Cadwraeth a Gwelliant Bywyd Gwyllt a Natur

Mae gan Sir Benfro gyfoeth o fywyd gwyllt sy’n cyfrannu at hynodrwydd lleol; ymdeimlad o le sy’n darparu ansawdd bywyd ar gyfer nifer o drigolion lleol. Dyma sylfaen ein heconomi twristiaeth, mae’n cefnogi cynhyrchiant amaethyddol (trwy beilliadau, ailgylchu maethynnau a rheoli plâu) ac yn darparu rheolaeth llifogydd naturiol. 

Mae nifer o’n nodweddion naturiol mewn perygl yn sgil gweithgaredd dyn a dyma le y gallwch chi helpu! Gall unrhyw brosiect gael effaith ar ein bywyd gwyllt ond gyda’r wybodaeth a’r cynllunio cywir gallwch sicrhau ei fod yn effaith gadarnhaol! Gall hyn fod drwy reolaeth ymarferol o dir, ddŵr neu adeiladau neu trwy ddigwyddiadau cymunedol sy’n codi ymwybyddiaeth o’r problemau. Naill ffordd neu'r llall, mae deall pa nodweddion sy'n bwysig yn lleol yn gam cyntaf hanfodol tuag at gynllunio prosiect a fydd o fudd i fywyd gwyllt.

Mae Partneriaeth Natur Sir Benfro yn cydgysylltu ac yn hybu gweithredoedd newydd a chyfredol er mwyn diogelu a gwella bioamrywiaeth yn Sir Benfro ac sy’n hybu gwydnwch systemau eco.

Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth y Bartneriaeth yw’r pwynt cyswllt cyntaf er mwyn derbyn cyngor a gwybodaeth bellach ar nodweddion pwysig lleol a sut y dylid eu rheoli’n gadarnhaol.

E-bostiwch biodiversity@pembrokeshire.gov.uk neu ewch i gwefan bioamrywiaeth 

 

ID: 4141, adolygwyd 11/03/2022

Bancio Amser

Mae Bancio amser yn cynnig system gyfnewid sy’n defnyddio amser yn lle arian. Mae’n creu strwythur ble gall pobl gyfnewid eu hamser a’u sgiliau ar sail fesul awr â’i gilydd er lles pawb. Mae un awr = un ‘credyd amser’ a rhoddir gwerth cyfartal ar sgiliau ac amser er mwyn galluogi pawb i gymryd rhan.

Gall cyfranogwyr ennill a gwario cynifer o gredydau ag y dymunant, ac am bob awr a roddir, derbynnir credyd amser yn eu cyfrif. Gellir defnyddio credydau wedyn i gael mynediad i gymorth gan eraill yn y banc amser, cael mynediad i weithgareddau neu ddigwyddiadau cymdeithasol y mae’r banc amser wedi’u negodi â sefydliadau lleol, Gellir rhoi Credydau Amser i rywun arall hefyd, a bydd pob awr a ddefnyddir yn y ffyrdd amrywiol hyn yn cael eu tynnu o gyfrif.

Mae bancio amser yn cydnabod pob cyfranogwr o unrhyw oedran a gallu fel ased sy’ gallu cynnig rhywbeth i rywun arall. Nid oes rhaid i’r sgiliau a gynigir fod yn gymhleth o reidrwydd – mae mynd â’r ci am dro, bod yn gwmpeini, DIY syml neu hyd yn oed fynychu dosbarth, cwrs neu ddigwyddiad cymdeithasol oll yn asedau gwerthfawr i fanc amser.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Bancio Amser yn PAVS

01437 769422,

lee.hind@pavs.org.uk

Dolenni defnyddiol

Time Banking

We are Tempo

 

 

 

 

 

ID: 4125, adolygwyd 16/03/2022

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol (Community Land Trusts – CLTs) yn fath o gynllun tai dan arweiniad y gymuned. Menter a sefydlir ac a redir gan aelodau’r gymuned leol yw CLT er mwyn datblygu a rheoli cartrefi gan greu cyfleoedd newydd i gartrefu pobl Sir Benfro. Mae CLTs yn gweithredu fel ceidwaid hirdymor dros dai, gan sicrhau eu bod yn parhau i fod mewn cyflwr da ac yn wirioneddol fforddiadwy i’r dyfodol, yn seiliedig ar yr hyn y bydd pobl yn ei ennill go iawn y eu hardal.

Mae Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro’n gweithio gyda phartneriaeth yr amgylchedd adeiledig ar gyfer datblygiadau a rheoli ar sail partneriaeth, ynghyd â chymunedau, i sicrhau fod CLTs yn cael eu cyflenwi yn Sir Benfro ac er mwyn sicrhau gwytnwch hirdymor tai fforddiadwy.

Mae’r sector hon wedi tyfu’n gyflym dros y chwe blynedd ddiwethaf, ac erbyn hyn ceir dros 225 Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol yng Nghymru a Lloegr. Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol wedi datblygu dros 700 o gartrefi fforddiadwy parhaol eisoes a’u bwriad yw datblygu 3000 o gartrefi pellach erbyn 2020. Mae gan yr Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol mwyaf dros 1000 o aelodau’r un.

Mae Rhwydwaith Cenedlaethol Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yn ymwneud â sefydliadau sy’n hybu’r dull hwn, sy’n seiliedig ar arweiniad cymunedol. Fel y dyfynnir yng nghynlluniau’r Rhwydwaith Cenedlaethol Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol, mae pob un yn rhannu’r egwyddorion canlynol:

 • Mae’r gymuned yn chwarae rhan hanfodol drwy gydol y broses mewn penderfyniadau allweddol fel beth a ddarperir, ble ac ar gyfer pwy. Does dim rhaid iddyn nhw ddechrau’r sgwrs o reidrwydd, nac adeiladu’r cartrefi eu hunain.
 • Ceir tybiaeth y bydd y grŵp cymunedol yn cymryd rôl ffurfiol hirdymor ym mherchnogaeth, stiwardiaeth a rheoli’r cartrefi.
 • Diffinnir yn glir fanteision y cynllun i’r ardal leol a / neu grŵp cymunedol penodedig, ac fe’i gwarchodir yn gyfreithiol am byth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro

jorees@planed.org.uk

 

Dolenni gwe defnyddiol

 

Community Land Trusts

 

Wessex Community Assets

 

World Habitat

 

ID: 4126, adolygwyd 16/03/2022

Syniadau ac Ysbrydoliaeth ar gyfer Adfywio'r Tir

Prosiect tyfu bwyd: gweithgaredd gwych i ysgolion, grwpiau cymunedol neu hyd yn oed grŵp o fwytai lleol sydd am dyfu eu cynnyrch eu hunain.

 

Gardd law: gall leihau llifogi ac erydu a darparu cynefin bywyd gwyllt. Mae'n ffordd ecogyfeillgar a deniadol o arafu proses dŵr glaw ffo a hidlo llygryddion.

 

Marchnad dros dro: gallai stondinau marchnad symudol cael eu defnyddio gan aelodau o'r gymuned i werthu cynnyrch a chrefftau lleol.

 

Fferm solar: wrth helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd, gall y fferm hon ddarparu ynni ac incwm i gymuned. Gall y bylchau rhwng y paneli gael eu defnyddio i blannu blodau gwyllt.

 

Dolydd blodau gwyllt: ffordd wych o ddarparu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt mewn lleoliadau trefol. Mae'n gwella ymddangosiad tir gwag gydag ychydig iawn o draul neu effaith ar y safle.

 

Man perfformio: gallai gael ei dirlunio o bosibl ar gyfer defnydd dros dro i grwpiau theatr neu ddigwyddiadau cymunedol yn yr awyr agored.

 

Man ar gyfer digwyddiadau: ar gyfer digwyddiadau cymunedol dros dro fel gweithdai ail-greu neu gynnal a chadw beiciau, cyfnewid llyfrau a theganau, neu sioe deithiol gwasanaethau lleol.

 

Campfa awyr agored: Gall hyn annog i wella ffitrwydd corfforol aelodau'r gymuned o bob oedran. Gellir creu cyfarpar o ddeunyddiau naturiol fel eu bod yn cael llai o effaith ar y safle.

 

Campfa werdd: yn cynnig y cyfle i fwynhau gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored wrth ddysgu am gadwraeth amgylcheddol a gwella'r amgylchedd lleol.

 

Ardal chwarae naturiol: ar gyfer plant gan annog gweithgarwch corfforol, dysgu yn yr awyr agored a man cymdeithasol. Mae defnyddio deunyddiau naturiol gan gynnwys boncyffion, bwâu helygen a thomenni glaswelltog yn eithaf rhad ac yn hawdd gofalu amdanynt.

 

Gardd Gymunedol: caiff ei rhannu gan aelodau'r gymuned gyda phwyllgor sy'n cymryd cyfrifoldeb am reoli'r ardd, sut mae'n cael ei diogelu a sut mae aelodau yn cael mynediad iddi. Mae'r aelodau'n cadw plot neu gynhwysydd, sy'n llai na rhandir fel arfer, i dyfu'r hyn y mynnant. Mae hefyd yn syniad i gael rywle diogel i storio offer a rennir.

 

Cael gafael ar gyngor ar Dir ar gyfer grwpiau cymunedol

Pecyn Adnoddau Tyfu Cymunedol Cymru

Gweithio ar y cyd a Dylunio dan arweiniad y Gymuned

Arfer Gorau ar gyfer coed

 

Dolenni defnyddiol

Sefydlu eich gardd gymunedol

Open Green Space

WT Wales

Farm Garden

 

Ewch amdani - tyfwch

Get Growing

Grow Wild UK

 

Rheoli Mannau Gwyrdd

Fields in Trust

 

Ymgysylltu a Chyfranogiad

Plan Local

 

Enghreifftiau Diddorol ar Ysbrydoledig

Pier Hastings - Enghraifft o gyfranddaliadau cymunedol

WREN UK

Cornish town plans to restore its energy self-sufficiency by 2020 - Guardian

 

 

 

ID: 4121, adolygwyd 11/03/2022

Safleoedd Segur

Gall Safleoedd Segur (tir nad yw’n cael ei ddefnyddio neu adeiladau dros dro neu wag) ddarparu adnodd gwerthfawr i helpu i adfywio tir ac adeiladau ledled Sir Benfro. Gall troi problem yn gyfle gael effaith gadarnhaol ar ymddangosiad ardal Gall cynnwys a denu pobl leol wneud gwahaniaeth go iawn mewn cymunedau. Gallai hyn gynnwys hwyluso defnyddio gofod gwyrdd dros dro, safleoedd datblygu sydd wedi’u gadael yn segur neu eiddo gwag neu ddiddefnydd. Gweler y dudalen Syniadau ac Ysbrydoliaeth i gael enghreifftiau o brosiectau Safleoedd Segur. 

 

Ceir dau brif fath o safleoedd segur:

Fe all hyn fod yn dir ble mae’r hinsawdd economaidd bresennol wedi peri i gynigion datblygu ddod i stop dros dro, ardal nad yw’n cael ei defnyddio a heb bwrpas clir, neu ardal wag neu segur sydd wedi cael ei gadael.

Gwag

Fe all hyn fod yn ardal a arferai fod yn lleoliad adeiladau neu strwythurau, ble mae’r awdurdod cynllunio lleol bellach yn ei hybu fel tir addas ac ar gael i’w ailddatblygu

Diddefnydd

Yn gyffredinol, dyma dir neu ofod agored heb ddim pwrpas iddo, ble y gall fod angen dymchwel adeiladau neu efallai fod y tir wedi’i lygru gan ddefnydd blaenorol o’r safle.

 

Fe all fod yn

 • Ardal ble arferai adeiladau neu strwythurau eraill sefyll ond nad yw’n addas i’w ailddatblygu ar unwaith
 • Gofod preifat amgaeedig nad oes gan y cyhoedd hawl i fynd iddo
 • Tir diffaith garw sy’n cael effaith negyddol ar ardal.

Fe all tir neu eiddo fod yn eiddo i Gyngor Sir Penfro, datblygwr neu unigolyn lleol, ble nad yw’r gwaith datblygu wedi dechrau eto. Fe all fod yn bosib cysylltu â’r tirfeddiannwr i gynnig defnydd dros dro i’r safle.

Mae’r tudalennau a’r dolenni o fewn i’r pecyn gwybodaeth hwn yn darparu mynediad llawn i arweiniad i weithdrefnau a phrosesau sydd angen eu dilyn ar gyfer datblygu busnes a phrosiectau cymunedol.

 

ID: 3875, adolygwyd 11/03/2022

Hyrwyddo Prosiect

Mae hyrwyddo prosiect yn helpu i gysylltu â phobl ac adeiladu cefnogaeth a brwdfrydedd lleol. Mae diweddariadau cyson wrth i brosiect dyfu yn sicrhau llif cyson o wybodaeth ac yn cynnal diddordeb. Mae digwyddiad dathlu lansiad yn cynnig cyfle arall i gysylltu â phobl a rhannu’r neges.

Dyma rai syniadau.

 • Cael tîm ymroddedig neu rywun o fewn eich prosiect yn gyfrifol am gydlynu marchnata a hyrwyddo.
 • Mae cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter yn ddull effeithiol iawn o hyrwyddo prosiect, dull sydd hefyd yn rhad ac am ddim. Gellir targedu cynulleidfaoedd eang iawn gyda’r wybodaeth. 
 • Cysylltu â sefydliadau a busnesau lleol i hyrwyddo’ch prosiect trwy’u rhwydweithiau, gan arddangos posteri a hysbysiadau am ddim.
 • Mae cael erthygl olygyddol a lluniau am ddim mewn papur lleol, gyda stori ddiddorol yn ffordd effeithiol iawn o hyrwyddo. 
 • Cofiwch wirio’r cynnwys/gwybodaeth bob tro.

 

ID: 3869, adolygwyd 11/03/2022

Trefnu digwyddiad

Wedi adnabod y manteision diwylliannol, cymunedol ac economaidd sy’n cael eu cynnig gan ddigwyddiadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn awyddus i annog digwyddiadau lleol ac atynnu digwyddiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol i’r Sir. Bydd angen caniatâd ar gyfer trefnu unrhyw ddigwyddiad ar dir sydd berchen i Gyngor Sir Penfro. Cysylltwch â’r adran eiddo ar 

 

Mae’r Cyngor wedi creu Canllaw Diogelwch Digwyddiad, sy’n cynnig cymorth i drefnwyr digwyddiadau. Mae’n gyngor gweithredol ynglŷn â sut i drefnu/paratoi ar gyfer digwyddiad a phopeth sydd ynghlwm â gwneud hynny. Mae wedi’i ddylunio er mwyn helpu trefnwyr  i gynnal digwyddiadau diogel sy’n cydymffurfio gyda’r gyfraith ac yn diogelu'r rheiny sy’n mynychu ac yn gweithio mewn digwyddiad.

 

Mae cynllunio da, paratoi a rheoli yn allweddol ar gyfer cael digwyddiad llwyddiannus a gellir defnyddio’r is-benawdau o fewn y canllaw fel rhestr wirio ar gyfer trefnu unrhyw beth a fyddai ei angen; bydd y canllaw hefyd yn nodi’r prif bwyntiau sydd angen eu hystyried mewn asesiad risg.

 

Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth ar y canlynol:

 •  Gwella a sicrhau cynaliadwyedd digwyddiadau
 • Rheoliadau sy’n rhaid eu dilyn a cheisiadau sydd angen eu gwneud i’r adrannau gwahanol o fewn y Cyngor.
 • Cyngor ynglŷn â chydymffurfio gyda rheoliadau iechyd a diogelwch, gofynion trwyddedu a chau ffyrdd.
 • Cyngor ynglŷn ag effaith amgylcheddol

 Bydd Strategaeth Digwyddiadau Mawr Cyngor Sir Penfro yn adnodd defnyddiol ar gyfer trefnu digwyddiadau bach, canolig neu fawr, a gellir dod o hyd iddo yma:

www.sir-benfro.gov.uk/hysbysiadau-digwyddiad-dros-dro

 

 

 

 

ID: 3872, adolygwyd 11/03/2022

Diogelu

Edrych ar ôl plant a phobl sy’n agored i niwed

Mae’n hanfodol bod pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed sy’n cymryd rhan mewn prosiectau yn cael eu hamddiffyn ac  mewn amgylchedd diogel.

Mae dyletswydd gyfreithiol a chyfrifoldeb ar drefnwyr a phwyllgorau rheoli i ddiogelu plant, oedolion ifanc a phobl hyn sy’n agored i niwed; er mwyn sicrhau bod arferion hyrwyddo diogelwch mewn lle ac i gefnogi gweithwyr a gwirfoddolwyr i ddilyn gweithdrefnau perthnasol.

Bydd Cyngor Sir Penfro ac arianwyr angen i chi sicrhau bod gan brosiectau bolisïau diogelu ac amddiffyn. Mae’r polisïau rhain yn dangos eich bod wedi ystyried sut y gall plant ac oedolion o bosib gael unrhyw niwed wrth fod yn rhan o’ch prosiect a pha fesurau sydd yn eu lle er mwyn eu hamddiffyn.

 

Am ganllawiau ar ddatblygu polisïau diogelu ac amddiffyn, cymerwch olwg ar y dolenni canlynol:

Llywodraeth Cymru - Diogelu

NSPCC

Diogelu Oedolion a Phlant 

WCVA

PAVS

 

 

 

 

 

ID: 3862, adolygwyd 28/02/2022

Yswiriant Prosiect

Mae’n bwysig eich bod yn trefnu yswiriant addas ar gyfer eich sefydliad a’ch prosiectau unigol. Trwy restru gweithgareddau eich grŵp a sicrhau eich bod yn cynllunio i leihau’r peryglon, cysidrwch pa fath o yswiriant fyddwch chi ei angen.

 

Opsiynau wrth Gymharu Yswiriant

 •  Gofynnwch pwy sy’n yswirio grwpiau cymunedol eraill
 • Gall ymaelodi â sefydliadau sector wirfoddol alluogi i chi gael gostyngiadau ar yswiriant
 • Defnyddiwch frocer i ganfod yswiriant, mae rhai broceriaid yn arbenigo mewn yswiriant ar gyfer elusennau a sefydliadau gwirfoddol
 • Cysylltwch â darparwyr yswiriant yn uniongyrchol
 • Defnyddiwch wefannau cymharu
 • Edrychwch pa eitemau/gweithgareddau sydd yn cael eu hyswirio pan fyddwch yn cymharu, yn ogystal â’r lefelau gormodedd

 

Rhai Gwahanol Fathau o Yswiriant

 

Yswiriant atebolrwydd cyflogwyr

Mae hwn yn ofynnol os ydych yn cyflogi staff neu wirfoddolwyr er mwyn eich diogelu rhag hawliadau am anafiadau, colled, neu niwed i staff o ganlyniad i esgeulustod gan eich sefydliad. Gweler 

 

Yswiriant atebolrwydd Cyhoeddus/Cynnyrch

Argymhellir i chi gael yr yswiriant yma os ydych yn cynnal gweithgareddau neu’n gynnig gwasanaethau er mwyn eich gwarchod rhag hawliadau am anafiadau, colled, neu niwed i staff o ganlyniad i esgeulustod gan eich sefydliad.

 

Yswiriant iawndal proffesiynol

Mae hwn yn gwarchod eich sefydliad rhag hawliadau am esgeulustod o ganlyniad i gyngor neu wybodaeth a roddwyd gennych.

 

Yswiriant costau cyfreithiol

Bydd hwn yn eich gwarchod rhag costau cyfreithiol y gallech wynebu wrth amddiffyn neu gyflawni gweithredoedd penodol.

 

Yswiriant eiddo (adeiladau a’u cynnwys)

Bydd hwn yn gwarchod eich sefydliad rhag niwed neu golled o’ch eiddo a'i gynnwys.

 

Yswiriant moduron

Mae hwn yn ofynnol os ydy’ch sefydliad yn berchen ar, neu’n defnyddio, cerbydau modur (rhaid cael yswiriant trydydd parti o leiaf)

 

Yswiriant digwyddiad

Bydd hwn yn gwarchod eich sefydliad rhag y costau a ddaw yn sgil canslo digwyddiad.

ID: 3858, adolygwyd 28/02/2022

Rheoli Risg

Mae’n bwysig rheoli a lleihau risg mewn unrhyw sefyllfa ble gall rhywbeth fynd o’i le. Mae angen synnwyr cyffredin i adnabod ac asesu risg ac mae’n bwysig i gydbwyso’r lefelau o risg gyda’r gallu i gwblhau gweithgaredd. Yn aml, ni ellir cael gwared a risg ond mae’n bwysig iawn eu bod yn cael eu lleihau i lefel gyfforddus ar gyfer unrhyw gyfranogwr.

 

Y manteision o gofnodi asesiad risg

 •  Bydd yn cynorthwyo gyda rheoleiddio asesiad risg cywir
 • Gall rheoli risg eich helpu i arwain eich prosiect trwy amseroedd anodd
 • Mae’n helpu i sicrhau bod gan bawb gyfrifoldeb dros risgiau a dealltwriaeth o bwrpas rheolau. Cynnwys pob cyfranogwr i adnabod risgiau.
 • Bydd asesu risg gweithgareddau rheolaidd yn arbed amser
 • Bydd gweld tystiolaeth o asesiadau risg yn tawelu meddwl arianwyr

Mae angen adnabod risg ar bopeth sydd yn gysylltiedig â phrosiect. Mae hyn yn cynnwys rheoli a gweinyddu’r prosiect, cyllid, eiddo a thir, eitemau o offer, iechyd a diogelwch, gweithgareddau a digwyddiadau. Mae’n bwysig cadw’r ddogfen risg diweddaraf sy’n dangos y newidiadau cyfredol yng ngweithgareddau’r grŵp.

Mae hefyd yn bwysig cadw cofnod damweiniau rhag ofn bydd angen adrodd unrhyw anaf i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Dylid hefyd cofnodi unrhyw beth a oedd yn agos iawn at ddigwydd, er mwyn helpu osgoi problemau yn y dyfodol. Bydd cofnod cyfredol hefyd yn helpu gyda’r broses adolygu risg.

Mae deddfwriaethau penodol ynghlwm â rhai risgiau ac mae’n bwysig deall gan bwy y mae’r cyfrifoldeb ar ardaloedd penodol megis iechyd a diogelwch, datblygu cynllunio a mynediad anabledd.

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn daprau cyngor cyffredinol ynghyd ag arweiniad ar ddrafftio polisïau iechyd a diogelwch ar gyfer sefydliadau gwirfoddol.

 

Ewch i : Health and Safety Executive neu ffoniwch 0300 003 1747.

 

Am wybodaeth ychwanegol ynglŷn ag iechyd a diogelwch, defnyddiwch y ddolen ganlynol ar wefan Cyngor Sir Penfro

 

 

 

 

 

ID: 3861, adolygwyd 28/02/2022

Paratoi Cynllun Prosiect

Bydd y ddogfen hon yn werthfawr iawn wrth i chi amlinellu’r hyn rydych yn gobeithio’i gyflawni a sut. Bydd yn nodi amserlenni a cherrig milltir cynllunio ac yn tawelu meddwl unrhyw gyllidwyr posib.

Gwybodaeth i'w gynnwys

Adnabod yr angen am eich prosiect

Mae casglu tystiolaeth sy’n dangos yr angen yn bwysig gan y bydd arianwyr yn mynnu derbyn y wybodaeth hon. Bydd hyn yn cynnwys data o ymgynghoriadau cyhoeddus, arolygon, holiaduron, astudiaethau achos, gwybodaeth ddemograffig ac ystadegau. Bydd defnyddio dyfyniadau cryf, lluniau a straeon newyddion yn ychwanegu at y dystiolaeth.

Amserlen

Creu calendr prosiect i gyflwyno’r holl weithgareddau arfaethedig am y flwyddyn, am hyd at 3 mlynedd. Dylid nodi’r holl weithgareddau gan gynnwys cynlluniau datblygu a chynnal, cyfnodau cam wrth gam, recriwtio staff a gwirfoddolwyr, cyllideb ariannol ac ymgyrchoedd hyrwyddo a marchnata.

Lefelau Staffio

Cynllunio’r gefnogaeth a’r sgiliau sydd ei angen er mwyn cyflawni holl agweddau’r prosiect, gan ystyried beth ellir ei gyflawni gyda staff cyflogedig neu wirfoddolwyr.

Adnabod adnoddau

Ystyried adnoddau presennol a’r rhai sydd ar gael, ynghyd ag unrhyw adnoddau ychwanegol a fydd eu hangen. Gall hyn gynwyr asiantaethau sector cyhoeddus neu drydydd sector allanol, darparwyr ariannu a’r cyllid sydd ar gael, gwagle ffisegol, staff gan gynnwys gwirfoddolwyr, offer, deunyddiau a darpariaeth storio. 

Cyllideb

Rhestru’r holl gostau sydd ynghlwm a’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio, gan ystyried offer a’r nwyddau sydd eu hangen, costau hysbysebu a hyrwyddo, lefelau staffio a chostau treulio gwirfoddolwyr, yswiriant a chostau cyfreithiol a chostau teithio.

Effaith y prosiect  

Egluro pa wahaniaeth y bydd eich prosiect chi yn ei wneud. Gellir nodi hyn yn nhermau allbynnau (tymor byr) ac allbynnau (tymor hir). Adnabyddwch y newidiadau a ddaw o ganlyniad a faint o bobl fydd yn cael budd o’r prosiect. 

Monitro a Gwerthuso  

Cynllunio sut y bydd llwyddiant neu fethiant y prosiect yn cael ei fonitro’n gredadwy ac yn realistig trwy gydol y prosiect.

Y Diwedd

Amlinellu eich strategaeth ymadael, beth fydd yn digwydd ar ddiwedd eich prosiect? A fydd y prosiect yn dod i ben neu a fydd eraill yn cymryd rheolaeth? A fydd arian ychwanegol ar gael er mwyn ymestyn neu dyfu’r prosiect? Sut ydych yn cynllunio ar ei gyfer?

 

ID: 3865, adolygwyd 28/02/2022

Iechyd Ariannol

Mae’n hollbwysig eich bod yn paratoi cyllideb sy’n amlinellu costau i gyd-fynd â chynllun eich prosiect os ydych am gynllunio’n effeithiol.

 Bydd cyllidebu yn eich helpu:

 •  i amcangyfrif costau prosiect
 • i adnabod anghenion nawdd
 • i wella eich penderfyniadau ariannol ac osgoi costau annisgwyl
 • i baratoi cynllun wrth gefn
 • i gofio eich amserlen taliadau
 • i ddeall, mewn termau ariannol, yr hyn mae eich grŵp am ei gyflawni

 

 Bydd y gyllideb yn cynnwys:

Gwariant:eitemau i’w prynu, gorbenion gan gynnwys prydlesau/rhent, yswiriant, offer, cyflogau, costau hyrwyddo a marchnata. Dylid cynnwys costau swyddfa hefyd, megis ffôn, post, a chostau trafnidiaeth ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau. Dylid amcangyfrif unrhyw gostau anhysbys.

 

 Cyfalaf neu Refeniw: Caiff eitemau gwariant eu penodi’n gyfalaf neu’n refeniw. Eitemau cyfalaf yw offer sydd â gwerth ailwerthu am hyd at 2 flynedd. Eitemau refeniw yw’r costau dyddiol neu gostau rhedeg megis rhent, gweinyddu, costau gwirfoddolwyr, yn ogystal â chostau cudd megis yswiriant a chredyd ffôn.

 

 Incwm: Incwm o grantiau sydd eisoes wedi’u derbyn fyddai hwn ar y cychwyn, yn ogystal â symiau yr ydych yn rhagweld y byddwch yn ei dderbyn gan grantiau, tanysgrifiadau aelodaeth, ffioedd a rhoddion.   

 

Ymddangosiad eich cyllideb

 •  Defnyddiwch ffurf megis taenlen sylfaenol Excel, neu dabl syml gyda cholofnau a rhesi
 • Dylid cael dyfyniadau ar gyfer pob eitem a restrir yn eich cyllideb. Bydd angen i noddwyr weld tystiolaeth o ddyfyniadau cystadleuol.
 • Dylai’r ffigyrau fod yn gywir, gall amcangyfrif yn rhy isel arwain at drafferthion ariannol yn y dyfodol, a gall amcangyfrif yn rhy uchel effeithio ar benderfyniadau am geisiadau nawdd.
 • Dylid diweddaru’r gyllideb yn rheolaidd os oes newidiadau i gostau ac incwm.
 • Dylid cyflwyno’r diweddariadau yn adroddiad cyllideb y trysorydd i’r grŵp.
 • Dylai’r adroddiad ddangos gwir incwm a gwariant yn erbyn ffigyrau’r gyllideb

 

Canfod Arian 

 

Cynllunio Busnes  

www.wcva-ids.org.uk

www.wcva.org.uk/funding

 

Rheoli Arian 

www.wcva.org.uk/managing-money

www.ncvo.org.uk/finance

www.resourcecentre.org.uk/budgets-for-community-groups

 

 

ID: 3800, adolygwyd 29/06/2021

Porth Pecyn Cymorth Gwybodaeth a Arweinir gan y Gymuned (CLIP)

Mae’r pecyn cymorth hwn yn darparu arweiniad sy’n ymwneud â gweithdrefnau a phrosesau gofynnol ar gyfer datblygiad prosiectau cymunedol a busnes. Bydd y cynnwys yn gymorth i unrhyw un sy’n datblygu syniadau prosiect newydd yn ogystal â grwpiau sefydledig sydd am wybodaeth benodol neu sydd am rwydweithio.

Bydd yn darparu enghreifftiau cenedlaethol a lleol o brosiectau sy’n arddangos syniadau gwych ar gyfer ysbrydoliaeth ac ‘ymarfer da.’ Mae’n rhestru cymorth defnyddiol ar-lein a chyngor sy’n cael ei gynhyrchu gan sefydliadau arbenigol gan gyfeirio’r ffordd at y cysylltiadau gorau am gyngor.

Mae’r deunydd hwn wedi cael ei ymchwilio ac yn cael ei ystyried i fod yn ddefnyddiol. Dylech, fodd bynnag sicrhau ymchwil trwyadl cyn i chi ddechrau ar eich prosiect. Nid yw Cyngor Sir Penfro yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth a ddarperir ar wefannau allanol. 

Mae yma gyfeiriadaeth hefyd ar wybodaeth a chyfleoedd busnes. Os oes gwybodaeth yr hoffech nad yw, hyd yn hyn wedi cael ei gynnwys yma, cysylltwch â kevin.shales@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 3775, adolygwyd 28/02/2022

Porth Pecyn Cymorth Gwybodaeth a Arweinir gan y GymunedID: 2760, revised 29/01/2020