Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Amddiffyn Plant

Mae gweithwyr addysg yn rhannu cyfrifoldeb am sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed.

Mae pob corff cyhoeddus a gwirfoddol yn Sir Benfro yn ymrwymo i amddiffyn lles plant a phobl ifanc ac mae gweithwyr y cyrff hyn yn ymwybodol o'u dyletswyddau i sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn. Darperir hyfforddiant rheolaidd ar gyfer athrawon a llywodraethwyr ysgolion sy'n gyfrifol am amddiffyn plant.

Mae'n rhaid i weithwyr addysg ddilyn Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan sydd wedi eu cadarnhau'n lleol gan Fwrdd Lleol Amddiffyn Plant Sir Benfro. Mae'r gweithdrefnau hyn i'w dilyn os oes amheuaeth bod plentyn mewn perygl o gael ei gam-drin, neu os ceir gwybodaeth ynglyn ag unrhyw oedolyn yn ymwneud â cham-drin plentyn. Mae copïau ar gael ym mhob ysgol.

Os ydych yn amau bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl:

 • peidiwch byth â thybio y bydd rhywun arall yn hysbysu'r ffaith pan yw plant mewn perygl
 • peidiwch byth ag oedi cyn mynegi eich pryderon i rywun sy'n gallu sicrhau bod ymchwiliad cywir yn digwydd
 • peidiwch â phoeni y gallech chi fod yn anghywir - mae'n well trafod eich pryderon gyda rhywun gyda'r profiad i wneud asesiad

Os oes gyda chi unrhyw bryderon am blant a allai fod mewn perygl o gael eu niweidio a'ch bod am drafod hyn gyda ni, mae croeso ichi ffonio'r swyddog ar ddyletswydd ar y rhif a welwch isod.  Os ydych chi'n credu bod plentyn mewn perygl dybryd, ffoniwch 999.

Os bydd plentyn y rhoi gwybod i chi ei bod hwy neu blentyn neu berson ifanc arall yn cael ei gam-drin:

 • dangoswch eich bod yn derbyn yr hyn y mae'n ei ddweud a'ch bod yn gwrando o ddifrif ar ei honiadau
 • anogwch y plentyn i siarad, ond heb ofyn cwestiynau arweiniol na'i symbylu
 • eglurwch yr hyn yr ydych yn mynd i'w wneud (sef dilyn y cyngor yn yr adran hon)
 • peidiwch â rhoi ar ddeall bod hyn yn hollol gyfrinachol oherwydd bydd rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth i'r rhai sy'n gorfod gwybod
 • ysgrifennwch yr hyn y maent wedi ei ddweud wrthych chi, gyda'r union eiriau os oes modd
 • peidiwch â mynd i wynebu'r camdriniwr honedig


Dyma ddiffiniadau o fathau o gam-drin:

Emosiynol: Cam-drin plentyn yn emosiynol yn barhaus mewn modd sy'n amharu'n ddifrifol a pharhaol ar ddatblygiad emosiynol ac ymddygiadol y plentyn.

Esgeuluso: Esgeuluso plentyn yn barhaus neu'n ddifrifol neu fethu ag amddiffyn y plentyn rhag bod mewn unrhyw fath o berygl neu fethu'n eithafol â chyflawni agweddau pwysig ar ofal, a thrwy hynny amharu'n sylweddol ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn.

Corfforol: Taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi, sgaldio, boddi, mygu neu wneud rhyw niwed corfforol arall i blentyn.

Rhywiol: Gorfodi neu ddenu plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, pa un a yw'r plentyn yn ymwybodol ai peidio o'r hyn sy'n digwydd, yn cynnwys

 • cysylltiad corfforol, yn cynnwys gweithredoedd treiddiol neu anhreiddiol
 • gweithgareddau nad ydynt yn cynnwys cysylltiad, gyda phlant yn edrych ar, neu'n ymwneud â chynhyrchu deunydd pornograffig neu wylio gweithgareddau rhywiol neu
 • annog plant i ymddwyn mewn modd rhywiol amhriodol.

(Ffynhonnell: Gweithio gyda'n gilydd i Ddiogelu Plant o dan Ddeddf Plant 1989 a Deddf Plant 2004)

 

Dyma rifau ffôn pwysig:

Swyddog Dyletswydd Gofal Plant 01437 776 322 neu 01437 776 325 

Tîm mas o oriau Gofal Cymdeithasol 08708 509 508

Yr Heddlu 0845 330 2000 neu 999 mewn argyfwng 

NSPCC Cymru 0808 056 0566

 

Am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â:

Y Tîm Asesu Gofal Plant
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 776 322 neu 01437 776 325

Ffacs: 01437 776 337

E-bost: CCAT@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1267, adolygwyd 11/10/2017