Rheoli Adeiladau

Sut i gael copi o dystysgrif gwblhau

Mae copïau o wybodaeth o ffeiliau rheoli adeiladu ar gael drwy’r botwm ‘cyflwyno cais’ isod. Cyn cyflwyno cais, dylech ddarllen y wybodaeth bwysig isod.

Mae’r gost i ninnau o berfformio chwiliad o’n cofnodion a darparu copi o dystysgrif gwblhau (sy’n daladwy ar bob eiddo ar wahân) yn £30.72 + TAW (£38.40)

Mae costau ychwanegol am gopïo dogfennau eraill fel a ganlyn

 • A4 du a gwyn - 10c y dudalen
 • A4 lliw - 30c y dudalen
 • A3 du a gwyn - 20c y dudalen
 • A3 lliw - 60c y dudalen
 • A2 du a gwyn - 40c y dudalen
 • A1 du a gwyn - 80c y dudalen
 • A0 du a gwyn - £1.60 y dudalen

Amser ychwanegol i gopïo dogfennau - cysylltwch â rheoli adeiladau ar 01437 764551 am ddyfynbris.

Nod codi’r prisiau hyn ydy osgoi baich y costau’n disgyn ar ysgwyddau Trethdalwyr y Cyngor.

 

Gwybodaeth bwysig

 • Lle bo’r ymgeisydd yn unigolyn, mae'n debygol y caiff y rhan fwyaf o'r wybodaeth a gedwir ar y ffeil rheoli adeiladu ei dosbarthu'n ddata personol yn unol â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Ni ellir rhyddhau data personol i unrhyw un heblaw am yr ymgeisydd neu ei asiant.

 • Dydy costau unrhyw gopïau o ddogfennau ddim yn ad-daladwy.
 • Dydy cofnodion rheoli adeiladau ddim ond yn cael eu cadw am gyfnod o 15 mlynedd.
 • Cofiwch y gellid ond caniatáu tystysgrif gwblhau lle bo archwiliad terfynol boddhaol wedi’i ymgymryd.
 • Rydyn ni’n anelu at ymateb i geisiadau am wybodaeth o fewn 7 niwrnod o dderbyn cais dilys.
 • Rhaid i bob cais gael ei wneud ar-lein trwy’r ddolen isod a thalu’n llawn amdano ymlaen llaw.
 • Nid ydym yn cadw copïau o dystysgrifau cynllun personau cymwys (Rhagddodiad CP)
 • Ar gyfer gwaith sy’n cael ei oruchwylio gan Arolygwr Cymeradwy, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol so gwelwch yn dda am gopi o’r dystysgrif derfynol (Rhagddodiad IN)

Cyflwyno cais

ID: 3339, adolygwyd 30/11/2023