Syniadau ac Ysbrydoliaeth ar gyfer Adfywio'r Tir

Prosiect tyfu bwyd: gweithgaredd gwych i ysgolion, grwpiau cymunedol neu hyd yn oed grŵp o fwytai lleol sydd am dyfu eu cynnyrch eu hunain.

 

Gardd law: gall leihau llifogi ac erydu a darparu cynefin bywyd gwyllt. Mae'n ffordd ecogyfeillgar a deniadol o arafu proses dŵr glaw ffo a hidlo llygryddion.

 

Marchnad dros dro: gallai stondinau marchnad symudol cael eu defnyddio gan aelodau o'r gymuned i werthu cynnyrch a chrefftau lleol.

 

Fferm solar: wrth helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd, gall y fferm hon ddarparu ynni ac incwm i gymuned. Gall y bylchau rhwng y paneli gael eu defnyddio i blannu blodau gwyllt.

 

Dolydd blodau gwyllt: ffordd wych o ddarparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol. Mae'n gwella ymddangosiad tir gwag gydag ychydig iawn o draul neu effaith ar y safle.

 

Man perfformio: gallai gael ei dirlunio o bosibl ar gyfer defnydd dros dro i grwpiau theatr neu ddigwyddiadau cymunedol yn yr awyr agored.

 

Man ar gyfer digwyddiadau: ar gyfer digwyddiadau cymunedol dros dro fel gweithdai ail-greu neu gynnal a chadw beiciau, cyfnewid llyfrau a theganau, neu sioe deithiol gwasanaethau lleol.

 

Campfa awyr agored: Gall hyn annog i wella ffitrwydd corfforol aelodau'r gymuned o bob oedran. Gellir creu cyfarpar o ddeunyddiau naturiol fel eu bod yn cael llai o effaith ar y safle.

 

Campfa werdd: yn cynnig y cyfle i fwynhau gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored wrth ddysgu am gadwraeth amgylcheddol a gwella'r amgylchedd lleol.

 

Ardal chwarae naturiol: ar gyfer plant gan annog gweithgarwch corfforol, dysgu yn yr awyr agored a man cymdeithasol. Mae defnyddio deunyddiau naturiol gan gynnwys boncyffion, bwâu helygen a thomenni glaswelltog yn eithaf rhad ac yn hawdd gofalu amdanynt.

 

Gardd Gymunedol: caiff ei rhannu gan aelodau'r gymuned gyda phwyllgor sy'n cymryd cyfrifoldeb am reoli'r ardd, sut mae'n cael ei diogelu a sut mae aelodau yn cael mynediad iddi. Mae'r aelodau'n cadw plot neu gynhwysydd, sy'n llai na rhandir fel arfer, i dyfu'r hyn y mynnant. Mae hefyd yn syniad i gael rywle diogel i storio offer a rennir.

 

Cael gafael ar gyngor ar Dir ar gyfer grwpiau cymunedol

Pecyn Adnoddau Tyfu Cymunedol Cymru

Gweithio ar y cyd a Dylunio dan arweiniad y Gymuned

Arfer Gorau ar gyfer coed

 

Dolenni defnyddiol

Sefydlu eich gardd gymunedol

Open Green Space

WT Wales

Farm Garden

 

Ewch amdani - tyfwch

Get Growing

Grow Wild UK

 

Rheoli Mannau Gwyrdd

Fields in Trust

 

Ymgysylltu a Chyfranogiad

Plan Local

 

Enghreifftiau Diddorol ar Ysbrydoledig

Pier Hastings - Enghraifft o gyfranddaliadau cymunedol

WREN UK

Cornish town plans to restore its energy self-sufficiency by 2020 - Guardian

 

 

 

ID: 4121, adolygwyd 11/03/2022