Plant gydag Anableddau

Sut allwn ni helpu

Mae tair haen o wasanaeth ar gael

Gwasanaethau Cyffredinol

Mae'r rhain yn wasanaethau sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc fel addysg, gwasanaethau meddyg teulu, ymwelwyr iechyd, gweithgareddau cymunedol, canolfannau ieuenctid, canolfannau chwaraeon a hamdden, clybiau ar ôl yr ysgol a gweithgareddau chwarae. Y gwasanaethau hyn fydd y cyswllt cyntaf i deuluoedd. Rydym yn hyrwyddo cynhwysiad ac yn cynnal gwasanaethau cyffredinol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc anabl.

Gwasanaethau Penodol

Gwasanaethau cymorth cynnar yw'r gwasanaethau hyn pan fo angen cymorth ychwanegol a chymorth mwy nag un asiantaeth yn aml ar blant a theuluoedd (h.y. TAPPAS/TAF).

Gwasanaethau Arbenigol

Gwasanaethau yw'r rhain sydd ar gael i blant a theuluoedd yr aseswyd eu bod yn cyrraedd meini prawf gan y Tîm Asesu Gofal Plant, mewn ymgynghoriad â Thîm Plant gydag Anableddau'r cyngor neu ganllawiau gofal parhaus y GIG.

Mae'r gwasanaethau hyn hefyd yn cynnwys:

  • Rhoi cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ymarferol
  • Gweithiwr cymdeithasol penodedig neu weithiwr allweddol, a chysylltu â gwasanaethau eraill, e.e. Iechyd / Addysg
  • Darparu seibiannau byr – gofal preswyl a maeth
  • Taliadau uniongyrchol
  • Gweithwyr gweithgareddau
  • Cymorth i fanteisio ar weithgareddau cymdeithasol a chymunedol

Ni fydd angen yr un lefel o wasanaethau ar bob plentyn a theulu; mae angen mwy ar rai nag eraill oherwydd effaith anabledd eu plentyn, ac efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai teuluoedd oherwydd eu hamgylchiadau teuluol unigol. Gwyddom fod anghenion yn newid dros amser, a chaiff hyn ei ystyried trwy broses adolygu reolaidd, adolygu cynlluniau cymorth, ac ailasesiadau fel y bo'n briodol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Asesu Gofal Plant ar 01437 764551

Tîm Plant ag Anableddau ar 01437 776176

Dylai defnyddwyr presennol y gwasanaeth gysylltu â gweithiwr cymdeithasol penodedig y plentyn.

 

 

ID: 1818, adolygwyd 20/10/2023