Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd a theuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion nad ydynt yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd ac absenoldeb plentyn yn cyrraedd dros 15%.

Y gwasanaeth yw Swyddog Cefnogi Disgyblion (EWO) o fewn pob clwstwr o ysgolion. Caiff cymorth ei roi i wella presenoldeb yn yr ysgol er mwyn i blant i gyrraedd eu llawn allu a chefnogi teuluoedd lle bo angen.

Mae'r PSO yn rhoi cefnogaeth ymarferol i wella cyfraddau presenoldeb yn yr ysgol; lleihau absenoldeb diawdurdod; a chynorthwyo ysgolion reoli plant a phobl ifanc diamddiffyn.

Cod Ymddygiad ar gyfer Rhybuddion Cosb

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Mae pob ysgol yn Sir Benfro'n derbyn cefnogaeth aelod o dîm Swyddogion Cefnogi Disgyblion, sy'n darparu cyswllt rhwng yr ysgol, y Gwasanaeth Addysg a theuluoedd y disgyblion.

Prif dasg y Swyddog Cefnogi Disgyblion yw annog presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Gall y Swyddog Cefnogi Disgyblion gynnig cyngor a gwybodaeth i helpu rhieni yn eu gorchwyl o sicrhau bod eu plentyn yn mynd i'r ysgol. Maent yn gallu cynghori hefyd ynghylch gwasanaethau cymorth eraill pan fo problem wedi ei gweld o ran cyfyngu ar fynediad disgybl i addysg neu mewn perthynas â materion cymdeithasol a lles.

Gall y gwasanaeth hefyd rhoi cyngor ynghylch y cyfyngiadau a'r rheoliadau sy'n berthnasol i gyflogi plant o oedran gorfodol ysgol.

Gall Swyddogion Cefnogi Disgyblion y Gwasanaeth Cynhwysiad ddarparu llyfrynnau gwybodaeth i rieni, ynglŷn â materion yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol a’u cyfrifoldebau o ran sicrhau presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol yn unol â’r gyfraith; mae’r Swyddogion Cefnogi Disgyblion yn cynorthwyo rhieni i gyflawni’r swyddogaeth hon.

Gellir cysylltu â'r Swyddogion Cefnogi Disgyblion drwy'r ysgol neu'r Gwasanaeth Addysg yn Neuadd y Sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Kelly Hamid
Prif Swyddog Lles Addysg
Neuadd y Sir 
Hwlffordd
SA61 1TP

e-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 774658   

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

 

ID: 1266, adolygwyd 17/04/2023