Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Adlewyrchir ymrwymiad Cyngor Sir Penfro i addysg yn y buddsoddiad cyfalaf a refeniw a wnaeth mewn adeiladau ysgolion. Mae gan adeiladau ysgolion ran hollbwysig i'w chwarae yn y gwaith o helpu codi safonau addysgol. Gall adeiladau modern o ansawdd uchel yn cynnwys y systemau TGCh integredig, diweddaraf helpu gwella cyraeddiadau, a gall wneud cyfraniad sylweddol i'r gwaith o wella cyfleoedd addysgol ac ehangu gallu cymunedau i fanteisio ar gyfleusterau ysgolion.

Er mwyn cydnabod hynny, mae Cyngor Sir Penfro yn buddsoddi'n drwm mewn ysgolion newydd ac mewn gwaith i wella ei ysgolion presennol. Mae ar hyn o bryd ymhlith y gwarwyr uchaf yng Nghymru, ac mae eisoes wedi agor nifer o ysgolion newydd.

Pennir blaenoriaethau ar gyfer gwariant cyfalaf yn unol â Datganiad Polisi'r Cyngor Sir ar Reoli Asedau a'i Gynllun Trefniadaeth Ysgolion ac maent yn cynnwys:

  • Sicrhau digon o leoedd i ddisgyblion, rhesymoli'r ddarpariaeth a chael gwared â'r holl gabanau
  • Rhoi pob ysgol mewn cyflwr da neu ragorol
  • Gofalu hygyrchedd a chynhwysiant llawn ar gyfer y sawl sydd ag anghenion arbennig
  • Ehangu a chynnal datblygiad ysgolion cymunedol
  • Cynllunio i ymateb i ofynion cwricwlaidd newydd
  • Dynodi a chael gwared â safleoedd ac eiddo nad oes mwyach eu hangen

Ers 1996 neilltuwyd dros £100 miliwn ar gyfer prosiectau newydd i wella adeiladau ysgolion a'r amgylchedd addysgol ar gyfer ein pobl ifanc. Dyma'r rhaglen fuddsoddi fwyaf yn ein hisadeiledd addysg ers blynyddoedd lawer a bu'r Gwasanaethau Addysg yn gweithio'n agos iawn ag ysgolion, y sector preifat, partneriaid a Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu dynesiad economaidd ac effeithlon tuag at brosiectau datblygu ar safleoedd ysgolion.

Er y canolbwyntiodd peth o'n gwariant ar gael gwared â'r pentwr o waith cynnal a chadw oedd yn aros i gael ei wneud, rhoddwyd sylw hefyd i wella cynaliadwyedd adeiladau ysgolion. Yn y blynyddoedd diwethaf, datblygwyd nifer o gynlluniau arloesol, gan gynnwys prosiect Biomas yn Ysgol y Preseli, Spittal ac Ysgol y Frenni a'r prosiectau arbed ynni yn Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod, Ysgol Spittal ac Ysgol y Glannau. Mae Ysgol newydd Portfield wedi ei gosod â system taenellu; mae tri rhagor o systemau yn cael ei gynllunio. Prosiectau Dan Adeiladaeth

YsgolCylchlythyrProsiectCwblhad
Ysgol Caer Elen ( Ysgol Cyfrwng-Cymraeg 3 - 16 Hwlffordd)

Ionawr 2018

Chwefror 2017

Hydref 2017

Ysgol Newydd 2018

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi

Tachwedd 2017 Ailfodelu/Adnewyddu Safle Dewi Sant 2018

Ysgol Gynradd Gwirfoddol a Rheolir yr Eglwys yng Ngymru Gelliswick

  Ysgol Newydd 2018

  Prosiectau Gorffenedig

YsgolProsiectCwblhad
Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg Dinbych y Pysgod Ysgol Newydd 2016
Broad Haven Estyniad Dosbarth ac adnewyddiad 2015
Ysgol GR Cleddau Reach Ysgol Newydd 2013
Ysgol Ger y Llan Ysgol Newydd 2012
Ysgol Gymunedol Neyland Ysgol Newydd 2012 
Ysgol Glannau Gwaun Ysgol Newydd 2011 
ID: 2479, revised 20/02/2018