Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Gwisg Ysgol a Chymorth

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd o'r enw Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad.

Mae’r grant ar gael i ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim ac sydd ar fin cychwyn:

 • Dosbarth Derbyn

 • Blwyddyn 3

 • Blwyddyn 7

 • Blwyddyn 10

mewn ysgolion a gynhelir ym mis Medi 2019 neu dissgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ym mis Medi 2019.

Mae cymorth ariannol gwerth hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys, ar wahân i’r rheiny ym Mlwyddyn 7. Bydd cymorth ariannol gwerth uchafswm o £200 ar gael i ddysgwyr Blwyddyn 7 cymwys.

Gellir defnyddio’r cymorth ariannol i brynu:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau

 • Cit chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau ymarfer

 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol, er enghraifft y Sgowtiaid, y Geidiaid, y Cadetiaid, crefftau ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns

 • Offer e.e. bag ysgol ac offer ysgrifennau

 • Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau cwricwlaidd newydd e.g Dylunio a Thechnoleg

 • Offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, fel sesiynau dysgu awyr agored e.e dilad diddos

Nid yw’r rhestr uchod yn gynhwysfawr a bydd rhywaint o ddisgresiwn o ran yr hyn y gellir ei ariannu – rhaid iddo fod yn rhywbeth a fydd yn cynorthwyo cyflawniad y plentyn.

Ni ellir defnyddio’r cymorth ariannol hwn i brynu offer TG, e.e. ffonau symudol ac iPads.

 

Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad a Mwy

 

Cynllun Cyngor Sir Penfro i helpu rhieni mewn amgylchiadau anodd i brynu gwisgoedd ysgol yw'r Grant Datblygu Disgyblion Sir Benfro - Mynediad a Mwy.

O fis Ebrill 2019, bydd Cyngor Sir Penfro’n cynnig grant gwerth hyd at £125 i bob disgybl oed ysgol statudol ar gyfer prynu:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau

 • Cit chawaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau ymarfer

 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol, er enghraifft y Sgowtiaid, y Geidiaid, y Cadetiaid, crefftau ymladd, chwaraeon, celfyddydau perfformio neu ddawns

 • Offer e.e. bag ysgol ac offer ysgrifennu

 • Offer arbenigol ar gyfer gweithgareddau cwricwlaidd newydd e.e. Dylunio a Thechnoleg

 • Offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol, fel sesiynau dysgu awyr agored e.e. dillad diddos

Nid yw’r rhestr uchod yn gynhwysfawr a bydd rhywaint o ddisgresiwn o ran yr hyn y gellir ei ariannu – rhaid iddo fod yn rhywbeth a fydd yn cynorthwyo cyflawniad y plentyn. Swyddog Cymorth Disgyblion eich ysgol fydd yn penderfynu ar y ceisiadau.

Gall amgylchiadau anodd gynnwys:

 • Teuluoedd sy'n symud at Gredyd Cynhwysol ac sydd, o ganlyniad, yn profi oedi sylweddol o ran derbyn budd-daliadau

 • Colli eiddo o ganlyniad i ddigwyddiad sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth, er enghraifft tân neu lifogydd

 • Plentyn sy'n gorfod symud ysgol ar fyr rybudd ar sail cyngor yr Awdurdod Lleol

Gallwch gael ffurflen gais trwy ein ffonio ar 01437 764551.

 

Cymorth arall i aelwydydd incwm isel

Mae ffynonellau eraill posibl o gymorth ariannol cyfyngedig: 

Gall rhieni sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans, Cyflogaeth a Chymorth yn gyslltiedig ag incwm, Credyd Peniswn neu daliad ar gyfrif o un o'r budd-daliadau hyn am o leiaf 26 wythnos ymgeisio am fenthyciad cyllidebu cronfa gymdeithasol o dan gategori 'dillad ac esgidiau' gan y Ganolfan Byd Gwaith. Gall y rheiny sy'n hawlio credyd cynhwysol ar hyn o bryd wneud cais am Flaendal Cyllidebu. 

Efallai bydd cymroth ar gael gan gyrff llywodraeth neu gymdeithasau rhieni ysgolion. Gall hynny gynnwys cymroth ariannol o gronfa caledi, cynllun arbedion neu drwy ddarparu dillad ail-law.

 

 

 

ID: 5323, adolygwyd 04/09/2019