Prentisiaethau a Hyfforddiant

Hyfforddeiaethau

Mae Gwaith yn yr Arfaeth yn ddarparwr dysgu yn seiliedig ar waith; rydym wedi bod yn cydweithio â Academi Sgiliau Cymru a Hyfforddiant LRC ac rydym cyflenwi Hyfforddeiaethau ar ran Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.

Mae Hyfforddeiaethau ynrhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-18 oed yng Nghymru. Bwriad y rhaglen yw rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar y bobl ifanc i gael swydd neu i symud ymlaen at ddysgu ar lefel uwch, megis prentisiaethau neu addysg bellach.

Nid yw'r Hyfforddeiaethau yn rhwymedig o ran amser, ond maent yn seiliedig ar anghenion y dysgwyr yn unigol ac yn cefnogi pob dysgwr unigol drwy ddarparu lwfans a help â chostau teithio. Mae dysgwyr yn cael lwfans o £30 yr wythnos ar gyfer yr Hyfforddeiaeth Ymrwymiad am fod yn bresennol am 21 awr yr wythnos a £50 yr wythnos ar gyfer yr Hyfforddeiaeth Lefel 1 am fod yn bresennol am 35-40 awr yr wythnos (yn ddibynnol ar y lleoliad gwaith). 

Mae Gyrfa Cymru yn cyfeirio pobl ifanc rhwng 16-18 i Hyfforddiaethau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Gyrfa Cymru Ar-lein (Mewn ffenest newydd) a chwiliwch drwy fas data'r cyrsiau yng Nghymru am gyfleoedd yn eich ardal chi neu ffoniwch linell gymorth y Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd ar 0800 100 900

Ar hyn o bryd, mae Gwaith yn yr Arfaeth yn cynnig y cyfleoedd canlynol am hyfforddeiaethau:

Hyfforddeiaeth Ymrwymiad:

Mae hon yn berthnasol i chi os nad ydych yn siŵr beth yr hoffech ei wneud fel gyrfa neu os nad ydych yn barod i gymryd rhan yn syth mewn cyflogaeth neu gwrs dysgu arall. Bydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith neu addysg lawn amser. Gallai gynnwys lleoliadau gwaith, prosiectau cymunedol neu hyfforddiant yn un o'n canolfannau. Gall Ymrwymiad hefyd eich helpu os ydych wedi cael cynnig swydd sy'n ddibynnol ar brawf gwaith neu gyfnod prawf cyn dechrau gweithio.  

Hyfforddeiaeth Lefel 1:

Os ydych yn gwybod pa yrfa yr hoffech ei dilyn ar y lefel hon, a'ch bod yn barod ac yn gallu ymgymryd â dysgu llawn amser, yna gallwch gael mynediad at y lefel hon yn uniongyrchol. Gallai lefel 1 hefyd gynnwys lleoliadau gwaith, prosiectau cymunedol a hyfforddiant â Gwaith yn yr Arfaeth tra eich bod yn gwneud NVQ neu gymwysterau eraill yn y sector o'ch dewis chi.

Ar hyn o bryd, mae Gwaith yn yr Arfaeth yn cynnig dysgu Lefel 1 mewn:

  • Gwaith yn yr Arfaeth - Busnes a Gweinydd
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Gwasanaeth Cwsmer
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Garddwriaeth  
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Peirianneg Lefel1  
  • Gwallt a Harddwch
  • Technoleg Gwybodaeth
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Gofalu am Blant

Cliciwch ar deitl y sector i gael rhagor o wybodaeth am Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau ym mhob diwydiant. 

I gael rhagor o wybodaeth am Hyfforddeiaethau Gwaith yn yr Arfaeth, cysylltwch â ni ar:

01437 776437

futureworks@pembrokeshire.gov.uk

 

Ceir gwybodaeth am Hyfforddeiaethau ar y gwefannau/dolenni canlynol:

Gwefan Llywodraeth Cymru:  www.wales.gov.uk

Gwefan Gyrfa Cymru: www.careerswales.com

ID: 2465, adolygwyd 12/03/2018