Pont Cleddau

Taliadau Toll Pont Cleddau

Mae Pont Cleddau yn cael ei ariannu gan system toll gydag arian yn daladwy wrth y blychau toll.  Gallwch brynu tocynnau rhagdaledig sydd â disgownt yn swyddfa'r Bont neu yng Nghanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Adain y Gogledd, Neuadd y Sir.


DOSBARTH A

Ceffylau a cherbydau yn cael eu tynnu gan geffylau, beiciau modur a cherbydau tair olwyn gyda neu heb drelars 35c Pob trelar arall (nid carafannau) sydd ag un neu ddwy olwyn 35c


DOSBARTH B

Faniau a lorïau hyd at ac yn cynnwys 2 dunnell fetrig o bwysau heb lwyth, bysiau mini â 15 sedd neu lai, tractorau, cerbydau modur, landroferi a charafannau modur 75c. Carafannau a threlars pedair olwyn (neu fwy) yn cael eu tynnu gan unrhyw gerbyd sy'n talu toll o 75c 75c

 
DOSBARTH C

Pob cerbyd sy'n pwyso mwy na dwy dunnell fetrig heb lwyth, bysiau a cherbydau modur sydd â mwy na 15 sedd £1.50 Carafannau a threlars pedair olwyn (neu fwy) sy'n cael eu tynnu gan unrhyw gerbyd sy'n talu toll o £1.50 £1.50 

Llyfrau tocynnau am gerbydau dosbarth C ar hyn o bryd:

20 tocyn £30.00
50 tocyn £75.00

ID: 1980, adolygwyd 23/01/2018