RDGGCC Cyrsiau

Adnoddau Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Adnoddau a gwybodaeth newydd i’ch arwain drwy Covid-19 yn cynnwys:

 • Awdurdodau Lleol sydd wedi rhoi eu hyfforddiant ar gael ar-lein i rywun yng Nghymru gael mynediad ato: Mae gan wefan Ein Pobl Sir Gaerfyrddin lawer o adnoddau defnyddiol i gynorthwyo’r gwasanaethau gofal yn ystod Covid-19. Gwefan Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Blaenau Gwent a Chaerffili.
 • Dementia a Covid 19  Adnoddau defnyddiol a luniwyd i gynorthwyo’r rhai sy’n gweithio gyda phobl â dementia a gofalwyr teuluol hefyd. Mae hyn yn cynnwys ‘Canllawiau cyflym i ofal a chymorth ar gyfer pobl gyda dementia’.
 • Mae fersiwn sain o’r Canllawiau Cyflym ar Ddementia ar gael bellach, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd hyn yn ddefnyddiol ar gyfer cynefino neu unrhyw staff newydd neu a symudwyd nad ydynt wedi gweithio o’r blaen gyda phobl sy’n byw gyda dementia

ffynonellau eraill

 • Cwrs e-ddysgu Covid-19 Ariennir gan Unison – mae’n ymdrin ag arwyddion a symptomau, technegau golchi dwylo, egwyddorion rheoli haint a mwy. Mae dysgwyr yn derbyn tystysgrif ar ôl iddynt gwblhau’r cwrs y llwyddiannus. Mae cofrestru’n syml, y cyfan sy’n rhaid i staff wneud yw cwblhau’r ffurflen gais hon (defnyddiwch borwr Edge, Google Chrome, Firefox neu Safari) ac fe wnawn ni anfon eu manylion mewngofnodi iddyn nhw.
 • COVID-19 – Sut i weithio’n ddiogel mewn cartrefi gofal gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Mae’n cynnwys arweiniad i weithio’n ddiogel a fideo gwisgo a diosg PPE.
 • Cyngor Coronafeirws (COVID-19) ar gyfer gofal cymdeithasol Cyngor i gynghorau a darparwyr gofal yn ystod y cyfnod hwn o drosglwyddo COVID-19 yn barhaus. Canllawiau gofal preswyl, byw â chymorth a gofal cartref gan y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE)
 • Nam ar y golwgamrywiaeth o adnoddau sydd ar gael am ddim i bobl sy’n  gweithio gyda phobl hŷn ac oedolion ag anableddau dysgu. Rhennir yn garedig gan y RNIB.

Eich Iechyd Meddwl

 • coeden iechyd meddwl
 • Eich Lechyd Meddwl - Taflen gan Cyngor Sir Penfro yn cynnwys manylion gwasanaethau cymorth a chyngor lleol a chenedlaethol. Apiau am ddim sydd wedi’u cymeradwyo gan y GIG ar gyfer iechyd meddwl a llesiant a chynghorion llesiant defnyddiol
 • Adnoddau Iechyd Meddwl a lles gan y Coleg Rhithwir. Mae’r pecyn adnoddau hwn yn anelu at fynd i’r afael ag amrediad eang o bynciau iechyd meddwl a lles i roi dealltwriaeth grwn i ddysgwyr o iechyd meddwl a’r offer perthnasol.
 • Wellbeing10 Awgrym y GIG os ydych yn teimlo’n bryderus ynghylch y Coronafeirws 
 • 8 awgrym ymlacio Mind i helpu i chi ofalu am eich ffyniant pan fyddwch dan straen, yn brysur neu’n bryderus 
 • Remploy - Os yw eich gweithwyr yn dioddef iselder, gorbryderu, straen neu faterion iechyd meddwl eraill sy’n effeithio ar eu gwaith, gallwn roi cymorth am ddim 
 • Coronafeirws: delio â phrofedigaeth a galar. Gofal Cruse mewn profedigaeth - adnoddau i rannu sut all y pandemig hwn effeithio ar brofedigaeth a galar. Mae’n cwmpasu rhai o’r gwahanol sefyllfaoedd a theimladau y gall pobl mewn profedigaeth orfod delio â nhw.
 • Gofal Cymdeithasol Cymru - Rydym wedi datblygu adnodd i gefnogi iechyd a lles gweithwyr gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig coronafeirws. 
 • Our Frontline - cyfuniad o gefnogaeth un ar un ac adnoddau ar-lein ar gyfer gofalwyr rheng flaen, gwasanaethau argyfwng “Golau Glas” a gweithwyr allweddol sy'n rhoi eu hiechyd meddwl dan bwysau. 
 • Mae gan Academi Wales nifer o bodlediadau Ymwybyddiaeth Ofalgar am ddim i chi eu lawrlwytho. Nod y podlediadau yw eich helpu chi i gael mwy o egni a theimlo’n fwy gwydn. 
 • Gan ddefnyddio animeiddiad byr, mae Dr Russ Harris yn dangos sut i ddefnyddio ACT (Therapi Derbyn ac Ymrwymiad) i'ch helpu chi i ddelio â'r argyfwng corona a'r ofn, a phryder sy'n cyd-fynd ag ef. Wylio fideo 
 • Covid Calm - Fideos byr ar reoli straen
 • ‘FutureLearn’ – Cefnogi eich Iechyd Meddwl yn ystod y Cyfyngiadau Symud, cyrsiau i’ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl eich hun a chefnogi eraill sy’n ei chael hi’n anodd. 
ID: 6399, adolygwyd 17/09/2021