Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Datblygu

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

Penderfyniadau Blaenorol 1 - 500

Penderfyniadau Blaenorol 501 - 800

Penderfyniadau Blaenorol 801 - 1191

 

Cyfeir-rif

Dyddiad y Penderfyniad

Y Penderfynwr

Manylion y Penderfyniad

 1192
03/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0084 – SAB
 • Llwybr Troed Arfaethedig
  Ysbyty De Sir Benfro
  Heol Gaer
  Doc Penfro
  SA72 6SY
 1193
10/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0085 – SAB
 • Annedd Breswyl
  Tir Gerllaw Greenacre
  Crymych
  Sir Benfro
  SA41 3RJ
1194 11/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0086 – SAB
 • To Amaethyddol dros Iardiau Presennol
  Penlan
  Eglwyswrw
  SA41 3SR
1195 13/01/2023  Darren Thomas Caniatâd cwrs dŵr cyffredin – LDC App – LDC/2022/017
 • Plot gerllaw Wood Hollow
  Houghton
  Sir Benfro
  SA73 1NN
1196 16/01/2023  Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0087 – SAB
 • Annedd Breswyl
  Tramway Bungalow
  Lower Quay Road
  Hook
  SA62 4LR
1197 18/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0088 – SAB
 • Man gwersylla i deithwyr
  Four Winds
  Portfield Gate
  Sir Benfro
  SA62 3LT
1198 19/01/2023 Darren Thomas Penderfyniad CyfarwyddwrGwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un Triniwr Telesgopig 11T
1199 19/01/2023 Darren Thomas Penderfyniad CyfarwyddwrGwahoddiad a gwerthuso tendr ar gyfer un gwasanaeth hygyrch i 16 o deithwyr / chwech yn sefyll
1200 20/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0087 – SAB
 • Estyniad Amgaefa Is-bwerdy
  Terfynell Valero
  Waterston
  Sir Benfro
  SA71 5SJ
1201 23/01/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0091 – SAB
 • Annedd Newydd
  Plot gerllaw Worra Keebens
  Lower Lamphey Road
  Penfro
  SA71 5NJ
1202 02/02/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0089 – SAB
 • Aráe Solar
  Bluestone
  Arberth
  SA34 8DE
1203 17/02/2023 Darren Thomas CA18013 Cronfa Seilwaith Safleoedd Bysiau – Laws Street, Doc Penfro – Caniatâd i Ddyfarnu
 • Contractiwr 5
1204 06/02/2023 Darren Thomas CA1954 -  SRIC Arberth – Prosiect Goleuadau Solar – Caniatâd i Ddyfarnu
 • Contractiwr 5
1205 08/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Munro Court, Doc Penfro ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai.
1206 08/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi am estyniad i Gonsesiwn Hufen Ia yn Niwgwl.  I gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
1207 08/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Amrywio wedi'i llofnodi ynghylch telerau ac amodau'r contract ar gyfer Gwasanaeth Consesiwn Hufen Iâ yn y Cwm, Abergwaun
1208 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Stephen Street, Aberdaugleddau, ar gyfer Cyfrif Refeniw Tai.
1209 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif Refeniw Tai yn South Court, Hwlffordd.
1210 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad ar gyfer Cyfnewid Tir, Ildio a Chaniatáu o’r newydd a Thaliadau Iawndal i hwyluso Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhenfro.
1211 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif Refeniw Tai yn Precelly Place, Aberdaugleddau.
1212 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif Refeniw Tai yn Stryd John Lewis, Hakin.
1213 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau - Adroddiad Eithriad - Penodi Asiantau Rheoli, a Rheoli a Chyflawni Gwaith Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio yng Nghanolfan Siopa Glan yr Afon, Hwlffordd.
1214 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Heol-y-llan, Llandysilio, ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai.
1215 14/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad (Prif Swyddog Eiddo ar wyliau blynyddol) ar gyfer Gosod Eiddo Newydd yn 10 Hanover Court, Hwlffordd.
1216 15/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru - llythyr dyfarnu cyllid mewn perthynas â ffioedd claddu ac amlosgi a chymorth ariannol ychwanegol i deuluoedd tuag at yr angladd a chostau cysylltiedig eraill ar gyfer plentyn o dan 18 oed.
1217 16/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb Amrywiad wedi'i lofnodi i'r Cytundeb Cydweithio gyda Capital Law re Associated British Port – Clwstwr.
1218 16/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi ei lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Scotchwell View, Hwlffordd, ar gyfer HRA.
1219 20/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru, dyfarniad cyllid mewn perthynas â chostau sefydlu a chychwyn rheolaethau mewnforio’r awdurdod lleol – Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.
1220 20/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad terfynol anghydfod wedi’i lofnodi gan Barti B mewn perthynas â’r gwaith yn City Road, Hwlffordd.
1221 23/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Wayside Close, Simpson Cross, ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai.
1222 23/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract Adeiladu Parc Eco wedi'i lofnodi.
1223 27/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl y Cyfrif Refeniw Tai yn Observatory Avenue, Hakin.
1224 27/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer Gwerthu Cyn Ysgol Wirfoddol a Reolir Ystagbwll.
1225 28/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau Adroddiad Eithriad – Eithriad Contract Meddalwedd Gwasanaethau Cofrestru.
1226 28/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i llofnodi ynglŷn â Gosod Goleuadau yn ATP Thornton, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
1227 28/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda Chyfarwyddwr Adnoddau Llywodraeth Cymru Baner Fawr EZ – Cyngor Sir Penfro – llythyr cynnig grant.
1228 28/02/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyr cymorth grant Innovate UK wedi’i lofnodi (Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) ar gyfer cais rhanbarthol am gyllid (sector ynni).
1229 02/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau Adroddiad Eithriad – Comisiynu Asesiad o'r Farchnad Dai Leol.
1230 02/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Rheolau Ymddygiad Bwrdd Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'u llofnodi.
1231 03/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – grant Llywodraeth Cymru – dyfarnu cyllid mewn perthynas ag arian Ardal Fenter Haven Waterway ar gyfer cynhyrchu Fideo Sgiliau'r Diwydiant Adnewyddadwy.
1232 06/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Cwrt Heywood, Dinbych-y-pysgod, ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai.
1233 14/02/2023 Darren Thomas CA1892 20230214 YN Saundersfoot – Llwybr Defnydd a Rennir o’r Orsaf i’r Pentref – Caniatâd i Ddyfarnu
 • Contractwr 5 EPCL
1234 20/02/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –22 - 0092 – SAB
 • Datblygiad Tai
  Sandy Hill
  Sir Benfro
1235 21/02/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –23 - 0001 – SAB
 • Annedd Newydd
  Florence Springs
  Dinbych-y-Pysgod
  SA70 8RJ
1236 23/02/2023 Darren Thomas CA18013 20230223 Dyfarniad Ymgynghoriad Arhosfan Bws Eglwyswrw BIF
 • Arcadis
1237 24/02/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –23 - 0002 – SAB
 • Annedd Newydd
  Llain gerllaw Burngate Cottage
  Kiln Park
  Burton Ferry
  Aberdaugleddau
  SA73 1NY
1238 27/02/2023 Darren Thomas Adlinio'r Briffordd i ffordd yr C3014 i'r dwyrain o Amroth
 • Evan Pritchard Ltd
1239 01/03/2023 Darren Thomas CA18014 20230301 YN Cam 2 Craidd Picton Place i Lan yr Afon – Cymeradwyaeth gan Ymgynghorwyr
 • Atkins
1240 02/03/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –23 - 0003 – SAB
 • Newidiadau/estyniad arfaethedig i Ganolfan Skybound
  Campbell Farm
  South Dairy Farm
  Cas-wis
  Hwlffordd
  SA62 4BD
1241 06/03/2023 Darren Thomas Cymeradwyaeth i brynu llwythwr telesgopig
 • J E Lawrence
1242  06/03/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –23 - 0004 – SAB
 • Picola Calabria
  New Hill
  Wdig
  SA64 0DU
1243 07/03/2023 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –23 - 0005 – SAB 
 • Annedd Newydd
  Tramway House
  Lower Quay Road
  Hook
  SA62 4LR
1244 08/03/2023 Darren Thomas  TS1115 Mabwysiadu Ffyrdd – Mabwysiadu East Estate, Llwynhelyg
1245 09/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif HRA ym Mharc y Coleg, Neyland.
1246 09/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Gwrth-lofnodi gyda'r Cyfarwyddwr Adroddiad Eithriad Adnoddau – Prynu Bws Gwasanaeth Defnydd.
1247 13/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Gwrth-lofnodi gyda Chyfarwyddwr Adroddiad Eithriad Adnoddau – Prynu Temsa MD9 Mini Coach.
1248 13/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Hysbysiad wedi'i lofnodi o Benderfyniad yn ail-gyflwyno Gwasanaeth Gorfodi ar gyfer Specific Caught in the Act Type Environmental Offences.
1249 13/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'u llofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad i gael eiddo preswyl ar gyfer Eiddo Preswyl Cyfrif HRA yn West Court, Hwlffordd.
1250 14/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Gwrth-lofnodi gydag Adroddiad Eithriad Adnoddau – Pont Cleddau – Gwasanaeth Cyngor Strwythurol Arbenigol – Eithriad i Reolau Gweithdrefn Contract o dan Gymal 42.4.
1251 20/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad wedi'i lofnodi yn cymeradwyo cytundeb trwydded a thelerau ar gyfer Neuadd Gymunedol Jameston, yn unol â phenderfyniad y Cabinet 13 Mawrth 2023.
1252 20/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Wedi arwyddo Cytundebau Ystadau'r Goron ar gyfer Gelliswick, Hazelbeach, Dale, Hobbs Point, Neyland.
1253 20/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'u llofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad – Gwaredu – Tir oedd yn eiddo i'r Cyngor y tu ôl i'r Brig, Pentref yr Harbwr, Wdig, SA64 0DZ.
1254 20/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif HRA yn Valence Walk, Penfro.
1255 23/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif HRA yn Llys Heywood, Dinbych-y-pysgod.
1256 28/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ar gyfer caffael eiddo yn Churchill Close, Dinbych-y-pysgod, ar gyfer HRA.
1257 28/03/2023 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 y Cyfansoddiad ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl Cyfrif HRA yn Llys Heywood, Dinbych-y-pysgod.

 

 

 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

ID: 542, adolygwyd 29/03/2023