Pridiannau Tir Lleol

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol

Beth yw'r Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol?

Darperir y gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol ar gyfer unrhyw un sy’n prynu eiddo neu dir o fewn ffiniau Cyngor Sir Penfro.

Diben y gwasanaeth yw sicrhau fod gan ddarpar brynwyr yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnynt am eiddo neu blot penodol er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus. 

Gallwch wneud cais am chwiliadau Pridiannau Tir Lleol ar-lein drwy Fy Nghyfrif

Sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio?

Pan fydd eiddo neu ddarn o dir yn cael ei brynu neu ei roi ar les bydd yn cael ei brisio. Bydd ein tîm Pridiannau Tir Lleol yn cadw'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol er mwyn sicrhau, pan fydd rhywun yn mynd ati i chwilio am yr eiddo neu'r darn o dir, bod yr holl wybodaeth yn gyfredol a chywir

Mae'r chwiliad yn cynnwys:

  • Ffurflen LLC1 sy’n datgelu unrhyw wybodaeth sydd wedi ei chofrestru yn erbyn yr eiddo neu'r darn o dir
  • Ffurflen CON29 sy’n darparu gwybodaeth yn ymwneud â materion priffyrdd, materion cynllunio a materion amgylcheddol

Rydym hefyd yn cydweithio yn agos gyda thimau eraill megis:

  • Trafnidiaeth
  • Yr Amgylchedd
  • Datblygu
  • Gofal Cymdeithasol
  • Tai

Beth rydynm ni eisiau i chi ei wneud

Er mwyn i ni allu delio gyda'ch chwiliad am eiddo neu dir yn brydlon gofynnwn i chi wneud y canlynol:

Cyngor: er enghraifft, ni fydd yr wybodaeth am ffyrdd ochr neu ffyrdd gefn ychwanegol, neu ffyrdd sy’n rhedeg ochr yn ochr â therfynau’r eiddo neu'r tir yn ymddangos yng nghanlyniadau’r chwiliad oni bai fod eu henwau wedi’u pennu ym ‘Mlwch C’ neu y cyfeirir atynt neu y’u hamlygir ar y plan lleoliad a gyflwynir

 

Ffioedd

Disgrifiad

Ffi CON29

 TAW

 Is-gyfanswm

LLC1

 Cyfanswm ffi newydd

Chwiliad Safonol LlC1 a CON29R

 £90.00

 £16.80

 £106.80

 £6.00

 £106.80

LLC1 (Dim newid)

 -

 -

 £6.00

 £6.00

CON29R yn unig

 £84.00

 £16.80

 £100.80

Ymholiadau dewisol

 £7.00

 £1.40

 -

 £8.40

Cwestiynau'r cyfreithiwr ei hun

 £15.00

 £3.00

 -

 £18.00

Parseli ychwanegol o dir

     £11.70     

     £2.34     

 £14.04

 

Os oes angen copi o'r ddogfen arnoch, anfonwch e-bost at: landcharges@pembrokeshire.gov.uk

Amgaewch gopi o'r amserlen berthnasol o ffurflen LLC1 yn eich e-bost

Sylwer: Nid yw ein tîm yn cadw gwybodaeth am faterion priffyrdd, cynllunio nag iechyd amgylcheddol. Er mwyn arbed amser wrth wneud eich chwiliad, cysylltwch â'r gwasanaethau hynny yn uniongyrchol am gymorth pellach

Am fwy o wybodaeth:

Ffôn: 01437 775788

 

ID: 2348, revised 20/09/2022