COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Trefniadau 'swigen' ysgolion a hunanynysu

Mae ysgolion yn gweithio'n galed i leihau'r siawns o ledaenu COVID-19. Er mwyn cyfyngu ar nifer y cysylltiadau, mae'r disgyblion yn cael eu cadw gyda'u grŵp blwyddyn a/neu eu dosbarthiadau eu hunain i ffurfio ‘swigen’ a fydd yn cael ei chadw ar wahân i ‘swigod’ eraill.

Mae cynnal grwpiau neu swigod ar wahân, nad ydynt yn cymysgu, yn ei gwneud yn gynt ac yn haws adnabod y rheiny sydd mewn cysylltiad agos ac y bydd, o bosibl, angen iddynt hunanynysu os bydd yna achos positif, a chadw'r nifer hwnnw mor isel â phosibl.

Yn achos cadarnhad o brawf positif, mae'n ofynnol i'r rheiny sydd wedi dod i gysylltiad agos â'r achos hunanysysu, yn unol â'r canllawiau cenedlaethol, am 14 diwrnod yn dilyn eu cysylltiad hysbys diwethaf â'r achos positif. Gallai hyn olygu'r swigen gyfan. Bydd hyn yn atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo ymhellach; gan sicrhau na fydd y disgyblion (na'r staff) sy'n cario'r feirws (hyd yn oed heb symptomau) yn dod i gysylltiad ag eraill nac yn lledaenu'r feirws ymhellach.

Siart mae fy mhlentyn yn sal

A oes symptomau gennych?

Hunanynysu

Os bydd ysgol eich plentyn yn gofyn iddo hunanynysu, byd hyn yn dilyn asesiad a gymeradwyir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac felly bydd angen glynu'n llym wrth y cyfarwyddyd.

Ystyr hunanynysu yw nad yw'r unigolyn yn gadael y cartref, ac nad oes unrhyw un nad yw'n rhan o'r aelwyd yn mynd i mewn i'r eiddo.

Parciwch yn ddiogel ac mewn modd cyfrifol ar safleoedd ysgolion neu'n agos atynt. Rydym am i bob dysgwr a'i deulu fod yn ddiogel.

Cofiwch fod amserau dechrau cyfnodol ar waith mewn nifer o ysgolion, a hynny er mwyn diogelu ein dysgwyr a'u teuluoedd. Helpwch ni i sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn parhau'n ddiogel.

Canllaw i aelwydydd ynghylch pryd i gael prawf ar gyfer Covid-19 ac am ba hyd y dylid hunanynysu  

 

 

ID: 7044, adolygwyd 19/04/2021