Plant gydag Anableddau

Plant gydag Anableddau

Mae'r Tîm Plant gydag Anableddau'n gweithio gyda phlant (rhwng 0 a 18 oed) sydd ag anableddau cymhleth neu sylweddol sy'n cael effaith sylweddol neu ddifrifol ar ansawdd bywyd y plentyn / unigolyn ifanc a'i deulu, pan na all gwasanaethau cyffredinol / wedi'u targedu yn unig ddiwallu'r anghenion hyn.

Nodau'r tîm yw:

 • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl a'u rhieni neu ofalwyr i gynnal bywyd teuluol yn eu cymuned gartref.
 • Rhoi cefnogaeth i helpu plant a phobl ifanc anabl gyrraedd eu llawn allu.
 • Diogelu plant a phobl ifanc anabl.
 • Sicrhau fod barn, teimladau a dyheadau plant a phobl ifanc yn ganolog fel bod ganddynt y dewis mwyaf wrth gynllunio eu dyfodol eu hunain.
 • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl i ddatblygu gymaint o annibyniaeth briodol i oed ag y bo modd.
 • Cefnogir cynllunio cynnar, pennu nodau a phontio er mwyn cynyddu annibyniaeth a symud i lawn oed drwy gydweithio â’r tîm pontio.
 • Rydym yn ceisio cefnogi plant, pobl ifanc, a'u teuluoedd i nodi eu cryfderau, i ddod yn fwy cydnerth, i leihau effaith anabledd, ac i hybu annibyniaeth.

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu (FfCG) (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 1814, adolygwyd 20/10/2023

Pwy sydd â hawl i gymorth?

Mae Deddf Plant 1989 yn diffinio plant gydag anableddau fel ‘plant anghenus' oherwydd eu hanabledd. Caiff rhai o'r plant hyn eu hasesu hefyd fel rhai gydag anghenion sylweddol neu ddybryd all ofyn cefnogaeth arbenigol y Tîm Plant gydag Anableddau, yn ogystal â gwasanaethau cyffredinol a phenodol. Plant sydd â hawl i'r gefnogaeth hon yw'r rhai gydag anableddau neu afiechydon difrifol a pharhaol sy'n byw yn Sir Benfro, gan gynnwys:

 • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag anabledd dysgu neu gorfforol parhaol a/neu sylweddol. Anabledd sylweddol yw un difrifol neu ddwfn fel bod ar y plant angen cryn gefnogaeth gan rywun arall neu gyfarpar i weithredu'n sylfaenol (e.e. gofal personol, bwyta) ac mae'n debygol y bydd angen y gefnogaeth hon pan ddaw'r plant neu bobl ifanc yn oedolion. Gall hyn gynnwys amhariad corfforol neu feddyliol, nam ar y synhwyrau, a diagnosis o anhwylder yn y sbecrwm awtistig.
 • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag afiechyd sy'n derfynol neu'n bygwth bywyd.

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1815, adolygwyd 20/10/2023

Darganfod pa gymorth sydd arnoch ei angen

Caiff holl atgyfeiriadau at y Tîm Plant gydag Anableddau eu gwneud trwy gysylltu â'r Tîm Asesu Gofal Plant. Dylai'r gweithwyr proffesiynol sy'n gwneud cyfeiriadau ddefnyddio'r Ffurflen Rhwng Asiantaethau. Ar ôl derbyn atgyfeiriad, bydd gweithiwr yn cael ei neilltuo i gynnal asesiad cychwynnol o'r unigolyn ifanc a'i deulu.

Rydym yn cynnal Asesiadau Gwaith Cymdeithasol yn dilyn atgyfeiriadau a dderbynnir trwy'r Tîm Asesu Gofal Plant (y drws blaen i ofal cymdeithasol plant). Dylai casgliad yr asesiad ddarparu dealltwriaeth glir o'r angen a fydd yn galluogi cynllunio gofal a llywio darpariaeth y gwasanaeth. Nod y tîm yw hyrwyddo gofal plant o fewn eu teuluoedd a'u cymunedau eu hunain trwy gyfeirio at wasanaethau cymorth anstatudol, neu ddarparu gwasanaethau os asesir eu bod yn briodol.

Caiff plant a phobl ifanc anabl eu hasesu yng nghyd-destun effaith unrhyw amhariad ar ansawdd eu bywydau nhw a'u teuluoedd. Diben asesiad yw casglu gwybodaeth i ddadansoddi anghenion plentyn a phenderfynu a oes angen cymorth. Gwnawn hyn trwy siarad â rhieni / gofalwyr a'r plentyn. Gyda chaniatâd, byddwn yn cadw cyswllt agos â gweithwyr proffesiynol eraill fel athrawon, ymwelwyr iechyd, meddygon a gweithwyr asiantaethau gwirfoddol sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r teulu.

 

ID: 1816, adolygwyd 20/10/2023

Sut allwn ni helpu

Mae tair haen o wasanaeth ar gael

Gwasanaethau Cyffredinol

Mae'r rhain yn wasanaethau sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc fel addysg, gwasanaethau meddyg teulu, ymwelwyr iechyd, gweithgareddau cymunedol, canolfannau ieuenctid, canolfannau chwaraeon a hamdden, clybiau ar ôl yr ysgol a gweithgareddau chwarae. Y gwasanaethau hyn fydd y cyswllt cyntaf i deuluoedd. Rydym yn hyrwyddo cynhwysiad ac yn cynnal gwasanaethau cyffredinol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc anabl.

Gwasanaethau Penodol

Gwasanaethau cymorth cynnar yw'r gwasanaethau hyn pan fo angen cymorth ychwanegol a chymorth mwy nag un asiantaeth yn aml ar blant a theuluoedd (h.y. TAPPAS/TAF).

Gwasanaethau Arbenigol

Gwasanaethau yw'r rhain sydd ar gael i blant a theuluoedd yr aseswyd eu bod yn cyrraedd meini prawf gan y Tîm Asesu Gofal Plant, mewn ymgynghoriad â Thîm Plant gydag Anableddau'r cyngor neu ganllawiau gofal parhaus y GIG.

Mae'r gwasanaethau hyn hefyd yn cynnwys:

 • Rhoi cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ymarferol
 • Gweithiwr cymdeithasol penodedig neu weithiwr allweddol, a chysylltu â gwasanaethau eraill, e.e. Iechyd / Addysg
 • Darparu seibiannau byr – gofal preswyl a maeth
 • Taliadau uniongyrchol
 • Gweithwyr gweithgareddau
 • Cymorth i fanteisio ar weithgareddau cymdeithasol a chymunedol

Ni fydd angen yr un lefel o wasanaethau ar bob plentyn a theulu; mae angen mwy ar rai nag eraill oherwydd effaith anabledd eu plentyn, ac efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai teuluoedd oherwydd eu hamgylchiadau teuluol unigol. Gwyddom fod anghenion yn newid dros amser, a chaiff hyn ei ystyried trwy broses adolygu reolaidd, adolygu cynlluniau cymorth, ac ailasesiadau fel y bo'n briodol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Asesu Gofal Plant ar 01437 764551

Tîm Plant ag Anableddau ar 01437 776176

Dylai defnyddwyr presennol y gwasanaeth gysylltu â gweithiwr cymdeithasol penodedig y plentyn.

 

 

ID: 1818, adolygwyd 20/10/2023