COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Estyniad i Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru – Mynediad ym Mlwyddyn Academaidd Medi 2020 i Awst 2021

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd o'r enw Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad. Estynnwyd y cyllid hwn yn ddiweddar ac mae bellach ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n mynychu:

Dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd a gynhelir – oedran ysgol gorfodol

Blwyddyn 1 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 5 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 7, 8, 9, 10 ac 11 mewn ysgol uwchradd a gynhelir

Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn y grwpiau blwyddyn uchod.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i'r holl blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys heblaw am y rhai ym Mlwyddyn 7.Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 yr hawl i uchafswm o £200.

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho yma Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru - Mynediad 20/21

Ebost: SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 09/03/2021

Herio Bwlio

A chithau’n rhiant/ofalwr, mae gennych rôl i’w chwarae o ran helpu eich plentyn i ddysgu sut i ddeall ac ymdopi ag ochrau cadarnhaol a negyddol cyfeillgarwch a chymdeithasu, a hynny ar-lein ac all-lein, fel ei gilydd. Gallwch helpu eich plentyn i ddysgu sut i gadw’n ddiogel ac yn hapus ac i drin pobl eraill â pharch a charedigrwydd. Yn aml, chi yw’r cyntaf i sylwi os nad yw eich plentyn yn ymddwyn fel ef ei hun, os yw’n anhapus, neu os yw’n ymddangos yn ymosodol.

Gall rhieni/gofalwyr deimlo amrywiaeth o emosiynau wrth ddarganfod bod eu plentyn yn cael ei fwlio neu ei fod yn bwlio plant eraill. Er y gall y teimladau cychwynnol gynnwys gofid, dicter, tristwch ac euogrwydd, mae’n bwysig cofio bod yna ffordd ymlaen.

Rydym yn disgwyl i rieni/ofalwyr a’u plant weithio gydag ysgolion i atal a herio bwlio.

Mae Cyngor Sir Penfro yn diffinio bwlio fel a ganlyn:

‘Ymddygiad gan unigolyn neu grŵp, sy’n cael ei ailadrodd dros amser, ac sy’n brifo pobl eraill naill ai’n gorfforol neu’n emosiynol, a hynny’n fwriadol.’

Mae bwlio yn ffurf ar ymddygiad annerbyniol, ond nid yw pob ymddygiad annerbyniol yn fwlio. Mae i fwlio dair elfen allweddol fel arfer, a gall ddigwydd wyneb yn wyneb neu ar-lein:

Mae’n ymddygiad cas bwriadol neu bwrpasol.

Mae’n ymddygiad ailadroddus sy’n cael ei gyflawni dros gyfnod o amser.

Mae’r sawl sy’n cael ei fwlio yn teimlo nad oes ganddo’r pŵer i’w amddiffyn ei hun.

Mathau o fwlio

 • Gall bwlio fod ar sawl ffurf, gan gynnwys y canlynol:
 • cael eich galw’n enwau cas, cael eich poeni, rhywun yn gwneud sbort am eich pen, yn eich bygwth neu’n eich sarhau
 • cael eich curo, eich cicio, eich baglu neu eich taro i lawr
 • cael eich eiddo wedi’i ddwyn neu ei ddifrodi’n fwriadol
 • cael straeon neu sïon wedi’u lledaenu amdanoch, neu bobl yn siarad amdanoch y tu ôl i’ch cefn
 • cael eich gadael allan, eich eithrio neu eich ynysu
 • cael eich gorfodi i wneud rhywbeth nad ydych am ei wneud neu yr ydych yn gwybod ei fod yn anghywir.

Bwlio ar-lein – ymddygiad bwlio sy’n cael ei amlygu trwy dechnoleg megis ffonau clyfar/symudol neu’r Rhyngrwyd. Gallai hyn gynnwys:

 • postio deunydd cas, annifyr neu fygythiol ar-lein (e.e. ar y cyfryngau cymdeithasol)
 • anfon negeseuon cas ar ffurf negeseuon testun, negeseuon e-bost neu drwy wefannau neu apiau eraill
 • cael eich eithrio o gêm ar-lein neu fforwm sgwrsio
 • proffiliau ffug ar rwydwaith cymdeithasol er mwyn gwneud hwyl am ben pobl eraill
 • camddefnyddio delweddau preifat, cignoeth o’r unigolyn a dargedir (y targed).

Bwlio cysylltiedig â rhagfarn– pan fo’r bwlio yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n wahanol ynghylch hunaniaeth unigolyn. Gall gael ei dargedu at unigolyn neu grŵp cyfan o bobl am eu bod yn cael eu hystyried yn wahanol, pa un a yw hyn yn wir ai peidio. Yr enw ar hyn yw rhagfarn.

Mae bwlio cysylltiedig â rhagfarn yn cynnwys agweddau ar hunaniaeth unigolyn, er enghraifft:

 • hil
 • credoau crefyddol
 • diwylliant neu gefndir y teulu
 • anabledd
 • hunaniaeth o ran rhywedd – y ffordd y mae rhywun yn edrych neu’n ymddwyn
 • cyfeiriadedd rhywiol – pa un a yw rhywun yn heterorywiol, yn gyfunrywiol neu’n ddeurywiol (pwy y mae rhywun yn ei ystyried yn ddeniadol)
 • rhyw – oherwydd rhywedd rhywun (yn aml ar ffurf aflonyddu).

Pryd nad yw’n fwlio?

Mae’r isod yn enghreifftiau o ymddygiad annerbyniol ond nid ydynt yn enghreifftiau o fwlio:

 • anghydfod neu ‘ymrafael’
 • dadlau neu gwffio unwaith
 • materion yn ymwneud â pherthnasoedd lle mae angen i blant neu bobl ifanc ddysgu sut i gyd-dynnu’n well
 • rhywun yn bod yn ‘gas’ gyda geiriau neu weithred angharedig neu amharchus.

Rhaid herio pob achos o ymddygiad annerbyniol, pa un a yw’n fwlio ai peidio.

Beth y gallwch ei wneud i helpu?

Mae yna sawl peth y gallwch chi, y rhiant/gofalwr, ei wneud i gefnogi eich plentyn. Mae'r canllawiau yn y dolenni isod yn rhoi syniadau ynghylch sut i siarad â'ch plentyn am fwlio, sut i weld yr arwyddion, sut y gallwch ei helpu, a sut i feithrin hyder a hunan-barch eich plentyn. Mae’r canllawiau hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddelio â bwlio ar-lein, mae’n cwmpasu ymdopi ag effeithiau bwlio a rheoli eich teimladau a’ch gweithredoedd eich hun.

Canllawiau ar gyfer rhieni a gofalwyr 

Canllaw i bobl ifanc 

Canllaw i blant 

Beth y gallwch ei ddisgwyl gan ysgol eich plentyn?

Mae gan ysgolion ddyletswydd gofal i amddiffyn eu holl ddysgwyr a darparu amgylchedd diogel, iach.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob ysgol feddu ar bolisi ymddygiad yn yr ysgol. Rydym yn disgwyl bod gan ysgolion hefyd bolisi gwrthfwlio sy’n nodi sut y byddant yn mynd i’r afael â bwlio yn eu hysgol. Dylai polisi gwrthfwlio neu bolisi ymddygiad eich ysgol nodi’r camau i’w cymryd wrth adrodd am bryder ynghylch bwlio. Dylai’r polisïau hyn fod ar gael ar ei gwefan, neu gallwch ofyn am gopi gan yr ysgol.

Bydd rhaid i chi gyfeirio at bolisi ysgol eich plentyn am fanylion penodol y camau adrodd, ond isod gwelir y camau cyffredinol y bydd angen i chi eu cwblhau yn ysgrifenedig. Dylech gwblhau’r holl gamau yn eu trefn; gan roi amser a chyfle addas i’r ysgol roi camau gweithredu ar waith i wella’r sefyllfa, a rhoi cyfle i’r camau gweithredu gael effaith. Efallai na fydd yn bosibl datrys y sefyllfa’n llwyr ar unwaith, ond dylech deimlo’n hyderus bod camau gweithredu amserol yn cael eu cymryd; os nad oes camau’n cael eu cymryd, symudwch i’r cam nesaf yn y broses.

Cam 1 – rhoi gwybod i’r athro dosbarth/athro cofrestru/pennaeth blwyddyn

Cam 2 – rhoi gwybod i’r pennaeth

Cam 3 – rhoi gwybod i gorff llywodraethu yr ysgol

Cam 4 – rhoi gwybod i’r awdurdod lleol

Ym mhob cam, cadwch ddyddiadur neu gofnod o’r holl gysylltiadau yr ydych wedi’u gwneud a’u cael, gan nodi’r canlynol:

 • pwy yr oeddech wedi siarad â nhw
 • sut y bu i chi gysylltu â nhw (e.e. dros y ffôn, e-bost, wyneb yn wyneb, ac ati)
 • pryd (dyddiad/amser)
 • pa gamau gweithredu y cytunwyd arnynt a phwy oedd yn gyfrifol am y camau hyn.

Noder: Ni ddylech ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gwyno am yr ysgol nac i sarhau, tramgwyddo neu fygwth staff unigol yr ysgol. Gallai hyn achosi mwy o niwed, ond ni fydd yn datrys y mater. Cofiwch, mae gan ysgolion ddyletswydd gofal i’w staff eu hunain yn ogystal ag i’ch plentyn. Mewn achosion difrifol, gallai’r ysgol gymryd camau cyfreithiol neu gamau eraill yn eich erbyn os byddwch yn peryglu staff.

Ni ddylech chwaith ddelio â’r mater eich hun trwy ymosod ar blant neu bobl ifanc eraill sy’n rhan o’r digwyddiad neu eu teuluoedd, boed hynny wyneb yn wyneb neu trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau ar-lein eraill.

 

ID: 5899, adolygwyd 02/07/2020

Cyflogi Plant a Pherfformiad Plant

Cyflogi Plant

Mae Cyngor Sir Penfro [y Cyngor] o'r farn y gall plant o oedran ysgol gorfodol gael budd o brofiad a gafwyd yn cyflawni gwaith, ar yr amod y bydd y gwaith yn addas a bod trefniadau diogelu priodol ar waith. Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael yr ysgol yw dydd Gwener olaf mis Mehefin yn ystod y flwyddyn ysgol y mae'r disgybl yn 16 oed.  Cyn y dyddiad hwn, rhaid i blant rhwng 13 ac 16 oed gael trwydded waith gan y Cyngor os byddant am gael eu cyflogi.

Mae gan y Cyngor gyfres o is-ddeddfau sy'n nodi'r amodau y gellir cyflogi plant o oedran ysgol gorfodol. Mae'r gofynion cyfreithiol hyn yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i'r cyflogwr anfon hysbysiad i'r Cyngor am gyflogaeth y plentyn yn cynnwys rhai manylion gofynnol, yn hynny o beth.

Rhaid i'r ffurflen gais hysbysu gael ei chwblhau gan riant a'r cyflogwr, a'i chyflwyno i'r Prif Swyddog Lles Addysg yn y Gwasanaeth Lles Addysg i'w hystyried.

Dim ond ar ôl hynny y bydd y Cyngor yn anfon trwydded waith at y plentyn, os yw wedi’i fodloni bod y gyflogaeth arfaethedig yn gyfreithlon ac na fyddai lles, iechyd na gallu'r plentyn i fanteisio'n llawn ar ei (h)addysg yn cael ei beryglu, a bod y plentyn yn addas i gyflawni'r gwaith y bydd yn ei wneud. Dim ond yn unol â'r manylion a ddangosir ar drwydded waith y plentyn y gellir cyflogi'r plentyn.

Gellir lawrlwytho canllawiau ar Gyflogi Plant ar gyfer cyflogwyr, rhieni a disgyblion a'r Ffurflen Gais Hysbysu o'r dolenni isod. Gallwch wneud cais am gopi o'r is-ddeddfau gan y Prif Swyddog Lles Addysg.

Cais am drwydded

Daflen Cyflogi Plant

Cyflogi i Plant o Fewn Oedran Ysgol Gorfodol: Canllaw i Gyflogwyr

Gwybodaeth i Rieni Plant sy`n Gweithio

Cyflogi Plant: Is-Ddeddfau

 

Manylion Cyswllt:

Cara Huggins, Prif Swyddog Lles Addysg

Caroline.huggins@pembrokeshire.gov.uk

01437 764551

Cyfarwyddiaeth Plant ac Ysgolion,

Cyngor Sir Penfro

Freemans Way

Hwlffordd

Sir Benfro

SA611TP

Trwydded Perfformiad Plant

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu plant mewn adloniant yn ymdrin â phlant o'u genedigaeth i oed gadael ysgol (dydd Gwener diwethaf ym mis Mehefin y flwyddyn ysgol pan fydd plentyn yn cyrraedd 16 oed). 

Y gofyniad i drwyddedu:

Mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn i Drwyddedau Perfformio gael eu cyhoeddi gan bob Awdurdod Lleol i blant sy'n cymryd rhan yn y categorïau a ganlyn:

 • Darllediad byw neu berfformiad wedi'i recordio er enghraifft, rhaglen deledu neu radio neu ffilm.
 • Perfformiad theatr ble codir tâl
 • Unrhyw berfformiad ar eiddo trwyddedig
 • Modelu plant a chwaraeon ble mae'r plentyn neu unrhyw berson arall yn cael ei dalu (ac eithrio talu treuliau)

Yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynhyrchu perfformiad ble mae'r plentyn yn cymryd rhan ddylai wneud y cais am y drwydded.

Rhaid i'r cais gael ei wneud i Gyngor Sir Penfro a fydd yn prosesu'r cais.

Pa bryd NAD oes angen trwydded i berfformio ar blentyn?

 • Os yw'r plentyn yn perfformio am 4 diwrnod yn unig mewn unrhyw gyfnod o 6 mis ac nad ydynt angen amser o'r ysgol i ymgymryd â'r perfformiad
 • Os yw'r plentyn yn cymryd rhan yn eu perfformiad ysgol llawn amser (ysgol addysgiadol ac nid ysgol ddawns).
 • Perfformiadau a gynhelir gan 'Gyrff o Unigolion'
 • Unrhyw weithgaredd nad yw'r Awdurdod Lleol yn ystyried ei fod yn berfformiad megis plentyn yn cael ei gyfweld neu'i ffilmio wrth gymryd rhan mewn peth gweithgaredd arferol nad yw wedi'i drefnu'n benodol at y diben megis gwneud gwersi ysgol, chwarae yn y parc
 • Os yw'r gweithgaredd yn cael ei gyfarwyddo mewn unrhyw ffordd fe allai gael ei adolygu a'i drosi yn berfformiad.

Os nad oes angen Trwydded Perfformio Plant rydym yn dal i ofyn i drefnydd y perfformiad/sioe gofrestru pob plentyn sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu i ni gadw cofrestr o holl blant Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn perfformiad. Hyd yn oed os nad oes angen trwydded, mae rhan fwyaf y rheolau a'r rheoliadau yn parhau yn gymwys.

Rhaid i'r ffurflenni cais wedi'u llanw ynghyd â'r holl ddogfennau gael eu cyflwyno i'r Uned Cymorth Busnes, 21 diwrnod cyn y dyddiad y mae eu hangen. Rhaid i'r Awdurdod Lleol fod yn fodlon bod trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer goruchwylio ac amddiffyn y plentyn yn ddigonol a bod yr aflonyddwch i addysg y plentyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm, cyn caniatáu trwydded. Yr unigolyn a fydd yn gwneud cais am y drwydded fydd y deiliad trwydded a bydd yn gyfrifol am sicrhau bod amodau'r drwydded yn cael eu bodloni.

Gellir lawrlwytho ffurflen Ymgeisio am Drwydded Perfformio trwy glicio ar y ddolen. Ffurflen Gais Trwydded Perfformio Plentyn

Mae gwybodaeth ychwanegol, y meini prawf ar gyfer trwyddedu a chyngor pellach i'w cael trwy anfon e-bost at youthadmin@pemrokeshire.gov.uk

Os ydych chi angen siarad â rhywun yn ymwneud â Thrwyddedau Perfformio Plant, gallwch gysylltu â Gweinydd Ieuenctid ar 01437 775813.

Ffurflen Gais Trwydded Perfformio Plentyn

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1346, adolygwyd 22/03/2021

Hysbysiadau Cosb

Hysbysiadau Cosb am Beidio â Mynychu Ysgol/Darpariaeth Addysg Amgen yn Rheolaidd

Trosolwg

Yn 2013, crëwyd Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) gan Weinidogion Cymru.

Dywed y rheoliadau fod yn rhaid i Gyngor gael Cod Ymddygiad sy'n amlinellu mesurau i sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau cosb.

Beth yw Hysbysiad Cosb?
Un o'r ymyriadau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiad cosb. Bydd plentyn sy'n mynd i'r ysgol yn rheolaidd yn elwa fwy ar y cyfleoedd y mae ysgol yn eu darparu na phlentyn nad yw'n mynd i'r ysgol yn rheolaidd.
Pan fodlonir yr amgylchiadau ar gyfer cyflwyno hysbysiad cosb, gellir cyflwyno hysbysiad cosb i riant nad yw ei blentyn/phlentyn yn mynd i ysgol/darpariaeth addysg amgen yn rheolaidd.

Mae hysbysiad cosb yn cynnig cyfle i riant gyflawni unrhyw atebolrwydd i euogfarn am drosedd o dan Adran 444 Deddf Addysg 1996* a nodir yn yr hysbysiad, trwy dalu cosb yn unol â'r hysbysiad hwnnw. (*Mae Adran 444 y Ddeddf Addysg yn cynnwys amod os na fydd plentyn o oedran ysgol gorfodol sy'n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd, mae ei riant yn euog o drosedd).

Gall hysbysiadau cosb fod yn berthnasol o ran plant o oedran ysgol gorfodol. Ni fydd Cyngor Sir Penfro felly'n defnyddio hysbysiadau cosb ar gyfer plant oedran meithrin neu ddisgyblion sydd mewn chweched dosbarth (blynyddoedd 12 ac 13).
Os cyflwynir hysbysiad cosb, y gosb yw £60 os caiff ei thalu o fewn 28 diwrnod i dderbyn yr hysbysiad. Mae hyn yn codi i £120 os caiff ei dalu ar ôl 28 diwrnod, ond o fewn 42 diwrnod o dderbyn yr hysbysiad.

Cod ymddygiad  Sir Benfro ar gyfer Hysbysiadau Cosb am Beidio â Mynychu Ysgol/Darpariaeth Addysg Amgen yn Rheolaidd.

Absenoldebau

Absenoldeb Awdurdodedig / Anawdurdodedig
Pennaeth ysgol neu unigolyn arall yn yr ysgol wedi ei awdurdodi sydd â'r cyfrifoldeb i benderfynu p'un a ddylid awdurdodi absenoldeb disgybl ai peidio. Mae Llywodraeth Cymru wedi creu arweiniad i helpu gwneud y penderfyniad hwn.

Gwyliau yn ystod y tymor
Mae'n bwysig fod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd trwy gydol y tymor er mwyn cael y budd gorau posibl o'r addysg a ddarperir. Bydd unrhyw geisiadau am wyliau yn ystod y tymor a wneir gan riant y mae'r disgybl fel arfer yn preswylio ag ef/â hi, yn cael eu hystyried yn unigol gan y pennaeth neu unigolyn arall yn yr ysgol sydd wedi ei (h)awdurdodi, a'i ddewis ef/dewis hi yw penderfynu p'un a yw am awdurdodi'r absenoldeb ai peidio. Heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, ni ddylid caniatáu mwy na deg diwrnod ysgol o wyliau i'r disgybl at y diben hwnnw mewn unrhyw flwyddyn ysgol.

Pwy sy'n gallu cyflwyno Hysbysiad Cosb?

Yr Awdurdod Lleol yn unig ddylai gyflwyno hysbysiadau cosb penodedig yn unol â'r Cod Ymddygiad.

Os bydd yr heddlu neu ysgol yn gofyn i Gyngor Sir Penfro gyflwyno hysbysiad cosb, bydd Cyngor Sir Penfro yn adolygu'r holl waith papur a ddarparwyd a bydd swyddog awdurdodedig yn penderfynu a yw'n briodol cyflwyno hysbysiad cosb.

Mae hyn i sicrhau bod dull cyson yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau cosb.

Pryd fydd Hysbysiad Cosb yn cael ei gyflwyno?

Mae'r Cod Ymddygiad yn amlinellu'r amgylchiadau ar gyfer cyflwyno hysbysiad cosb, gan nodi y dylai'r meini prawf allweddol fod fel a ganlyn:

Pan fydd disgybl wedi colli o leiaf 10 sesiwn (pum diwrnod ysgol) o ganlyniad i absenoldebau anawdurdodedig yn ystod y tymor presennol a bod presenoldeb cyffredinol y disgybl islaw 90% yn y flwyddyn ysgol hyd yn hyn o ganlyniad (nid oes rhaid i'r absenoldebau hyn fod yn olynol).

*mae absenoldebau anawdurdodedig yn cynnwys:-
-diffyg presenoldeb anawdurdodedig yn yr ysgol;
-gwyliau anawdurdodedig yn ystod y tymor; ac
-achos anawdurdodedig o gyrraedd yn hwyr ar ôl i'r gofrestr gau.

   

ID: 1351, adolygwyd 15/11/2017

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd a theuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion nad ydynt yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd ac absenoldeb plentyn yn cyrraedd dros 15%.

Y gwasanaeth yw Swyddog Cefnogi Disgyblion (EWO) o fewn pob clwstwr o ysgolion. Caiff cymorth ei roi i wella presenoldeb yn yr ysgol er mwyn i blant i gyrraedd eu llawn allu a chefnogi teuluoedd lle bo angen.

Mae'r PSO yn rhoi cefnogaeth ymarferol i wella cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol; lleihau absenoldeb diawdurdod; a chynorthwyo ysgolion reoli plant a phobl ifanc diamddiffyn.

Rhestr Adolygu Ysgolion ar gyfer Presenoldeb a Strategaethau

Cod Ymddygiad ar gyfer Rhybuddion Cosb

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn, neu gall rhieni gysylltu ag ysgol eu plentyn a gofyn i'w EWO gysylltu â nhw. Fel arfer bydd EWO yn trafod cyfeirebau gydag ysgolion yn y lle cyntaf, ond fe all rhieni gysylltu'n uniongyrchol pan fo angen cymorth, er enghraifft, pan nad yw eu plentyn yn mynychu ysgol neu fod arnynt angen cyngor ynghylch mater yn yr ysgol. Mae PSO yno i fod yn gyswllt rhwng y cartref a'r ysgol.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda Cara Huggins - Prif Swyddog Lles Addysg

E-bost: Caroline.Huggins@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775022

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 1265, adolygwyd 14/09/2020

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Mae pob ysgol yn Sir Benfro'n derbyn cefnogaeth aelod o dîm Swyddogion Cefnogi Disgyblion, sy'n darparu cyswllt rhwng yr ysgol, y Gwasanaeth Addysg a theuluoedd y disgyblion.

Prif dasg y Swyddog Cefnogi Disgyblion yw annog presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Gall y Swyddog Cefnogi Disgyblion gynnig cyngor a gwybodaeth i helpu rhieni yn eu gorchwyl o sicrhau bod eu plentyn yn mynd i'r ysgol. Maent yn gallu cynghori hefyd ynghylch gwasanaethau cymorth eraill pan fo problem wedi ei gweld o ran cyfyngu ar fynediad disgybl i addysg neu mewn perthynas â materion cymdeithasol a lles.

Gall y gwasanaeth hefyd rhoi cyngor ynghylch y cyfyngiadau a'r rheoliadau sy'n berthnasol i gyflogi plant o oedran gorfodol ysgol.

Gall Swyddogion Cefnogi Disgyblion y Gwasanaeth Cynhwysiad ddarparu llyfrynnau gwybodaeth i rieni, ynglŷn â materion yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol a’u cyfrifoldebau o ran sicrhau presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol yn unol â’r gyfraith; mae’r Swyddogion Cefnogi Disgyblion yn cynorthwyo rhieni i gyflawni’r swyddogaeth hon.

Gellir cysylltu â'r Swyddogion Cefnogi Disgyblion drwy'r ysgol neu'r Gwasanaeth Addysg yn Neuadd y Sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cara Huggins 
Prif Swyddog Lles Addysg
Neuadd y Sir 
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551  
E-bost: caroline.huggins@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1266, adolygwyd 15/09/2020

Amddiffyn Plant

Diogelu

Mae pawb yn gyfrifol am ddiogelu ac os oes gennych chi neu eraill bryderon am ddiogelwch neu les plentyn, person ifanc neu oedolyn, rhaid i chi weithredu ar y pryderon.

Cofnodwch y pryderon yn ysgrifenedig a’u rhannu â’r Tîm Asesu Gofal Plant NEU’r Tîm Diogelu Oedolion heb oedi.

Cofnodwch:-

 1. Enw’r plentyn neu oedolyn
 2. Cyfeiriad
 3. Dyddiad geni
 4. Eich pryderon
 5. Enw a manylion cyswllt y cyfeirydd

Os oes gennych unrhyw amheuon, gallwch gysylltu â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion i gael cyngor.

Peidiwch â thybio y bydd rhywun arall yn adrodd eich pryderon. Gweithredwch ac adroddwch eich pryderon ar unwaith. Ni ddylid disgwyl i blant ac oedolion sy’n agored i niwed fod yn gyfrifol am eu hunain nac eraill.

 • Os yw’r unigolyn wedi cael anaf corfforol, galwch am gymorth meddygol.
 • Gwrandewch arnynt.
 • Peidiwch â chwestiynu.
 • Peidiwch â beirniadu’r hyn rydych chi’n ei glywed.
 • Peidiwch byth ag addo cyfrinachedd.
 • Esboniwch beth rydych yn ei wneud a gweithredwch ar unwaith.
 • Cysylltwch â’r Tîm Asesu Gofal Plant neu’r Tîm Diogelu Oedolion.
 • Nodwch gynnwys eich sgwrs cyn gynted ag y bo modd.

Canllaw cyflym yw hwn ac nid yw’n disodli’r Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r polisïau sy’n berthnasol i chi.

Cysylltu â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Gwasanaethau Cymdeithasol tu allan i oriau gwaith: 0300 333 2222

Heddlu:-
Ffoniwch 999 mewn argyfwng
Fel arall, ffoniwch 101

Rhifau ffôn defnyddiol eraill:-
NSPCC: 0808 8005000
Childline: 0800 1111
Llinell Gymorth Cam-drin Domestig: 0808 8010800
Arolygiaeth Gofal Cymru: 0300 7900126

 

 

ID: 1267, adolygwyd 01/10/2019

Gwyliau Teuluol yn Ystod y Tymor

Mae'n bwysig bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd drwy gydol y tymor fel bod y plentyn yn elwa i'r eithaf ar yr addysg a ddarperir. Os bydd unrhyw riant y mae disgybl yn byw gydag ef/hi fel arfer yn gwneud cais am wyliau yn ystod y tymor, bydd y pennaeth neu unrhyw unigolyn arall yn yr ysgol sydd â'r awdurdod i weithredu ar ran y pennaeth, yn ystyried y cais unigol ac yn penderfynu p'un ai awdurdodi'r absenoldeb ai peidio, yn ôl ei ddisgresiwn. Heblaw o dan amgylchiadau eithriadol, ni ellir caniatáu i ddisgybl fod yn absennol am fwy na deng niwrnod ysgol at y diben hwnnw mewn unrhyw flwyddyn ysgol.

Am ragor o wybodaeth am wyliau yn ystod y tymor, cysylltwch ag ysgol benodedig eich plentyn os gwelwch yn dda. 

Am faterion eraill ynghylch presenoldeb yn yr ysgol, cysylltwch â:

Caroline (Cara) Huggins, 
Swyddog Arweindl ar gyfer Presenoldeb
Plant ac Ysgolion, 
Neuadd y Sir, 
Hwlffordd. 
SA61 1TP

Ffôn: 01437 775022 
E-bost: caroline.huggins@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1268, adolygwyd 14/06/2019

Plant ar goll o'r system addysg (CME)

ae nifer o resymau pam fod plant a phobl ifanc yn diflannu o'r system addysg ac mewn risg o ‘fynd ar goll'. Mae'r rhesymau yn amrywio o fethu dechrau mewn ysgol newydd neu ddarpariaeth addysgiadol addas neu, yn syml, peidio ail-gofrestru mewn ysgol newydd wrth symud i mewn i'r wlad. 

Mae Deddf Addysg ac Arolygiaeth 2006 yn gosod cyfrifoldeb statudol ar awdurdodau lleol yn Lloegr ac yng Nghymru i wneud trefniadau i adnabod plant a phobl ifanc  o fewn oed addysg orfodol (rhwng 5-16) sydd ar goll o'r system addysg yn eu hardal.

Os ydych yn credu bod plentyn a/neu berson ifanc ar goll o'r system addysg (ym mha bynnag gapasiti), gallwch roi gwybod i'r Gwasanaeth Addysg drwy:-

 

 

 

Does dim rhaid i chi roi eich manylion personol ond os ydych yn gwneud bydd y manylion yn cael eu trin yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhannu gydag unrhyw un heblaw am y Swyddog Cynhwysiad sy'n gyfrifol am weithio gyda phlant ar goll o addysg. 

ID: 1345, adolygwyd 09/11/2018