. Neb yn ei defnyddio hyd y gwelwn, dim MOT a chanddi SORN  
 396  17/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch pysgota wedi’i barcio ar ymyl y ffordd gan achosi rhwystr. Ardal Maes y Neuadd  
 397  20/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car wedi’i adael ym maes parcio School Gardens, Pennar. Cerbyd Ford coch, heb ei drethu a heb MOT  
 398  20/06/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Picton Close, Hakin. Fan Mercedes wen wedi'i pharcio ar y clôs, SORN a dim MOT  
 399  02/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Chrysler du heb ei symud ers Ionawr 2019. Larch Road   
 400  02/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Cwch bychan, wedi’i leoli yn y Strand, Saundersfoot o flaen yr is-orsafoedd gerllaw Smugglers Cottage  
 401  02/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Carafán wedi’i pharcio ar y ffordd am ychydig ddyddiau, dim plât rhif ar y cefn, wedi’i gadael o bosibl. Ardal Hawthorn Rise  
 402  03/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car wedi’i barcio mewn maes parcio cyhoeddus yn Hill Park, Arberth. Nid oes gan y cerbyd SORN, ac mae’r MOT yn ddilys hyd at 25 Gorffennaf. Mini Cooper  
 403  05/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  People-carrier Volkswagen melyn ym mhen cul-de-sac Longstone St Florence, heb ei symud ers o leiaf dwy flynedd, treth wedi darfod ers 1.7.17 a’r MOT wedi darfod ers 9.7.17  
 404  10/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Mae sgwter modur heb ei drethu wedi’i barcio yn y gilfan o flaen yr eiddo yn Ffos Las  
 405  24/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Car wedi’i adael yn Harbour Village, Wdig, Volkswagen arian. Mae gan y cerbyd MOT a chanddo SORN, ond wedi’i barcio ger y ffordd  
 406  31/07/2019  Mr Richard Brown, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol ac Amddiffyn y Cyhoedd  Fan Vauxhall goch Wedi bod yno am fis, treth a MOT wedi darfod. West Street, Penfro  
 407  12/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Ffordd Cae Teg, Llandissilio  
 408  08/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd - Adran 38 – Tystysgrif Derfynol - Shropshire Road, Llanion, Doc Penfro  
 409  02/10/19   Mr D Thomas,Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Britannia Drive (cul-de-sac) Doc Penfro  
 410  07/10/19   Mr D Thomas,Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 Adran 116 – Hysbysiad o gais i gau’r briffordd yn - 8-11 Church Street, Arberth  
 411  09/10/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cytundeb Mabwysiadu o dan Adran 38 – Gweithdrefn Ddiofyn - Dingle Close, Cryndal  
 412  15/05/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Datganiad Mabwysiadu – Adran 228 - Ocean Point, Saundersfoot  
 413  22/10/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd  
 414  10/10/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. 19-0009-SAB - Hermon Strawdio, Garej y Sgwar, Hermon, Crymych  
 415  29/10/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1833 20191029 Cynllun Craidd Teithio Llesol - Cymeradwyaeth i benodi Ymgynghorydd  
 416  18/02/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/001 – Druidston  
 417  01/05/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/002 – I’r de o’r A40 Slebech  
 418  17/06/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/003 – Ger Gelli Olau Ffordd Abergwaun, Trefdraeth  
 419  02/05/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - 19/0001/SAB Coppins Park, Pentlepoir  
 420  17/06/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/004 – Gelli Olau, Ffordd Abergwaun, Trefdraeth  
 421  17/06/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/05 – Fferm Trefaner, Llan-lwy  
 422  17/06/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/006 – Ty Rhos Cas-blaidd  
 423  11/07/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0004/SAB Hazelwood Fields oddi ar Lôn Tregetin  
 424  15/07/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0003/SAB - Tir cyfagos i Fern Lodge, Sycamore Woods  
 425  18/07/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0005/SAB Tasker Milward VC School  
 426  01/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/007 – Parc Foundry Point Wisemans Bridge  
 427  01/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Adran 23 Cydsyniadau – Deddf Draenio Tir 1991 - PCCLDC/2019/008 – Cilgerran Holly Cottage  
 428  05/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0006/SAB 31 Gorswood Drive  
 429  12/08/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0007/SAB 31 Fferm Pelcomb Cross  
 430 30/09/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 38) -Glenover Fields, Phase 6, Haverfordwest  
 431 10/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - 19/0009/SAB Hermon Strawdio  
 432 16/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. - 19/0011/SAB Glanmoy Wdig  
 433 22/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - 19/0013/SAB - Annedd gyfagos Derwen Deg, Clunderwen  
 434 23/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cydsyniad Pennaeth y Gwasanaeth i fwrw ymlaen â hysbysebu'r cynnig yn ffurfiol 2019/20 Cynlluniau Grant Diogelwch ar y Ffyrdd - Gwelliannau i Ffyrdd a llwybrau i Gerddwyr wrth Gylchfan Horsefair/ffordd Augustine - Terfyn 20mya - Ffordd Augustine  
 435 31/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0015-SAB - Lab a gweithdy. Purfa Valero, Penfro  
 436 01/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 228 - Datganiad Mabwysiadu - Britannia Drive (Rhifau 45-57) Doc Penfro  
 437 05/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 19-0008-SAB - Ystafelloedd Dosbarth Modiwlaidd Dros Dro - Ysgol Tasker Millward, Portfield Avenue, Hwlffordd  
 438 05/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0014-SAB - Coleg Sir Benfro, Withybush Road, Ystadau Masnachu Llwynhelyg, Llwynhelyg, Cryndal  
 439 11/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 228) - Freemans View, Hwlffordd  
 440 13/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 38) - Hawkstone Road (Estyniad) Doc Penfro  
 441 11/11/19  Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol - Datblygiad Preswyl oddi ar St Johns Road, Doc Penfro (Estyniad i Hawkstone Road)  
 442 04/10/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Gwahoddiad i Dendro; cymeradwyaeth yn unol â Chymal 22.2, CPR (Tachwedd 2018) - Ysgol yr 21ain Ganrif Cyfrwng Saesneg, Ffordd Fynediad, Hwlffordd  
 443 09/08/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol - Datblygiad tai preifat ar dir a elwir Dale Road (Cam 1A) Aberdaugleddau  
 444 15/11/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol Rhan 2 - Park Gardens, Begeli  
 445 27/11/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –19-0019-SAB - Maes Parcio Traeth Marloes, Marloes, Hwlffordd  
 446 27/11/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Bloc Addysgu Arfaethedig - Coleg Sir Benfro, Folly Farm, Begeli  
 447 02/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1832 20191202 yn Doc Penfro - Cam 1 – Cymeradwyaeth i benodi Contractiwr – Evan Pritchard Contractors Ltd - Arberth i Hwlffordd – Gwelliant i Lôn Carding Mill  
 448 04/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd i fwrw ymlaen â hysbysebu ffurfiol - TRO - Ffordd Llwynhelyg, Hwlffordd 30mya.  
 449 04/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd i fwrw ymlaen â hysbysebu ffurfiol - TRO - Bush Hil, Penfro, 30mya.  
 450 06/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Atodiad 3 Fframwaith 509_ 19 – Ffurf y Contract a Thelerau yn ôl y galw - Atebion Rheoli Parcio - contract gyda Metric Group Cyf  
 451 11/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol - Datblygiad ger Elm Grove, St Florence (Cadwallader Court).  
 452 13/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Bwriad i Fabwysiadu Ffordd (Adran 38) - Cadwallader Court, St Florence  
 453 10/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd SAB Permission – Schedule 3 to the Flood & Water Management Act 2010 - 19-0017-SAB - Adeilad amaethyddol arfaethedig a man storio slyri. The Old House, Nolton Croft, Houghton, Aberdaugleddau  
 454 10/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0020-SAB - Sundown, Niwgwl, Hwlffordd  
 455 10/12/19 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0017-SAB - The Old House, Houghton  
 456 08/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0021-SAB - Adfer annedd o'r enw Y Garn, Mountain West, Trefdraeth  
 457 09/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0031-SAB - Codi adeilad amaethyddol. Cedar Wood Barn, St Twynnells, Penfro  
 458 10/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0018-SAB - Datblygiad Tai Fforddiadwy, Parc Cranham, Johnston,  Hwlffordd  
 459 22/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, 19-0022-SAB - Datblygiad Tai - The Barn, Dinas Cross, Sir Benfro  
 460 28/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cydsyniad Cwrs Dŵr Cyffredin, Deddf Draenio Tir 1991 (Adran 23) - PCCLDC/2020/001 - Afon Pilau, Gwarchodfa Natur Corsydd Teifi  
 461 30/01/20 Mr D Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cymeradwyaeth i benodi Jones Brother (Henllan) ar gyfer y swm o £297,814 - Dyfarnu Estyniad un Ystafell Ddosbarth Ysgol Fenton.  
ID: 544, adolygwyd 10/02/2020