Problemau golwg

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Sir Benfro

Ceir manylion llawn yn Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gall unrhyw un sydd ag anabledd:

  • Fenthyca Llyfrau Llafar - (ar dâp a CD) am ddim
  • Benthyca DVDs – am £1.00 yr eitem
  • Dychwelyd llyfrau’n hwyr heb orfod talu dirwy

Ffrindiau neu Deulu

Os yw anabledd neu broblem iechyd yn eich rhwystro rhag mynd i’r llyfrgell yn bersonol, gallwch enwebu rhywun (ffind neu aelod o’r teulu) i ddewis a benthyca llyfrau ar eich rhan. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw llenwi Ffurflen Ffrindiau neu Deulu a gofyn i’r sawl rydych wedi ei enwebu ei dychwelyd i’r llyfrgell y mae’n bwriadu ei defnyddio.

Ni chodir tâl am eitemau hwyr.

Cyfrifiaduron

Mae mynediad am ddim i’r rhyngrwyd ar gael am hyd at awr y diwrnod ym mhob llyfrgell. Mae meddalwedd Dolphin Supernova, sy’n galluogi pobl rhannol ddall i ddefnyddio’r sgrin, wedi ei osod ar gyfrifiadur ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Llyfrau ar Bresgripsiwn

Cynllun cenedlaethol yw hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nod y cynllun yw helpu cleifion sydd â phroblemau iechyd meddwl nad ydynt yn rhy ddrwg. Gall meddygon roi llyfr ar bresgripsiwn o restr o deitlau hunangymorth sydd ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.

Ewch â’ch presgripsiwn i lyfrgell leol a chasglwch y llyfr sydd wedi cael ei ragnodi. Os nad oes copi ar gael ar unwaith, bydd staff y llyfrgell yn neilltuo copi ohono ac yn gadael i chi wybod pan fydd y llyfr ar gael.

Cynllun Bibliotherapi i Blant a Theuluoedd  

Cynllun cenedlaethol yw hwn, ac mae’n galluogi plentyn sydd â phroblem emosiynol neu seicolegol i gael llyfr wedi ei argymell gan rywun sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd, fel Meddyg Teulu neu Ymwelydd Iechyd.  

Mae’r cynllun yn gweithredu yn yr un modd â’r cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn uchod.

Nid oes tâl am ddychwelyd eitemau yn hwyr ar gyfer unrhyw un o’r gwasanaethau uchod. Er hyn, byddai defnyddwyr eraill yn gwerthfawrogi pe bai eitemau’n cael eu dychwelyd mewn pryd. Mae’r cyfarpar a ganlyn ar gael i’r cyhoedd hefyd yn Llyfrgell Gyfeiriol Hwlffordd:

  • System Darllen Dogfennau Canon ReadEasy – sy’n trosi testun wedi ei sganio i destun llafar
  • Bierley Big Reader - ewch â’r llygoden dros y testun neu’r ddelwedd a bydd yn cael ei chwyddo ar y sgrin
  • Llygoden a Bysellfwrdd Mawr (â llythrennau mawr) y gellir eu defnyddio ar ein cyfrifiaduron

Llyfrau a phapurau newydd llafar

Papurau Newydd Lleol

Mae’r papurau newydd lleol isod yn cynhyrchu fersiwn ar dâp o’r papurau newydd wythnosol:-

  • Western Telegraph
  • Tenby Observer
  • Milford Mercury

Mae’r tapiau’n cael eu danfon am ddim mewn waled blastig a gellir eu dychwelyd am ddim drwy’r post. Gellir trefnu aelodaeth drwy’r Swyddogion Ailsefydlu yn yr adran Gwasanaethau Oedolion.

Papurau Newydd a Chylchgronau Cenedlaethol Llafar

Ffôn 01435 866102

Llyfrgell Sain Calibre

Ffôn 01296 432339

Gwasanaeth Llyfrau Llafar yr RNIB

Ffôn 0845 762 6843

Eitemau i’r Deillion gan y Post Brenhinol

Mae gan y Post Brenhinol gynllun Eitemau i’r Deillion sy’n caniatáu i bobl ddall a rhannol ddall anfon a derbyn eitemau arbenigol drwy’r post am ddim.

Ffôn: 0345 607 6140

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2137, adolygwyd 05/07/2022