Prydau Ysgol

Prydau Ysgol am Ddim

Ni fydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu heblaw i ddisgyblion sy’n derbyn neu y mae eu rhieni’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm (IBJSA). Nid yw Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Cyfraniadau (CBJSA) yn rhoi hawl
 • Elfen Warant y Credyd Pensiwn Gwladol
 • Credydau Treth Plant yn unig, gydag incwm blynyddol yr aelwyd dan £16,190 *
 • Cymorth dan ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm (IR)
 • Credyd Cynhwysol

Sylwch, os ydych yn derbyn Credydau Treth Gwaith yn ogystal ag unrhyw un o’r budd-daliadau hyn, na fydd gennych hawl i brydau am ddim hyd yn oed os yw incwm eich aelwyd dan £16,190*.

* Fel canllaw, caiff incwm blynyddol aelwyd ceisydd ei nodi fel arfer ar DC602 Crynodeb Credydau / Rhybudd Dyfarnu Treth.

Mae ffurflenni cais i’w cael o:

 • Lawrlwytho Ffurflen Cadarnhau Budd-daliad
 • ysgol eich plentyn
 • trwy ffonio 01437 764551;
 • trwy ysgrifennu at Gwasanaethau Cyllid, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

Cais am brydau ysgol am ddim

Os ydych eisiau hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer mwy nag un plentyn, nid oes angen cyflwyno mwy nag un ffurflen, hyd yn oed os yw’r plant yn mynychu gwahanol ysgolion yn Sir Benfro.

Bydd gofyn i chi roi tystiolaeth gyfredol o fudd-dal cymwys gyda’r ffurflen gais, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais am adnewyddu prydau am ddim. Nid oes modd caniatáu prydau am ddim cyn cyflwyno’r dystiolaeth berthnasol o hawl.

Nid yw Cyngor Sir Penfro’n caniatáu prydau am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion oddi allan i Sir Benfro, nac i fyfyrwyr coleg. Dylai disgyblion sy’n byw yn Sir Benfro ac yn mynychu ysgolion mewn siroedd eraill wneud cais i’r awdurdod lleol sy’n cynnal yr ysgol.

Am fwy o wybodaeth

Prydau Ysgol am ddim yng Nghymru: Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid

Prydau Ysgol am Ddim – Uwchradd

Prydau Ysgol am Ddim – Plant Iau

Prydau Ysgol am Ddim – Babanod

Prydau Ysgol am Ddim – Uwchradd

 Ydych chi'n methu cael £2.70 am bryd o fwyd am ddim i'ch plentyn bob diwrnod ysgol?

Er mwyn i’r ymgeisydd fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, rhaid i’r rhiant / gwarcheidwad cyfreithiol neu’r myfyriwr ei hun fod yn derbyn naill ai:

 • Cymhorthdal Incwm J Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn unig (sylwer nad yw Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau yn gymwys)
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credydau Treth Plant, gydag incwm aelwyd blynyddol o dan £16,190 y flwyddyn (sylwer nad yw Credydau Treth Gwaith yn gymwys hyd yn oed os cânt eu derbyn yn ychwanegol at y budd-daliadau hyn)*
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm yn unig
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Credyd Treth Gwaith sy’n ‘rhedeg ymlaen’ – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddo beidio â bod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol – lle nad yw'r incwm a enillir yn fwy na £7,400. Fel canllaw, mae incwm blynyddol eich aelwyd fel arfer yn cael ei ddatgan ar grynodeb credydau treth / hysbysiad dyfarnu TC602. *Nid ydych yn gymwys os ydych yn derbyn Credydau Treth Gwaith a Chredydau Treth Plant – hyd yn oed os yw incwm blynyddol eich aelwyd yn dal i fod yn llai na £16,190 y flwyddyn.

Prydau Ysgol am Ddim – Plant Iau

Ydych chi'n methu cael £2.65 am bryd o fwyd am ddim i'ch plentyn bob diwrnod ysgol? Er mwyn i’r ymgeisydd fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, rhaid i’r rhiant / gwarcheidwad cyfreithiol neu’r myfyriwr ei hun fod yn derbyn naill ai:

 •  Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn unig (sylwer: nad yw Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau yn gymwys)
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credydau Treth Plant, gydag incwm aelwyd blynyddol o dan £16,190 y flwyddyn (sylwer nad yw Credydau Treth Gwaith yn gymwys hyd yn oed os cânt eu derbyn yn ychwanegol at y budd-daliadau hyn)*
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm yn unig
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 J Credyd Treth Gwaith sy’n ‘rhedeg ymlaen’ – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddo beidio â bod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol Fel canllaw, mae incwm blynyddol eich cartref fel arfer yn cael ei ddatgan ar grynodeb credydau treth / hysbysiad dyfarnu TC602. *Nid ydych yn gymwys os ydych yn derbyn Credydau Treth Gwaith a Chredydau Treth Plant – hyd yn oed os yw incwm blynyddol eich aelwyd yn dal i fod yn llai na £16,190 y flwyddyn.

Prydau Ysgol am Ddim – Babanod

Ydych chi'n methu cael £2.55 am bryd o fwyd am ddim i'ch plentyn bob diwrnod ysgol?

Er mwyn i’r ymgeisydd fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, rhaid i’r rhiant / gwarcheidwad cyfreithiol neu’r myfyriwr ei hun fod yn derbyn naill ai:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn unig (sylwer: nad yw Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Gyfraniadau yn gymwys)
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credydau Treth Plant, gydag incwm aelwyd blynyddol o dan £16,190 y flwyddyn (sylwer nad yw Credydau Treth Gwaith yn gymwys hyd yn oed os cânt eu derbyn yn ychwanegol at y budd-daliadau hyn)*
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm yn unig J Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 J Credyd Treth Gwaith sy’n ‘rhedeg ymlaen’ – y taliad y gall rhywun ei gael am bedair wythnos arall ar ôl iddo beidio â bod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol Fel canllaw, mae incwm blynyddol eich aelwyd fel arfer yn cael ei ddatgan ar grynodeb credydau treth / hysbysiad dyfarnu TC602. *Nid ydych yn gymwys os ydych yn derbyn Credydau Treth Gwaith a Chredydau Treth Plant – hyd yn oed os yw incwm blynyddol eich cartref yn dal i fod yn llai na £16,190 y flwyddyn.

 

ID: 1241, adolygwyd 06/06/2022