Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Plant ar goll o'r system addysg (CME)

Mae nifer o resymau pam fod plant a phobl ifanc yn diflannu o'r system addysg ac mewn risg o ‘fynd ar goll'. Mae'r rhesymau yn amrywio o fethu dechrau mewn ysgol newydd neu ddarpariaeth addysgiadol addas neu, yn syml, peidio ail-gofrestru mewn ysgol newydd wrth symud i mewn i'r wlad. 

Mae Deddf Addysg ac Arolygiaeth 2006 yn gosod cyfrifoldeb statudol ar awdurdodau lleol yn Lloegr ac yng Nghymru i wneud trefniadau i adnabod plant a phobl ifanc  o fewn oed addysg orfodol (rhwng 5-16) sydd ar goll o'r system addysg yn eu hardal.

Os ydych yn credu bod plentyn a/neu berson ifanc ar goll o'r system addysg (ym mha bynnag gapasiti), gallwch roi gwybod i'r Gwasanaeth Addysg drwy:-

 

 

 

Does dim rhaid i chi roi eich manylion personol ond os ydych yn gwneud bydd y manylion yn cael eu trin yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu rhannu gydag unrhyw un heblaw am y Swyddog Cynhwysiad sy'n gyfrifol am weithio gyda phlant ar goll o addysg.  

Neu:

  • Alw'r Gwasanaeth Cynhwysiad ar  01437 764551
  • E-bostio'ch gwybodaeth (e.e. enw'r plentyn os yn hysbys, cyfeiriad, oed bras) ChildrenMissingEducation@pembrokeshire.gov.uk.
ID: 1345, adolygwyd 04/10/2017