Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cyflogi Plant a Pherfformiad Plant

Cyflogi Plant

Mae Cyngor Sir Penfro [y Cyngor] o'r farn y gall plant o oedran ysgol gorfodol gael budd o brofiad a gafwyd yn cyflawni gwaith, ar yr amod y bydd y gwaith yn addas a bod trefniadau diogelu priodol ar waith. Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael yr ysgol yw dydd Gwener olaf mis Mehefin yn ystod y flwyddyn ysgol y mae'r disgybl yn 16 oed.  Cyn y dyddiad hwn, rhaid i blant rhwng 13 ac 16 oed gael trwydded waith gan y Cyngor os byddant am gael eu cyflogi.

Mae gan y Cyngor gyfres o is-ddeddfau sy'n nodi'r amodau y gellir cyflogi plant o oedran ysgol gorfodol. Mae'r gofynion cyfreithiol hyn yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwr anfon hysbysiad i'r Cyngor am gyflogaeth y plentyn yn cynnwys rhai manylion gofynnol, yn hynny o beth.

Rhaid i'r ffurflen gais hysbysu gael ei chwblhau gan riant a'r cyflogwr, a'i chyflwyno i'r Prif Swyddog Lles Addysg yn y Gwasanaeth Lles Addysg i'w hystyried.

Dim ond ar ôl hynny y bydd y Cyngor yn anfon trwydded waith at y plentyn, os yw wedi’i fodloni bod y gyflogaeth arfaethedig yn gyfreithlon ac na fyddai lles, iechyd na gallu'r plentyn i fanteisio'n llawn ar ei (h)addysg yn cael ei beryglu, a bod y plentyn yn addas i gyflawni'r gwaith y bydd yn ei wneud. Dim ond yn unol â'r manylion a ddangosir ar drwydded waith y plentyn y gellir cyflogi'r plentyn.

Gellir lawrlwytho canllawiau ar Gyflogi Plant ar gyfer cyflogwyr, rhieni a disgyblion a'r Ffurflen Gais Hysbysu o'r dolenni isod. Gallwch wneud cais am gopi o'r is-ddeddfau gan y Prif Swyddog Lles Addysg.

Manylion Cyswllt:

Kelly Hamid
Rheolwr Gwasanaeth Lles Addysg 
Plant ac Ysgolion
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 774658 
E-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

Trwydded Perfformiad Plant

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn ymdrin â phlant o'u genedigaeth i oed gadael ysgol (dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin y flwyddyn ysgol pan fydd plentyn yn cyrraedd 16 oed). 

Y gofyniad i drwyddedu:

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i Drwyddedau Perfformio gael eu cyhoeddi gan bob Awdurdod Lleol i blant sy'n cymryd rhan yn y categorïau a ganlyn:

 • Darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio er enghraifft, rhaglen deledu neu radio neu ffilm.
 • Perfformiad theatr ble codir tâl
 • Unrhyw berfformiad ar eiddo trwyddedig
 • Modelu plant a chwaraeon ble mae'r plentyn neu unrhyw berson arall yn cael ei dalu (ac eithrio talu treuliau)

Yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynhyrchu perfformiad ble mae'r plentyn yn cymryd rhan ddylai wneud y cais am y drwydded.

Rhaid i'r cais gael ei wneud i Gyngor Sir Penfro a fydd yn prosesu'r cais.

Pa bryd nad oes angen trwydded i berfformio ar blentyn?

 • Os yw'r plentyn yn perfformio am 4 diwrnod yn unig mewn unrhyw gyfnod o 6 mis ac nad ydynt angen amser o'r ysgol i ymgymryd â'r perfformiad
 • Os yw'r plentyn yn cymryd rhan yn eu perfformiad ysgol llawn amser (ysgol addysgiadol ac nid ysgol ddawns).
 • Perfformiadau a gynhelir gan 'Gyrff o Unigolion'
 • Unrhyw weithgaredd nad yw'r Awdurdod Lleol yn ystyried ei fod yn berfformiad megis plentyn yn cael ei gyfweld neu'i ffilmio wrth gymryd rhan mewn peth gweithgaredd arferol nad yw wedi'i drefnu'n benodol at y diben megis gwneud gwersi ysgol, chwarae yn y parc
 • Os yw'r gweithgaredd yn cael ei gyfarwyddo mewn unrhyw ffordd fe allai gael ei adolygu a'i drosi yn berfformiad.

Os nad oes angen Trwydded Perfformio Plant rydym yn dal i ofyn i drefnydd y perfformiad/sioe gofrestru pob plentyn sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu i ni gadw cofrestr o holl blant Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn perfformiad. Hyd yn oed os nad oes angen trwydded, mae rhan fwyaf y rheolau a'r rheoliadau yn parhau yn gymwys.

Rhaid i'r ffurflenni cais wedi'u llanw ynghyd â'r holl ddogfennau gael eu cyflwyno i'r Uned Cymorth Busnes, 21 diwrnod cyn y dyddiad y mae eu hangen. Rhaid i'r Awdurdod Lleol fod yn fodlon bod trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer goruchwylio ac amddiffyn y plentyn yn ddigonol a bod yr aflonyddwch i addysg y plentyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm, cyn caniatáu trwydded. Yr unigolyn a fydd yn gwneud cais am y drwydded fydd y deiliad trwydded a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod amodau'r drwydded yn cael eu bodloni.

Os oes angen ffurflen gais arnoch ar gyfer unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â educationwelfareservice@pembrokeshire.gov.uk

 • Cais Corff y Personau
 • Cais am Gyflogaeth Plant
 • Cais Perfformiad Plant
 • Chaperone Cais


Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1346, adolygwyd 21/03/2024