COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

RDGGCC Cyrsiau

Gyrfaoedd mewn gofal cymdeithasol

A ydych chi eisiau swydd fuddiol a gyrfa sy’n rhoi boddhad?

Wrth weithio mewn gofal cymdeithasol, gallwch fynd adref ar ddiwedd pob diwrnod gan wybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd rhywun.

P’un ai’r ydych yn dymuno gweithio gyda phobl hŷn, neu bobl ag anableddau, neu blant ac oedolion ifanc sydd angen cymorth yn eu bywydau beunyddiol, gallech ddod o hyd i swydd sy’n rhoi llawer iawn o falchder a boddhad.

Mae cyfleoedd gyrfa’n bodoli ar gyfer pobl o wahanol oedrannau, o’r rhai sy’n dechrau ar yrfa i’r rheini sy’n bwriadu newid cyfeiriad gyrfa yn llwyr.

I gael gwybodaeth am y rolau niferus a geir mewn gofal cymdeithasol, ewch i Think Care Careers 

Nid oes angen unrhyw gymwysterau neu brofiad gwaith blaenorol o reidrwydd er mwyn cael swydd mewn gofal cymdeithasol – er bod rhai cyflogwyr yn ffafrio staff profiadol a chymwys – yr hyn sy’n wirioneddol bwysig yw eich gwerthoedd a’ch agwedd tuag at y bobl sydd angen gofal a chymorth.

Bydd disgwyl i chi ddiweddaru eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch cymhwysedd yn rheolaidd a byddwch yn cael eich annog i gyflawni diploma Lefel 2 neu Lefel 3 tra’n gweithio.

Dolenni defnyddiol

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau sydd ar gael a chyflogwyr lleol yn y sectorau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ewch i Gofalwn.cymru

Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol

Swyddi gwag 

Cofrestru gweithwyr gofal cartref

Fideo - Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol 

ID: 4989, adolygwyd 14/07/2020