Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Gwyliau Teuluol yn Ystod y Tymor

Mae'n bwysig bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd drwy gydol y tymor fel bod y plentyn yn elwa i'r eithaf ar yr addysg a ddarperir. Os bydd unrhyw riant y mae disgybl yn byw gydag ef/hi fel arfer yn gwneud cais am wyliau yn ystod y tymor, bydd y pennaeth neu unrhyw unigolyn arall yn yr ysgol sydd â'r awdurdod i weithredu ar ran y pennaeth, yn ystyried y cais unigol ac yn penderfynu p'un ai awdurdodi'r absenoldeb ai peidio, yn ôl ei ddisgresiwn. Heblaw o dan amgylchiadau eithriadol, ni ellir caniatáu i ddisgybl fod yn absennol am fwy na deng niwrnod ysgol at y diben hwnnw mewn unrhyw flwyddyn ysgol.

Am ragor o wybodaeth am wyliau yn ystod y tymor, cysylltwch ag ysgol benodedig eich plentyn os gwelwch yn dda. 

Am faterion eraill ynghylch presenoldeb yn yr ysgol, cysylltwch â:

Kelly Hamid
Rheolwr Gwasanaeth Lles Addysg 
Plant ac Ysgolion
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 774658 
E-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1268, adolygwyd 17/04/2023