Prentisiaethau a Hyfforddiant

Prentisiaethau

Mae Gwaith yn yr Arfaeth yn ddarparwr dysgu yn seiliedig ar waith; rydym wedi bod yn cydweithio â Academi Sgiliau Cymru a Hyfforddiant LRC ac rydym yn cyflenwi Hyfforddeiaethau ar ran Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu prentisiaethau yn y sectorau canlynol:

  • Gwaith yn yr Arfaeth - Busnes a Gweinydd
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Gwasanaeth Cwsmer
  • Gwaith yn yr Arfaeth - Garddwriaeth
  • Gwaith yn yr Arfaeth: defnyddwyr IT

Cliciwch ar deitl y sector i gael rhagor o wybodaeth am Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau ym mhob diwydiant.

I gael rhagor o wybodaeth am Hyfforddeiaethau Gwaith yn yr Arfaeth, cysylltwch â ni ar:

01437 776437

futureworks@pembrokeshire.gov.uk

Beth yw Prentisiaethau?

Yn weithiwyr, gallai prentisiaid ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau sy'n benodol i'r swydd. Mae prentisiaid yn cael hyfforddiant i weithio tuag at gymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol; gallai'r dysgu hwn gynnwys diwrnod astudio yn un o ganolfannau Gwaith yn yr Arfaeth. Gall prentisiaid Gwaith yn yr Arfaeth gymryd blwyddyn neu ddwy i'w chwblhau yn ddibynnol ar lefel y brentisiaeth, gallu'r prentisiaid a sector y diwydiant. Yr isafswm cyflog yw £3.50 yr awr; fodd bynnag, mae nifer o brentisiaid yn ennill llawer rhagor.

Ar gyfer pwy y maent?

Mae prentisiaethau ar agor i bob grŵp oedran hŷn na 16 oed p'un ai eich bod newydd adael yr ysgol, wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd neu eich bod yn dymuno dechrau gyrfa newydd. Mae yno ofynion mynediad gwahanol yn ddibynnol ar y Brentisiaeth a sector y diwydiant a gall cystadleuaeth gyda chyflogwyr fod yn ffyrnig, felly bydd angen i chi ddangos eich bod yn ymroddedig ac yn ymwybodol o'ch cyfrifoldebau i'ch hun ac i'r cwmni a fyddai'n eich cyflogi. Rhaid i chi hefyd fod yn hapus i weithio yn rhan o dîm ac yn annibynnol, a gallu defnyddio eich ysgogiad eich hun.

Dysgu

Caiff y prentisiaethau eu cynllunio â help y cyflogwyr yn y diwydiant, felly maent yn cynnig rhaglen strwythuredig sy'n eich tywys drwy'r sgiliau y mae arnoch eu hangen i weithio'n dda yn y swydd. Mae yno dargedau a gwiriadau i wneud yn siŵr bod eich cyflogwyr yn eich cefnogi a'ch bod chithau yn gwneud cynnydd. 

Yn weithiwr, byddwch mewn cyflogaeth am y rhan fwyaf o'ch amser gan fod y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn cael ei gynnal wrth weithio. Bydd y gweddill, fel arfer, yn cael ei gynnal yng nghanolfan ddysgu Gwaith yn yr Arfaeth. Bydd hyd yr amser y byddwch yn ei dreulio ym mhob un yn amrywio yn ôl eich Prentisiaeth a bydd yn ddefnyddiol yn eich swydd ac yn eich helpu i lwyddo yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Byddwch yn gweithio am 30 awr yr wythnos o leiaf. Efallai y bydd ychydig o amgylchiadau lle na all y dysgwr gwblhau'r 30 awr yn llawn. Yn yr achosion hynny, byddwch yn gweithio am dros 16 awr yr wythnos a gallai eich dysgu bara'n hirach o'r herwydd.

Lefelau

Mae prentisiaethau yn cael eu cydnabod yn gynyddol yn safon aur ar gyfer dysgu yn seiliedig ar waith. Ar hyn o bryd, mae Gwaith yn yr Arfaeth yn cynnig dwy lefel o Brentisiaethau:


Prentisiaethau Sylfaenol

  • Prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu yn seiliedig ar waith megis Cymhwyster Cymhwysedd Lefel 2, Sgiliau Hanfodol Cymru ac, yn y rhan fwyaf o achosion, cymhwyster perthnasol sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Prentisiaethau

  • Prentisiaid yn gweithio tuag at ddysgu yn seiliedig ar waith megis Cymhwyster Cymhwysedd Lefel 3, Sgiliau Hanfodol Cymru ac, yn y rhan fwyaf o achosion, cymhwyster perthnasol sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Rhaid i'r holl Brentisiaethau gynnwys yr elfennau canlynol:

  • Rhaid i'r prentis gyflawni cymhwyster cymhwysedd i fod yn gymwys am dystysgrif Prentisiaeth, a dyma'r cymhwyster y mae arnynt ei angen i ddangos cymhwysedd wrth berfformio'r sgil, y grefft neu'r alwedigaeth sy'n berthnasol i'r fframwaith
  • Mae arnynt angen cymhwyster gwybodaeth dechnegol i ddangos eu bod wedi ennill y sgiliau technegol, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth o gysyniadau a gwybodaeth ddamcaniaethol am y diwydiant a'i farchnad sy'n gysylltiedig â'r sgil, y grefft neu'r alwedigaeth sy'n berthnasol i'r fframwaith.
  • Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, a Thechnoleg Gwybodaeth i rai diwydiannau.
  • Yn y diagram isod, ceir trosolwg o le mae'r Prentisiaethau yn cysylltu â'ch dewis o opsiynau ar gyfer addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. 

 

Ceir gwybodaeth am Brentisiaethau ar y gwefannau/dolenni canlynol:

Gwefan Llywodraeth Cymru: www.wales.gov.uk

www.careerswales.com

Gwybodaeth generig ddefnyddiol am brentisiaethau, fodd bynnag dylid nodi bod prentisiaethau yng Nghymru yn wahanol mewn rhai meysydd er enghraifft gofynion teitl a fframwaith:

www.apprenticeships.org.uk


Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  

 

ID: 2466, adolygwyd 21/07/2021