Iechyd Ariannol

Mae’n hollbwysig eich bod yn paratoi cyllideb sy’n amlinellu costau i gyd-fynd â chynllun eich prosiect os ydych am gynllunio’n effeithiol.

 Bydd cyllidebu yn eich helpu:

 •  i amcangyfrif costau prosiect
 • i adnabod anghenion nawdd
 • i wella eich penderfyniadau ariannol ac osgoi costau annisgwyl
 • i baratoi cynllun wrth gefn
 • i gofio eich amserlen taliadau
 • i ddeall, mewn termau ariannol, yr hyn mae eich grŵp am ei gyflawni

 

 Bydd y gyllideb yn cynnwys:

Gwariant:eitemau i’w prynu, gorbenion gan gynnwys prydlesau/rhent, yswiriant, offer, cyflogau, costau hyrwyddo a marchnata. Dylid cynnwys costau swyddfa hefyd, megis ffôn, post, a chostau trafnidiaeth ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau. Dylid amcangyfrif unrhyw gostau anhysbys.

 

 Cyfalaf neu Refeniw: Caiff eitemau gwariant eu penodi’n gyfalaf neu’n refeniw. Eitemau cyfalaf yw offer sydd â gwerth ailwerthu am hyd at 2 flynedd. Eitemau refeniw yw’r costau dyddiol neu gostau rhedeg megis rhent, gweinyddu, costau gwirfoddolwyr, yn ogystal â chostau cudd megis yswiriant a chredyd ffôn.

 

 Incwm: Incwm o grantiau sydd eisoes wedi’u derbyn fyddai hwn ar y cychwyn, yn ogystal â symiau yr ydych yn rhagweld y byddwch yn ei dderbyn gan grantiau, tanysgrifiadau aelodaeth, ffioedd a rhoddion.   

 

Ymddangosiad eich cyllideb

 •  Defnyddiwch ffurf megis taenlen sylfaenol Excel, neu dabl syml gyda cholofnau a rhesi
 • Dylid cael dyfyniadau ar gyfer pob eitem a restrir yn eich cyllideb. Bydd angen i noddwyr weld tystiolaeth o ddyfyniadau cystadleuol.
 • Dylai’r ffigyrau fod yn gywir, gall amcangyfrif yn rhy isel arwain at drafferthion ariannol yn y dyfodol, a gall amcangyfrif yn rhy uchel effeithio ar benderfyniadau am geisiadau nawdd.
 • Dylid diweddaru’r gyllideb yn rheolaidd os oes newidiadau i gostau ac incwm.
 • Dylid cyflwyno’r diweddariadau yn adroddiad cyllideb y trysorydd i’r grŵp.
 • Dylai’r adroddiad ddangos gwir incwm a gwariant yn erbyn ffigyrau’r gyllideb

 

Canfod Arian 

 

Cynllunio Busnes  

www.wcva-ids.org.uk

www.wcva.org.uk/funding

 

Rheoli Arian 

www.wcva.org.uk/managing-money

www.ncvo.org.uk/finance

www.resourcecentre.org.uk/budgets-for-community-groups

 

 

ID: 3800, adolygwyd 29/06/2021