Cyflwyniad

Roedd Adroddiad Llywodraeth y DG “Making Assets Work - the Quirk Review” (2007) yn nodi nifer o fuddiannau o gael grwpiau lleol i fod yn berchen ar asedau cyhoeddus gynt a’u rheoli. Gall perchnogaeth gyhoeddus olygu gwneud gwell defnydd o asedau cyhoeddus. Mae’n rhoi i bobl leol fwy o ran yn nyfodol eu cymuned a’u gwasanaethau lleol.

Roedd Papur Gwyn Llywodraeth Cymru “Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol” a gyhoeddwyd yn 2015 yn cynnwys cynigion penodol i hwyluso mwy o gymryd rhan gan y gymuned a throsglwyddo asedau i gymunedau. Mae hyn, ynghyd â’r pwysau sydd ar wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ar hyn o bryd, yn golygu bod disgwyl y gall nifer y trosglwyddiadau asedau cymunedol yn hawdd gynyddu.

Fel rhan o’i agenda effeithlonrwydd ac arbed costau, mae Cyngor Sir Penfro yn astudio cyfleoedd trawsnewid o ran darparu gwasanaethau, comisiynu gwasanaethau a gweithio gyda’r sector gwirfoddol, a bydd hyn yn sicr yn creu cyfleoedd i gymunedau gael rhywfaint o gyfrifoldeb/rheolaeth/perchnogaeth dros rai asedau cyhoeddus.

CAT Polisi

CAT Mynegi Diddordeb

CAT Patrwm

CAT Taflen Gefndir

ID: 1350, revised 20/06/2018