Pont Cleddau

Consensiynau Teithio Pont Cleddau

Fe all unrhyw un sy’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol fod â hawl i deithio rhatach.

 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) gydag Elfen Symudedd Cyfradd Uwch
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) gydag Elfen Symudedd ar y Gyfradd Uwch
 • Pensiwn Anabledd Rhyfel
 • Mae gan Bobl gyda Nam ar eu Golwg hawl i deithio rhatach hefyd.

 

Bydd cofrestru gwreiddiol a chyhoeddi talebau’n cael ei wneud ar ôl derbyn y canlynol:

 • Ffurflen Gais wedi ei chwblhau'n llawn.
 • Tystiolaeth ddogfennol o hawl i un neu fwy o’r budd-daliadau uchod. (Dylai ceiswyr gyda’u cerbydau eu hunain ddarparu copi o’u Tystysgrif Hawl i naill ai PIP neu DLA ar y gyfradd berthnasol)
 • Dylai pobl gyda cherbyd Motability gyflwyno copi o’u cytundeb llogi trwy gontract
 • Tystysgrif Nam ar y Golwg (CV1)

 

Nid yw Cyngor Sir Penfro’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu niwed i unrhyw ddogfennau sy’n cael eu hanfon drwy’r post.

Rhaid i unrhyw geiswyr sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl ar adeg gwneud cais ond sydd wedyn yn symud i’r budd-dal PIP gyflwyno tystiolaeth ychwanegol o hawl ar ôl trosglwyddo. Bob hyn a hyn byddwch yn cael cais am y gwaith papur diweddaraf i gadarnhau parhad eich hawl i’r consesiwn.

Yn dilyn cofrestru ar y cynllun, bydd ceiswyr yn derbyn 50 tocyn – un ohonynt gyda stamp “AIL GAIS” arno. Ni ddylid defnyddio’r tocyn hwn ar gyfer croesi. I gael cyflenwad ychwanegol o docynnau dylid dychwelyd yr “Ail Gais” hwn i swyddfa Pont Cleddau, ynghyd ag amlen â stamp a’ch cyfeiriad arni. Dan amgylchiadau arferol bydd y cyflenwad newydd hwn o docynnau’n cael ei anfon i’ch cartref cyn pen 14 diwrnod ar ôl derbyn yr ail gais. Nid oes cyfyngiad ar nifer y tocynnau sy’n cael eu cyhoeddi.
 
RHEOLAU EU RHOI

 1. RHAID i bwy bynnag a gafodd y tocynnau fod yn y cerbyd ar adeg croesi a RHAID cyflwyno’r bathodyn glas cyfatebol.
 2. Os nad yw’r unigolyn perthnasol yn y cerbyd neu’r bathodyn glas heb gael ei gyflwyno ar gais, bydd y doll lawn yn daladwy a gall cosbau eraill (Gwelwch 4 isod) fod yn berthnasol.
 3. Ni fydd tocynnau consesiwn yn cael eu derbyn fel taliad am unrhyw gerbyd sy’n cael ei dynnu fel carafán neu gwch. Rhaid talu am gerbydau o’r fath yn y ffordd arferol. Caniateir ôl-gerbydau a addaswyd yn benodol i gludo cadeiriau olwynion ond, ar gyfer croesi felly, bydd dwy daleb yn ofynnol – un am y car ac un am yr ôl-gerbyd.
 4. Rhaid i’r sawl anabl beidio â throsglwyddo unrhyw docyn am ddim i neb arall, dan unrhyw amgylchiadau. Bydd torri’r rheoliad hwn yn peri’r canlynol:

a) Talu’r doll yn llawn naill ai gydag arian parod neu daleb ragdal.

b) Tynnu’r consesiwn oddi ar yr unigolyn dan sylw, heblaw pan hysbyswyd lladrad cyn i’r tocyn gael ei ddefnyddio.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch unrhyw agweddau ar y cynllun cysylltwch â:  

Goruchwyliwr y Bont,
Swyddfa Pont Doll Cleddau,
Doc Penfro.
A72 6FD

Ffôn: 01646 683517

ID: 1981, adolygwyd 23/01/2018