Perfformiad ac Ystadegau

Cynllunio Gwelliant

Cynhyrchwyd ein cynlluniau mewn ymateb i Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn edrych ymlaen at yr hyn yr ydym am ei gyflawni.

Bob blwyddyn, byddwn yn cynhyrchu adroddiad Hunanasesiad Blynyddol 2022-23 sy’n edrych yn ôl ar berfformiad ein blwyddyn flaenorol. Mae diben deublyg i’r adroddiad hwn.

  • Y diben cyntaf yw rhoi adroddiad am ein perfformiad fel y gall trigolion a rhanddeiliaid ein dwyn i gyfriff
  • Yr ail ddiben yw ein helpu i ddysgu’r gwersi o’r ffordd y gwnaethom gymryd camau drwy gynnig argymhellion fel bod yr hyn a wnawn yn y dyfodol yn fwy effeithiol.
ID: 593, adolygwyd 25/04/2024