Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Datblygu

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniad
1 17/04/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi Gweithredu Uniongyrchol o ran Hysbysiad Gorfodi Cynllunio 153
2 27/04/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Pennu Ffioedd a Thaliadau ar gyfer gwasanaethau dewisol 2012-13
3 21/06/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
4 26/06/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Lles Anifeiliaid 2006: Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) (Diwygio) 2007 - Sbaddu dau lo tarw - 02.01.2012
5  06/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu Ardal Rheoli Ansawdd Aer Rhif 1 2012 (Hwlffordd)
6  06/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu Ardal Rheoli Ansawdd Aer Rhif 2 2012 (Penfro)
7 18/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005
8 19/07/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 - rhybuddiad syml
9 02/08/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Lles Anifeiliaid 2006: Rheoliadau sgil-gynhyrchion anifeiliaid (gorfodi) (Cymru) 2011 - Methiant i waredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid. Methiant i gyflenwi amgylchedd/deiet addas; achosi i ddefaid ddioddef yn ddiangen - Erlyn
10 21/08/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Trwyddedu 2003 - Cynnal gweithgarwch trwyddedadwy heb awdurdod - cyflenwi bwyd poeth - 19.05.2012 - Erlyn
11 07/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
12 24/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 24 o geisiadau am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol o 1 Ebrill 2012
13 24/09/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 5 cydsyniad yn ôl disgresiwn o ran Cynlluniau Atgyweirio Grwpiau o 18.11.2011
14 04/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
15 12/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 7 cais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
16 18/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
17 26/10/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987 - Gwerthu nwyddau trydanol anniogel (gwefryddion) - 11.04.2012 - Erlyn
18 22/11/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
19 30/11/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
20 17/12/2012 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rheoliadau Hylendid Bwyd Cyffredinol 2004: Rheoliadau Labelu Bwyd 1996 - Troseddau Hylendid Bwyd a Labelu 25.06.2012
21 15/03/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 3 gais am grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
22 28/03/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 2 Grant Cysylltu Cymunedau
23 24/05/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad Rhif 852/2004 y CE Atodiad II
24 30/05/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
25 07/06/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 Grant Cysylltu Cymunedau
26 02/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
27 02/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Gwaredu cyfarpar Electroneg Pŵer dros ben yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
28 15/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn am dorri Rheoliadau Diogelwch Cynhyrchion Cyffredinol 2005
29 29/07/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 2006 a Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007 
30 02/08/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden  Awdurdodi 3 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
31 06/09/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Penderfyniad ar gyfer Gweithredu Ffurfiol (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) Deddf Llywodraeth Leol 1972 - is-ddeddf traethau a phrif drosedd cyfyngu
32 25/09/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3; Erthygl 5 Rheoliad (EC) 852/2004;  Rheoliad (EC) Rhif 052/2004 Atodiad X11 para 1;  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1;  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II  Para1 a Phennod V Para 1a - hylendid bwyd
33 08/10/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, Adran 80
34 14/10/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol
35 05/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3  Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 Atodlen 4 para 2  Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1 Para 1  Erthygl 14(1) o (EC) 178/2002 creu trosedd o dan Reoliad 4 o Reoliadau Bwyd Cyffredinol 2004 Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004
36 14/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a) (iii)
37 15/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi 5 Grant y Gronfa Fuddsoddi Leol
38 20/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3, Pennod 1 para 4, Pennod VIII para 1, Pennod 1 para 1, Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod XII para 1, Erthygl 6 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004
39 21/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb cytûn i'r Arolygiaeth Gynllunio ar Safle Terfynell LNG South Hook, Herbrandston
40 23/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio contract gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau i gyflwyno'r Gronfa Cymorth Hyblyg (2013 - 2014, contract 9 mis yng Ngheredigion)
41 24/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio cytundeb (Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth) gyda'r darparwr Cyfrifiadura Perfformiad Uchel i Gymru (PPC Cymru) ar gyfer gosod a gweithredu cyfrifiadur Haen 2a a 2b yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
42 28/11/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Pennu Ffioedd a Thaliadau ar gyfer ymweliadau ail-sgorio Hylendid Bwyd ar £150.00 yn unol â Chanllawiau gan Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru
43 12/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i erlyn o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod VIII, para 1;  Pennod 1, para 4; Pennod IX, paragraffau 3 a 7, Pennod 1, para 1; Pennod II para 1(b);  Pennod II para 1(c), Pennod 1, para 7; Pennod V, para 1(a), para 1 (b); Pennod VI, para 1, Pennod VI, para 2, Erthygl 5;  Atodiad II Pennod XII, Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Atodlen 4, paragraffau, 6 a 2(c)
44 13/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Awdurdodi 1 grant o dan y Gronfa Fuddsoddi Leol 
45 13/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gytuno i waredu hen ddodrefn a dodrefn diangen - yn cydymffurfio â Rheoliadau Ariannol yr Awdurdod
46 14/12/2013 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio ad-daliad ar ad-daliad o Wariant Atgyweirio Grwpiau 
47 10/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb cytûn i'r Alwad am Dystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
48 13/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio ar gyfer Cynnig i Dreialu Consesiwn Arlwyo yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
49 15/01/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gorchymyn Gwyro cytûn
50 10/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhybuddiad syml o dan Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004, Erthygl 14(1) Rheoliad 178/2002, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1, para 1            
51 12/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyn - Torri Hysbysiad Lleihau Sŵn o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, A80
52 12/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhybuddiad - o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod 1 para 1, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II, Pennod 1X, para 3, Rheoliad (EC) Rhif 852/2004, Erthygl 5 para 2(d), Troseddau o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliad 17(1)
53 17/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Grŵp: Ystlumod)
54 27/02/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Cynefinoedd: Dŵr croyw)
55 03/03/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau: Mursen y De (Coenagrion mercurial)
56 12/03/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio - Dyfarnu cyllid Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Seilwaith sy'n gysylltiedig â Thwristiaeth, wedi ei anelu at Awdurdodau Lleol yn dilyn y stormydd diweddar - Gofyniad Caffael i ddarparu gwasanaethau cyn Pasg/Haf 2014
57 03/04/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Erlyn - diffyg cydymffurfiaeth â Hysbysiad Gorfodi. Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 Atodiad II Pennod IX para 3; Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 852/2004; Rheoliadau (EC) Rhif 052/2004 Atodiad II Pennod XII para 1; Atodiad II Pennod 1 Para 1; Atodiad II Pennod V Para 1a
58 10/04/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cytuno ar un Gronfa Pysgodfeydd yr UE: Cynllun Grant Bach
59 02/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo mabwysiadu Arfarniad Cymeriad Ardal Gadwraeth a Chynllun Rheoli Hwlffordd Cyngor Sir Penfro - Ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus. (O dan awdurdod a roddwyd drwy benderfyniad y Cabinet ar 10/03/2014)
60 08/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymeradwyo 3 grant y Gronfa Fuddsoddi Leol
61 09/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn parthed Deddfwriaeth Adran 45, Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847
62 14/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodi Cynllunio - awdurdod i erlyn
63 19/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer Cyhoeddi Dogfen a Adolygwyd - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Rhan 2 (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Brain Coesgoch
64 29/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Bwriad arfaethedig i Wyro Llwybr Troed Cyhoeddus PP36/1 heol Tyddewi - Treletert - Cymeradwywyd
65 29/05/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Rhaglen Waith Gytûn gyda Rehab JobFit LLP a Chyngor Sir Ceredigion
66 06/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb indemniad gyda Llain 3, Parc Busnes Ystâd Orllewinol, Hwlffordd, gyda Chyngor Sir Ceredigion o ran Grant PDF
67 13/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodiad ar gyfer presenoldeb par Ymweliad Astudio - 16/17.07.2014
68 19/06/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dau benderfyniad - Camau Gweithredu camarweiniol drwy rinwedd Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg - 2008 - rhybuddiad ffurfiol
69 28/07/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd - dyfarnu grantiau
70 06/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, Barry Cooke, Pennaeth Eiddo, Martin White, Pennaeth Adfywio Llofnodi Cytundeb Cyfrinachedd â Llywodraeth Cymru i gymryd rhan yn y gwaith o asesu cynigion ar gyfer safleoedd Ardal Fenter Waterston a Blackbridge. Wedi trafod y cytundeb â'r Prif Weithredwr a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgor ac wedi'i gefnogi ganddynt
71 06/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gwaredu Sunnybank - Pennaeth Eiddo
72 08/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb cyfrinachedd Llywodraeth Cymru wedi ei lofnodi i gymryd rhan yng nghyfarfodydd Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau
73 12/08/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Panel PDF wedi cytuno i gefnogi cais Cam 1 ar gyfer tir i'r gorllewin o Ffordd Hayston, Tre Ioan
74 16/09/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu Ffurfiol (Erlyn, Rhybuddiad Ffurfiol ac ati) - rhoi rhybuddiad ffurfiol (os cyfaddefwyd) neu rybudd ysgrifenedig
75 29/09/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i lunio contract â'r Adran Gwaith a Phensiynau - dogfen cytundeb ar gyfer Darparu Canolfannau Cyflogadwyedd De-orllewin Cymru CPA3
76 07/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb diwygiedig ac estynedig rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Ceredigion par Prosiect Gweithffyrdd y De-orllewin - cytuno ar estyniad i'r contract
77 13/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Ystyried Camau Gweithredu Ffurfiol parthed Safonau Masnachu - Erlyn
78 16/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i gymeradwyo'r Gorchymyn Gwasgaru ar ran Cyngor Sir Penfro par Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 - Gorchymyn Gwasgaru, Cei Brunel, Neyland
79 16/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Wave Hub, MHPA ac MEP
80 21/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno ar amrywiad i'r contract
81 27/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i Fabwysiadu'r Fframwaith ar gyfer asesu Addasiadau a Gwyriadau i'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus
82 30/10/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno i awdurdodi'r broses o gyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol - Adroddiad Monitro Blynyddol 2013-14
83 06/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo un Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd Echel 4 Cynllun Grantiau Bach Sir Benfro
84 10/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo Gwybodaeth o dan Adran 92.(1) 'Deddf Nodau Masnach 1994'
85 17/11/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu/Prif Weithredwr Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth llofnodedig â Gwres a Phŵer Cyfunedig De Hook Cyf ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
86 10/12/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo 3 chais am grant FLAG yn y Panel Grantiau
87 12/12/2014 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio ar gyfer Caffael Darpariaeth Gwasanaeth Rhyngrwyd a Data yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
88 21/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol - Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Brithribin Brown
89 28/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio o dan 4 (a) (iii) - dim cystadleuaeth wirioneddol
90 29/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Estyniad i'r Contract - Rhaglen Waith - Rehab Job Fit - cytunwyd
91 30/01/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gorfodi Cynllunio - penderfyniad i fwrw ymlaen â chais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer cynllun diwygiedig i eiddo i'r gogledd o'r sir - cytunwyd
92 13/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dogfen Contract Cytundeb ar gyfer darparu Gwasanaethau Cymorth Dileu Swyddi MURCO rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Sir Penfro (Futureworks)
93 17/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytuno ar ddyfarniad/cynnig atodol ar gyfer y Cynllun Grantiau Eiddo Masnachol
94 20/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo dyfarniad ar gyfer y Cynllun Grantiau Eiddo Masnachol - Penfro
95 27/02/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliadau EC 852/2004
96 03/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Amrywiad i Ddogfen Cytundeb ar gyfer darpariaeth Gwasanaethau Cynorthwyol Diswyddiadau MURCO rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Sir Penfro (Gwaith yn yr Arfaeth)
97 06/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Caffael Maes chwarae ac Offer Chwarae Synhwyraidd ar gyfer Maenordy Scolton
98 24/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ardystiad arfaethedig i ganiatáu cyfnod treialu o chwe mis ar gyfer safle arlwyo yng Nghanolfan Arloesedd y Bont cyf: PROC/1314/058
99 25/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Caffael Gwasanaethau Cynllunio Ymgynghorol o dan Reol Sefydlog 4 (c) (i)
100 27/03/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio gan yr Adran Gaffael parthed PROC/0506/005 – Caffael System Feddalwedd Cynllunio 
101 24/04/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth leol a gymeradwywyd - Cynllun Gweithredu Purple Broomrape
102 29/04/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Erlyniad o dan Reoliadau (EC) Rhif 852/2004 - Mater yn ymwneud â Hylendid Bwyd
103 07/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i barhau â Darpariaeth Data Rhyngweithiol HPC Cymru a chefnogi Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Pennaf Penfro
104 08/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodir Rhybudd Syml o dan Reoliadau Cyffredinol Bwyd 2004
105 08/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodir Rhybudd Syml parthed mater yn ymwneud â Safonau Masnach
106 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i awdurdodi Eithriad o dan Reol Sefydlog 4 (a) (iii) a Rheol Sefydlog 4 (c) (i) i’r angen i ofyn am amcan brisiau ar gyfer y gofyniad
107 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar Rybudd Syml o dan Reoliad (EC) Rhif 852/2004 - Troseddau o dan Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006, Rheoliad 17 (1)
108 20/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd (wedi sicrhau nad oes gormod o risg ariannol i’r Cyngor,) fenthyciad i ddarparu arian cyfatebol er mwyn sicrhau cyllid Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i ddarparu cynllun adfywio arwyddocaol yn Saundersfoot
109 22/05/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed mater Safonau Masnach 
110 11/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb CWP Cefn wrth Gefn ar gyfer Lleoliadau Gwaith Cymunedol
111 16/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd i awdurdodi eithriad i’r angen i ofyn am amcan brisiau pellach ac i gymeradwyo ymgynghorwyr ar gyfer gwerthusiad prosiect UE
112 18/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio er mwyn Ddiogelu’r Cyhoedd ac ymestyn cytundeb arbenigol
113 29/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Memorandwm o Ddealltwriaeth sydd wedi ei awdurdodi
114 10/07/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed mater Safonau Masnach
115 17/07/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Rhybudd Syml parthed mater hylendid bwyd
116 20/07/2015 Ian Westley, Prif Weithredwr O 20.07.2015 hyd y 06.08.2015 yn gynwysedig bydd y Prif Weithredwr (sydd ar wyliau blynyddol)  yn dirprwyo awdurdod pwerau a swyddogaethau penodol yn ystod ei absenoldeb i’r Cyfarwyddwr Datblygu
117 20/07/2015 Ian Westley, Prif Weithredwr Dirprwyo swyddogaethau yn ystod gwyliau blynyddol (y cyfnod sy’n cynnwys 22.07.2015 a 06.08.2015)
118 10/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Cyfrinachedd a arwyddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pwyllgorau Bwrdd Parth Menter 01.08.2015 - 31.07.2018
119 14/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ar y cyd â Chyngor Gwledig Llanelli, cytunwyd ar  GLG Gwaith yn yr Arfaeth parthed cytundeb Hyfforddiant yn y Gweithle
120 18/08/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Gwledig Llanelli parthed Cytundeb Hyfforddiant Gwaith yn yr Arfaeth
121 09/09/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar erlyniad o dan ddeddfwriaeth Safonau Masnach a Lles Anifeiliaid
122 23/09/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Cytundeb Dysgu yn y Gweithle WBL4 gyda Choleg Sir Benfro
123 06/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Grant Cyfamod Cymunedol
124  09/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytunwyd ar benderfyniad i weithredu’n ffurfiol parthed mater iechyd a diogelwch 
125 13/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd grant oddi fewn i Fenter Dreftadaeth Treflun Hwlffordd
126 13/10/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Partneriaeth Ddatblygu Credyd Cynhwysol CSP/ Yr Adran Waith a Phensiynau
127 06/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu ac Aelod o’r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoliadau Ardystiwyd Cynllun Gwasanaeth Gorfodol Iechyd a Diogelwch ar ran CSP
128 18/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Personél Safonau Masnach ar gyfer gorfodaeth yn unol â chyfansoddiad y Cyngor, Rhan 3, Adran 5.4, o dan Ddeddf Hawliau Cwsmeriaid 2015
129 20/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad wedi ei awdurdodi yn unol â deddfwriaeth Safonau Masnach - mater o orbrisio
130 23/11/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Gweithredu a awdurdodwyd o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr rhag Masnach Annheg 2008
131 08/12/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Estyniad i gytundeb Dysgu yn y Gweithle 4 gyda Choleg Sir Benfro
132 21/12/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Diwygiad Cyllid parthed Refeniw Cronfa Weithredu Camddefnydd Cyffuriau - Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2016-17
133 20/01/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithrio Rheol Sefydlog parthed: Cynllun Peilot Monitro Ansawdd yr Awyr - Synwyryddion arfaethedig i Fonitro’r Awyr (Gorsaf Bŵer Penfro)
134 20/01/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodaeth Cynllunio – cytunwyd ar Awdurdod i Erlyn
135 04/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb i ofyn am leihad mewn cost trwydded parthed Deddf Trwyddedau Sw 1981
136 10/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad parthed achos yn ymwneud â Safonau Masnach
137 10/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd erlyniad o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
 138 24/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Taliad i Lywodraeth Cymru wedi terfyniad Cytundebau Menter ar y Cyd ar gyfer Pont Cleddau a Safleoedd Cyflogaeth Strategol Llwynhelyg
139 24/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adran 25 Hysbysiad yn dod â thenantiaeth busnes i ben (x9). Deddf Landlord a Thenant 1954 (Masnachwyr Marchnad Hwlffordd)
140 25/02/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd caffael Darpariaeth Gwasanaeth Rhyngrwyd a Data yng Nghanolfan Arloesedd y Bont
141 09/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd ymestyniad i gytundebau staff yr Uned Ewropeaidd
142 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cyhoeddi adolygiad o’r Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth/Rhywogaethau gormesol nad sy’n frodorol
143 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Derbyniad tendr wedi ei awdurdodi– Safle Ystafell De ym Maenordy Scolton 
144 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Gorfodaeth Cynllunio – Awdurdodwyd erlyniad o dan Ddeddf Cynllunio Tref a Chefn Gwlad 1990
145 10/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cais ar gyfer Grant Cymunedol Llywodraeth Cymru
146 11/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd Rhybudd Syml parthed rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
147 16/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Amrywiad a awdurdodwyd i Gytundeb: Rhaglen Waith (Rehab Jobfit LLP)
148 24/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Argymell erlyniad - Trosedd Lles Anifeiliaid
149 30/03/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb wedi ei awdurdodi- Partneriaeth Ddatblygu Credyd Cynhwysol (Yr Adran Gwaith a Phensiynau)
150 06.04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael ceidwad artistig ar gyfer prosiect celf cyhoeddus - Hwlffordd
151 11/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael System Feddalwedd Cynllunio a Rheoli Adeiladu
152 13/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdod i erlyn ar gyfer methiant i gydymffurfio â'r Rhybudd Gorfodi Cynllunio (INV/0631/08) (Cyf: 173)
153 20/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Lefel Gwasanaeth  wedi'i lofnodi gyda Chyngor Gwledig Llanelli (Academi Sgiliau Cymru, NPTC) i gyflwyno contract dysgu seiliedig ar waith a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddeiaeth a phrentisiaeth
154 28/04/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdod i erlyn ar gyfer methiant i gydymffurfio â'r Rhybudd Gorfodi Cynllunio
155 03/05/2016 Mark Elliott, Pennaeth Diogelwch y Cyhoedd Dyfarniad ariannu wedi'i lofnodi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gweithredu Rhentu Doeth Cymru
156 20/06/2015 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi'i lofnodi gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Grant Gwasanaethau Cam-drin Domestig (DASG) 2016/17
157 22/06/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed caffael System Feddalwedd Mesur Perfformiad
158 07/07/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio parthed adnewyddu'r contract Ymgynghorydd Trais Domestig Annibynnol 01.04.2015 - 31.03.2017
159 11/07/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Cytundeb i wneud gwaith heb ganiatâd yn unol ag Adran 99 Deddf Adeiladu 1984 - Begeli, Cilgeti
160 03/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Penderfyniad Awdurdodedig i Ystyried Gweithred Ffurfiol dan Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013
161 04/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio hawl ar randaliad o Wariant Atgyweirio Grŵp yn unol ag Arweiniad Llywodraeth Cymru
162 04/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i gymeradwyo cais i ildio hawl ar randaliad o Wariant Atgyweirio Grŵp yn unol ag Arweiniad Llywodraeth Cymru
163 05/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cymeradwyo Strategaeth Tir Halogedig Cyngor Sir Penfro 2016 yn unol â gofynion Rhan2A Deddf yr Amgylchedd (1990) fel y'i diwygiwyd
164 18/08/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad cyllido a arwyddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Chynllun Bwrsariaeth Cam-drin Sylweddau - Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed (APB) 2016/17
165 06/09/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
166 06/09/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 167 17/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu  Apwyntio contractwyr arbenigol i baratoi arolwg cyflwr - Tŷ Foley, Hwlffordd
 168 20/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Gwasanaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Triniaeth Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer oedolion 01.04.2015 - 31.03.2018
 169 25/10/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Gwasanaeth yn ymwneud ag Ymgynghorydd Annibynnol Trais Domestig 01.04.2016 - 31.03.2017
 170 09/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig yn unol â Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990
 171 14/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Dyfarniad Gyllido yn ymwneud â Chronfa Refeniw Gweithredu Cam-drin Sylweddau - Bwrdd Cynllunio Adran Dyfed 2016 - 17
 172 21/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Dyfarniad Gyllido gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â gwaith ar 2-6 Y Stryd Fawr, Hwlffordd (cynllun THI)
 173 29/11/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Tystysgrif Derbyn Tendr i apwyntio contractwr ar gyfer prosiect Llyfrgell ac Oriel Hwlffordd
 174 06/12/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio: cyfarwyddyd i ymgynghorwyr i baratoi Asesiad Egni Adnewyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol a ddiweddarwyd gan ddefnyddio cyllid LlC
 175 16/12/2016 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Cytundeb Gwasanaeth rhwng Bwrdd Cynllunio Cam-drin Sylweddau Dyfed & Gwasanaeth Cam-drin Cyffuriau & Alcohol Plant a Phobl Ifanc o dan 18. 01.10.2013 - 31.03.2016
 176 03/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad eithrio ar gyfer caffael gwasanaethau cynorthwyol ar gyfer Rhwydweithio Data yn y Ganolfan Ddyfeisgarwch Busnes
 177 10/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithrio adroddiad Rheolau Sefydlog ar gyfer ymestyn Cymorth Cyffuriau - Gwasanaeth Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc o dan 18. Cytundeb ar gyfer 01.04.2017 - 31.03.2018
 178 24/01/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodwyd cyhoeddiad Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Britheg y Gors)
 179 09/02/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb wedi ei arwyddo, yn cytundebu Studio Weave Ltd ar gyfer prosiect gelf gyhoeddus yn Hwlffordd fel rhan o Raglen Cydlifiad a ariannir gan Gyngor y Celfyddydau
 180 15/02/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad wedi ei arwyddo ar gyfer Cronfa Fenthyciad Canol y Dref gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi adfywiad yng nghanol trefi Aberdaugleddau, Hwlffordd a Phenfro
 181 01/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Cydweithio a Rhannu Gwybodaeth wedi ei arwyddo parthed Grŵp Gwyliadwriaeth  Amgylcheddol Dyfrffordd Aberdaugleddau (Drafft 1)
 182 30/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad a gofnodwyd parthed gwrthdaro buddiannau posib yn ymwneud ag adroddiad/penderfyniad Pwyllgor Cynllunio a chais arfaethedig ar gyfer Trwydded Masnachwyr Sgrap (Deddf 2013) ar yr yn safle
 183 31/03/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Derbyn Tendr ar gyfer uwch gynlluniau canol y dref
 184 13/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarnu pum Dyfarniad Grant THI ar gyfer prosiectau a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Llywio - Menter Dreftadaeth Hwlffordd 
 185 19/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyd-lofnodwyd ar gyfer cyllid UE/LlC o £524,207 er mwyn i Gwaith yn yr Arfaeth ddarparu rhaglen ‘Cymunedau ar gyfer Cyflogaeth’ 2017-2020
 186 20/04/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddwyd Cytundeb Fframwaith Llywodraeth Cymru er mwyn darparu Cronfa Arloesi ar gyfer Cymunedau am Waith (Lot 3 a 4)
 187 11/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn - diffyg cydymffurfio â Rhybudd Gorfodi (Cyf: ENF/0265)
 188  12/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyhoeddiad awdurdodedig o Gylch Gorchwyl Partneriaeth Natur Sir Benfro a adolygwyd a dogfennau cysylltiol
 189 24/05/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn – diffyg cydymffurfio â Rhybudd Gorfodi (Cyf: 220)
 190 26/07/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llythyr Dyfarnu Cyllid wedi’i arwyddo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prynu Allied House, Hwlffordd fel canolfan camdrin sylweddau
 191 24/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad i Reolau Sefydlog – CHOICES (Drug Aid Cymru) Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau i Bobl Ifanc. Estyniad o 1 flwyddyn i’r cytundeb ar ran Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed. Ariennir gan Lywodraeth Cymru
 192 24/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adnewyddu Trwydded Delwyr Metel Sgrap (1.4.17 – 31.3.19): JD Jones Recycling, Highway House, Ferry Terrace, Doc Penfro (Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013)
 193 16 - 25/08/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Ymateb i Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Gweunydd Somerton Meadows
 194 06/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cyhoeddiad awdurdodedig o’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol a adolygwyd (Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Estron Goresgynnol)
 195 11/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Exception to HR Policies and Standing Orders – Appointment of a Manager for up to three months Temporary Maternity Cover
 196 18/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Recorded Decision to agree consequential changes to the text of the Conservation Area Appraisal and Management Plan, following adoption of the document in September 2017
197  22/09/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Talu anfoneb i drydydd parti – Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau Dyfed (banciwr rhanbarthol)
198  06/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi’i lofnodi mewn perthynas â Rhaglen Cyfalaf Tir Halogedig 2017/18. Prosiect Ystâd Ddiwydiannol Waterloo
199  06/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad ariannu wedi’i lofnodi mewn perthynas â Rhaglen Cyfalaf Tir Halogedig 2017/18. Safle Tirlenwi Priordy
200  12/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Penderfyniad i Erlyn - peidio cydymffurfio gyda Hysbysiad Torri Amodau (Cyf: INV/0106/13 & INV/0254/13).
201 18/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Arwyddo Protocol Rhannu GwybodaethDatganiad o Gymeradwyaeth yn caniatáu rhannu data gyda Heddlu Dyfed Powys ar faterion mewn perthynas â sgamiau a masnachu stepen drws (Safonau Masnach). Mae'r protocol wedi derbyn sicrwydd ansawdd gan WASPI - Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru).
 202 20/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Tystysgrif Derbyn Tendr ar gyfer darparu Dosbarthiadau Meistr Dylunio a Hyfforddi/Mentora ar gyfer cyfranogwyr y prosiect BUCANIER.
 203 23/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu I gynyddu ffioedd Rheoli Adeiladu yn unol â chwyddiant (dros gyfnod 4 mlynedd) gan sicrhau fod y cyfrif masnachu yn parhau wedi'i fantoli.
 204 27/10/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Awdurdodi erlyniad am beidio â chydymffurfio gyda Hysbysiad Gorfodi Cynllunio   (Cyf: INV/0183/14).
 205 06/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriadau i Reolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol: cyflenwi tanwydd awyrennau.
 206 06/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cysylltiad â 'Rhaglen i Ddileu TB wedi'i adnewyddu' Llywodraeth Cymru.
 207 07/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Protocol dros ddelio gydag adolygiadau rhent hanesyddol / wedi'u hôl-ddyddio.
 208 14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau - Bancwr Rhanbarthol - talu anfoneb i drydydd parti.
209  14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Adroddiad Eithriadau - ynglŷn â Theilio Canolfan Hamdden Abergwaun. 
 210 14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig yn gysylltiedig ag hysbysebu camarweiniol.
211  14/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig am fethu arddangos sticer gradd Hylendid Bwyd dilys yn y lleoliad a'r modd dan sylw.
 212 22/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad Awdurdodedig yn gysylltiedig ag amryw o weithrediadau yn groes i; Adran 2 rheoliad 4 (1), 17 A 20 o Reoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi)(Cymru) 2014; Adran 9 o'r Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006; adran 73 o'r Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 ac adran 13 (6) o'r Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.
 213 24/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu I beidio â pharhau gydag erlyniad am fethiant i arddangos sticer gradd hylendid bwyd dilys yn y lleoliad a'r modd dan sylw, yn dilyn derbyn gwybodaeth newydd ynglŷn â phrawf lles y cyhoedd.
 214 24/11/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Cytundeb Lefel Gwasanaeth wedi’i lofnodi 1.08.2017-31.07.2018 gyda Chyngor Gwledig Llanelli ar gyfer cyflawni Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith.
 215 11/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Eithriad i Archebion Sefydlog – defnyddio fframwaith ESPO i bwrcasu offer chwarae yn yr awyr agored i Amgueddfa Scolton.
 216 12/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Erlyniad awdurdodedig yn ymwneud â throseddau yn erbyn lles anifeiliaid.
 217 15/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Llofnodydd ar y cyd i Bolisi Defnydd Derbyniol y Safonau Masnach i Gronfa Ddata Rheoli Cudd-wybodaeth Cenedlaethol  (MEMEX) gyda Safonau Masnach yr Alban. 
 218 15/12/2017 Dr Steven Jones, Cyfarwyddwr Datblygu Dyfarniad o Gyllido wedi’i lofnodi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Llyfrgell ac Oriel Riverside.
ID: 542, adolygwyd 17/01/2018