Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Amddiffyn Plant

Diogelu

Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu ac os oes gennych chi neu eraill bryderon am ddiogelwch neu les plentyn, person ifanc neu oedolyn, rhaid i chi weithredu ar y pryderon.

Cofnodwch y pryderon yn ysgrifenedig a’u rhannu â’r Tîm Asesu Gofal Plant NEU’r Tîm Diogelu Oedolion heb oedi.

Cofnodwch:

 1. Enw’r plentyn neu oedolyn
 2. Cyfeiriad
 3. Dyddiad geni
 4. Eich pryderon
 5. Enw a manylion cyswllt y cyfeirydd

Os oes gennych unrhyw amheuon, gallwch gysylltu â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion i gael cyngor.

Peidiwch â thybio y bydd rhywun arall yn adrodd eich pryderon. Gweithredwch ac adroddwch eich pryderon ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant ac oedolion sy’n agored i niwed fod yn gyfrifol am eu hunain nac eraill.

 • Os yw’r unigolyn wedi cael anaf corfforol, galwch am gymorth meddygol.
 • Gwrandewch arnynt.
 • Peidiwch â chwestiynu.
 • Peidiwch â beirniadu’r hyn rydych chi’n ei glywed.
 • Peidiwch byth ag addo cyfrinachedd.
 • Esboniwch beth rydych yn ei wneud a gweithredwch ar unwaith.
 • Cysylltwch â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion.
 • Nodwch gynnwys eich sgwrs cyn gynted ag y bo modd.

Canllaw cyflym yw hwn ac nid yw’n disodli’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r polisïau sy’n berthnasol i chi.

Cysylltu â ni:

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Gwasanaethau Cymdeithasol tu allan i oriau gwaith: 0300 333 2222

Heddlu:
Ffoniwch 999 mewn argyfwng
Fel arall, ffoniwch 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:

NSPCC: 0808 8005000
Childline: 0800 1111
Llinell Gymorth Cam-drin Domestig: 0808 8010800
Arolygiaeth Gofal Cymru: 0300 7900126

 

 

ID: 1267, adolygwyd 14/04/2023