Rheoli Risg

Mae’n bwysig rheoli a lleihau risg mewn unrhyw sefyllfa ble gall rhywbeth fynd o’i le. Mae angen synnwyr cyffredin i adnabod ac asesu risg ac mae’n bwysig i gydbwyso’r lefelau o risg gyda’r gallu i gwblhau gweithgaredd. Yn aml, ni ellir cael gwared a risg ond mae’n bwysig iawn eu bod yn cael eu lleihau i lefel gyfforddus ar gyfer unrhyw gyfranogwr.

 

Y manteision o gofnodi asesiad risg

  •  Bydd yn cynorthwyo gyda rheoleiddio asesiad risg cywir
  • Gall rheoli risg eich helpu i arwain eich prosiect trwy amseroedd anodd
  • Mae’n helpu i sicrhau bod gan bawb gyfrifoldeb dros risgiau a dealltwriaeth o bwrpas rheolau. Cynnwys pob cyfranogwr i adnabod risgiau.
  • Bydd asesu risg gweithgareddau rheolaidd yn arbed amser
  • Bydd gweld tystiolaeth o asesiadau risg yn tawelu meddwl arianwyr

Mae angen adnabod risg ar bopeth sydd yn gysylltiedig â phrosiect. Mae hyn yn cynnwys rheoli a gweinyddu’r prosiect, cyllid, eiddo a thir, eitemau o offer, iechyd a diogelwch, gweithgareddau a digwyddiadau. Mae’n bwysig cadw’r ddogfen risg diweddaraf sy’n dangos y newidiadau cyfredol yng ngweithgareddau’r grŵp.

Mae hefyd yn bwysig cadw cofnod damweiniau rhag ofn bydd angen adrodd unrhyw anaf i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Dylid hefyd cofnodi unrhyw beth a oedd yn agos iawn at ddigwydd, er mwyn helpu osgoi problemau yn y dyfodol. Bydd cofnod cyfredol hefyd yn helpu gyda’r broses adolygu risg.

Mae deddfwriaethau penodol ynghlwm â rhai risgiau ac mae’n bwysig deall gan bwy y mae’r cyfrifoldeb ar ardaloedd penodol megis iechyd a diogelwch, datblygu cynllunio a mynediad anabledd.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn daprau cyngor cyffredinol ynghyd ag arweiniad ar ddrafftio polisïau iechyd a diogelwch ar gyfer sefydliadau gwirfoddol.

 

Ewch i : Health and Safety Executive neu ffoniwch 0300 003 1747.

 

Am wybodaeth ychwanegol ynglŷn ag iechyd a diogelwch, defnyddiwch y ddolen ganlynol ar wefan Cyngor Sir Penfro

 

 

 

 

 

ID: 3861, adolygwyd 28/02/2022