Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Cyllid

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig  - Cyllid a Thai

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniadau
1 03/05/2012 Stuart Taylor, Pennaeth Gwasanaethau Cyllid Grantiau Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Elidyr, Ystagbwll, Penfro - £550 ac Eglwys Bedyddwyr Bethesda, Hwlffordd - £1,516
 2 24/07/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymorth Ariannol: Grŵp Mynediad Sir Benfro - £1,200 a Chymdeithas Gymunedol a Chwaraeon Cil-maen - £1,500
3 05/07/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden, mewn ymgynghoriad ag Angela Watwood, Pennaeth Comisiynu Gofal Cymunedol Ffioedd cytûn ar gyfer fframwaith gofal cartref y sector preifat, gofal dydd a brynwyd yn y sector preifat a chontractau byw â chymorth. Yn ddarostyngedig i'r amod nad yw prisiau 2012/13 eisoes wedi'u diwygio yn amodol ar unrhyw gytundebau pwrpasol â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a bod y Bwrdd Iechyd Lleol wedi cytuno ar y cynnydd yn achos pecynnau gofal a ariennir ar y cyd. Cynyddu taliadau contract 2.5% yn weithredol o 09/04/2012. Rheswm am y penderfyniad: yn fynegrifol er mwyn adlewyrchu symudiad mewn costau yn ystod 2011/12, yn unol â thelerau'r contract
4 16/11/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Albany, Hill Street, Hwlffordd - £1,169
5 10/12/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Efelffre - £1,625
6 02/01/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymorth Ariannol: Arberth yn ei Blodau - £100
7 18/01/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Neuadd Bentref Rhosfarced - £1,296
8 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Darpariaeth Croeso Care o wasanaethau byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
9 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Darpariaeth Elliotts Hill o wasanaeth byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
10 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Canolfan Ddydd Tyddewi a'r Cylch. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar gyfer contract dwy flynedd ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
11 10/10/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grŵp Mynediad Sir Benfro - £600
12 19/11/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Capel Glanrhyd, Aberteifi - £905
13 20/05/2014 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - Nawdd tuag at gynnal digwyddiad yng Nghasmorys  (27/09/2014) - £750
14 03/06/2014 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Pennar Robins AFC - £1,500
15 03/06/2014 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Arberth yn ei Blodau - £100
16 28/01/2015 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - £750
 17 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Sefydliad Corfforedig Elusennol Nantucket  (Cymdeithas Gristnogol Aberdaugleddau) - £2,250  
 18 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Cymdeithas Neuadd Bentref Tafarn-sbeit
 19 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Ymddiriedolaeth Cwrs Rasio Hwlffordd (Parciau Cyhoeddus) - £1,790
 20 25/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cytuno ar daliad ffi ychwanegol ar gyfer contract byw â chymorth ar gyfer 2016/17. Taliad ychwanegol o 4.1% i ddechrau ar 01/04/2016
      O 05/05/2017 caiff penderfyniadau Tai eu cofnodi ar y dudalen Cyllid a Thai
 21 01/11/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Taliad mewn perthynas â chyflenwi a gosod llawr (2 Ffordd Greenhill, Pennar, Doc Penfro) £1,000.
 22 16/12/2019 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Mae’r amserlen Dileu Dyledion ar gyfer Gofal Preswyl hyd at ddiwedd 2019, a oedd yn cynnwys 14 o ddyledion â chyfanswm o £65,377.28, yn ôl yr hyn a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo ar ôl cynnal gwiriadau perthnasol.
 23 29/11/2019 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Eglwys St. Martin of Tours, Sir Benfro - £5,000 (pum mil o bunnoedd) ar gyfer gwaith adfer/adnewyddu yn yr Eglwys
 24 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) = £860.24.
 25 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Dihysbyddwyd pob llwybr i adennill y ddyled - Yn aneconomaidd i'w ddilyn = £2,542.03.
 26 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Yn y Carchar (wedi'i ddedfrydu) = £2,397.43.
 27 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Wedi marw = £448.08.
 28 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Diddymiad Gorfodol = £762.00.
 29 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Wedi’i Wahardd yn Statudol (Y ddyled dros chwe blwydd oed) = £489.70.
 30 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Dim Cyfeiriad Anfon Ymlaen (Dramor) = £1,490.21.
 31 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Mae pob llwybr i adennill yr arian wedi cael ei ddisbyddu (Gan Gynnwys y Llwybr Cyfreithiol) = £1,543.79.
 32 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Mrs M Love wedi marw (18/02/16) - Pob Llwybr cyfreithiol wedi’i dihysbyddu) = £672.00.
 33 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Wedi marw a dim arian yn yr ystad = £288.29.
 34 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Wedi symud o’r ardal ac nid ydynt yn ofalwyr maeth mwyach (Mae’r ddyled yn dyddio’n ôl i 02.03.2009) = £2,024.82.
 35 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Dim cyfeiriad anfon ymlaen = £1,772.11.
 36 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Methdalwr = £4,633.30.
 37 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Gorchymyn rhyddhau o ddyled= £250.00.
 38 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Yn aneconomaidd i fynd ar ôl y ddyled = £67.03.
 39 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Yn aneconomaidd i ad-dalu/gweithredu= £16.62 Credyd.
 40 20/01/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Dim cyfeiriad anfon ymlaen = £8.00 Credyd.
 41 11/06/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau I gymeradwyo dyfarnu contract i Bang the Table Ltd am gyfnod o 3 blynedd, am gyfanswm gwerth £31,500.
 42 11/11/2020 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau CRONFA DEDDF EGLWYS CYMRU - EGLWYS SANTES FAIR, BEGELI. Dyfarniad mewn perthynas â gwaith yn Eglwys Santes Fair, Begeli. £914.00 (naw cant un deg pedwar o bunnoedd).
 43 08/07/2021 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Cronfa Deddf Eglwys Cymru – Sefydliad Corfforedig Elusennol Nantucket – Dyfarniad mewn perthynas â gwaith gwella a phrynu cynnwys: £500.00 (pum cant o bunnoedd).
44 15/09/2022  Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Cronfa Deddf Eglwysi Cymru
Eglwys Sant Rhian, Llanrhian, ger Croesgoch - Gwaith atgyweirio ac adnewyddu allanol amrywiol (£1,504 mewn perthynas â gwaith adfer, adnewyddu ac atgyweirio allanol amrywiol.)
45 07/03/2023 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Cymeradwyo dyfarnu contract MFD o ganlyniad i Broses Dendro
 46  15/05/2023 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau  Cynnwys prosiectau "Porthgain i Bawb" ac "Pembrokeshire Signage" yn y rhaglen gyfalaf yn unol â'r proffiliau a nodir yn y tablau uchod.  Bydd y rhaglen gyfalaf yn cael ei diweddaru i adlewyrchu llythyr y dyfarniad, ar ôl ei dderbyn, a bydd yn ddarostyngedig i'r uchafswm y cytunwyd arno o £80,000 (£72,000 a £8,000 yn ogystal â £8,000).  
47 28/04/2023 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Adnoddau Ymestyn y contract gyda Barclays am gyfnod o 4 blynedd ar werth amcangyfrifedig o £130k.
       
ID: 540, adolygwyd 19/09/2023