Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol

Mae'r straeon hyn gan weithwyr cymorth sydd wedi gweithio'n uniongyrchol ar y rheng flaen wrth gyflawni gofal a chymorth i bobl sy'n byw yn eu cartrefi. 

Bethan Morris Thomas 

Cwblheais ddiploma dwy flynedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Benfro pan wnes i adael yr ysgol ar ôl gorffen cymwysterau TGAU. Pan wnes i orffen fy nghwrs, roeddwn yn 18 oed ac wedi cychwyn gweithio fel gweithiwr cymorth gydag asiantaeth gofal. Symudais o fanno i weithio mewn cartref preswyl ac yna, y llynedd (2020), ym mis Medi, ymunais â'r Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol yn darparu cymorth a gofal i bobl sy'n byw gartref.

Gwnes i lawer o hyfforddiant pan gychwynnais gyda'r Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol; roedd yna lawer i’w ddysgu ac roedd yn hyfforddiant o ansawdd da a llawer ohono!

Ers i mi ymuno â'r Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol, nid wyf wedi edrych yn ôl. Mae'n dda ac un o'r pethau gorau am fy swydd yw gallu helpu pobl a gwybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth i wella bywyd unigolyn. Credaf mai dod i adnabod pobl a datblygu ymddiriedaeth yw un o'r rhannau pwysicach o'm swydd. I fi, mae gweld pobl yn hapus a gwybod fy mod wedi eu gwneud nhw'n hapus yn fy ngwneud i'n hapus. Un o'r rhannau anodd o fy swydd yw pan mae unigolyn rwyf wedi edrych ar ei ôl yn anffodus yn marw. Mae gennym gefnogaeth dda ar waith ac rwyf yn gwybod y gallaf gysylltu â fy arweinydd tîm bob amser os oes angen imi siarad am unrhyw beth.

Fy nghyngor i i unrhyw un sy'n meddwl am gael swydd mewn gofal cymdeithasol yw rhoi cynnig arni a gweld sut hwyl y cewch chi.

Julia Rees

Roeddwn yn arfer gweithio mewn caffi ac rwy'n newydd i'r sector gofal. Ymunais â Thîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol Cyngor Sir Penfro ym mis Rhagfyr 2020. Roedd y sector gofal yn fyd hollol newydd i mi.

Pan gychwynnais, gwnes lawer o hyfforddiant – cynefino, symud a chodi a chario, meddyginiaeth, ac egwyddorion a gwerthoedd mewn gofal cymdeithasol. Yna symudais ymlaen i weithio ochr yn ochr â gweithiwr gofal profiadol y gwnes dreulio amser yn ei chysgodi. Roedd hi'n dda, yn gyfeillgar iawn, yn gwneud i mi deimlo'n gyfforddus, ac yn dangos i mi beth oedd y swydd yn ei gynnwys.

Yna symudais ymlaen i wneud y rôl ar fy mhen fy hun. Roeddwn yn nerfus i ddechrau ac yn fuan iawn dechreuodd bopeth ddisgyn i'w le. Rhoddodd yr holl hyfforddiant roeddwn wedi'i wneud a’r cysgodi y wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i mi gyrraedd lle rydw i erbyn hyn. Mae fy arweinydd tîm yn dod i rai o fy ymweliadau gofal cartref i fy arsylwi ac rwy'n cael fy 'nghymwyseddau' wedi'u gwirio fel fy mod yn gwybod fy mod yn gwneud tasgau yn gywir.

Rwyf wedi bod yn gwneud fy swydd ar fy mhen fy hun am fis erbyn hyn ac rwyf wir yn ei mwynhau. Rwyf wrth fy modd yn cyfarfod â phobl newydd ac yn treulio amser gyda phobl. Mae helpu a chefnogi pobl i allu parhau i fyw yn eu cartref eu hunain yn grêt ac mae gwybod fy mod i'n rhan o hynny yn rhoi teimlad gwych i mi, a mae'r tâl yn dda hefyd! Rwy'n cael fy nghefnogi gan fy arweinydd tîm ac rwy'n gwybod os oes arnaf angen unrhyw beth ei bod ochr arall y ffôn, sydd yn rhoi sicrwydd i mi.

Rwy'n falch iawn fy mod wedi gwneud y penderfyniad i wneud y swydd hon ac i gael y cyfle hwn. Y rhannau gorau o'r swydd hyd yn hyn yw cael dod i adnabod pobl. Rwy'n gweithio yn fy ardal leol felly mae gen i syniad da o'r ardal.

Rwy'n gweithio sifftiau o ddiwrnodau 12 awr, yn cychwyn am 7am nes 2pm cyn cael egwyl o ddwy awr, sy'n helpu i rannu'r dydd a rhoi amser i ffwrdd i mi. Yna rwy'n cychwyn gwaith eto am 4pm nes 10pm. Mae'r diwrnod yn hedfan heibio gan eich bod allan yn gwneud ymweliadau gofal cartref amrywiol.

Ryan Phillips 

Pan oeddwn yn 18 oed, roeddwn yn gweithio yn McDonald’s am tua dwy flynedd, yna es i weithio mewn cartref gofal ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu ond, gan na allwn yrru, roedd yn rhy anodd mynd i’r gwaith ac oddi yno.

Yna, ym mis Ionawr 2021, ymunais â'r Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol, gan roi cymorth a gofal i bobl sy'n byw gartref.

Y rhannau gorau am fy swydd fel gweithiwr cymorth yw gwybod fy mod wedi helpu rhywun, gweithio gyda phobl wahanol, a gwneud yn siŵr fod teimladau a dymuniadau pobl yn cael eu rhoi yn gyntaf gan mai dyma sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd.

Y rhannau gwaethaf am fy swydd yw weithiau rwy'n gweld pobl ac nid ydynt yn cael diwrnod da; mae'n rhaid i mi allu ceisio deall beth allai fod o'i le a cheisio helpu i wneud diwrnod yr unigolyn yn well.

Mae'r hyfforddiant rwy'n ei dderbyn yn 10 allan o 10 ac mae'n swydd dda. Rwy'n gweithio gyda thîm da o bobl, ac mae wastad yna rhywun ar ochr arall y ffôn i wirio gyda nhw os ydw i'n ansicr am unrhyw beth. Mae'r cyflog yn dda ac rwy'n gobeithio y bydd yn gam ar y ffordd i ddatblygu fy ngyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Ron Powell 

Rwy'n teimlo anrhydedd i wneud fy swydd fel gweithiwr gofal cartref. Rwy'n meddwl bod gen i un o'r swyddi gorau yn y byd. Mae'n llawer mwy na swydd i mi: mae am y bobl, y gymuned, a gwneud gwahaniaeth.

Rwy'n meddwl bod ymddiriedaeth, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, a bod â phersonoliaeth hwyliog yn rhinweddau pwysig i weithiwr gofal cartref. Mae'n bosibl mai chi fydd yr unig un y bydd cleient yn ei weld yn ystod y dydd neu nos felly mae'n bwysig eich bod yn gwneud yr amser rydych yn ei dreulio ag unigolyn mor ddymunol a chadarnhaol â phosibl.

Fel gweithiwr gofal cartref, mae gen i lwybrau rheolaidd bob dydd. Rwy'n dod i ddeall sut mae pob unigolyn yn hoffi cael ei drin. Sut mae’n hoffi ei de. Pa siwmper mae unigolyn eisiau ei gwisgo. Pa fath o fwyd mae unigolyn yn ei hoffi. Mympwyon bach cymeriad yr unigolyn. Pan fo gan bobl aelod o'r teulu yn byw gyda nhw, rwy'n ymdrechu i ddatblygu perthynas waith dda er mwyn helpu i wneud eu bywydau nhw ychydig yn haws hefyd. Credaf fod beth rwy'n ei wneud yn llawer mwy na swydd yn unig. Mae'n ymwneud â phobl yn cael bywydau da a gwneud gwahaniaeth.

Dawn King

Roeddwn yn arfer gweithio fel cynorthwyydd coginio mewn cegin a phenderfynais newid gyrfa ar sail argymhelliad gan ffrind a oedd yn gweithio yn y sector gofal.

Rwy'n teimlo mai'r pethau gorau ynglŷn â bod yn weithiwr gofal cartref yw'r teimlad hwnnw rwy'n ei gael o wybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth ym mywyd rhywun a fy mod yna ar gyfer pobl, gan roi gwên a sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn garedig.

Cerys Luly – CWAIT Care Worker

I am 19 years old & started in March 2021 a Support Worker with the Community Wellbeing & Independence Team. Before that, I worked in a residential home as a Senior Carer.

I enjoy my job as it gives me a feeling of responsibility managing my own work, I have my rota that I follow & work with people in their own homes who I get to know really well & have quality time together. My work is all about helping people to maintain control of their life & be as independent as possible.

Whilst I work as part of a team I really like the fact that my day to day work is mainly working on my own, I work in one area & go around to people’s houses supporting each person with their individual care needs. It is varied, as each person is an individual, has his or her own care & support plan that I follow so I know what I am supposed to be doing with each person. Some people need a lot of help & support & others just need a little help.

For me the best parts of my job as a support worker are getting to know people & their families, building up good work relationships with people, knowing what I do ensures people can carry on living in their own homes & the one to one time I have with people I feel is quality time I’m able to give to a person.

When I started with CWAIT I did lots of good training, some of it was refresher training such as manual handling to help make sure I am maintaining my skills & doing the job correctly. I’ve just recently completed my All Wales Induction Framework Training & I learnt so much from this as it covers all aspects of care & I really feel that I have gained a lot of knowledge & this has helped me improve my skills.

The parts of the job I sometimes find harder are when I have a new person to support & the person is not always too keen on having a new support worker. It’s important to remember that this is a person & for them I am stranger so I have to be gentle & allow time for the person to get to know me & vice versa.

The advice I would give to anyone who is unsure about their career choices & thinking about whether a support worker job is for them or not is if you are sociable, kind, caring & want to make a difference then go for it! It is the best job in the world - I have grown in confidence, learnt so much, I meet new people, I am out & about so not just in one place all the time, it is really rewarding & most of all I really enjoy what I am doing.

Cerys Luly – Gweithiwr cymorth yn y tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol

Rwy'n 19 oed a dechreuais weithio fel gweithiwr cymorth gyda'r tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol ym mis Mawrth 2021. Cyn hynny, gweithiais i mewn cartref preswyl fel uwch-ofalwr.

Rwy'n mwynhau fy swydd oherwydd ei bod yn rhoi ymdeimlad o gyfrifoldeb imi dros reoli fy ngwaith fy hun. Mae gen i rota rwy'n ei dilyn ac rwy'n gweithio gyda phobl yn eu cartrefi eu hunain – yr wy'n dod i'w hadnabod yn dda iawn, ac rydym yn treulio amser buddiol gyda'n gilydd. Mae fy ngwaith yn ymwneud yn hollol â helpu pobl i gadw rheolaeth dros eu bywydau ac i fod mor annibynnol â phosibl.

Er fy mod yn gweithio'n rhan o dîm, rwyf wir yn hoffi'r ffaith fod fy ngwaith dyddiol yn golygu gweithio ar fy mhen fy hun yn bennaf. Rwy'n gweithio mewn un ardal ac yn ymweld â thai pobl a'u cefnogi gyda'u hanghenion gofal unigol. Mae'n amrywiol gan fod pob person yn unigolyn, gyda'i gynllun gofal a chymorth ei hun yr wy'n ei ddilyn fel fy mod i'n gwybod beth ydw i i fod i'w wneud gyda phob person. Mae angen llawer o help a chymorth ar rai pobl, a dim ond ychydig o help y mae angen ar bobl eraill.

O'm safbwynt i, y rhannau gorau o'm swydd fel gweithiwr cymorth yw dod i adnabod pobl a'u teuluoedd, meithrin cydberthnasau gwaith da gyda phobl, a gwybod bod yr hyn rwy'n ei wneud yn sicrhau y gall pobl barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain – ac rwy'n teimlo bod yr amser un i un rwy'n ei gael gyda phobl yn amser buddiol y gallaf ei roi i bobl.

Pan ddechreuais i gyda'r tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol, gwnes i lawer o hyfforddiant da. Roedd rhywfaint ohono'n hyfforddiant gloywi, fel codi a chario, er mwyn helpu i sicrhau fy mod yn cynnal fy sgiliau ac yn cyflawni'r swydd yn gywir. Rwyf newydd gwblhau fy hyfforddiant Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan, ac rwyf wedi dysgu llawer iawn o hyn oherwydd ei fod yn cwmpasu pob agwedd ar ofal. Rwyf wir yn teimlo fy mod wedi ennill llawer o wybodaeth a bod hyn wedi fy helpu i wella fy sgiliau.

Y rhannau o'r swydd rwyf weithiau'n eu cael yn anos yw pan mae gen i unigolyn newydd i'w gefnogi a dyw'r unigolyn ddim bob amser yn awyddus iawn i gael gweithiwr cymorth newydd. Mae'n bwysig cofio'i fod yn unigolyn ac, o'i safbwynt ef, rwy'n berson dieithr. Felly mae'n rhaid i mi fod yn ofalus a rhoi amser i'r unigolyn ddod i'm hadnabod i, ac i'r gwrthwyneb.

Byddwn yn cynghori unrhyw un nad yw'n siŵr o'i ddewisiadau gyrfaol, sy'n ystyried p'un a fyddai swydd fel gweithiwr cymorth yn addas iddo ynteu beidio, ac, os yw'n unigolyn cymdeithasol, caredig, gofalus sydd am wneud gwahaniaeth – ewch amdani! Dyma'r swydd orau yn y byd – mae fy hyder wedi tyfu, rwyf wedi dysgu cymaint, rwy'n cwrdd â phobl newydd, rwy'n symud o gwmpas ac felly dydw i ddim yn aros mewn un lle drwy'r amser, mae'n fuddiol tu hwnt, ac, yn bennaf oll, rwyf wir yn mwynhau beth rwy'n ei wneud.

Lily Evans – Gweithiwr gofal yn y tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol

Y llynedd ym mis Mawrth 2020, cefais swydd fel gweithiwr cymorth dros dro i Gyngor Sir Penfro yn ystod y pandemig COVID-19. Roeddwn newydd gwblhau cwrs diploma Lefel 1 a Lefel 2 mewn Gofal Plant yng Ngholeg Sir Benfro, ac roeddwn mewn sefyllfa lle nad oeddwn yn siŵr beth roeddwn i am ei wneud nesaf. Roeddwn wedi gweld y swydd gweithiwr gofal dros dro Cyngor Sir Penfro yn cael ei hysbysebu drwy Facebook, ac apeliodd rhywbeth amdani ataf ar unwaith.

Ymgeisiais i, cyrhaeddais y rhestr fer, cefais gyfweliad, ac roeddwn wrth fy modd pan glywais fy mod i wedi bod yn llwyddiannus. Bu'n rhaid i mi gyflawni gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a gwiriad iechyd, ac wedyn es i ymlaen i'r hyfforddiant sefydlu. Roedd yn gymysgedd o hyfforddiant ar-lein a hyfforddiant wyneb yn wyneb. Gwnes i fwynhau'r hyfforddiant ar godi a chario a chymorth cyntaf fwyaf. Yn gynnar yn fy rôl fel gweithiwr gofal dros dro, cefais gyfweliad arall a chefais fy nhrosglwyddo i'r tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol ac i rôl gweithiwr cymorth parhaol.

Gallaf ddweud yn onest fy mod wedi dod i garu fy swydd. Pan ddechreuais i, roeddwn i'n ansicr ac yn ddihyder oherwydd bod popeth yn newydd imi, a doeddwn i ddim wir wedi cael unrhyw brofiad gwaith ym maes gofal – dyma'n llythrennol oedd fy swydd gyntaf! Setlodd fy nerfau ac mae fy hyder wedi cynyddu. Mae fy ngoruchwylydd, sef arweinydd fy nhîm, yn anhygoel, ac mae'n rhoi cymorth, arweiniad a help imi pan mae eu hangen arnaf. Gweithiais yn agos gyda gweithiwr cymorth a oedd wir wedi fy helpu, a dyma roddodd yr hyder mwyaf i mi gredu ynof fi fy hun.

Mae 16 mis wedi mynd heibio bellach, ac rwyf wir yn mwynhau fy swydd fel gweithiwr cymorth. O'm safbwynt i, y rhan orau o'r swydd, heb amheuaeth, yw ‘gwybod fy mod i'n helpu pobl’. Rwyf wedi dysgu gan fy nghydweithwyr, ac yn teimlo hefyd fy mod i'n unigolyn llawen a hapus ac mae hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl, oherwydd mae'n bosib mai fi yw'r unig berson mae rhai pobl yn ei weld mewn diwrnod, ac mae gwybod y gallaf wneud rhywun yn hapus yn gwneud imi deimlo'n dda amdanaf fy hun o ran fy mod â'r gallu i wneud hyn ar gyfer rhywun. Rwyf yn dal i ddysgu, ac rwyf bellach yn gwneud gwaith Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan, a fydd yn fy ngalluogi i gyflawni cwrs proffesiynol FfCCh Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yna ymgofrestru fel gweithiwr gofal cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Un o'r rhannau anoddaf o'r swydd a brofais hyd yn hyn, yn drist iawn, oedd pan fu farw unigolyn yr oeddwn wedi'i gefnogi, a dyna'n wir oedd fy mhrofiad cyntaf o farwolaeth. Roeddwn yn drist iawn ac es i i'r angladd gydag ychydig o aelodau o'm tîm. Gwnaethon nhw fy nghefnogi, ac roeddwn i'n gwybod fy mod wedi helpu'r unigolyn i gael bywyd da, hyd yn oed ar ddiwedd ei fywyd, ac mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae fy nheulu'n credu mai gweithiwr cymorth oedd fy ngalwedigaeth erioed gan fy mod i'n hapus a charedig, ac fy mod wir wedi tyfu yn fy swydd! Pwy fyddai wedi credu fy mod wedi mynd o'm sefyllfa 16 mis yn ôl, pan adewais i'r coleg heb syniad o beth i'w wneud, i ble'r ydw i nawr!

ID: 7959, adolygwyd 29/09/2022