COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant gydag Anableddau

Plant gydag Anableddau

Mae'r Tîm Plant gydag Anableddau'n gweithio gyda phlant (rhwng oed 0 a 18 oed) sydd ag anableddau cymhleth neu sylweddol. Nodau'r tîm yw:

 • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl a'u rhieni neu ofalwyr i gynnal bywyd teuluol yn eu cymuned gartref.
 • Rhoi cefnogaeth i hwyluso cyfleoedd bywyd a chyfranogiad plant a phobl ifanc anabl i'r eithaf.
 • Rhoi cefnogaeth i helpu plant a phobl ifanc anabl gyrraedd eu llawn allu.
 • Diogelu plant a phobl ifanc anabl.
 • Sicrhau fod barn, teimladau a dyheadau plant a phobl ifanc yn ganolog fel bod ganddynt y dewis mwyaf wrth gynllunio eu dyfodol eu hunain.
 • Cynorthwyo plant a phobl ifanc anabl i ddatblygu gymaint o annibyniaeth briodol i oed ag y bo modd.
 • Cefnogi cynllunio cynnar, pennu nodau a phontio er mwyn cynyddu annibyniaeth a symud i lawn oed.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu (FfCG)

Bywyd yn ystod y Cyfnod Cloi i Deuluoedd Anabledd Dysgu yng Nghymru

ID: 1814, adolygwyd 16/06/2020

Pwy sydd â hawl i gymorth?

Mae Deddf Plant 1989 yn diffinio plant gydag anableddau fel ‘plant anghenus' oherwydd eu hanabledd. Caiff rhai o'r plant hyn eu hasesu hefyd fel rhai gydag anghenion sylweddol neu ddybryd all ofyn cefnogaeth arbenigol y Tîm Plant gydag Anableddau, yn ogystal â gwasanaethau cyffredinol a phenodol. Plant sydd â hawl i'r gefnogaeth hon yw'r rhai gydag anableddau neu afiechydon difrifol a pharhaol sy'n byw yn Sir Benfro, gan gynnwys:

 • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag anabledd dysgu neu gorfforol parhaol a/neu sylweddol. Anabledd sylweddol yw un difrifol neu ddwfn fel bod ar y plant angen cryn gefnogaeth gan rywun arall neu gyfarpar i weithredu'n sylfaenol (e.e. gofal personol, bwyta) ac mae'n debygol y bydd angen y gefnogaeth hon pan ddaw'r plant neu bobl ifanc yn oedolion. Gall hyn gynnwys amhariad corfforol neu feddyliol, nam ar y synhwyrau a diagnosis o awtistiaeth.
 • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd â salwch cronig. Salwch cronig yw afiechyd neu anhwylder sy'n parhau dros gyfnod estynedig gan achosi cyfnodau parhaol neu ysbeidiol o analluogrwydd.
 • Plant a phobl ifanc dan 18 oed sydd ag afiechyd sy'n derfynol neu'n bygwth bywyd.

Fe all plant eraill gydag anableddau fod ag anghenion ychwanegol ond bod effaith eu hanabledd ar eu trefniadau byw bob dydd yn golygu nad oes arnynt angen cymorth arbenigol statudol a bod modd diwallu eu hanghenion yn briodol gyda chymorth ychwanegol gwasanaethau cyffredinol neu benodol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1815, adolygwyd 16/08/2018

Darganfod pa gymorth sydd arnoch ei angen

Caiff holl gyfeirebau at y Tîm Plant gydag Anableddau eu gwneud trwy gysylltu â'r Tîm Asesu Gofal Plant. Dylai gweithwyr proffesiynol sy'n gwneud cyfeirebau ddefnyddio'r Ffurflen Rhwng Asiantaethau. O dderbyn cyfeireb bydd gweithiwr yn cael ei neilltuo i asesu'r plentyn a'r teulu.

Mae hyn oherwydd nad oes ar holl blant a theuluoedd angen yr un faint o gefnogaeth; mae ar rai angen mwy nag eraill oherwydd natur anabledd y plentyn ac amgylchiadau teuluol. Mae asesiad yn helpu inni sicrhau ein bod yn rhoi'r cymorth a gwasanaethau cywir ar yr adeg iawn.

Caiff plant a phobl ifanc anabl eu hasesu yng nghyd-destun effaith unrhyw amhariad ar ansawdd eu bywydau nhw a'u teuluoedd. Diben asesiad yw casglu gwybodaeth i ddadansoddi anghenion plentyn a phenderfynu a oes angen cymorth. Gwnawn hyn trwy siarad â rhieni / gofalwyr a'r plentyn. Gyda chaniatâd, byddwn yn cadw cyswllt agos â gweithwyr proffesiynol eraill fel athrawon, ymwelwyr iechyd, meddygon a gweithwyr asiantaethau gwirfoddol sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r teulu.

Cynnwys yr asesiad - Asesiad gofalwyr

Yn dilyn asesiad, bydd y gweithiwr allweddol neu'r gweithiwr cymdeithasol yn trafod y math o gymorth a gwasanaethau a allai ddiwallu eich anghenion gyda chi. Os yw eich asesiad yn awgrymu neu os byddwch yn gofyn am wasanaeth arbenigol penodol, caiff y penderfyniad i ddarparu'r gwasanaeth ei wneud mewn Panel Gwasanaethau Integredig. Yn y panel hwn bydd rheolwyr o'r Tîm Plant gydag Anableddau, y Tîm Cynhwysiad a rhai o ddarparwyr y Gwasanaeth yn bresennol. Mae'r broses hon yn sicrhau y caiff penderfyniadau eu gwneud mewn ffordd deg ac agored.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r:

Tîm Asesu Gofal Plant ar 01437 764551

Defnyddwyr gwasanaeth presennol, cysylltwch â:

Tracy Allison

Rheolwr Gwasanaeth Integredig Dro, Tîm Plant gydag Anableddau

Ffôn: 01437 776350

E-bost: tracy.allison@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1816, adolygwyd 21/12/2017

Sut allwn ni helpu

Mae tair haen o wasanaeth ar gael

a)    Gwasanaethau Cyffredinol

Mae'r rhain yn wasanaethau sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc fel addysg, gwasanaethau meddyg teulu, ymwelwyr iechyd, gweithgareddau cymunedol, canolfannau ieuenctid, canolfannau chwaraeon a hamdden, clybiau ar ôl yr ysgol a gweithgareddau chwarae. Y gwasanaethau hyn fydd y cyswllt cyntaf i deuluoedd. Rydym yn hyrwyddo cynhwysiad ac yn cynnal gwasanaethau cyffredinol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc anabl. Nid oes angen asesiad i gael y gwasanaethau hyn.

b)    Gwasanaethau Penodol.

Gwasanaethau cymorth cynnar yw'r gwasanaethau hyn pan fo angen cymorth ychwanegol a chymorth mwy nag un asiantaeth yn aml ar blant a theuluoedd (h.y. TAPPAS/TAF).

c)    Gwasanaethau Arbenigol

Gwasanaethau yw'r rhain sydd ar gael i blant a theuluoedd yr aseswyd eu bod yn cyrraedd meini prawf Gwasanaethau Integredig / Tîm Plant gydag Anableddau'r Cyngor neu ganllawiau Gofal Parhaus y GIG.

Mae'r gwasanaethau hyn hefyd yn cynnwys:

 • Rhoi cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ymarferol
 • Gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr allweddol a chysylltu â gwasanaethau eraill e.e. Iechyd / Addysg
 • Darparu Seibiannau Byr - gofal preswyl a maeth
 • Taliadau uniongyrchol
 • Cymorth i fanteisio ar weithgareddau cymdeithasol a chymunedol.
ID: 1818, adolygwyd 07/03/2018