Prentisiaethau a Hyfforddiant

Amdanom ni

Datganiad cenhadaeth Gwaith yn yr Arfaeth yw:

"Darparu hyfforddiant a gwasanaeth cymorth o safon uchel i wella sylfaen sgiliau unigolion ac i ychwanegu gwerth i fusnesau yn Sir Benfro."

Ein gwerthoedd craidd yw:

 • Bod gennym agwedd bositif a chadarnhaol
 • Rydym yn ymfalchïo mewn rhagori ar y disgwyliadau
 • Rydym yn helpu i godi ac i wireddu dyheadau
 • Rydym yn cael hwyl wrth ddarparu gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar
 • Rydym yn dangos parch mawr at bob cwsmer unigol
 • Rydym yn darparu amgylchedd saff a diogel i'n cwsmeriaid

Mae Gwaith yn yr arfaeth yn rhan o Adran Dysgu a Datblygu Cyngor Sir Penfro. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o gefnogi busnesau, gan helpu pobl yn ôl i'r gwaith a rhoi sgiliau i bobl ar gyfer y gweithle.

Os ydych yn chwilio am bobl newydd, gallwn gynnig gwasanaeth recriwtio am ddim.  Fe wnawn ni ddod i'ch adnabod chi a'ch busnes er mwyn i ni allu teilwra ein gwasanaethau i weddu i chi. 

Rydym wedi gweithio â chwmnïau ledled Gorllewin Cymru a thu hwnt i ddod o hyd i bobl sy'n frwdfrydig ac yn barod am waith.  Pan fyddwch yn recriwtio gyda ni fe gewch chi wasanaeth proffesiynol, effeithlon na fydd yn costio ceiniog i chi!

Byddwch yn cael:   

 • tîm o ymgynghorwyr cyflogaeth uchel eu cymhelliant s'yn chwilio am y bobl orau i lenwi'ch swyddi gwag
 • Ymgynghorydd Cyflogwr ymroddedig fel yr unig bwynt cyswllt  
 • gofod ystafell gyfarfod am ddim i gynnal cyfweliadau
 • y gallu i weithio prawf ymgeiswyr "mewn rôl" am hyd at 2 wythnos heb gost 

Byddwn yn:   

 • hysbysebu eich swydd wag o fewn ein systemau mewnol ar yr un diwrnod ag byddwch yn ei rhoi i ni  
 • byddwn yn gweithio gyda chi i baru ymgeiswyr addas â'ch manyleb bersonol er mwyn chi weld y bobl sy'n gymwys ar gyfer y swydd yn unig
 • rhoi diweddariadau cyson ynglŷn â hynt eich swydd wag
 • paratoi ein hymgeiswyr fel eu bod yn deall eich busnes

Mewn rhai achosion gallwn hefyd: 

 • gynnig hyfforddiant am ddim i "uwchsgilio" ymgeiswyr i ateb cylch gwaith eich swydd wag
 • cynnig rhaglenni prentisiaeth a rhoi cyngor ar y cyllid sydd ar gael i fusnesau

Yr hyn mae cyflogwyr yn ei ddweud

"Rydym yn falch iawn o'ch cynghori bod eich cymorth wrth ddod o hyd i staff dibynadwy o fantais fawr yn yr hinsawdd gyflogaeth bresennol. Roedd cael mis i sicrhau bod y dyn yn ymgyfarwyddo â'r swydd (a'r swydd â'r dyn), o fantais enfawr i ni gyd. Heb unrhyw amheuaeth, pan fydd arnom angen fwy o bersonél, byddwn yn cysylltu â chi unwaith eto. 

Cofion cynhesaf Geoff"

Capten Geoff White, Hutton & Co (Ships Chandlers) Ltd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'n Tim Ymgysylltu â Chyflorgwyr 

Gwaith yn yr arfaeth, Adeilad y Farchnad, Stryd Melville, Doc Penfro, SA72 6XS. Ffôn: 01437  776437

Gwaith yn yr arfaeth, Unit 17, Cedar Court, Aberdaugleddau, SA73 3LS

Gwaith yn yr arfaeth, 19 Old Bridge Street, Hwlffordd, SA61 2AL.

Gwaith yn yr arfaeth, 3&4 St Mary Street, Aberteifi, SA43 1HA.

E-bost: futureworks@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2462, adolygwyd 23/02/2023