Polisïau a Gweithdrefnau

Datganiad Polisi Tâl 2022 - 2023

Cyngor Sir Penfro: Datganiad Polisi Tâl

Rheoli Dogfen Rhif: 071

Cyhoeddiad wedi’i gytuno gan y Cyngor ar 3 Mawrth 2022

Adolygir yn flynyddol

 

1. Cyflwyniad a Diben

1.1  Fel ‘awdurdod perthnasol’ o dan Adrannau 38 i 43 Deddf Lleoliaeth 2011 (‘y Ddeddf’), mae’n ofynnol i ni o dan 38 (1) baratoi datganiad polisi tâl. Mae’n rhaid i’r datganiadau hyn fynegi polisïau awdurdod ei hun ar ystod o faterion yn ymwneud â thâl ei weithlu, yn enwedig ei uwch aelodau staff (neu ‘brif swyddogion’) a’i weithwyr sy’n derbyn y cyflog lleiaf.

 

1.2  Mae’r Cyngor yn cydnabod rôl yr undebau llafur wrth ymgynghori a negodi tâl ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r Cyngor yn cefnogi'r Cydgynghorau Cenedlaethol a'r Cydbwyllgorau Trafod Telerau sy'n rheoli'r cytundebau cenedlaethol yn ymwneud â thâl ac amodau gwasanaeth sy'n berthnasol i'r holl grwpiau o weithwyr y cyfeirir atynt yn y datganiad polisi tâl hwn.

 

2. Y fframwaith deddfwriaethol

2.1  Wrth bennu tâl a chydnabyddiaeth ei holl weithwyr, bydd y Cyngor yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth cyflogaeth berthnasol. Mae hyn yn cynnwys:         

a)    Deddf Lleoliaeth 2011

b)    Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006

c)     Deddf Cydraddoldeb 2010

ch)  Rheoliadau Cyflogaeth Ran-amser (Atal Triniaeth Lai Ffafriol) 2000

d)    Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth 2010

dd)  Rheoliadau Gweithwyr Tymor Penodol (Atal Triniaeth Lai Ffafriol) 2002, a lle bo’n berthnasol

e)    Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006.

 

2.2  O ran gofynion cyflog cyfartal sydd wedi eu cynnwys yn y Ddeddf Cydraddoldeb, mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau nad oes yna wahaniaethu anghyfreithlon o fewn ei strwythurau cyflogau ac y gellir cyfiawnhau pob gwahaniaeth tâl yn wrthrychol drwy ddefnyddio cynllun dilys i werthuso swydd, sy'n cysylltu tâl sylfaenol yn uniongyrchol â gofynion, anghenion a chyfrifoldebau pob rôl.

 

3. Cwmpas y Polisi Tâl

3.1  Mae Deddf Lleoliaeth 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddatblygu a rhoi cyhoeddusrwydd i'w polisi tâl ar bob agwedd ar gydnabyddiaeth prif swyddogion (gan gynnwys pan fyddant yn gadael eu swydd) a hefyd mewn perthynas â'r gweithwyr 'ar y cyflog isaf' yn yr awdurdod, gan esbonio eu polisi ar y berthynas rhwng cydnabyddiaeth i brif swyddogion ac i grwpiau eraill.

 

3.2  O dan adran 38(4) y Ddeddf, rhaid i ddatganiad polisi tâl awdurdod perthnasol gynnwys polisïau’r awdurdod yn ymwneud â’r canlynol:

a)    y lefel ac elfennau cydnabyddiaeth ar gyfer pob prif swyddog

b)    cydnabyddiaeth prif swyddogion adeg recriwtio

c)     cynnydd ac ychwanegiadau i gydnabyddiaeth ar gyfer pob prif swyddog

ch)  defnyddio tâl yn gysylltiedig â pherfformiad ar gyfer prif swyddogion

d)    defnyddio bonysau ar gyfer prif swyddogion

dd)  yr ymagwedd at dalu prif swyddogion pan fyddant yn rhoi’r gorau i ddal swydd neu i gael eu cyflogi gan yr awdurdod; a

e)    chyhoeddi gwybodaeth a mynediad at wybodaeth yn ymwneud â chydnabyddiaeth prif swyddogion.

 

3.3  Mae’r darpariaethau yn Neddf Lleoliaeth 2011, sy’n ymwneud â datganiadau polisi tâl, ond yn berthnasol i weithwyr sydd wedi eu penodi ac sy'n cael eu rheoli'n uniongyrchol gan y Cyngor. Nid yw'n ofynnol felly i weithwyr a benodir ac a reolir gan gyrff llywodraethu ysgolion gael eu cynnwys o fewn cwmpas datganiadau polisi tâl. Mae hyn yn adlewyrchu'r sefyllfa gyfreithiol lle mae gweithwyr ysgol yn cael eu cyflogi gan y Cyngor, ond bod y penderfyniadau ynghylch penodi a rheoli gweithwyr o'r fath yn gyfrifoldeb y Pennaeth neu'r Corff Llywodraethu, fel y bo'n briodol.

 

4. Egwyddorion Bras Polisi Tâl y Cyngor

4.1  Tryloywder, atebolrwydd a gwerth am arian

Mae'r Cyngor yn ymroi i agwedd agored a thryloyw tuag at bolisi tâl, a fydd yn galluogi'r trethdalwyr i gael mynediad at wybodaeth, ei deall a’i hasesu ynglŷn â  lefelau cydnabyddiaeth ar draws holl grwpiau gweithwyr y Cyngor. I'r diben hwn, darperir y canlynol fel atodiadau i'r polisi hwn:-

a)    Graddfeydd cyflog Cyngor Sir Penfro - y Cydgyngor Cenedlaethol (NJC) i weithwyr Gwasanaethau Llywodraeth Leol (Atodiad A)

b)    Graddfeydd cyflog Cyngor Sir Penfro - y Cydbwyllgor Trafod Telerau (JNC) i Brif Weithredwyr a Phrif Swyddogion Awdurdodau Lleol (Atodiad B)

c)     Graddfeydd cyflog i weithwyr sy'n dod o dan Gytundeb Soulbury (Atodiad C)

 ch)  Polisïau Disgresiwn Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cyngor Sir Penfro a gyhoeddwyd fel y mynnir o dan Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) (Diwygio) 2018 (Atodiad D)

Mae cytundebau telerau ac amodau gwasanaeth cenedlaethol perthnasol ar gael i’r holl staff ar Fewnrwyd yr Is-adran Adnoddau Dynol.

 

4.2  Datblygu Strategaeth Tâl a Gwobrwyo

4.2.1       Prif nod strategaeth wobrwyo yw denu, cadw a rhoi cymhelliant i weithwyr â'r sgiliau addas fel y gall y Cyngor weithredu ar ei orau. Mae datblygu strategaeth tâl a gwobrwyo felly yn fater o ganfod cydbwysedd rhwng pennu cydnabyddiaeth ar lefelau priodol i sicrhau cyflenwad digonol o unigolion sy'n meddu ar sgiliau priodol i lenwi'r ystod eang iawn o swyddi sydd gan y Cyngor, ac ar yr un pryd sicrhau hefyd nad yw'r baich ar y trethdalwyr yn mynd yn fwy nag y gellir ei gyfiawnhau yn llawn ac yn wrthrychol.

4.2.2       Yn y cyd-destun hwn, mae angen cydnabod bod eisiau i lefelau cydnabyddiaeth ar y lefelau uchaf fod yn ddigonol i recriwtio o gronfa dalentau addas o eang (a fydd, yn ddelfrydol, yn cynnwys pobl o'r sector preifat yn ogystal â'r sector cyhoeddus, ac o'r tu allan yn ogystal â thu mewn i Gymru), ac i gadw'r unigolion sy’n meddu ar y sgiliau a'r cymwysterau addas unwaith y byddant yn eu swyddi. Rhaid cydnabod y bydd y Cyngor yn aml yn recriwtio am dalent mewn cystadleuaeth yn erbyn cyflogwyr eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

4.2.3       Yn ogystal, y Cyngor yw'r cyflogwr mwyaf yn Sir Benfro. Fel y cyfryw, rhaid i'r Cyngor roi ystyriaeth i’w rôl i wella lles economaidd pobl y sir. Mae argaeledd gwaith cyflogedig o ansawdd da ar delerau ac amodau rhesymol a chyfraddau cyflog teg yn cael effaith lesol ar ansawdd bywyd yn y gymuned yn ogystal â'r economi leol. Mae gan y Cyngor rôl hefyd yn gosod meincnod ar gyfer tâl ac amodau i gyflogwyr eraill yn yr ardal am yr un rhesymau.

4.2.4       Wrth gynllunio, datblygu ac adolygu ei strategaeth tâl a gwobrwyo, bydd y Cyngor yn ceisio cydbwyso'r ffactorau hyn yn briodol er mwyn gwella'r deilliannau i'r Cyngor fel sefydliad a hefyd i'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu, tra'n rheoli costau cyflogau'n briodol a chynnal digon o hyblygrwydd i ateb anghenion y dyfodol.

 

4.3   Gwerthuso Swyddi a Graddau Cyflog

4.3.1       Mae gwerthuso swydd yn ffordd systematig o bennu gwerth swydd o’i chymharu â swyddi eraill mewn sefydliad. Y nod yw gwneud cymhariaeth systematig rhwng swyddi i asesu eu gwerth cymharol at ddiben sefydlu strwythur cyflogau rhesymegol a sicrhau cyflog cyfartal rhwng swyddi.

4.3.2       Mae’r cyngor yn cymhwyso'r cysyniad o deuluoedd swyddi a phroffiliau rôl, a methodoleg dyrannu teuluoedd swyddi. Mae'r Cynllun yn cydymffurfio â Chyflog Cyfartal.  

 

4.4   Ychwanegiadau cyflog marchnad

4.4.1       Mae defnyddio cynllun gwerthuso swyddi yn galluogi'r Cyngor i bennu lefelau cydnabyddiaeth priodol yn seiliedig ar berthnasedd maint swydd fewnol yn y Cyngor. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, mewn amgylchiadau, gall fod yn angenrheidiol ystyried y farchnad gyflogau allanol er mwyn denu a chadw gweithwyr sydd â phrofiad, sgiliau a chymwysterau penodol, lle mae'r rhain yn brin.

4.4.2       Polisi’r Cyngor yw sicrhau bod y gofyniad am unrhyw ychwanegiad cyflog marchnad o'r fath yn cael ei gyfiawnhau'n wrthrychol drwy gyfeirio at dystiolaeth glir oddi wrth gymaryddion marchnad perthnasol, gan ddefnyddio ffynonellau data dibynadwy. Polisi'r Cyngor yw bod unrhyw daliadau ychwanegol o'r fath yn cael eu cadw i lawr i'r eithaf ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd fel y gellir eu tynnu'n ôl pan na fyddant yn cael eu hystyried yn angenrheidiol mwyach. Mae Polisi Cynnal Strwythur Cyflogau gan y Cyngor sy’n amlinellu’r modd y caiff y cyfryw drefniadau tâl eu monitro.

 

4.5  Honoraria

4.5.1       Gall fod adegau pan ofynnir i weithiwr gyflawni dyletswyddau llawn swydd wahanol, neu ddyletswyddau sy'n ychwanegol at rai ei swydd ei hun, am gyfnod o amser. Mewn amgylchiadau o'r fath, rhaid i’r lwfansau Swydd Uwch ac Honoraria a delir fod yn unol ag Adran 4 y Polisi Cynnal Strwythur Cyflogau.

4.5.2       Rhaid i unrhyw daliadau honorariwm mewn perthynas â phrif swyddogion gael eu cymeradwyo gan Bwyllgor y Staff Uwch.

 

4.6  Tâl a pherfformiad

4.6.1       Mae’r Cyngor yn disgwyl lefelau uchel o berfformiad gan ei weithwyr i gyd, ac mae ganddo gynllun arfarnu Perfformiad a Lles ar waith i adolygu, gwerthuso a rheoli perfformiad yn barhaus.

4.6.2       Nid oes tâl yn ôl perfformiad yn gymwys i unrhyw grŵp o weithwyr ar hyn o bryd.

 

4.7   Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

4.7.1       Yn amodol ar rai rheolau cymhwysedd, mae gweithwyr yn cael eu cofrestru'n awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol wrth gychwyn. Mae gan weithwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer cofrestru'n awtomatig yr hawl i optio i mewn i'r cynllun aelodaeth. Mae cyfraddau cyfrannu gweithwyr yn cael eu gosod gan Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac yn amrywio o 5.5% i 12.5% o gyflog pensiynadwy gan ddibynnu ar lefel cyflog gwirioneddol. Gosodir cyfradd gyfrannu cyflogwr y Cyngor gan yr actiwarïaid a benodwyd gan Gronfa Bensiwn Dyfed yn dilyn bob prisiad cronfa bob tair blynedd.

4.7.2       Ers 1 Tachwedd 2017, mae'r Cyngor wedi darparu trefniant 'Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Cost a Rennir', fel y darparwyd ar ei gyfer o dan reoliad 16 o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013.

4.7.3       O dan Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, mae gan awdurdodau cyflogi nifer o bwerau disgresiwn y mae'n ofynnol iddynt baratoi datganiad polisi ysgrifenedig arnynt. Mae datganiad polisi ysgrifenedig Cyngor Sir Penfro ynghlwm fel Atodiad D fel y'i diweddarwyd yn unol â Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Diwygio) 2018.

 

4.8  Buddion eraill gweithwyr

4.8.1       Mae’r Cyngor yn cynnig buddion i staff yn unol â'i ddyletswyddau statudol ac arferion da cyflogaeth, megis ad-dalu costau profion llygaid ar gyfer defnyddwyr offer sgrin arddangos yn eu gwaith, a chynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys talebau gofal plant a Chynllun Beicio i'r Gwaith a Chynllun Aberthu Cyflog Car. Yn 2020, fe wnaethom ymrwymo i lwyfan buddion gweithwyr sy’n rhoi mynediad i’n staff at ystod eang o ddisgowntiau manwerthu a hamdden.

 

5. Cydnabyddiaeth Prif Swyddogion

5.1     Diffiniadau o Brif Swyddog a Lefelau Tâl

5.1.1  At ddibenion y datganiad hwn, mae 'prif swyddogion' yn unol â’r diffiniad yn adran 43 y Ddeddf Lleoliaeth. Yn y strwythur presennol, mae’r 18 swydd sy’n dod o fewn y diffiniad fel a ganlyn:-

·       pennaeth y gwasanaeth cyflogedig (h.y. y prifweithredwr);

·       pennaeth gwasanaethau cyfreithiol a swyddog monitro dros dro;

·       prif swyddogion statudol ac anstatudol (h.y. y 4 cyfarwyddwr gwasanaethau sirol);

·       y 12 'dirprwy brif swyddogion’ (h.y. y ‘swyddi’ penaethiaid gwasanaeth yn y strwythur ar hyn o bryd

Y rhaniad rhwng y rhywiau ar haen Prif Swyddog y Cydbwyllgor Trafod Telerau (JNC) yw 3 benyw, 15 gwryw.

Nid yw unrhyw swyddi eraill yn y Awdurdod (h.y. Rheolwr Corfforaethol, Soulbury) yn derbyn pecyn cydnabyddiaeth o fwy na £100,000

 

Mae cydnabyddiaeth mewn perthynas â phrif swyddogion at ddibenion datganiadau polisi tâl (fel y diffinnir yn adran 43(3) y Ddeddf) yn cynnwys:

a.       cyflog (ar gyfer prif swyddogion sy’n gyflogeion) neu dâl o dan gontract ar gyfer gwasanaethau (ar gyfer prif swyddogion sy’n hunangyflogedig)

b.       bonysau

c.       taliadau, ffioedd a lwfansau

ch.     buddion mewn nwyddau

d.      unrhyw gynnydd neu welliant yn hawliad pensiwn y prif swyddog lle mae’r cynnydd hwnnw yn ganlyniad penderfyniad yr awdurdod

dd.   unrhyw symiau sy’n daladwy pan fydd y prif swyddog yn rhoi’r gorau i ddal swydd neu gael ei gyflogi gan yr awdurdod (taliadau diswyddo yn y dyfodol)

 

5.1.2   Nid oes bonws na mecanwaith tâl yn ôl perfformiad yn berthnasol i dâl prif swyddogion.

 

5.1.3   Mae’r Cyngor yn cyflogi Prif Swyddogion dan delerau ac amodau'r Cydbwyllgor Trafod Telerau (JNC) sydd wedi eu cynnwys yn eu contractau. Mae'r JNC ar gyfer Prif Swyddogion Awdurdodau Lleol yn negodi ar gynyddiadau tâl cost byw blynyddol, cenedlaethol (y DU) ar gyfer y grŵp hwn, a chaiff unrhyw ddyfarniad ei bennu ar sail hyn. Mae gan Brif Swyddogion sydd wedi eu cyflogi dan delerau ac amodau JNC hawl drwy eu contract i unrhyw godiadau cyflog a bennir gan y JNC yn genedlaethol a bydd yr Awdurdod felly’n talu'r rhain pan gânt eu penderfynu yn unol â’r gofynion contractiol cyfredol.

 

5.2     Cyflogau ar adeg Penodi

5.2.1   Yn ogystal â chytuno ar y paramedrau ar gyfer pennu tâl prif swyddogion, mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylai cyngor llawn gael y cyfle i bleidleisio ar becynnau cyflog mawr a gynigir mewn perthynas â phenodiadau newydd yn unol â'u datganiadau cytûn ar bolisïau tâl. Ym marn Gweinidogion Cymru, £100,000 yw'r lefel gywir ar gyfer y trothwy hwnnw. Mae polisi a gweithdrefnau’r Cyngor ynglŷn â chyflogau ar adeg penodi wedi’u cynnwys yn y Trefniadau Llywodraethu - Swyddogion fel y pennwyd yn Rhan 2 (Adran 10, Rhan 4.1) o’r Cyfansoddiad. Mae’n rhaid i unrhyw becyn cyflog[1] mewn perthynas â phrif swyddog sydd islaw £100,000 fod wedi’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Staff Uwch a rhaid i unrhyw swydd â phecyn cyflog o £100,000 neu fwy gael ei gymeradwyo’n gyntaf gan y Cyngor cyn unrhyw hysbyseb.

 

5.3     Ychwanegiadau at Gyflog Prif Swyddogion

5.3.1   Mae'r Cyngor yn rhoi cymhorthdal tuag at gost rhentu ceir ar brydles ar gyfer prif swyddogion drwy lwfans rhentu ceir ar brydles. Mae lefel y lwfans o fis Ebrill 2021-22 i'r prif weithredwr a'r cyfarwyddwyr wedi ei phennu ar £8,309 y flwyddyn ac i benaethiaid gwasanaethau ar £5,820 y flwyddyn . Rhoddir ad-daliad am filltiroedd teithio busnes yn unol â'r cyfraddau priodol a gymeradwywyd gan CThEM. Caiff costau teithio a chynhaliaeth rhesymol eraill yr eir iddynt gan brif swyddog tra bydd ar fusnes y Cyngor eu had-dalu hefyd pan gyflwynir derbynebau ac yn unol ag amodau'r Cydbwyllgor Trafod Telerau ac amodau lleol.

5.3.2   Telir cost dau danysgrifiad i gyrff neu gymdeithasau proffesiynol gan y Cyngor ar gyfer y prif weithredwr a phob cyfarwyddwr.

5.3.3   Telir cost un tanysgrifiad i gorff neu gymdeithas broffesiynol gan y Cyngor ar gyfer pob pennaeth gwasanaeth.

5.3.4   Mae gan y Cyngor ddyletswydd i benodi Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar gyfer etholiadau penodol a refferenda. Prif Weithredwr y Cyngor sydd wedi ei benodi i'r swydd hon yn Sir Benfro. Mae'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol yn bersonol gyfrifol am ystod eang o swyddogaethau yn gysylltiedig â chynnal etholiadau ac mae'n cael ei dalu am gyflawni'r cyfrifoldebau hyn yn unol â'r ffioedd rhagnodedig. Telir ffioedd o'r fath ar wahân i'r cyflog sylfaenol.

5.3.5   Polisi’r Cyngor yw peidio â chaniatáu i weithiwr sy’n llanw unrhyw swydd yn sefydliad cytunedig y Cyngor gael ei dalu ond trwy gyflogres y Cyngor, ac nid yw’n gweithredu trefniadau wedi’u cynllunio i leihau taliadau treth unigolion.

 

5.4     Taliadau Diswyddo

5.4.1   Mae’n ofynnol i awdurdod lleol, yn rhinwedd rheoliad 7 o Reoliadau Llywodraeth Leol (Dod â Chyflogaeth i Ben yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2006 lunio a chyhoeddi polisi y maent yn ei gymhwyso wrth arfer eu pwerau disgresiwn o dan Reoliadau 5 a 6 y Rheoliadau hynny a'i adolygu'n barhaus. Mae ymagwedd y Cyngor tuag at daliadau statudol ac yn ôl disgresiwn pan derfynir cyflogaeth prif swyddogion (a phob gweithiwr arall) oherwydd dileu swydd neu er budd y gwasanaeth, wedi ei hamlinellu yn ei bolisi o dan Reoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2006. Cyfeiriwch at Atodiad D.

5.4.2   Mae’r Awdurdod yn cynnal trefniadau ar wahân ar gyfer Adleoli, Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol, Cynllun Diswyddo Gwirfoddol, Cytundebau Setlo a Dileu Swydd yn ychwanegol at y rheiny a rhagnodwyd gan y Rheoliadau y cyfeirir atynt yn 5.4.1 a gyhoeddwyd yn fewnol ar gyfer ein staff ar ein mewnrwyd.

5.4.3   Bydd yr Awdurdod yn cydymffurfio ag arweiniad Llywodraeth Cymru y dylid rhoi cyfle i'r Cyngor Llawn bleidleisio cyn cymeradwyo ‘pecynnau diswyddo mawr’ (a ddiffinnir fel rhai sy'n werth £100,000 neu fwy) ar gyfer staff sy'n gadael y sefydliad, gan roi ystyriaeth unrhyw hawliau statudol neu gytundebol sy'n ddyledus i'r gweithiwr a chanlyniadau diffyg cymeradwyaeth gan y Cyngor, pan gallai methiant i gyflawni ymrwymiadau statudol neu gontractiol alluogi’r gweithiwr i hawlio iawndal am dorri contract.

5.4.4    Daeth y ddeddfwriaeth sy'n gweithredu'r terfyn £95,000 ar daliadau ymadael i rym ar 4 Tachwedd 2020. Fodd bynnag, ar 12 Chwefror 2021, cyhoeddodd Trysorlys ei Mawrhydi Gyfarwyddyd Trysorlys yn datgymhwyso’r terfyn ar unwaith. Mae’r Llywodraeth wedi datgan y bydd y terfyn yn cael ei ailgyflwyno.

 

5.5      Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (y ‘Panel’)

5.5.1     Mae adran 143A Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn cyfeirio at Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (“y Panel”) ac yn nodi ei swyddogaethau o ran cyflogau penaethiaid gwasanaeth cyflogedig. Gall y Panel wneud argymhellion ynglŷn ag unrhyw bolisi yn y Datganiad Polisi Tâl hwn sy’n ymwneud â chyflog pennaeth gwasanaeth cyflogedig y Cyngor ac unrhyw newid arfaethedig i gyflog Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig y Cyngor. Rhaid i’r Cyngor, fel bo’r gofyn, ymgynghori â’r Panel mewn perthynas ag unrhyw newid i gyflog y pennaeth gwasanaeth cyflogedig nad yw’n gymesur â newid i gyflogau staff eraill y Cyngor, a rhaid iddo roi ystyriaeth i unrhyw argymhelliad a dderbynnir gan y Panel wrth benderfynu p’un ai i fwrw ymlaen â gwneud y newid. 

Mae’n ofynnol i’r Cyngor nodi yn y datganiad polisi tâl hwn p’un a oes unrhyw gyfeiriad o’r fath wedi’i wneud at y Panel, ac os felly, natur y cyfeiriad, penderfyniad y Panel ac ymateb y Cyngor. Nid oes unrhyw gyfeiriad wedi’i wneud i’r Panel yn ystod 2021/2022.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau diwygiedig i’r Panel y gellir eu gweld yn Canllawiau Diwygiedig LlC. Mae’r canllawiau hyn yn gosod y sail y bydd y panel yn ei defnyddio i gyflawni'r swyddogaeth a gynhwysir yn y ddeddfwriaeth.

 

6.  Cyhoeddi

6.1           Ar ôl derbyn cymeradwyaeth y Cyngor llawn, caiff y datganiad hwn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor.

6.2           Yn ogystal, ar gyfer swyddi lle mae'r cyflog cyfwerth ag amser llawn yn £60,000 o leiaf y flwyddyn, fel sy'n ofynnol dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, bydd Datganiad Cyfrifon Blynyddol y Cyngor yn cynnwys nodyn yn nodi cyfanswm:

a) Cyflog, ffioedd neu lwfansau a dalwyd neu y gallai’r person eu derbyn yn y flwyddyn gyfredol a'r flwyddyn flaenorol;

b) Unrhyw fonws a dalwyd felly neu y gallai’r person ei dderbyn yn y flwyddyn gyfredol a'r flwyddyn flaenorol;

c) Unrhyw symiau taladwy fel lwfans costau sy'n drethadwy o ran treth incwm y DU;

ch) Unrhyw iawndal am golli cyflogaeth ac unrhyw daliadau eraill sy’n gysylltiedig â therfynu cyflogaeth;

d) Unrhyw fuddion a dderbyniwyd nad ydynt yn dod o dan yr uchod, a

dd) Chymhareb cydnabyddiaeth y prif weithredwr i gydnabyddiaeth ganolrifol holl weithwyr yr Awdurdod (gweler hefyd gymal 7.5 isod).

              

7. Perthynoledd tâl o fewn y Cyngor

7.1           Mae’r unigolion ar y cyflog isaf a gyflogir o dan gontract cyflogaeth gyda'r Cyngor yn cael eu cyflogi yn unol ag isafbwynt y golofn gyflog (pwynt 1 ar y golofn gyflog) y golofn gyflog a bennwyd gan y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Gwerth pwynt 1 y golofn cyflog o 1 Ebrill 2022 fydd £9.50[2], ac o gymharu, y gyfradd Cyflog Byw cyfredol (dros 23 oed) o 1 Ebrill 2022 fydd £9.50 yr awr. Cyfradd cyflog y Living Wage Foundation o fis Tachwedd 2021 yw £9.90.

7.2           Nid yw Setliadau’r Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer 2021/22 wedi’u cwblhau eto; cyflwynwyd hawliad tâl Cyd-gyngor Cenedlaethol gan Undeb Llafur am 10% ar 15 Chwefror 2021, gan geisio ennill tir ar y cyfnod o gyni a nodi bod y sector llywodraeth leol yn derbyn y cyflogau isaf yn y sector cyhoeddus. Mae nifer o ymgodiadau ychwanegol o ran telerau ac amodau yn cael eu cyflwyno mewn hawliad ar wahân. Rydym yn disgwyl canlyniad pleidlais olaf yr Undeb Llafur.[3]

7.3           Cafodd Setliadau’r JNC ar gyfer 2021/22 i Brif Swyddogion a Phrif Weithredwyr eu setlo ar 1.5% yn Chwefror 2022.

7.4           Mae’r berthynas rhwng cyfradd cyflog y rhai ar y cyflog isaf a phrif swyddogion yn cael ei phennu gan y prosesau a ddefnyddir ar gyfer pennu strwythurau cyflog a graddio, fel yr amlinellwyd yn y datganiad ar bolisïau tâl hwn.

7.5           Mae’r canllawiau statudol dan y Ddeddf Lleoliaeth yn argymell defnyddio  lluosrifau tâl fel modd o fesur y berthynas rhwng cyfraddau tâl ar draws y gweithlu ac ar gyfer uwch reolwyr, fel y cynhwyswyd yn Adroddiad Hutton, ‘Review of Fair Pay in the Public Sector’ (2010). Gofynnodd y Llywodraeth i Adroddiad Hutton archwilio’r achos dros gael terfyn penodol ar wasgariad tâl drwy ofyniad na all unrhyw reolwr yn y sector cyhoeddus ennill mwy nag 20 gwaith yn fwy na’r person sy’n derbyn y tâl isaf yn y sefydliad. Casgliad yr adroddiad oedd bod y berthynas ag enillion canolrif yn fesur mwy perthnasol ac mae Cod y Llywodraeth o Arfer a Argymhellir ar Dryloywder Data[4] yn argymell cyhoeddi’r gymhareb rhwng y cyflog uchaf a delir a’r cyflog canolrif cyfartalog i holl weithlu’r Awdurdod.

7.6           Mae’r trefniadau talu cyfredol o fewn y Cyngor yn diffinio’r lluosrif rhwng y gweithiwr (cyfwerth ag amser llawn) ar y cyflog isaf a lefel y cyflog ar gyfer swydd y prif weithredwr a’r prif swyddog cyfartalog. Nid yw'r ffigurau'n cynnwys prentisiaid, athrawon, a gweithwyr eraill sydd wedi'u penodi a'u rheoli gan ysgolion.

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl cyfartalog Prif Swyddogion a’r gweithiwr cyfwerth ag amser llawn sy’n derbyn y cyflog isaf

·       Cyflog Cyfartalog Prif Swyddogion - £98,103.69

·       Cyflog Isaf Gweithwyr Cyfwerth ag Amser Llawn - £17,842

·       Lluosrif Tâl - 5.50

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl cyfartalog Prif Swyddogion a’r tâl cyfartalog ar gyfer gweithiwr cyfwerth ag amser llawn

·       Cyflog Cyfartalog Prif Swyddogion - £98,103.69

·       Cyflog Cyfartalog - £25,523

·       Lluosrif Tâl - 3.85

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl canolrifol Prif Swyddogion a’r tâl canolrifol ar gyfer gweithiwr cyfwerth ag amser llawn

·       Cyflog Canolrifol Prif Swyddogion - £92,457

·       Cyflog Canolrifol - £20,092

·       Lluosrif Tâl - 4.61

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl Prif Weithredwr a’r gweithiwr cyfwerth ag amser llawn sy’n derbyn y cyflog isaf

·       Prif Weithredwr - £143,893

·       Cyflog Isaf Gweithwyr Cyfwerth ag Amser Llawn - £17,842

·       Lluosrif Tâl    - 8.07

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl Prif Weithredwr a’r tâl cyfartalog ar gyfer gweithiwr cyfwerth ag amser llawn

·       Prif Weithredwr - £143,893

·       Cyflog Canolrifol - £25,523

·       Lluosrif Tâl - 5.64

 

Gwahaniaeth tâl rhwng tâl Prif Weithredwr a’r tâl canolrifol ar gyfer gweithiwr cyfwerth ag amser llawn

·       Prif Weithredwr - £143,893

·       Cyflog Canolrifol - £25,523

·       Lluosrif Tâl - 5.64

 

7.7           Fel rhan o'i waith cyffredinol a pharhaus i fonitro cysondeb â marchnadoedd tâl allanol, o fewn y sector a thu allan i'r sector, bydd y Cyngor yn defnyddio gwybodaeth feincnodi sydd ar gael, fel y bo'n briodol.

 

8. Atebolrwydd a Gwneud Penderfyniadau

8.1           O fewn Cyfansoddiad y Cyngor, penderfynir ar y graddau cyflog mewn perthynas â phrif swyddogion gan y Pwyllgor Staff Uwch ar gyfer swyddi o dan £100,000 y flwyddyn, gyda'r Cyngor yn penderfynu ar gyflogau o £100,000 neu fwy y flwyddyn. Caiff telerau ac amodau eraill ar gyfer prif swyddogion eu penderfynu gan y Pwyllgor Staff Uwch, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor.

8.2           Mae gan y Pwyllgor Staff Uwch rôl i sicrhau bod fframweithiau rheoli perfformiad priodol ar waith gan Swyddogion JNC.

 

9.  Ailgyflogi

9.1     Nid yw'n arferiad gan y Cyngor ailgyflogi prif swyddogion sydd wedi ymddeol o gyflogaeth y Cyngor; ac nid yw ychwaith yn arferiad gan y Cyngor gyflogi i swyddi parhaol brif swyddogion sydd wedi ymddeol o gyflogaeth Cyngor arall.

       

10. Adolygu’r Polisi

10.1   Mae’r polisi hwn yn amlinellu'r sefyllfa bresennol o ran tâl a gwobrwyo o fewn y Cyngor a bydd yn cael ei adolygu bob blwyddyn o leiaf, er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni egwyddorion tegwch, cydraddoldeb, atebolrwydd a gwerth am arian i ddinasyddion Sir Benfro.

 

 

Atodiad A

Graddfeydd cyflogau Cyngor Sir Penfro sy'n gymwys i weithwyr a gwmpesir gan y Cyd-gyngor Cenedlaethol (NJC) ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol ar 01.04.2021

Daeth trafodaethau Adolygiad Cyflogau 2021 i ben ar 4 Mawrth 2022, cyf. paragraff a7.1 graddfeydd wedi’u diweddaru ers Cyfarfod y Cyngor ar y 3ydd;

 

Cyfraddau’r NJC o Ebrill 2021

Gradd

Pwynt ar y golofn gyflog

Cyflog Amser Llawn 2021

Cyfradd Fesul Awr Amser Llawn

Pensiwn %

2

1

18,333

9.50

5.8

3

2

18,516

9.60

5.8

3

3

18,887

9.79

5.8

4

4

19,264

9.99

5.8

4

5

19,650

10.19

5.8

4

6

20,043

10.39

5.8

5

7

20,444

10.60

5.8

5

8

20,852

10.81

5.8

5

9

21,269

11.02

5.8

5

10

21,695

11.25

5.8

6

11

22,129

11.47

5.8

6

12

22,571

11.70

5.8

6

14

23,484

12.17

6.5

6

15

23,953

12.42

6.5

6

17

24,920

12.92

6.5

7

19

25,927

13.44

6.5

7

20

26,446

13.71

6.5

7

22

27,514

14.26

6.5

7

23

28,226

14.63

6.5

7

24

29,174

15.12

6.5

8

25

30,095

15.60

6.5

8

26

30,984

16.06

6.5

8

27

31,895

16.53

6.5

8

28

32,798

17.00

6.5

8

29

33,486

17.36

6.5

8

30

34,373

17.82

6.5

9

31

35,336

18.32

6.5

9

32

36,371

18.85

6.5

9

33

37,568

19.47

6.8

9

34

38,553

19.98

6.8

9

35

39,571

20.51

6.8

10

36

40,578

21.03

6.8

10

37

41,591

21.56

6.8

10

38

42,614

22.09

6.8

10

39

43,570

22.58

6.8

11

40

44,625

23.13

6.8

11

41

45,648

23.66

6.8

11

42

46,662

24.19

6.8

11

43

47,665

24.71

8.5

12

44

48,629

25.21

8.5

12

45

49,637

25.73

8.5

12

46

50,614

26.23

8.5

CM

57

61,596

31.93

8.5

CM

59

63,591

32.96

8.5

CM

61

65,584

33.99

8.5

CM

62

66,580

34.51

9.9

CM

63

67,578

35.03

9.9

 

Nid yw pwyntiau’r golofn gyflog 13, 16, 18, 21 yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

 

Atodiad B

Graddfeydd cyflogau Cyngor Sir Penfro sy'n gymwys i swydd y prif weithredwr a phrif swyddogion y Cyd-bwyllgor Trafod Telerau yn unol â’r adolygiad o dâl ar 01.04.2021-31.03.22

 

Prif Weithredwr

143,893

 

Cyfarwyddwyr

Cynyddran 1

Cynyddran 2

Cynyddran 3

Cynyddran 4

Cynyddran 5

114,845

117,845

120,588

123,465

126,329

 

 

Penaethiaid Gwasanaeth

Cynyddran 1

Cynyddran 2

Cynyddran 3

Cynyddran 4

Cynyddran 5

Band 1

99,572

102,062

104,550

107,043

109,529

Band 2

90,205

92,456

94,708

96,968

99,220

Band 3

82,000

84,048

86,048

88,149

90,205

Band 4

76,148

78,046

79,947

81,854

83,759

Band 5

70,285

72,043

73,801

75,555

77,314

Band 6

64,427

66,040

67,652

69,263

70,866

 

Nodiadau:

1.     Mae’r ffigurau a ddangosir yn adlewyrchu dyfarniad cyflog cenedlaethol 2021-22 o 1.5% ar gyfer prif weithredwyr a phrif swyddogion + 1.5 % a gytunwyd ar 8 Chwefror 2022

2.     Ni ddefnyddir bandiau cyflog band 1, band 4, band 5 a band 6 ar gyfer prif swyddogion ar hyn o bryd.

3.     Mewn swydd ceir 1 Prif Swyddog Gweithredol, 5 o Gyfarwyddwr; 12 o Brif Swyddogion

 

Nifer

Band

Teitl

1

Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

2

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Adnoddau

3

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai

4

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

5

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwr Addysg

6

Cyfarwyddwr

Prif Weithredwr Cynorthwyol (o 6 Ebrill )

7

Band 2

Pennaeth Seilwaith

8

2

Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd (Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro)

9

2

Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio

10

2

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro Dros Dro

11

2

Pennaeth Adnoddau Dynol (ar secondiad i’r Bartneriaeth)

12

Band 3

Pennaeth Ymgysylltiad, Perfformiad a Chymuned

13

3

Pennaeth Gwella Addysg a Chomisiynu

14

3

Pennaeth Gofal Oedolion

15

3

Pennaeth TGCh

16

3

Pennaeth Gwasanaethau Plant

17

3

Pennaeth Diwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cofrestru

18

3

Pennaeth Caffael a Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atodiad C

Graddfeydd cyflogau cenedlaethol ar gyfer swyddi o fewn cwmpas Cytundeb Soulbury

Mae Pwyllgor Soulbury wedi dod i gytundeb ar ddyfarniad cyflog ar gyfer 2021, sef fel a ganlyn:

  • cynnydd o 1.75 y cant ar yr holl bwyntiau tâl ar y golofn gyflog Gweithwyr Proffesiynol Gwella Addysg, colofn gyflog Rheolwyr Gwasanaethau Pobl Ifanc/Cymunedau a cholofnau cyflog Seicolegwyr Addysg ar 1 Medi 2021 (i’w ôl-ddyddio)

Gweithwyr Proffesiynol Gwella Addysg

Pwynt ar y golofn gyflog

01.09.20

01.09.21

1

36419

37056

2

37723

38383

3

38955

39637

4

40203

40907

5

41443

42168

6

42684

43431

7

43988

44758

8

45243*

46035*

9

46705

47522

10

48009

48849

11

49295

50158

12

50541

51425

13

51951**

52860**

14

53209

54140

15

54598

55553

16

55854

56831

17

57114

58113

18

58350

59371

19

59625

60668

20

60283***

61338***

21

61549

62626

22

62653

63749

23

63867

64985

24

64956

66093

25

66121

67278

26

67257

68434

27

68419

69616

28

69597

70815

29

70777

72016

30

71956

73215

31

73124

74404

32

74311

75611

33

75498

76819

34

76714

78056

35

77927

79291

36

79174

80560

37

80402

81809

38

81642

83071

39

82866

84316

40

84089

85561

41

85318

86811

42

86546

88061

43

87773

89309

44

89006

90564

45

90236

91815

46

91468

93069

47

92705

94327

48

93930****

95574****

49

95160****

96825****

50

96392****

98079****

 

Nodiadau i Weithwyr Proffesiynol Gwella Addysg uchod

Graddfeydd cyflog i gynnwys dim mwy na phedwar pwynt olynol yn seiliedig ar y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â swyddi a’r angen i recriwtio a chymell staff.

**pwynt isaf arferol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gwella Addysg sy’n ymgymryd â’r ystod dyletswyddau llawn ar y lefel hon.

***pwynt isaf arferol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gwella Addysg arweiniol sy’n ymgymryd â’r ystod dyletswyddau llawn ar y lefel hon.

****estyniad i’r ystod i ddarparu ar gyfer asesiadau proffesiynol strwythuredig.

 

 

Seicolegwyr addysg dan hyfforddiant

Pwynt ar y golofn gyflog

01.09.20

01.09.21

1

24541

24970

2

26337

26798

3

28131

28623

4

29929

30453

5

31724

32279

6

33520

34107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seicolegwyr addysg cynorthwyol

Pwynt ar y golofn gyflog

01.09.20

01.09.21

1

30166

30694

2

31399

31948

3

32630

33201

4

33856

34448

 

 

 

 

 

 

 

Seicolegwyr addysg - Graddfa A

Pwynt ar y golofn gyflog

01.09.20

01.09.21

1

38197

38865

2

40136

40838

3

42075

42811

4

44012

44782

5

45951

46755

6

47889

48727

7

49714

50584

8

51538

52440

9

53247*

54179*

10

54959*

55921*

11

56554*

57544*

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodiadau i seicolegwyr addysg - Graddfa A uchod

Graddfeydd cyflog i gynnwys chwe phwynt olynol yn seiliedig ar y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â swyddi a’r angen i recriwtio a chymell staff.

*Estyniad i’r raddfa i ddarparu ar gyfer pwyntiau asesiadau proffesiynol strwythuredig.

 

 

 

Uwch-seicolegwyr addysg a phrif seicolegwyr addysg

Pwynt ar y golofn gyflog

01.09.20

01.09.21

1

47889

48727

2

49714

50584

3

51538*

52440*

4

53247

54179

5

54959

55921

6

56554

57544

7

57209

58210

8

58433

59456

9

59646

60690

10

60880

61945

11

62090

63177

12

63323

64431

13

64577

65707

14

65790**

66941**

15

67061**

68235**

16

68318**

69514**

17

69585**

70803**

18

70850**

72090**

 

 

Nodiadau i Uwch-seicolegwyr Addysg a Phrif Seicolegwyr Addysg

Graddfeydd cyflog i gynnwys dim mwy na phedwar pwynt olynol yn seiliedig ar y dyletswyddau a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â swyddi a’r angen i recriwtio a chymell staff.

*Pwynt isaf arferol ar gyfer prif seicolegwyr addysg sy’n ymgymryd â’r ystod dyletswyddau llawn ar y lefel hon.

**Estyniad i’r ystod i ddarparu ar gyfer pwyntiau graddfa disgresiwn ac asesiadau proffesiynol strwythuredig.

 

 

Atodiad CH

Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2006 (fel y’u diwygiwyd)

Polisïau disgresiwn mewn perthynas â gweithwyr o awdurdod sy’n cyflogi a ddiffinnir o dan reoliad 2 o Reoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2006 (fel y’u diwygiwyd).

 

Disgresiwn Cyflogwr

Rheoliad

Polisi

Seilio taliadau colli swydd ar gyflog wythnosol gwirioneddol lle bo hwn yn fwy na’r terfyn ar gyfer cyflog wythnosol statudol.

 

5*

I’w seilio ar sail cyflog wythnosol gwirioneddol.

Dyfarnu iawndal ar ffurf cyfandaliad hyd at gyflog 104 o wythnosau mewn achosion o golli gwaith, terfynu cyflogaeth ar sail effeithlonrwydd neu ddiweddu penodiad ar y cyd.

 

6*

Arfer y disgresiwn hwn trwy gyfeirio at y meini prawf oedran/hyd gwasanaeth statudol wedi’i luosi gan ffactor o 2.5 (h.y. uchafswm taliad yn gyfwerth â thâl 75 wythnos).

 

 

 [1] Mae ‘pecyn cyflog’ yn y cyd-destun hwn yn golygu cyflog gros y swydd (ar bwynt uchaf y radd berthnasol), ynghyd â gwerth lwfansau contractiol sy’n daladwy gan yr awdurdod i’r gweithiwr, cyfraniad yr awdurdod at bensiwn y gweithiwr, ac unrhyw fuddion mewn nwyddau y mae gan y gweithiwr hawl iddynt o ganlyniad i’w gyflogaeth.

[2] Nid oedd negodiadau tâl NJC wedi’u cwblhau ar yr adeg ysgrifennu; cytundeb dros dro yw £9.50 ar gyfer Pwynt 1 ar y Golofn Gyflog

[3] Cytunwyd ar setliad tâl ar 4 Mawrth 2022 – fel y’i diwygiwyd yn Atodiad 1

ID: 8868, adolygwyd 06/07/2022