Prydau Ysgol

Cynllun Prydau Ysgol Am Ddim i Bawb

O fis Medi 2023 ymlaen, bydd pob disgybl cynradd amser llawn yn derbun prydau ysgol am ddim.

Mae’r polisi Prydau Ysgol Am Ddim i Bawb yn rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

 

Cwestiynau Cyffredin

A fydd angen i ni lenwi ffurflen gais i fanteisio ar y cynllun Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd ar gyfer fy mhlentyn / fy mhlant?

Ni fydd angen i rieni a gofalwyr lenwi ffurflen gais. Gofynnir i blant p’un a hoffent archebu pryd o fwyd bob dydd yn ystod cyfnod cofrestru’r bore.

 

Mae fy incwm yn isel ac mae fy mhlentyn / fy mhlant yn cael Prydau Ysgol Am Ddim (eFSM) ar hyn o bryd, beth bynnag -  sut bydd cyflwyno’r cynllun Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd yn effeithio arna’ i?

Ni fydd teuluoedd ar incymau isel yn cael eu heffeithio gan gyflwyno’r cynllun Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd. Byddwch chi’n gallu cael prydau ysgol am ddim a hanfodion ysgol eraill o hyd, fel cymorth i brynu gwisg ysgol, cit chwaraeon, ac offer ysgrifennu.

 

Mae gen i blentyn neu blentyn arall yn dechrau’r ysgol ym mis Medi. A fydd y plentyn yn cael prydau ysgol am ddim fel mater o drefn?

Os yw eich plentyn yn dechrau yn y dosbarth meithrin, y dosbarth derbyn, Blwyddyn 1 neu Flwyddyn 2 ym mis Medi, bydd yn cymhwyso fel mater o drefn ar gyfer y cynllun newydd Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd. Fodd bynnag, os ydych chi fel rhiant neu warcheidwad yn derbyn budd-dal cymhwyso, rhaid i chi wneud cais o hyd am Brydau Ysgol Am Ddim (eFSM) er mwyn gallu cael cyllid arall, fel Hanfodion Ysgol (Mynediad GDD). 

 

A yw ysgolion yn gallu darparu ar gyfer anghenion deietegol arbennig fy mhlentyn?

Ydyn, gellir darparu ar gyfer yr holl ofynion deietegol arbennig, ar gais. Cysylltwch â’n Swyddog Cyswllt Ysgolion trwy anfon neges e-bost at: elinor.phlip@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 776168 i drafod anghenion deietegol arbennig eich plentyn.

 

Mae credyd ar ôl yng nghyfrif arlwyo di-arian parod fy mhlentyn. Sut ydw i’n cael ad-daliad?

Anfonwch neges e-bost at:cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk i ofyn am ad-daliad, neu fel arall, gallwch ofyn bod y credyd yn cael ei drosglwyddo i gyfrif brawd neu chwaer.

 

ID: 9251, adolygwyd 25/08/2023