Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Hawliwch help gyda hanfodion ysgol

Trosolwg

Os ydych chi’n riant neu’n warcheidwad i blentyn yn yr ysgol, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn grant i'ch helpu chi i dalu am eitemau hanfodol ar eu cyfer.

Enw swyddogol y grant yw grand Hanfodion Ysgol.

Mae’r grant hefyd yn cael ei adnabod fel grant datblygu disgyblion, grant Mynediad datblygu disgyblion (GDD) neu’r grant gwisg ysgol.

 

Faint sydd ar gael 

Mae’r grant yn:

 • £200 ar gyfer disgyblion blwyddyn 7, a
 • £125 ar gyfer pob disgybl arall.

Gallwch wneud cais rhwng 1 Gorffennaf 2024 a 31 Mai 2025.

Os cawsoch Grant Hanfodion Ysgol y llynedd ac rydych yn parhau i fod yn gymwys, disgwyliwn y bydd eich taliad awtomataidd yn cael ei wneud yng nghanol mis Gorffennaf. Os na fyddwch yn cael y taliad hwn, efallai bod problem o ran eich cymhwysedd.

 

Sut y gallwch chi ei ddefnyddio

Gallwchddefnyddio’r grant i dalu am: 

 • gwisg ysgol ac esgidiau, 
 • dillad ac offer chwaraeon, 
 • gweithgareddau ysgol, yn cynnwys gwersi cerdd, tripiau ysgol a chlybiau ar ôl ysgol, 
 • offer i'r ystafell ddosbarth yn cynnwys beiros, pensiliau a bag ysgol, 
 • gliniadur neu dabled sydd ddim ar gael i'w llogi gan yr ysgol. 

 

Meini prawf

Rydych yn gymwys os yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim.

Sylwch fod hyn yn wahanol i’r rhai sy’n derbyn prydau ysgol am ddim o dan Gynllun Prydau Ysgol am Ddim i holl blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru, sy’n darparu prydau ysgol am ddim i holl ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Benfro o fis Medi 2023. Hyd yn oed os yw ’ch plentyn yn cael prydau ysgol am ddim o dan y cynllun hwn, dylech wneud cais am brydau ysgol am ddim os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Grant Hanfodion Ysgol.

Gallech fod yn gymwys os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

 • Cymhorthdal incwm (ar sail incwm) 
 • Lwfans cymorth a chyflogaeth (ar sail incwm) 
 • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190) 
 • Credyd Pensiwn (Gwarant) 
 • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400  
 • Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999 
 • Mae pob plentyn sy'n derbyn gofal / plentyn maeth yn gymwys ar gyfer y grant, p'un a ydynt yn cael prydau ysgol am ddim ai peidio. Bydd angen llenwi ffurflen gais ar gyfer y rheini sy'n gymwys o dan y rheolau hyn.

Mewn rhai achosion, efallai bydd rhaid i chi dderbyn un o’r budd-daliadau hyn, hyd yn oed os yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim.

Os nad ydych yn gymwys, gallwch weld pa help sydd ar gael yma.

 

Gwneud cais 

I wneud cais, byddwch angen: 

 • manylion cyswllt 
 • ysgol eich plentyn,  
 • rhif yswiriant gwladol, 
 • manylion banc. 

Gallwch wneud cais rhwng 1 Gorffennaf 2024 a 31 Mai 2025

 

Gwneud cais nawr

 

Ar ôl cyflwyno’r cais 

Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais, a byddwn yn gadael i chi wybod beth yw’r camau nesaf. 

Blwyddyn ysgol 2024/2025

Disgwylir i'r Grant Hanfodion Ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd nesaf 2024/2025 fod ar gael ym mis Gorffennaf/Awst. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bydd y taliadau'n awtomataidd i'r rhai sy'n gymwys.

Manylion cyswllt

Am gymorth pellach gyda'r cais neu unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni:

Ffôn  01437 775845
E-bost SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 06/06/2024