Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cymorth EBSA

Mae'n bwysig nodi na fydd pob unigolyn sy'n dangos diffyg presenoldeb neu orbryder yn profi EBSA.

Beth yw EBSA?

Defnyddir dulliau osgoi ysgol ar sail emosiynol (EBSA) i ddisgrifio plant a phobl ifanc sy'n ei chael hi'n anodd mynychu'r ysgol oherwydd ffactorau emosiynol, yn bennaf teimladau o ofn a phryder. Gall y ffactorau hyn arwain at gyfnodau hir o absenoldeb o’r ysgol. Mae’n bwysig rhoi cymorth ar waith cyn gynted â phosibl, oherwydd po hiraf na eir i’r afael â’r pryderon, y mwyaf anodd y gall fod i newid ymddygiadau osgoi. Mae tua 1-5% o bobl ifanc allan o'r ysgol oherwydd EBSA. Fodd bynnag, mae’r llenyddiaeth yn awgrymu nad yw'n hysbys eto pa mor gyffredin ydyw, a gall fod disgyblion sydd yn yr ysgol ond nad ydynt efallai'n mynychu pob gwers.

Arwyddion EBSA

Efallai y byddwch yn sylwi ar rai newidiadau ymddygiad neu ffisiolegol yn y plant a phobl ifanc a all fod yn arwyddion o EBSA. Gall y rhain fod yn arbennig o amlwg ar nosweithiau Sul a chyn ysgol.

Gallai'r rhain gynnwys y canlynol:

 • Poeni sy'n cynyddu pan fyddant ar fin mynychu'r ysgol.
 • Mynegi meddyliau neu bryderon negyddol am yr ysgol, e.e. ymdopi â gwaith ysgol, cael eu barnu gan athrawon neu gyfoedion, bod yn wahanol i bawb arall, rhywbeth drwg yn digwydd yn yr ysgol y mynychir ganddynt ac ati.
 • Symptomau corfforol fel cur pen neu boen stumog.
 • Symptomau gorbryder fel pendro, cyfog, crynu, cyfradd curiad y galon uwch, gloÿnnod byw yn eu stumog, canu yn y clustiau ac ati.
 • Cael trafferth cysgu yn y nos a chodi o'r gwely yn y bore.
 • Tynnu sylw neu anawsterau canolbwyntio.
 • Gall ymddangos yn fyr dymer neu'n ofnus, yn enwedig wrth drafod ysgol.

Gorbryder ac EBSA

Mae gorbryder yn ymateb ffisiolegol i fygythiad posibl a gall deimlo'n eithaf brawychus. Mae angen i ni gefnogi ein plant a phobl ifanc i adnabod arwyddion cynnar gorbryder a datblygu technegau neu strategaethau ymlacio fel y gallant reoli eu teimladau.

Gall ychydig o orbryder neu straen fod yn beth cadarnhaol gan ei fod yn ein hysgogi i wneud pethau fel paratoi ar gyfer arholiad. Rydym mewn gwirionedd yn perfformio'n well pan fyddwn yn profi rhywfaint o her gan ei fod yn ein gwneud yn fwy effro ac rydym yn canolbwyntio'n fwy ar dasgau. Fodd bynnag, pan fo’r her yn drech na’n gallu i ymdopi, a’r gorbryder yn cynyddu i’r pwynt ein bod yn teimlo wedi’n llethu, mae hyn yn amharu ar ein meddwl a’n gallu i resymu’n rhesymegol ac ymdopi â’r heriau y mae bywyd yn eu taflu atom. Mae hon yn effaith gronnus ac yna gall gymryd dim ond un rhwystr i'n ‘bwrw dros y dibyn’ i bwynt lle rydym yn teimlo wedi ein llethu ac yn methu ag ymdopi.

Gall pobl brofi gorbryder mewn gwahanol ffyrdd. Gellir profi'r teimladau canlynol yn unigol neu ar yr un pryd:

 • Yn benysgafn, pen-dro, neu'n methu canolbwyntio
 • Gwelediad twnnel
 • Bochau yn cochi
 • Ceg sych
 • Anhawster anadlu/llyncu
 • Cyhyrau llawn tyndra
 • Calon yn carlamu
 • Chwysu, teimlo fel taflu i fyny, dolur rhydd
 • Glöynnod byw yn y stumog
 • Yr angen i droethi
 • Crynu
 • Traed yn aflonydd

Pan fydd gorbryder ac EBSA yn gysylltiedig, mae’r person ifanc yn debygol o brofi meddyliau pryderus ac ofnus ynghylch mynychu’r ysgol neu’r gallu i ymdopi â gwaith ysgol. Mae hyn yn arwain plant a phobl ifanc i geisio osgoi'r teimladau a'r sefyllfa lethol sy'n achosi'r gorbryder a byddant yn encilio, o bosibl trwy wrthod paratoi ar gyfer yr ysgol / gadael y cartref neu beidio â mynd i mewn i'r ysgol. Gallai plant a phobl ifanc hefyd gyflwyno ymddygiadau gelyniaethus er mwyn nid yn unig osgoi’r sefyllfa ond teimlo bod ganddynt rywfaint o reolaeth dros sefyllfa sydd ‘allan o reolaeth’ yn gyfan gwbl (Thambirajah ac eraill, 2008). Mae osgoi meddwl am yr ysgol neu ei mynychu yn debygol o leihau gorbryder a chreu ymdeimlad o ryddhad, a all arwain at gylch sy’n cynnal EBSA dros amser, fel y disgrifir ymhellach isod.

Cylch EBSA yw'r syniad y gallai teimladau pryderus plant a phobl ifanc am yr ysgol arwain at fwy o achosion o osgoi mynd i’r ysgol. Gall hyn fod oherwydd meddyliau negyddol am yr ysgol a gallu'r plant a phobl ifanc i ymdopi, gan arwain o bosibl at osgoi'r sefyllfa sy’n peri’r gorbryder, a'r rhyddhad a deimlir o ganlyniad. Gallai’r gostyngiad uniongyrchol posibl mewn gorbryder hefyd arwain at fwy o achosion o osgoi mynd i’r ysgol, gan atgyfnerthu’r teimladau pryderus sy’n gysylltiedig â mynd i’r ysgol.

O ganlyniad i’r cylch hwn, gall y plant a phobl ifanc hefyd brofi anawsterau ychwanegol: gall osgoi ysgol arwain at fod ar ei hôl hi gyda gwaith ysgol, colli ffrindiau, a chynyddu unigedd. Yn ei dro, gall hyn gynyddu'r gorbryder a deimlir o amgylch yr ysgol a phwysleisio'r gweithgareddau pleserus sydd ar gael gartref, gan felly leihau cymhelliant y plant a phobl ifanc i fynychu'r ysgol.

Awtistiaeth ac EBSA

Mae'n bwysig nodi na fydd pob unigolyn ag awtistiaeth yn profi EBSA.

Mae teimladau o bryder yn cael eu hystyried yn gyffredin fel rhan annatod o awtistiaeth. Gall gorbryder waethygu yn ystod blaenlencyndod, wrth i blant wynebu rhyngweithio cymdeithasol cynyddol gymhleth ac yn aml yn dod yn fwy ymwybodol o'u gwahaniaethau a'u hanawsterau rhyngbersonol. Gall y byd ymddangos yn anrhagweladwy iawn ac yn lle dryslyd i bobl ag awtistiaeth. Yn ogystal, mae'n bosibl y gallai bod allan o'r ysgol ddod yn drefn newydd i'r person ifanc. Gallai’r awydd i gynnal y drefn hon arwain at y person ifanc yn treulio mwy o amser allan o’r ysgol. Gall gwahaniaethau prosesu synhwyraidd hefyd gyfrannu at deimladau o EBSA ar gyfer pobl ifanc ag awtistiaeth.

 

Diolchiadau i awdurdod lleol Conwy a Chanllaw EBSA Gorllewin Sussex

ID: 11563, adolygwyd 15/05/2024

Grant Cymorth Addysg Sir Benfro

(y Grant Datblygu Disgyblion a Mwy gynt)

Grant penodol i Sir Benfro yw hwn ac mae ar wahân i Grant Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru.

Grant Cymorth Addysg Sir Benfro yn gynllun gan Gyngor Sir Penfro i gynorthwyo rhieni mewn amgylchiadau anodd gyda gwisg ysgol.

O Ebrill 2019, bydd Cyngor Sir Penfro yn cynnig grant o hyd at £125 y pen i ddisgyblion oedran ysgol statudol ar gyfer:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau.
 • Dillad chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r Sgowtiaid, y Geidiaid, y cadetiaid, crefft ymladd, chwaraeon, y celfyddydau perfformio neu ddawns.
 • Offer, e.e. bagiau ysgol a deunyddiau ysgrifennu.
 • Offer arbenigol pan fydd gweithgareddau newydd yn y cwricwlwm yn dechrau, fel dylunio a thechnoleg.
 • Offer ar gyfer teithio y tu allan i oriau ysgol, fel dysgu yn yr awyr agored, e.e. cotiau glaw.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, ac mae ychydig o ddewis ynghylch yr hyn y gellid ei ariannu – ond mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth a fydd yn cefnogi cyflawniad y plentyn. Bydd penderfyniadau ar geisiadau yn cael eu gwneud gan y Gwasanaeth Lles Addysg ar gyfer eich ysgol.

Gall esiamplau o amgylchiadau anodd gynnwys:

 • Teuluoedd yn profi cyfnod o bontio i Gredyd Cynhwysol ac yn profi oedi sylweddol mewn cael eu taliadau budd-dal.
 • Colli eiddo yn sgil digwyddiad y tu hwnt i'ch rheolaeth, fel tân neu lifogydd.
 • Plentyn sy’n gorfod symud ysgol ar fyr rybudd ar gyngor yr awdurdod lleol.

Cymorth arall i aelwydydd incwm isel

Mae ffynonellau cyfyngedig posib eraill ar gyfer cymorth ariannol:

Efallai y bydd rhieni sy’n cael

 • Cymhorthdal Incwm Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Pensiwn

neu daliad oherwydd un o'r budd-daliadau neu hawliau hyn am o leiaf 26 wythnos yn gallu ceisio am fenthyciad cyllidebu cronfa gymdeithasol o dan y categori dillad ac esgidiau gan y Ganolfan Byd Gwaith. Gall hawlwyr sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd geisio am Flaendal Cyllidebu.

Efallai y bydd cymorth ar gael oddi wrth gyrff llywodraethu neu gymdeithasau rhieni ysgolion. Gall hwn fod yn gymorth ariannol o gronfa galedi, cynllun cynilo, neu drwy ddarparu dillad ail-law.

I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â’r Swyddog Cymorth Disgyblion yn eich ysgol chi neu gofynnwch am ffurflen gais gan SUGS@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 8504, adolygwyd 30/04/2024

Hawliwch help gyda hanfodion ysgol

Trosolwg

Os ydych chi’n riant neu’n warcheidwad i blentyn yn yr ysgol, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn grant i'ch helpu chi i dalu am eitemau hanfodol ar eu cyfer.

Enw swyddogol y grant yw grand Hanfodion Ysgol.

Mae’r grant hefyd yn cael ei adnabod fel grant datblygu disgyblion, grant Mynediad datblygu disgyblion (GDD) neu’r grant gwisg ysgol.

 

Faint sydd ar gael 

Mae’r grant yn:

 • £200 ar gyfer disgyblion blwyddyn 7, a
 • £125 ar gyfer pob disgybl arall.

Gallwch wneud cais rhwng 1 Gorffennaf 2024 a 31 Mai 2025.

Os cawsoch Grant Hanfodion Ysgol y llynedd ac rydych yn parhau i fod yn gymwys, disgwyliwn y bydd eich taliad awtomataidd yn cael ei wneud yng nghanol mis Gorffennaf. Os na fyddwch yn cael y taliad hwn, efallai bod problem o ran eich cymhwysedd.

 

Sut y gallwch chi ei ddefnyddio

Gallwchddefnyddio’r grant i dalu am: 

 • gwisg ysgol ac esgidiau, 
 • dillad ac offer chwaraeon, 
 • gweithgareddau ysgol, yn cynnwys gwersi cerdd, tripiau ysgol a chlybiau ar ôl ysgol, 
 • offer i'r ystafell ddosbarth yn cynnwys beiros, pensiliau a bag ysgol, 
 • gliniadur neu dabled sydd ddim ar gael i'w llogi gan yr ysgol. 

 

Meini prawf

Rydych yn gymwys os yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim.

Sylwch fod hyn yn wahanol i’r rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim o dan Gynllun Prydau Ysgol am Ddim i holl blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru, sy’n darparu prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Benfro o fis Medi 2023. Hyd yn oed os yw ’ch plentyn yn cael prydau ysgol am ddim o dan y cynllun hwn, dylech wneud cais am brydau ysgol am ddim os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Grant Hanfodion Ysgol.

Gallech fod yn gymwys os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

 • Cymhorthdal incwm (ar sail incwm) 
 • Lwfans cymorth a chyflogaeth (ar sail incwm) 
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190) 
 • Credyd Pensiwn (Gwarant) 
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400  
 • Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999 
 • Mae pob plentyn sy'n derbyn gofal / plentyn maeth yn gymwys ar gyfer y grant, p'un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio. Bydd angen llenwi ffurflen gais ar gyfer y rheini sy'n gymwys o dan y rheolau hyn.

Mewn rhai achosion, efallai bydd rhaid i chi dderbyn un o’r budd-daliadau hyn, hyd yn oed os yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim.

Os nad ydych yn gymwys, gallwch weld pa help sydd ar gael yma.

 

Gwneud cais 

I wneud cais, byddwch angen: 

 • manylion cyswllt 
 • ysgol eich plentyn,  
 • rhif yswiriant gwladol, 
 • manylion banc. 

Gallwch wneud cais rhwng 1 Gorffennaf 2024 a 31 Mai 2025

 

Gwneud cais nawr

 

Ar ôl cyflwyno’r cais 

Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais, a byddwn yn gadael i chi wybod beth yw’r camau nesaf. 

Blwyddyn ysgol 2024/2025

Disgwylir i'r Grant Hanfodion Ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd nesaf 2024/2025 fod ar gael ym mis Gorffennaf/Awst. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bydd y taliadau'n awtomataidd i'r rhai sy'n gymwys.

Manylion cyswllt

Am gymorth pellach gyda'r cais neu unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni:

Ffôn  01437 775845
E-bost SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 06/06/2024

Herio Bwlio

A chithau’n rhiant/ofalwr, mae gennych rôl i’w chwarae o ran helpu eich plentyn i ddysgu sut i ddeall ac ymdopi ag ochrau cadarnhaol a negyddol cyfeillgarwch a chymdeithasu, a hynny ar-lein ac all-lein, fel ei gilydd. Gallwch helpu eich plentyn i ddysgu sut i gadw’n ddiogel ac yn hapus ac i drin pobl eraill â pharch a charedigrwydd. Yn aml, chi yw’r cyntaf i sylwi os nad yw eich plentyn yn ymddwyn fel ef ei hun, os yw’n anhapus, neu os yw’n ymddangos yn ymosodol.

Gall rhieni/gofalwyr deimlo amrywiaeth o emosiynau wrth ddarganfod bod eu plentyn yn cael ei fwlio neu ei fod yn bwlio plant eraill. Er y gall y teimladau cychwynnol gynnwys gofid, dicter, tristwch ac euogrwydd, mae’n bwysig cofio bod yna ffordd ymlaen.

Rydym yn disgwyl i rieni/ofalwyr a’u plant weithio gydag ysgolion i atal a herio bwlio.

Mae Cyngor Sir Penfro yn diffinio bwlio fel a ganlyn:

‘Ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, sy’n cael ei ailadrodd dros amser, ac sy’n brifo pobl eraill naill ai’n gorfforol neu’n emosiynol, a hynny’n fwriadol.’

Mae bwlio yn ffurf ar ymddygiad annerbyniol, ond nid yw pob ymddygiad annerbyniol yn fwlio. Mae i fwlio dair elfen allweddol fel arfer, a gall ddigwydd wyneb yn wyneb neu ar-lein:

Mae’n ymddygiad cas bwriadol neu bwrpasol.

Mae’n ymddygiad ailadroddus sy’n cael ei gyflawni dros gyfnod o amser.

Mae’r sawl sy’n cael ei fwlio yn teimlo nad oes ganddo’r pŵer i’w amddiffyn ei hun.

Mathau o fwlio

 • Gall bwlio fod ar sawl ffurf, gan gynnwys y canlynol:
 • cael eich galw’n enwau cas, cael eich poeni, rhywun yn gwneud sbort am eich pen, yn eich bygwth neu’n eich sarhau
 • cael eich curo, eich cicio, eich baglu neu eich taro i lawr
 • cael eich eiddo wedi’i ddwyn neu ei ddifrodi’n fwriadol
 • cael straeon neu sïon wedi’u lledaenu amdanoch, neu bobl yn siarad amdanoch y tu ôl i’ch cefn
 • cael eich gadael allan, eich eithrio neu eich ynysu
 • cael eich gorfodi i wneud rhywbeth nad ydych am ei wneud neu yr ydych yn gwybod ei fod yn anghywir.

Bwlio ar-lein – ymddygiad bwlio sy’n cael ei amlygu trwy dechnoleg megis ffonau clyfar/symudol neu’r Rhyngrwyd. Gallai hyn gynnwys:

 • postio deunydd cas, annifyr neu fygythiol ar-lein (e.e. ar y cyfryngau cymdeithasol)
 • anfon negeseuon cas ar ffurf negeseuon testun, negeseuon e-bost neu drwy wefannau neu apiau eraill
 • cael eich eithrio o gêm ar-lein neu fforwm sgwrsio
 • proffiliau ffug ar rwydwaith cymdeithasol er mwyn gwneud hwyl am ben pobl eraill
 • camddefnyddio delweddau preifat, cignoeth o’r unigolyn a dargedir (y targed).

Bwlio cysylltiedig â rhagfarn– pan fo’r bwlio yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n wahanol ynghylch hunaniaeth unigolyn. Gall gael ei dargedu at unigolyn neu grŵp cyfan o bobl am eu bod yn cael eu hystyried yn wahanol, pa un a yw hyn yn wir ai peidio. Yr enw ar hyn yw rhagfarn.

Mae bwlio cysylltiedig â rhagfarn yn cynnwys agweddau ar hunaniaeth unigolyn, er enghraifft:

 • hil
 • credoau crefyddol
 • diwylliant neu gefndir y teulu
 • anabledd
 • hunaniaeth o ran rhywedd – y ffordd y mae rhywun yn edrych neu’n ymddwyn
 • cyfeiriadedd rhywiol – pa un a yw rhywun yn heterorywiol, yn gyfunrywiol neu’n ddeurywiol (pwy y mae rhywun yn ei ystyried yn ddeniadol)
 • rhyw – oherwydd rhywedd rhywun (yn aml ar ffurf aflonyddu).

Pryd nad yw’n fwlio?

Mae’r isod yn enghreifftiau o ymddygiad annerbyniol ond nid ydynt yn enghreifftiau o fwlio:

 • anghydfod neu ‘ymrafael’
 • dadlau neu gwffio unwaith
 • materion yn ymwneud â pherthnasoedd lle mae angen i blant neu bobl ifanc ddysgu sut i gyd-dynnu’n well
 • rhywun yn bod yn ‘gas’ gyda geiriau neu weithred angharedig neu amharchus.

Rhaid herio pob achos o ymddygiad annerbyniol, pa un a yw’n fwlio ai peidio.

Beth y gallwch ei wneud i helpu?

Mae yna sawl peth y gallwch chi, y rhiant/gofalwr, ei wneud i gefnogi eich plentyn. Mae'r canllawiau yn y dolenni isod yn rhoi syniadau ynghylch sut i siarad â'ch plentyn am fwlio, sut i weld yr arwyddion, sut y gallwch ei helpu, a sut i feithrin hyder a hunan-barch eich plentyn. Mae’r canllawiau hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddelio â bwlio ar-lein, mae’n cwmpasu ymdopi ag effeithiau bwlio a rheoli eich teimladau a’ch gweithredoedd eich hun.

Canllawiau ar gyfer rhieni a gofalwyr 

Canllaw i bobl ifanc 

Canllaw i blant 

Beth y gallwch ei ddisgwyl gan ysgol eich plentyn?

Mae gan ysgolion ddyletswydd gofal i amddiffyn eu holl ddysgwyr a darparu amgylchedd diogel, iach.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob ysgol feddu ar bolisi ymddygiad yn yr ysgol. Rydym yn disgwyl bod gan ysgolion hefyd bolisi gwrthfwlio sy’n nodi sut y byddant yn mynd i’r afael â bwlio yn eu hysgol. Dylai polisi gwrthfwlio neu bolisi ymddygiad eich ysgol nodi’r camau i’w cymryd wrth adrodd am bryder ynghylch bwlio. Dylai’r polisïau hyn fod ar gael ar ei gwefan, neu gallwch ofyn am gopi gan yr ysgol.

Bydd rhaid i chi gyfeirio at bolisi ysgol eich plentyn am fanylion penodol y camau adrodd, ond isod gwelir y camau cyffredinol y bydd angen i chi eu cwblhau yn ysgrifenedig. Dylech gwblhau’r holl gamau yn eu trefn; gan roi amser a chyfle addas i’r ysgol roi camau gweithredu ar waith i wella’r sefyllfa, a rhoi cyfle i’r camau gweithredu gael effaith. Efallai na fydd yn bosibl datrys y sefyllfa’n llwyr ar unwaith, ond dylech deimlo’n hyderus bod camau gweithredu amserol yn cael eu cymryd; os nad oes camau’n cael eu cymryd, symudwch i’r cam nesaf yn y broses.

Cam 1 – rhoi gwybod i’r athro dosbarth/athro cofrestru/pennaeth blwyddyn

Cam 2 – rhoi gwybod i’r pennaeth

Cam 3 – rhoi gwybod i gorff llywodraethu yr ysgol

Cam 4 – rhoi gwybod i’r awdurdod lleol

Ym mhob cam, cadwch ddyddiadur neu gofnod o’r holl gysylltiadau yr ydych wedi’u gwneud a’u cael, gan nodi’r canlynol:

 • pwy yr oeddech wedi siarad â nhw
 • sut y bu i chi gysylltu â nhw (e.e. dros y ffôn, e-bost, wyneb yn wyneb, ac ati)
 • pryd (dyddiad/amser)
 • pa gamau gweithredu y cytunwyd arnynt a phwy oedd yn gyfrifol am y camau hyn.

Noder: Ni ddylech ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gwyno am yr ysgol nac i sarhau, tramgwyddo neu fygwth staff unigol yr ysgol. Gallai hyn achosi mwy o niwed, ond ni fydd yn datrys y mater. Cofiwch, mae gan ysgolion ddyletswydd gofal i’w staff eu hunain yn ogystal ag i’ch plentyn. Mewn achosion difrifol, gallai’r ysgol gymryd camau cyfreithiol neu gamau eraill yn eich erbyn os byddwch yn peryglu staff.

Ni ddylech chwaith ddelio â’r mater eich hun trwy ymosod ar blant neu bobl ifanc eraill sy’n rhan o’r digwyddiad neu eu teuluoedd, boed hynny wyneb yn wyneb neu trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau ar-lein eraill.

 

ID: 5899, adolygwyd 14/04/2023

Cyflogi Plant a Pherfformiad Plant

Cyflogi Plant

Mae Cyngor Sir Penfro [y Cyngor] o'r farn y gall plant o oedran ysgol gorfodol gael budd o brofiad a gafwyd yn cyflawni gwaith, ar yr amod y bydd y gwaith yn addas a bod trefniadau diogelu priodol ar waith. Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael yr ysgol yw dydd Gwener olaf mis Mehefin yn ystod y flwyddyn ysgol y mae'r disgybl yn 16 oed.  Cyn y dyddiad hwn, rhaid i blant rhwng 13 ac 16 oed gael trwydded waith gan y Cyngor os byddant am gael eu cyflogi.

Mae gan y Cyngor gyfres o is-ddeddfau sy'n nodi'r amodau y gellir cyflogi plant o oedran ysgol gorfodol. Mae'r gofynion cyfreithiol hyn yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwr anfon hysbysiad i'r Cyngor am gyflogaeth y plentyn yn cynnwys rhai manylion gofynnol, yn hynny o beth.

Rhaid i'r ffurflen gais hysbysu gael ei chwblhau gan riant a'r cyflogwr, a'i chyflwyno i'r Prif Swyddog Lles Addysg yn y Gwasanaeth Lles Addysg i'w hystyried.

Dim ond ar ôl hynny y bydd y Cyngor yn anfon trwydded waith at y plentyn, os yw wedi’i fodloni bod y gyflogaeth arfaethedig yn gyfreithlon ac na fyddai lles, iechyd na gallu'r plentyn i fanteisio'n llawn ar ei (h)addysg yn cael ei beryglu, a bod y plentyn yn addas i gyflawni'r gwaith y bydd yn ei wneud. Dim ond yn unol â'r manylion a ddangosir ar drwydded waith y plentyn y gellir cyflogi'r plentyn.

Gellir lawrlwytho canllawiau ar Gyflogi Plant ar gyfer cyflogwyr, rhieni a disgyblion a'r Ffurflen Gais Hysbysu o'r dolenni isod. Gallwch wneud cais am gopi o'r is-ddeddfau gan y Prif Swyddog Lles Addysg.

Manylion Cyswllt:

Kelly Hamid
Rheolwr Gwasanaeth Lles Addysg 
Plant ac Ysgolion
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 774658 
E-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

Trwydded Perfformiad Plant

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn ymdrin â phlant o'u genedigaeth i oed gadael ysgol (dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin y flwyddyn ysgol pan fydd plentyn yn cyrraedd 16 oed). 

Y gofyniad i drwyddedu:

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i Drwyddedau Perfformio gael eu cyhoeddi gan bob Awdurdod Lleol i blant sy'n cymryd rhan yn y categorïau a ganlyn:

 • Darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio er enghraifft, rhaglen deledu neu radio neu ffilm.
 • Perfformiad theatr ble codir tâl
 • Unrhyw berfformiad ar eiddo trwyddedig
 • Modelu plant a chwaraeon ble mae'r plentyn neu unrhyw berson arall yn cael ei dalu (ac eithrio talu treuliau)

Yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynhyrchu perfformiad ble mae'r plentyn yn cymryd rhan ddylai wneud y cais am y drwydded.

Rhaid i'r cais gael ei wneud i Gyngor Sir Penfro a fydd yn prosesu'r cais.

Pa bryd nad oes angen trwydded i berfformio ar blentyn?

 • Os yw'r plentyn yn perfformio am 4 diwrnod yn unig mewn unrhyw gyfnod o 6 mis ac nad ydynt angen amser o'r ysgol i ymgymryd â'r perfformiad
 • Os yw'r plentyn yn cymryd rhan yn eu perfformiad ysgol llawn amser (ysgol addysgiadol ac nid ysgol ddawns).
 • Perfformiadau a gynhelir gan 'Gyrff o Unigolion'
 • Unrhyw weithgaredd nad yw'r Awdurdod Lleol yn ystyried ei fod yn berfformiad megis plentyn yn cael ei gyfweld neu'i ffilmio wrth gymryd rhan mewn peth gweithgaredd arferol nad yw wedi'i drefnu'n benodol at y diben megis gwneud gwersi ysgol, chwarae yn y parc
 • Os yw'r gweithgaredd yn cael ei gyfarwyddo mewn unrhyw ffordd fe allai gael ei adolygu a'i drosi yn berfformiad.

Os nad oes angen Trwydded Perfformio Plant rydym yn dal i ofyn i drefnydd y perfformiad/sioe gofrestru pob plentyn sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu i ni gadw cofrestr o holl blant Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn perfformiad. Hyd yn oed os nad oes angen trwydded, mae rhan fwyaf y rheolau a'r rheoliadau yn parhau yn gymwys.

Rhaid i'r ffurflenni cais wedi'u llanw ynghyd â'r holl ddogfennau gael eu cyflwyno i'r Uned Cymorth Busnes, 21 diwrnod cyn y dyddiad y mae eu hangen. Rhaid i'r Awdurdod Lleol fod yn fodlon bod trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer goruchwylio ac amddiffyn y plentyn yn ddigonol a bod yr aflonyddwch i addysg y plentyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm, cyn caniatáu trwydded. Yr unigolyn a fydd yn gwneud cais am y drwydded fydd y deiliad trwydded a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod amodau'r drwydded yn cael eu bodloni.

Os oes angen ffurflen gais arnoch ar gyfer unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â educationwelfareservice@pembrokeshire.gov.uk

 • Cais Corff y Personau
 • Cais am Gyflogaeth Plant
 • Cais Perfformiad Plant
 • Chaperone Cais


Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1346, adolygwyd 26/04/2024

Hysbysiadau Cosb

Hysbysiadau Cosb am Beidio â Mynychu Ysgol/Darpariaeth Addysg Amgen yn Rheolaidd

Trosolwg

Yn 2013, crëwyd Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) gan Weinidogion Cymru.

Dywed y rheoliadau fod yn rhaid i Gyngor gael Cod Ymddygiad sy'n amlinellu mesurau i sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau cosb.

Beth yw Hysbysiad Cosb?

Un o'r ymyriadau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiad cosb. Bydd plentyn sy'n mynd i'r ysgol yn rheolaidd yn elwa fwy ar y cyfleoedd y mae ysgol yn eu darparu na phlentyn nad yw'n mynd i'r ysgol yn rheolaidd.
Pan fodlonir yr amgylchiadau ar gyfer cyflwyno hysbysiad cosb, gellir cyflwyno hysbysiad cosb i riant nad yw ei blentyn/phlentyn yn mynd i ysgol/darpariaeth addysg amgen yn rheolaidd.

Mae hysbysiad cosb yn cynnig cyfle i riant gyflawni unrhyw atebolrwydd i euogfarn am drosedd o dan Adran 444 Deddf Addysg 1996* a nodir yn yr hysbysiad, trwy dalu cosb yn unol â'r hysbysiad hwnnw. (*Mae Adran 444 y Ddeddf Addysg yn cynnwys amod os na fydd plentyn o oedran ysgol gorfodol sy'n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd, mae ei riant yn euog o drosedd).

Gall hysbysiadau cosb fod yn berthnasol o ran plant o oedran ysgol gorfodol. Ni fydd Cyngor Sir Penfro felly'n defnyddio hysbysiadau cosb ar gyfer plant oedran meithrin neu ddisgyblion sydd mewn chweched dosbarth (blynyddoedd 12 ac 13).
Os cyflwynir hysbysiad cosb, y gosb yw £60 os caiff ei thalu o fewn 28 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad. Mae hyn yn codi i £120 os caiff ei dalu ar ôl 28 diwrnod, ond o fewn 42 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad.

Cod ymddygiad Sir Benfro ar gyfer Hysbysiadau Cosb am Beidio â Mynychu Ysgol/Darpariaeth Addysg Amgen yn Rheolaidd.

Absenoldebau

Absenoldeb Awdurdodedig / Anawdurdodedig
Pennaeth ysgol neu unigolyn arall yn yr ysgol wedi ei awdurdodi sydd â'r cyfrifoldeb i benderfynu p'un a ddylid awdurdodi absenoldeb disgybl ai peidio. Mae Llywodraeth Cymru wedi creu arweiniad i helpu gwneud y penderfyniad hwn.

Gwyliau yn ystod y tymor
Mae'n bwysig fod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd trwy gydol y tymor er mwyn cael y budd gorau posibl o'r addysg a ddarperir. Bydd unrhyw geisiadau am wyliau yn ystod y tymor a wneir gan riant y mae'r disgybl fel arfer yn preswylio ag ef/â hi, yn cael eu hystyried yn unigol gan y pennaeth neu unigolyn arall yn yr ysgol sydd wedi ei (h)awdurdodi, a'i ddewis ef/dewis hi yw penderfynu p'un a yw am awdurdodi'r absenoldeb ai peidio. Heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, ni ddylid caniatáu mwy na deg diwrnod ysgol o wyliau i'r disgybl at y diben hwnnw mewn unrhyw flwyddyn ysgol.

Pwy sy'n gallu cyflwyno Hysbysiad Cosb?

Yr Awdurdod Lleol yn unig ddylai gyflwyno hysbysiadau cosb penodedig yn unol â'r Cod Ymddygiad.

Os bydd yr heddlu neu ysgol yn gofyn i Gyngor Sir Penfro gyflwyno hysbysiad cosb, bydd Cyngor Sir Penfro yn adolygu'r holl waith papur a ddarparwyd a bydd swyddog awdurdodedig yn penderfynu a yw'n briodol cyflwyno hysbysiad cosb.

Mae hyn i sicrhau bod dull cyson yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau cosb.

Pryd fydd Hysbysiad Cosb yn cael ei gyflwyno?

Mae'r Cod Ymddygiad yn amlinellu'r amgylchiadau ar gyfer cyflwyno hysbysiad cosb, gan nodi y dylai'r meini prawf allweddol fod fel a ganlyn:

Pan fydd disgybl wedi colli o leiaf 10 sesiwn (pum diwrnod ysgol) o ganlyniad i absenoldebau anawdurdodedig yn ystod y tymor presennol a bod presenoldeb cyffredinol y disgybl islaw 90% yn y flwyddyn ysgol hyd yn hyn o ganlyniad (nid oes rhaid i'r absenoldebau hyn fod yn olynol).

*mae absenoldebau anawdurdodedig yn cynnwys:-
-diffyg presenoldeb anawdurdodedig yn yr ysgol;
-gwyliau anawdurdodedig yn ystod y tymor; ac
-achos anawdurdodedig o gyrraedd yn hwyr ar ôl i'r gofrestr gau.

   

ID: 1351, adolygwyd 04/01/2023

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'n dechrau yn yr ysgol

Llwyddiant, creadigrwydd, cyfeillgarwch, gwydnwch, cefnogaeth... mae’n dechrau yn yr ysgol.

Pan mae plan yn colli ysgol, maen nhw’n colli mwy na dosbarthiadau – maen nhw’n colli cyfleoedd cymdeithasol a datblygiadol pwysig a fydd yn llywio eu dyfodol. Oherwydd mae’r ysgol yn fwy na graddau, amserlenni, a gwaith cartref – mae’n golygu cyfeillgarwch, atgofion cyffredin, ac adeiladu cymeriad.

Mae presenoldeb rheolaidd yn bwysicach nag erioed.

Mynediad i gymorth

Gyda mynediad i brydau ysgol am ddim, cefnogaeth sy’n newid bywydau a llawer mwy, mae llawer mwy i’r ysgol nag addysg. Ond ry’n ni’n gwybod nad yw ysgol bob amser yn hawdd. Os yw eich plentyn yn bryderus neu’n poeni am ddod i’r ysgol, mae help ar gael.

Os yw eich plentyn yn colli ysgol am ba bynnag reswm, ry’n ni yma i chi. Siaradwch â’ch ysgol neu ffoniwch ni ar 01437 764551 am y gefnogaeth sydd ei hangen ar eich plentyn.

Cymerwch ran

Eisiau cymryd rhan yn ein hymgyrch i gael plant yn ôl i’r ysgol? Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf a darllenwch straeon ysbrydoledig am sut mae’r ysgol wedi siapio bywydau pobl o Sir Benfro, a sut mae llwyddiant yn edrych iddyn nhw. Cofiwch rannu eich profiadau eich hunain gan ddefnyddio’r hashnod #MaenDechrauYnYrYsgol.

ID: 1265, adolygwyd 14/04/2023

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd a theuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion nad ydynt yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd ac absenoldeb plentyn yn cyrraedd dros 15%.

Y gwasanaeth yw Swyddog Cefnogi Disgyblion (EWO) o fewn pob clwstwr o ysgolion. Caiff cymorth ei roi i wella presenoldeb yn yr ysgol er mwyn i blant i gyrraedd eu llawn allu a chefnogi teuluoedd lle bo angen.

Mae'r PSO yn rhoi cefnogaeth ymarferol i wella cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol; lleihau absenoldeb diawdurdod; a chynorthwyo ysgolion reoli plant a phobl ifanc diamddiffyn.

Cod Ymddygiad ar gyfer Rhybuddion Cosb

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Mae pob ysgol yn Sir Benfro'n derbyn cefnogaeth aelod o dîm Swyddogion Cefnogi Disgyblion, sy'n darparu cyswllt rhwng yr ysgol, y Gwasanaeth Addysg a theuluoedd y disgyblion.

Prif dasg y Swyddog Cefnogi Disgyblion yw annog presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Gall y Swyddog Cefnogi Disgyblion gynnig cyngor a gwybodaeth i helpu rhieni yn eu gorchwyl o sicrhau bod eu plentyn yn mynd i'r ysgol. Maent yn gallu cynghori hefyd ynghylch gwasanaethau cymorth eraill pan fo problem wedi ei gweld o ran cyfyngu ar fynediad disgybl i addysg neu mewn perthynas â materion cymdeithasol a lles.

Gall y gwasanaeth hefyd rhoi cyngor ynghylch y cyfyngiadau a'r rheoliadau sy'n berthnasol i gyflogi plant o oedran gorfodol ysgol.

Gall Swyddogion Cefnogi Disgyblion y Gwasanaeth Cynhwysiad ddarparu llyfrynnau gwybodaeth i rieni, ynglŷn â materion yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol a’u cyfrifoldebau o ran sicrhau presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol yn unol â’r gyfraith; mae’r Swyddogion Cefnogi Disgyblion yn cynorthwyo rhieni i gyflawni’r swyddogaeth hon.

Gellir cysylltu â'r Swyddogion Cefnogi Disgyblion drwy'r ysgol neu'r Gwasanaeth Addysg yn Neuadd y Sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Kelly Hamid
Prif Swyddog Lles Addysg
Neuadd y Sir 
Hwlffordd
SA61 1TP

e-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 774658   

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 1266, adolygwyd 17/04/2023

Amddiffyn Plant

Diogelu

Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu ac os oes gennych chi neu eraill bryderon am ddiogelwch neu les plentyn, person ifanc neu oedolyn, rhaid i chi weithredu ar y pryderon.

Cofnodwch y pryderon yn ysgrifenedig a’u rhannu â’r Tîm Asesu Gofal Plant NEU’r Tîm Diogelu Oedolion heb oedi.

Cofnodwch:

 1. Enw’r plentyn neu oedolyn
 2. Cyfeiriad
 3. Dyddiad geni
 4. Eich pryderon
 5. Enw a manylion cyswllt y cyfeirydd

Os oes gennych unrhyw amheuon, gallwch gysylltu â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion i gael cyngor.

Peidiwch â thybio y bydd rhywun arall yn adrodd eich pryderon. Gweithredwch ac adroddwch eich pryderon ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant ac oedolion sy’n agored i niwed fod yn gyfrifol am eu hunain nac eraill.

 • Os yw’r unigolyn wedi cael anaf corfforol, galwch am gymorth meddygol.
 • Gwrandewch arnynt.
 • Peidiwch â chwestiynu.
 • Peidiwch â beirniadu’r hyn rydych chi’n ei glywed.
 • Peidiwch byth ag addo cyfrinachedd.
 • Esboniwch beth rydych yn ei wneud a gweithredwch ar unwaith.
 • Cysylltwch â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion.
 • Nodwch gynnwys eich sgwrs cyn gynted ag y bo modd.

Canllaw cyflym yw hwn ac nid yw’n disodli’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r polisïau sy’n berthnasol i chi.

Cysylltu â ni:

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Gwasanaethau Cymdeithasol tu allan i oriau gwaith: 0300 333 2222

Heddlu:
Ffoniwch 999 mewn argyfwng
Fel arall, ffoniwch 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:

NSPCC: 0808 8005000
Childline: 0800 1111
Llinell Gymorth Cam-drin Domestig: 0808 8010800
Arolygiaeth Gofal Cymru: 0300 7900126

 

 

ID: 1267, adolygwyd 14/04/2023

Gwyliau Teuluol yn Ystod y Tymor

Mae'n bwysig bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd drwy gydol y tymor fel bod y plentyn yn elwa i'r eithaf ar yr addysg a ddarperir. Os bydd unrhyw riant y mae disgybl yn byw gydag ef/hi fel arfer yn gwneud cais am wyliau yn ystod y tymor, bydd y pennaeth neu unrhyw unigolyn arall yn yr ysgol sydd â'r awdurdod i weithredu ar ran y pennaeth, yn ystyried y cais unigol ac yn penderfynu p'un ai awdurdodi'r absenoldeb ai peidio, yn ôl ei ddisgresiwn. Heblaw o dan amgylchiadau eithriadol, ni ellir caniatáu i ddisgybl fod yn absennol am fwy na deng niwrnod ysgol at y diben hwnnw mewn unrhyw flwyddyn ysgol.

Am ragor o wybodaeth am wyliau yn ystod y tymor, cysylltwch ag ysgol benodedig eich plentyn os gwelwch yn dda. 

Am faterion eraill ynghylch presenoldeb yn yr ysgol, cysylltwch â:

Kelly Hamid
Rheolwr Gwasanaeth Lles Addysg 
Plant ac Ysgolion
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 774658 
E-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1268, adolygwyd 17/04/2023

Plant ar goll o'r system addysg (CME)

ae nifer o resymau pam fod plant a phobl ifanc yn diflannu o'r system addysg ac mewn risg o ‘fynd ar goll'. Mae'r rhesymau yn amrywio o fethu dechrau mewn ysgol newydd neu ddarpariaeth addysgiadol addas neu, yn syml, peidio ail-gofrestru mewn ysgol newydd wrth symud i mewn i'r wlad. 

Mae Deddf Addysg ac Arolygiaeth 2006 yn gosod cyfrifoldeb statudol ar awdurdodau lleol yn Lloegr ac yng Nghymru i wneud trefniadau i adnabod plant a phobl ifanc  o fewn oed addysg orfodol (rhwng 5-16) sydd ar goll o'r system addysg yn eu hardal.

Os ydych yn credu bod plentyn a/neu berson ifanc ar goll o'r system addysg (ym mha bynnag gapasiti), gallwch roi gwybod i'r Gwasanaeth Addysg drwy:-

 

Does dim rhaid i chi roi eich manylion personol ond os ydych yn gwneud bydd y manylion yn cael eu trin yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhannu gydag unrhyw un heblaw am y Swyddog Cynhwysiad sy'n gyfrifol am weithio gyda phlant ar goll o addysg. 

ID: 1345, adolygwyd 04/01/2023