COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Prentisiaethau a Hyfforddiant

Rhaglen Waith

Mae Gwaith yn yr Arfaeth wedi gweithredu'r Rhaglen Waith yn Sir Benfro a Ceredigion ar ran Rehab Jobfit, un o ddau brif gontractwr y rhaglen yng Nghymru.

Mae'r Rhaglen Waith yn drawsnewidiad radical yn y ffordd y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyflenwi'r gwasanaethau budd-dal i waith ar draws y DU. Mae'n cymryd lle sawl rhaglen budd-dal i waith â rhaglen unigol gynhwysfawr a gynlluniwyd i gyflenwi cymorth mwy cyson i geiswyr gwaith drwy broses symlach.

Mae'r Llywodraeth Glymblaid wedi gosod sawl diwygiad mawr i'r system fudd-dal i waith gyda'r bwriad o ymladd tlodi, i gefnogi'r bobl fwyaf bregus ac i helpu pobl i dorri cylch y ddibyniaeth ar fudd-daliadau.


Mae'r Rhaglen Waith yn symleiddio'r system dychwelyd i'r gwaith mewn modd radical; bydd yn becyn cymorth integredig a fydd yn darparu help wedi'i bersonoli i ystod eang o gwsmeriaid y mae llawer ohonynt wedi bod yn ddi-waith ers sawl blwyddyn.  

Rhai o'r newidiadau allweddol yw:

  • Pwyslais ar gyflogaeth gynaliadwy - Bydd Gwaith yn yr Arfaeth yn cael ei dalu yn unol â'n gallu i helpu pobl i mewn i waith ac yna eu cefnogi i barhau mewn gwaith;
  • Cyfnodau hirach o gymorth - bydd gennym ddwy flynedd lawn i gefnogi pobl, gan sicrhau ein bod yn cefnogi'r rhai sydd bellaf o'r farchnad lafur.

Bydd y Rhaglen Waith yn cyflenwi darpariaeth i gwsmeriaid Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gymwys i gael cymorth y Rhaglen Waith. Mae hyn yn cynnwys cyn hawlwyr Budd-dal Analluogrwydd sydd wedi symud i gael Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dilyn asesiad galluogrwydd gwaith.

Os ydych yn un o Gwsmeriaid y Rhaglen Waith, gallwch ddisgwyl:

  • cwrdd â'ch Cynghorydd Cyflogaeth o fewn deng niwrnod
  • cael asesiad llawn o'ch anghenion a'ch sgiliau
  • adolygu eich cynnydd â'r Cynghorydd Cyflogaeth o leiaf unwaith bob pythefnos
  • cael cymorth i ddatblygu CV wedi'i deilwra a chael mynediad at fodiwlau chwilio am waith 
  • cael cyngor a chefnogaeth ariannol i ddangos y byddwch ar eich ennill o weithio
  • gallu cael mynediad at gefnogaeth chwilio am waith a swyddi gwag drwy ein porth cwsmeriaid ar-lein
  • cael cefnogaeth unwaith y byddwch mewn gwaith, a chael mynediad at ein Cynghorydd Cymorth mewn gwaith i gael cyngor ac arweiniad er mwyn parhau mewn gwaith
  • cael y cyfle i adrodd yn ôl i ni am eich profiadau personol o'r Rhaglen Waith drwy ein harolygon o fodlonrwydd cwsmeriaid a grwpiau ffocws cwsmeriaid 

Os hoffech wybod rhagor am y Rhaglen Waith a'r ffordd y gallai effeithio arnoch, ceir cyngor ac arweiniad ar www.direct.gov, neu gallwch ofyn am ragor o wybodaeth yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am ymdriniaeth Rehab Jobfit â'r Rhaglen Waith, dilynwch y ddolen rehabjobfit.com  

ID: 2464, adolygwyd 28/09/2017