Paratoi Cynllun Prosiect

Bydd y ddogfen hon yn werthfawr iawn wrth i chi amlinellu’r hyn rydych yn gobeithio’i gyflawni a sut. Bydd yn nodi amserlenni a cherrig milltir cynllunio ac yn tawelu meddwl unrhyw gyllidwyr posib.

Gwybodaeth i'w gynnwys

Adnabod yr angen am eich prosiect

Mae casglu tystiolaeth sy’n dangos yr angen yn bwysig gan y bydd arianwyr yn mynnu derbyn y wybodaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys data o ymgynghoriadau cyhoeddus, arolygon, holiaduron, astudiaethau achos, gwybodaeth ddemograffig ac ystadegau. Bydd defnyddio dyfyniadau cryf, lluniau a straeon newyddion yn ychwanegu at y dystiolaeth.

Amserlen

Creu calendr prosiect i gyflwyno’r holl weithgareddau arfaethedig am y flwyddyn, am hyd at 3 mlynedd. Dylid nodi’r holl weithgareddau gan gynnwys cynlluniau datblygu a chynnal, cyfnodau cam wrth gam, recriwtio staff a gwirfoddolwyr, cyllideb ariannol ac ymgyrchoedd hyrwyddo a marchnata.

Lefelau Staffio

Cynllunio’r gefnogaeth a’r sgiliau sydd ei angen er mwyn cyflawni holl agweddau’r prosiect, gan ystyried beth ellir ei gyflawni gyda staff cyflogedig neu wirfoddolwyr.

Adnabod adnoddau

Ystyried adnoddau presennol a’r rhai sydd ar gael, ynghyd ag unrhyw adnoddau ychwanegol a fydd eu hangen. Gall hyn gynwyr asiantaethau sector cyhoeddus neu drydydd sector allanol, darparwyr ariannu a’r cyllid sydd ar gael, gwagle ffisegol, staff gan gynnwys gwirfoddolwyr, offer, deunyddiau a darpariaeth storio. 

Cyllideb

Rhestru’r holl gostau sydd ynghlwm a’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio, gan ystyried offer a’r nwyddau sydd eu hangen, costau hysbysebu a hyrwyddo, lefelau staffio a chostau treulio gwirfoddolwyr, yswiriant a chostau cyfreithiol a chostau teithio.

Effaith y prosiect  

Egluro pa wahaniaeth y bydd eich prosiect chi yn ei wneud. Gellir nodi hyn yn nhermau allbynnau (tymor byr) ac allbynnau (tymor hir). Adnabyddwch y newidiadau a ddaw o ganlyniad a faint o bobl fydd yn cael budd o’r prosiect. 

Monitro a Gwerthuso  

Cynllunio sut y bydd llwyddiant neu fethiant y prosiect yn cael ei fonitro’n gredadwy ac yn realistig trwy gydol y prosiect.

Y Diwedd

Amlinellu eich strategaeth ymadael, beth fydd yn digwydd ar ddiwedd eich prosiect? A fydd y prosiect yn dod i ben neu a fydd eraill yn cymryd rheolaeth? A fydd arian ychwanegol ar gael er mwyn ymestyn neu dyfu’r prosiect? Sut ydych yn cynllunio ar ei gyfer?

 

ID: 3865, adolygwyd 28/02/2022