Perfformiad ac Ystadegau

Data ac Ystadegau

Mae rhyw 123,000 o bobl yn byw yn Sir Benfro.

O’r rhain, mae rhyw 22,000 (18%) dan 16 oed a 27,900 (23%) yn 65 oed a hŷn.

Mae 70% o’r boblogaeth 16-64 oed mewn cyflogaeth; mae bron chwarter y bobl a gyflogwyd yn Sir Benfro’n hunangyflogedig. Mae amrywiaeth o ystadegau economaidd a’r farchnad lafur ynghylch Sir Benfro ar gael o wefan NOMIS. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi crynodebau ystadegolam Awdurdodau Unedol Cymru. Cynhyrchwyd Asesiad Anghenion Unigol ar gyfer Sir Benfroyn 2012 i gefnogi’r Cynllun Integredig Sengl.

Mae data am Awdurdodau Lleol ac ardaloedd llai yng Nghymru a Lloegr ar gael o amryw adnoddau’r we:

Mae Nomis yn cynnwys amrywiaeth eang o ddata economaidd a’r farchnad lafur yn ogystal â data o Gyfrifiadau o 1981 i 2011;

Mae gwefan Ystadegau Cymdogaeth yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am ddata ynghylch eu hardal leol;

Mae StatsCymru yn cynnwys data ynghylch Cymru, gan gynnwys data Addysg ac Iechyd;

Mae data Iechyd i’w cael hefyd ar wefan Mapiau Iechyd Cymru

ID: 536, adolygwyd 06/10/2017